Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1744 ze dne 20. září 2016 o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1744 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 264/27
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1744
   ze dne 20. září 2016
   o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 77 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Komise sjednala jménem Evropské unie dohodu s Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (dále jen „dohoda“).
            
   
               (2)
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/437 (2) byla dohoda podepsána a je prozatímně prováděna ode dne 15. března 2016.
            
   
               (3)
            
               Dohoda zřizuje odborný smíšený výbor pro správu dohody. Unii v něm má zastupovat Komise, jíž by měli být nápomocni zástupci členských států.
            
   
               (4)
            
               Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (3); Spojené království se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.
            
   
               (5)
            
               Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (4); Irsko se tedy nepodílí na jeho přijímání a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.
            
   
               (6)
            
               Dohoda by měla být schválena,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty se schvaluje jménem Unie.
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení uvedené v čl. 8 odst. 1 dohody (5).
   Článek 3
   Komise, které jsou nápomocni odborníci z členských států, zastupuje Unii v odborném smíšeném výboru zřízeném článkem 6 dohody.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 20. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 5. července 2016. (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/437 ze dne 10. března 2016 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a Peruánskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (Úř. věst. L 78, 24.3.2016, s. 2.).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43).
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).
   
      (5)  Den vstupu dohody v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.