Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1721 ze dne 26. září 2016 o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1721 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 259/71
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1721
   ze dne 26. září 2016
   o schválení účinného vnějšího osvětlení společnosti Toyota využívajícího diod vyzařujících světlo pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (1), a zejména na čl. 12 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Výrobce Toyota Motor Europe NV/SA (dále jen „žadatel“) podal dne 9. prosince 2015 žádost o schválení diod vyzařujících světlo (LED) společnosti Toyota pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení kategorie M1 jako inovativní technologie. Úplnost uvedené žádosti byla posouzena v souladu s článkem 4 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 725/2011 (2). Žádost byla shledána úplnou a lhůta pro posouzení žádosti Komisí započala dnem následujícím po dni, kdy byly oficiálně obdrženy úplné informace, tj. dnem 10. prosince 2015.
            
   
               (2)
            
               Žádost byla posouzena v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 443/2009, prováděcím nařízením (EU) č. 725/2011 a technickými pokyny pro přípravu žádostí o schválení inovativních technologií podle nařízení (ES) č. 443/2009 (dále jen „technické pokyny“, verze z února 2013) (3).
            
   
               (3)
            
               Žádost se vztahuje na účinné diody vyzařující světlo (LED) společnosti Toyota pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení v potkávacím světlometu, dálkovém světlometu, předním obrysovém světle, předním mlhovém světle, zadním mlhovém světle, předním směrovém a zadním směrovém světle, v osvětlení registrační značky a ve zpětném světlometu.
            
   
               (4)
            
               Komise konstatuje, že informace poskytnuté v žádosti prokazují, že podmínky a kritéria uvedené v článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009 a v článcích 2 a 4 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 byly splněny.
            
   
               (5)
            
               Žadatel prokázal, že pokud jde o používání v osobních automobilech, nebyla diodami vyzařujícími světlo (LED) společnosti Toyota v příslušných světlometech vybavena více než 3 % nových osobních automobilů zaregistrovaných v referenčním roce 2009. Na podporu této skutečnosti odkázal žadatel na technické pokyny, které shrnují zprávu „Light Sight Safety“ vypracovanou sdružením CLEPA.
            
   
               (6)
            
               Jako základní technologii k prokázání schopnosti diod vyzařujících světlo (LED) společnosti Toyota snížit emise CO2 žadatel v souladu se zjednodušeným přístupem popsaným v technických pokynech použil halogenové osvětlení.
            
   
               (7)
            
               Aby byly u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení zohledněny dva zdroje energie (tj. spalovací motor a elektrické hnací ústrojí), je třeba pro přeměnu úspor energie na snížení emisí CO2 použít metodiku odlišnou od metodiky stanovené v prováděcím rozhodnutí Komise (EU) 2016/587 (4).
            
   
               (8)
            
               Žadatel předložil zvláštní metodiku pro zkoušení snížení emisí CO2 prostřednictvím diod vyzařující světlo namontovaných do vozidel. Komise se domnívá, že tato zkušební metodika umožňuje problém vyřešit, že poskytne výsledky, které jsou ověřitelné, opakovatelné a porovnatelné, a že je schopna reálně prokázat statisticky významné snížení emisí CO2 pomocí dané inovativní technologie v souladu s článkem 6 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011.
            
   
               (9)
            
               V této souvislosti zastává Komise názor, že žadatel uspokojivě prokázal, že snížení emisí prostřednictvím diod vyzařujících světlo (LED) společnosti Toyota pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení ve vhodné kombinaci s potkávacím světlometem, dálkovým světlometem, předním obrysovým světlem, předním mlhovým světlem, zadním mlhovým světlem a osvětlením registrační značky je nejméně 1 g CO2/km.
            
   
               (10)
            
               Vzhledem k tomu, že pro účely zkoušky schválení typu z hlediska emisí CO2 uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (5) a nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (6) není vyžadována aktivace diod vyzařujících světlo pro v žádosti uvedené světlomety, je Komise přesvědčena, že dotyčné funkce osvětlení nepodléhají standardnímu zkušebnímu cyklu.
            
   
               (11)
            
               Aktivace dotyčných funkcí osvětlení je povinná k zajištění bezpečného provozu vozidla, a nezávisí proto na volbě řidiče. Z tohoto důvodu Komise dospěla k závěru, že za snížení emisí CO2 v důsledku používání inovativní technologie by měl odpovídat výrobce.
            
   
               (12)
            
               Komise zjistila, že zpráva o ověření byla vypracována společností Vehicles Certification Agency, což je nezávislý a autorizovaný subjekt, a že zpráva potvrzuje zjištění uvedená v žádosti.
            
   
               (13)
            
               V této souvislosti zastává Komise názor, že proti schválení dotyčné inovativní technologie by neměly být vzneseny žádné námitky.
            
   
               (14)
            
               Pro účely stanovení obecného kódu ekologické inovace, který se uvede v příslušných dokumentech schválení typu podle příloh I, VIII a IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (7), by se měl určit individuální kód, který se má použít pro inovativní technologii schválenou tímto prováděcím rozhodnutím,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Diody vyzařující světlo (LED) společnosti Toyota pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení kategorie M1 v potkávacím světlometu, dálkovém světlometu, předním obrysovém světle, předním mlhovém světle, zadním mlhovém světle, předním směrovém a zadním směrovém světle, v osvětlení registrační značky a ve zpětném světlometu se schvaluje jako inovativní technologie ve smyslu článku 12 nařízení (ES) č. 443/2009.
   2.   Snížení emisí CO2, kterého je dosaženo použitím diod vyzařujících světlo (LED) společnosti Toyota pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení ve všech funkcích osvětlení, nebo v jejich vhodné kombinaci, uvedené v odstavci 1 se stanoví pomocí metodiky uvedené v příloze.
   3.   Individuální kód ekologických inovací, který se uvede v dokumentaci ke schválení typu a který se použije v souvislosti s inovativní technologií schválenou tímto prováděcím rozhodnutím, je „20“.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 26. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 725/2011 ze dne 25. července 2011, kterým se stanoví postup schvalování a certifikace inovativních technologií ke snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 194, 26.7.2011, s. 19).
   
      (3)  https://circabc.europa.eu/w/browse/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f.
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/587 ze dne 14. dubna 2016 o schválení technologie použité v účinném vnějším osvětlení vozidla využívajícím diod vyzařujících světlo jako inovativní technologie pro snižování emisí CO2 z osobních automobilů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Úř. věst. L 101, 16.4.2016, s. 17).
   
      (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).
   
      (6)  Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 199, 28.7.2008, s. 1).
   
      (7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Metodika pro určení snížení emisí CO2 dosaženého pomocí vnějšího osvětlení vozidla využívajícího diod vyzařujících světlo (LED) pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení kategorie M1
         
      
      1.   ÚVOD
      Aby bylo možné určit snížení emisí CO2, ke kterému došlo díky souboru účinného vnějšího osvětlení LED sestávajícího z vhodné kombinace světel vozidla pro využití u hybridních elektromobilů bez externího nabíjení kategorie M1 uvedených v článku 1, je třeba stanovit:
      
                  1)
               
                  zkušební podmínky;
               
      
                  2)
               
                  zkušební zařízení;
               
      
                  3)
               
                  určení úspor energie;
               
      
                  4)
               
                  výpočet snížení emisí CO2;
               
      
                  5)
               
                  výpočet statistické chyby.
               
      2.   SYMBOLY, PARAMETRY A JEDNOTKY
      
         Latinské symboly
      
      
                  c
               
                  –
               
                  opravný koeficient pro jmenovité napětí vysokonapěťové baterie
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  snížení emisí CO2 [g CO2/km]
               
                  CO2
                  
               
                  –
               
                  oxid uhličitý
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  opravný koeficient [gCO2/km · Ah]CO2 definovaný v příloze 8 předpisu EHK/OSN č. 101
               
                  m
               
                  –
               
                  počet účinných vnějších světel LED, z nichž soubor sestává
               
                  n
               
                  –
               
                  počet měření na vzorek
               
                  P
               
                  –
               
                  spotřeba energie světla vozidla [W]
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  směrodatná odchylka spotřeby energie světla LED [W]
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  průměrná směrodatná odchylka spotřeby energie světla LED [W]
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  směrodatná odchylka celkového snížení emisí CO2 [g CO2/km]
               
                  t
               
                  –
               
                  trvání jízdy v jízdním cyklu NEDC [s], která činí 1 180 s
               
                  UF
               
                  –
               
                  faktor využití světla vozidla [–] podle tabulky č. 2
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  jmenovité napětí vysokonapěťové baterie (trakční baterie) [V]
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  provozní napětí vysokonapěťové baterie (trakční baterie) [V]
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  citlivost vypočteného snížení emisí CO2 vzhledem ke spotřebě energie světla LED
               
                  
                     
                  
               
                  –
               
                  citlivost vypočteného snížení emisí CO2 vzhledem k opravnému koeficientu CO2
                  
               
      
         Řecké symboly
      
      
                  ηDCDC
                  
               
                  –
               
                  účinnost stejnosměrného měniče
               
      
         Dolní indexy
      
      Index (i) je odkazem na světla vozidla
      Index (j) je odkazem na měření vzorku
      
                  B
               
                  –
               
                  referenční hodnota
               
                  EI
               
                  –
               
                  ekologicky inovativní
               
      3.   ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY
      Zkušební podmínky splňují požadavky předpisu EHK/OSN č. 112 (1) – Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem nebo dálkovým světlem nebo oběma světly a vybavených žárovkami a/nebo moduly s diodami vyzařujícími světlo (LED). Spotřeba energie se určuje podle bodu 6.1.4 předpisu EHK/OSN č. 112 a bodů 3.2.1 a 3.2.2 přílohy 10 uvedeného předpisu.
      4.   ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ
      Použijí se tyto přístroje znázorněné na obrázku:
      
                  —
               
                  napájecí zdroj (tj. variabilní zdroj napětí),
               
      
                  —
               
                  dva digitální multimetry, jeden pro měření stejnosměrného proudu a druhý pro měření stejnosměrného napětí. Na obrázku je znázorněno možné zkušební uspořádání, pokud je měřič stejnosměrného napětí součástí napájecího zdroje.
               
      
         Zkušební uspořádání
      
      
      5.   MĚŘENÍ A URČOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE
      U každého účinného vnějšího světla LED, jež je součástí souboru, se provádí měření proudu při napětí 13,2 V, jak je znázorněno na obrázku. LED modul (moduly) ovládaný (ovládané) elektronickým ovladačem zdrojů světla se měří podle specifikací žadatele.
      Výrobce může požádat o další měření proudu při jiných dalších napětích. V takovém případě musí výrobce schvalovacímu orgánu předat ověřenou dokumentaci týkající se nutnosti provést tato další měření. Měření proudu při každém z uvedených dalších napětí se musí provádět v nepřetržitém sledu nejméně pětkrát (5x). Přesná přivedená napětí a naměřený proud se zaznamenají s přesností na čtyři desetinná místa.
      Spotřeba energie se určí vynásobením přivedeného napětí a naměřeného proudu. Je třeba vypočítat průměrnou hodnotu spotřeby energie každého účinného vnějšího světla LED (). Všechny hodnoty se musí vyjádřit s přesností na čtyři desetinná místa. Pokud je pro dodávku elektrické energie do světelných zdrojů LED použit krokový motor nebo elektronický regulátor, tak se z měření vyloučí elektrické zatížení této součásti.
      Výsledná úspora energie každého účinného vnějšího světla LED (ΔPi) se vypočte podle tohoto vzorce:
      
         Vzorec č. 1
      
      
         
      
      pokud je spotřeba energie příslušného referenčního světla vozidla definována podle tabulky č. 1.
      
         Tabulka č. 1
      
      
         Požadavky na příkon pro různá referenční světla vozidla
      
      
                  Světlo vozidla
               
                  Celkový elektrický příkon (PB)
                  [W]
               
                  Světlomet potkávacího světla
               
                  137
               
                  Světlomet dálkového světla
               
                  150
               
                  Přední obrysové světlo
               
                  12
               
                  Osvětlení registrační značky
               
                  12
               
                  Přední mlhový světlomet
               
                  124
               
                  Zadní mlhová svítilna
               
                  26
               
                  Přední směrové světlo
               
                  13
               
                  Zadní směrové světlo
               
                  13
               
                  Zpětný světlomet
               
                  52
               
      6.   VÝPOČET SNÍŽENÍ EMISÍ CO2
      
      Celkové snížení emisí CO2 u souboru osvětlení se vypočte podle vzorce č. 2.
      
         Vzorec č. 2
      
      
         
      
      přičemž
      
                  UF
               
                  :
               
                  faktor využití světla vozidla [–] podle tabulky č. 2
               
                  t
               
                  :
               
                  trvání jízdy v jízdním cyklu NEDC [s], která činí 1 180 s
               
                  
                     
                  
               
                  :
               
                  opravný koeficient [gCO2/km · Ah]CO2 definovaný v příloze 8 předpisu EHK/OSN č. 101
               
                  ηDCDC
                  
               
                  :
               
                  účinnost stejnosměrného měniče [-]
               
                  
                     
                  
               
                  :
               
                  provozní napětí vysokonapěťové baterie (trakční baterie) [V] podle vzorce č. 3
               
      
         Vzorec č. 3
      
      
         
      
      přičemž
      
                  
                     
                  
               
                  :
               
                  jmenovité napětí vysokonapěťové baterie (trakční baterie) [V]
               
                  c
               
                  :
               
                  opravný koeficient pro jmenovité napětí vysokonapěťové baterie, který je 0,90 pro nikl-metal-hydridové vysokonapěťové baterie [-]
               
      Účinnost stejnosměrného měniče (ηDCDC) je nejvyšší hodnota získaná při zkouškách účinnosti provedené v rozsahu provozního elektrického proudu. Doba měření musí být stejná nebo nižší než 10 % rozsahu provozního elektrického proudu.
      
         Tabulka č. 2
      
      
         Faktor využití pro různá světla vozidla
      
      
                  Světlo vozidla
               
                  Faktor využití (UF)
                  [–]
               
                  Světlomet potkávacího světla
               
                  0,33
               
                  Světlomet dálkového světla
               
                  0,03
               
                  Přední obrysové světlo
               
                  0,36
               
                  Osvětlení registrační značky
               
                  0,36
               
                  Přední mlhový světlomet
               
                  0,01
               
                  Zadní mlhová svítilna
               
                  0,01
               
                  Přední směrové světlo
               
                  0,15
               
                  Zadní směrové světlo
               
                  0,15
               
                  Zpětný světlomet
               
                  0,01
               
      7.   VÝPOČET STATISTICKÉ CHYBY
      Ve výsledcích zkušební metody je nezbytné vyčíslit statistické chyby způsobené měřeními. U každého účinného vnějšího světla LED, jež je součástí souboru, se směrodatná odchylka vypočítá podle vzorce č. 4.
      
         Vzorec č. 4
      
      
         
      
      přičemž:
      
                  n
               
                  :
               
                  Počet měření výběrového souboru, který činí alespoň 5.
               
      Opravný koeficient  emisí CO2 se stanoví na základě série měření T provedených výrobcem podle přílohy 8 předpisu EHK/OSN č. 101. U každého měření se zaznamená elektrická bilance naměřená během zkoušky a naměřené emise CO2.
      Za účelem vyhodnocení statistické chyby  se musí k extrapolaci různých hodnot  (tj. ) použít všechny T kombinace, aniž by se opakovala T–1 měření. Extrapolace se provádí podle metody stanovené v příloze 8 předpisu EHK/OSN č. 101.
      Směrodatná odchylka  se tedy vypočte podle vzorce č. 5.
      
         Vzorec č. 5
      
      
         
      
      přičemž:
      
                  T
               
                  :
               
                  počet měření provedených výrobcem pro extrapolaci  podle přílohy 8 předpisu EHK/OSN č. 101
               
                  
                     
                  
               
                  :
               
                  průměr hodnot T
                  
               
      Směrodatná odchylka spotřeby energie každého účinného vnějšího světla LED () a směrodatná odchylka  způsobuje chybu ve snížení emisí CO2 (). Tuto chybu je třeba vypočítat pomocí vzorce č. 6.
      
         Vzorec č. 6
      
      
         
      
      
         Statistická významnost
      
      Pro každý typ, variantu a verzi vozidla vybaveného souborem účinných vnějších světel LED je třeba prokázat, že chyba ve snížení emisí CO2 vypočtená podle vzorce č. 6 není vyšší než rozdíl mezi celkovým snížením emisí CO2 a minimálním limitem snížení emisí uvedeným v čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 (viz vzorec č. 7).
      
         Vzorec č. 7
      
      
         
      
      přičemž:
      
                  MT
               
                  :
               
                  Minimální limit [g CO2/km], který činí 1 g CO2/km
               
      Pokud je celkové snížení emisí CO2 dosažené prostřednictvím účinných vnějších světel LED vypočtené podle vzorce č. 2 a chyba ve snížení emisí CO2 vypočtená podle vzorce č. 6 pod limitem uvedeným v čl. 9 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011, použije se čl. 11 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení.
      
      
         (1)  E/ECE/324/Rev.2/Add.111/Rev.3 — E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.111/Rev.3, 9. ledna 2013.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.