Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1749 ze dne 17. června 2016 o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1749 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 268/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1749
   ze dne 17. června 2016
   o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, s výjimkou ustanovení, která spadají do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 33, 113, 114 a 207 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Uzavření Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku bylo jménem Společenství schváleno rozhodnutím Rady 2004/513/ES (1).
            
   
               (2)
            
               V souladu s rozhodnutími Rady 2013/744/EU (2) a 2013/745/EU (3) byl dne 20. prosince 2013 podepsán Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (dále jen „protokol“), s výhradou jeho uzavření k pozdějšímu datu.
            
   
               (3)
            
               Protokol představuje důležitý příspěvek k mezinárodnímu úsilí o odstranění všech forem nezákonného obchodu s tabákovými výrobky, a tedy i k boji proti obcházení povinnosti v oblasti daní a cel a snížení nabídky tabákových výrobků v souladu s článkem 15 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku. Protokol rovněž přispívá k řádnému fungování vnitřního trhu s tabákovými výrobky a současně zajišťuje vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví.
            
   
               (4)
            
               Unie má výlučnou pravomoc u řady ustanovení protokolu, která spadají do oblasti působnosti společné obchodní politiky Unie, nebo v oblastech, kde Unie stanovila společná pravidla (4). Protokol může tato společná pravidla ovlivnit nebo změnit jejich působnost. Protokol by tedy měl být schválen jménem Unie, pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Unie, pouze pokud může protokol tato společná pravidla ovlivnit či změnit jejich působnost.
            
   
               (5)
            
               Uzavřením protokolu nebude Unie vykonávat sdílenou pravomoc, členské státy si tedy ponechají své pravomoci v oblastech, které jsou zahrnuty v protokolu, avšak které společná pravidla neovlivňují ani nemění jejich působnost.
            
   
               (6)
            
               Články 14, 16, 26, 29 a 30 protokolu se týkají justiční spolupráce v trestních věcech a vymezení trestných činů, a spadají tedy do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie. Souběžně s tímto rozhodnutím přijaté rozhodnutí Rady (EU) 2016/1750 (5) se týká uvedených ustanovení.
            
   
               (7)
            
               Pokud jde o záležitosti spadající do pravomoci Unie, protokol by měl být schválen jménem Unie,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Protokol o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku se schvaluje jménem Unie, s výjimkou ustanovení spadajících do oblasti působnosti části třetí hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, zejména článků 14, 16, 26, 29 a 30.
   Znění protokolu je připojeno k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné uložit jménem Unie:
   
               a)
            
               listinu podle v čl. 44 odst. 1 protokolu;
            
   
               b)
            
               prohlášení o pravomocích uvedené v příloze tohoto rozhodnutí v souladu s čl. 44 odst. 3 protokolu.
            
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 17. června 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2004/513/ES ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 8).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2013/744/EU ze dne 9. prosince 2013 o podpisu Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jménem Evropské unie, pokud jde o jeho ustanovení o povinnostech souvisejících s justiční spoluprací v trestních věcech, vymezením trestných činů a policejní spoluprací (Úř. věst. L 333, 12.12.2013, s. 73).
   
      (3)  Rozhodnutí Rady 2013/745/EU ze dne 9. prosince 2013 o podpisu Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, jménem Evropské unie, s výjimkou jeho ustanovení o povinnostech souvisejících s justiční spoluprací v trestních věcech, vymezením trestných činů a policejní spoluprací (Úř. věst. L 333, 12.12.2013, s. 75).
   
      (4)  Směrnice 2014/40/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014. s. 1);
   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15);
   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1);
   Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12);
   Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, s. 24).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1750 ze dne 17. června 2016 o uzavření Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku jménem Evropské unie, pokud jde o ustanovení o povinnostech týkajících se justiční spoluprací v trestních věcech a vymezení trestných činů (viz strana 6 v tomto čísle Úředního věstníku).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         PROHLÁŠENÍ O PRAVOMOCÍCH EVROPSKÉ UNIE V ZÁLEŽITOSTECH, NA NĚŽ SE VZTAHUJE PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ NEZÁKONNÉHO OBCHODU S TABÁKOVÝMI VÝROBKY
      
      
         (PODLE ČLÁNKU 44 PROTOKOLU)
      
      Evropská unie (EU) předkládá v souladu s článkem 44 Protokolu o odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky k Rámcové úmluvě Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (dále jen „protokol k FCTC“) následující prohlášení o pravomocích, které upřesňuje druhy a oblasti politiky, ve vztahu k nimž členské státy svěřily EU pravomoci, a na které se vztahuje protokol k úmluvě FCTC.
      1.   Obecné zásady
      
      Druhy a oblasti pravomocí Unie jsou stanoveny v článcích 2 až 6 Smlouvy o fungování EU. Svěřují-li Smlouvy v určité oblasti EU výlučnou pravomoc, může pouze EU vytvářet a přijímat právně závazné akty a členské státy tak mohou činit pouze tehdy, jsou-li k tomu EU zmocněny nebo provádějí-li akty EU. Svěřují-li Smlouvy v určité oblasti EU pravomoc sdílenou s členskými státy, mohou v této oblasti vytvářet a přijímat právně závazné akty EU i členské státy. Členské státy vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém ji EU nevykonala. Členské státy opět vykonávají svou pravomoc v rozsahu, v jakém se EU rozhodla svou pravomoc přestat vykonávat.
      Pokud jde o uzavření mezinárodních smluv, v oblastech politiky uvedených v čl. 3 odst. 1 Smlouvy o fungování EU má pravomoc jednat pouze EU. V oblastech politiky uvedených v čl. 4 odst. 2 Smlouvy o fungování EU sdílí pravomoc EU a její členské státy, ovšem pouze EU má pravomoc jednat, je-li zamýšlená činnost nezbytná k tomu, aby Unie mohla vykonávat svou vnitřní pravomoc, nebo pokud ustanovení dané smlouvy mohou společná pravidla ovlivnit či změnit jejich oblast působnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 Smlouvy o fungování EU; není-li tomu tak (tj. podmínky čl. 3 odst. 2 Smlouvy o fungování EU nejsou splněny), mohou členské státy vykonávat svou pravomoc jednat v uvedených oblastech politiky.
      Pravomoci, jež nejsou Smlouvami svěřeny EU, spadají do pravomocí členských států EU.
      EU řádně oznámí každou podstatnou změnu rozsahu svých pravomocí podle článku 44 protokolu, aniž by to bylo podmínkou nezbytnou k výkonu její pravomoci v záležitostech, na něž se vztahuje protokol k FCTC.
      2.   Výlučná pravomoc EU
      
      2.1.   EU má výlučnou pravomoc jednat v záležitostech, na něž se vztahuje protokol k FCTC, spadajících do oblasti působnosti společné obchodní politiky EU (článek 207 Smlouvy o fungování EU).
      2.2.   Kromě toho má EU výlučnou pravomoc jednat v záležitostech, na něž se vztahuje protokol k FCTC, spadajících do oblasti spolupráce v celních věcech (článek 33 Smlouvy o fungování EU), sbližování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu (články 113 a 114 Smlouvy o fungování EU), justiční spolupráce v trestních věcech (článek 82 Smlouvy o fungování EU) a vymezení trestních činů (článek 83 Smlouvy o fungování EU), pouze pokud ustanovení Unie stanoví společná pravidla, která mohou být ovlivněna nebo jejichž působnost může být změněna ustanoveními protokolu k FCTC.
      Seznam níže uvedených aktů Unie je dokladem toho, v jaké míře vykonávala Unie v těchto oblastech svou vnitřní pravomoc v souladu se Smlouvou o fungování EU. Rozsah výlučné pravomoci Unie vyplývající z těchto aktů musí být určen odkazem na přesná ustanovení každého jednotlivého opatření a zejména rozsah, v němž tato ustanovení stanoví společná pravidla, která by mohla být ovlivněna, či jejichž působnost by mohla být změněna ustanoveními protokolu k FCTC či aktem přijatým k jeho provedení.
      
                  —
               
                  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127. 29.4.2014. s. 1);
               
      
                  —
               
                  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15);
               
      
                  —
               
                  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1);
               
      
                  —
               
                  Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12);
               
      
                  —
               
                  Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, s. 24);
               
      
                  —
               
                  Rámcové rozhodnutí Rady 2001/500/SVV ze dne 26. června 2001 o praní peněz, identifikaci, vysledování, zmrazení, zajištění a propadnutí nástrojů trestné činnosti a výnosů z ní (Úř. věst. L 182, 5.7.2001, s. 1);
               
      
                  —
               
                  Akt Rady ze dne 26. července 1995 o vypracování Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství (Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 48).
               
      3.   Pravomoc členských států
      
      V ostatních záležitostech, na něž se vztahuje protokol k FCTC, neuvedených v oddílech 2.1 a 2.2, v nichž EU nemá výlučnou pravomoc jednat, jsou členské státy nadále oprávněny jednat.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.