Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1755 ze dne 30. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1755 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 268/85
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1755
   ze dne 30. září 2016,
   kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména článek 29 této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 31. července 2015 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 (1).
            
   
               (2)
            
               Dne 31. března 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/478 (2), kterým se na seznamy osob, na něž se vztahují omezující opatření, obsažené v přílohách II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333, zařazují na období šesti měsíců další tři osoby.
            
   
               (3)
            
               Vzhledem k závažnosti situace Rada rozhodla, že by omezující opatření měla zůstat v platnosti po dalších šest měsíců a že je třeba změnit odůvodnění týkající se tří osob.
            
   
               (4)
            
               Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 17 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:
               „3.   Opatření uvedená v čl. 8 odst. 2 se použijí pro položky pod čísly 16, 17 a 18 v příloze II do 2. dubna 2017.
               4.   Opatření uvedená v čl. 9 odst. 2 se použijí pro položky pod čísly 21, 22 a 23 v příloze IV do 2. dubna 2017.“
            
   
               2)
            
               Přílohy II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 30. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP (Úř. věst. L 206, 1.8.2015, s. 34).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/478 ze dne 31. března 2016, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (Úř. věst. L 85, 1.4.2016, s. 48).
   
   
      PŘÍLOHA
      Údaje o níže uvedených osobách uvedené v přílohách II a IV rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 se nahrazují těmito údaji:
      
                   
               
                  
                     
                        „PŘÍLOHA II
                        
                           SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČL. 8 ODST. 2
                        
                        A.   Osoby
                        
                                     
                                 
                                    Jméno
                                 
                                    Identifikační údaje
                                 
                                    Důvody
                                 
                                    Datum zařazení na seznam
                                 
                                    16.
                                 
                                    SALEH ISSA GWAIDER, Agila
                                 
                                    Datum narození: 1. června 1942.
                                    Místo narození: Al-Kubba (Elgubba), Libye.
                                    Cestovní pas: D001001 (Libye), vydán dne 22. ledna 2015.
                                 
                                    Agila Saleh je ode dne 5. srpna 2014 předsedou libyjské Sněmovny reprezentantů.
                                    Dne 17. prosince 2015 se Agila Saleh postavil proti libyjské politické dohodě podepsané téhož dne.
                                    Agila Saleh jako předseda Rady zastupitelů brání politické transformaci v Libyi a narušuje ji mimo jiné tím, že několikrát odmítl uspořádat hlasování o vládě národní jednoty.
                                    Dne 23. srpna 2016 Agila Saleh zaslal generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů dopis, v němž kritizoval skutečnost, že Organizace spojených národů podporuje vládu národní jednoty, což je podle jeho vyjádření vnucováním „skupiny osob libyjskému lidu (…) v rozporu s ústavou a s Chartou OSN“. Kritizoval přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2259 (2015), která potvrdila dohodu podepsanou v Schirátu, a pohrozil tím, že na Organizaci spojených národů, které přičítá odpovědnost za „bezpodmínečnou a neodůvodněnou“ podporu poskytovanou neúplné prezidentské radě, a na generálního tajemníka OSN podá žalobu u Mezinárodního trestního soudu za porušování Charty OSN, libyjské ústavy a svrchovanosti Libye. Tato prohlášení ohrožují podporu mediačního úsilí ze strany OSN a podpůrné mise OSN v Libyi (UNSMIL), jak je vyjádřena ve všech relevantních rezolucích Rady bezpečnosti OSN, a to zejména v rezoluci č. 2259 (2015).
                                    Dne 6. září 2016 Agila Saleh oficiálně navštívil Niger spolu s Abdalláhem al-Táním, takzvaným „předsedou vlády“ mezinárodně neuznávané vlády se sídlem v Tobrúku, ačkoliv rezoluce č. 2259 (2015) vyzývá k ukončení podpory paralelních orgánů, které se prohlašují za legitimní, ale nejsou stranami výše uvedené dohody, a k přerušení oficiálních kontaktů s těmito orgány.
                                 
                                    1.4.2016
                                 
                                    17.
                                 
                                    GHWELL, Khalifa
                                    také znám jako AL GHWEIL, Khalifa,
                                    AL-GHAWAIL, Khalifa
                                 
                                    Datum narození: 1. ledna 1956.
                                    Místo narození: Misuráta (Misrath), Libye.
                                    Státní příslušnost: Libye.
                                    Cestovní pas: A005465 (Libye), vydán dne 12. dubna 2015, konec platnosti 11. dubna 2017.
                                 
                                    Chalífa al-Ghwell (Khalifa Ghwell) byl takzvaný „předseda vlády a ministr obrany“ mezinárodně neuznávaného Všeobecného národního kongresu (též známého jako „vláda národní spásy“) a jako takový byl odpovědný za jeho činnost.
                                    Dne 7. července 2015 dal Chalífa al-Ghwell najevo svou podporu Frontě věrnosti (As-Sumúd), nové vojenské síle sestávající ze sedmi brigád, jejímž cílem je zabránit vytvoření vlády národní jednoty v Tripolisu, a to tím, že se spolu s předsedou Všeobecného národního kongresu Nurím abú Sáhmaínem zúčastnil slavnostního podpisu aktu o zřízení této vojenské síly.
                                    Jakožto „předseda vlády“ Všeobecného národního kongresu hraje Chalífa al-Ghwell ústřední úlohu v bránění vzniku vlády národní jednoty ustavené na základě libyjské politické dohody.
                                    Dne 15. ledna 2016 nařídil Chalífa al-Ghwell jakožto „předseda vlády a ministr obrany“ Všeobecného národního kongresu se sídlem v Tripolisu zadržení veškerých členů nového bezpečnostního týmu jmenovaných designovaným předsedou vlády národní jednoty, kteří vstoupí do Tripolisu.
                                    Poté, co Sněmovna reprezentantů vládu národní jednoty odmítla, vydal dne 31. srpna 2016 příkaz, aby se takzvaný „předseda vlády“ a „ministr obrany“„vlády národní spásy“ opět ujal své funkce.
                                 
                                    1.4.2016
                                 
                                    18.
                                 
                                    ABU SAHMAIN, Nuri
                                    také znám jako BOSAMIN, Nori
                                    BO SAMIN, Nuri
                                 
                                    Datum narození: 16. května 1956.
                                    Zuvára (Zouara/Zuwara), Libye.
                                 
                                    Nurí abú Sáhmaín (Nuri Abu Sahmain) byl takzvaný „předseda“ mezinárodně neuznávaného Všeobecného národního kongresu (též známého jako „vláda národní spásy“) a jako takový je odpovědný za jeho činnost.
                                    Jakožto „předseda“ Všeobecného národního kongresu hraje Nurí abú Sáhmaín ústřední úlohu v bránění provádění libyjské politické dohody a vzniku vlády národní jednoty a v odporu proti nim.
                                    Dne 15. prosince 2015 vyzval Nurí abú Sáhmaín k odložení libyjské politické dohody, která měla být podle plánu dohodnuta na zasedání dne 17. prosince.
                                    Dne 16. prosince 2015 vydal Nurí abú Sáhmaín prohlášení o tom, že Všeobecný národní kongres neudělil žádnému ze svých členů svolení účastnit se zasedání ani podepsat libyjskou politickou dohodu.
                                    Dne 1. ledna 2016 při jednání se zvláštním zástupcem OSN Nurí abú Sáhmaín libyjskou politickou dohodu odmítl.
                                 
                                    1.4.2016“
                                 
                     
                  
               
      
                   
               
                  
                     
                        „PŘÍLOHA IV
                        
                           SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ PODLE ČL. 9 ODST. 2
                        
                        A.   Osoby
                        
                                     
                                 
                                    Jméno
                                 
                                    Identifikační údaje
                                 
                                    Důvody
                                 
                                    Datum zařazení na seznam
                                 
                                    21.
                                 
                                    SALEH ISSA GWAIDER, Agila
                                 
                                    Datum narození: 1. června 1942.
                                    Místo narození: Al-Kubba (Elgubba), Libye.
                                    Cestovní pas: D001001 (Libye), vydán dne 22. ledna 2015.
                                 
                                    Agila Saleh je ode dne 5. srpna 2014 předsedou libyjské poslanecké sněmovny.
                                    Dne 17. prosince 2015 se Agila Saleh postavil proti libyjské politické dohodě podepsané téhož dne 17. prosince 2015.
                                    Agila Saleh jako předseda Rady zastupitelů brání politické transformaci v Libyi a narušuje ji mimo jiné tím, že několikrát odmítl uspořádat hlasování o vládě národní jednoty.
                                    Dne 23. srpna 2016 Agila Saleh zaslal generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů dopis, v němž kritizoval skutečnost, že Organizace spojených národů podporuje vládu národní jednoty, což je podle jeho vyjádření vnucováním „skupiny osob libyjskému lidu (…) v rozporu s ústavou a s Chartou OSN“. Kritizoval přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2259 (2015), která potvrdila dohodu podepsanou v Schirátu, a pohrozil tím, že na Organizaci spojených národů, které přičítá odpovědnost za „bezpodmínečnou a neodůvodněnou“ podporu poskytovanou neúplné prezidentské radě, a na generálního tajemníka OSN podá žalobu u Mezinárodního trestního soudu za porušování Charty OSN, libyjské ústavy a svrchovanosti Libye. Tato prohlášení ohrožují podporu mediačního úsilí ze strany OSN a podpůrné mise OSN v Libyi (UNSMIL), jak je vyjádřena ve všech relevantních rezolucích Rady bezpečnosti OSN, a to zejména v rezoluci č. 2259 (2015).
                                    Dne 6. září 2016 Agila Saleh oficiálně navštívil Niger spolu s Abdulláhem al-Thaním, takzvaným „předsedou vlády“ mezinárodně neuznávané vlády se sídlem v Tobrúku, ačkoliv rezoluce č. 2259 (2015) vyzývá k ukončení podpory paralelních orgánů, které se prohlašují za legitimní, ale nejsou stranami výše uvedené dohody, a k přerušení oficiálních kontaktů s těmito orgány.
                                 
                                    1.4.2016
                                 
                                    22.
                                 
                                    GHWELL, Khalifa
                                    také znám jako AL GHWEIL, Khalifa,
                                    AL-GHAWAIL, Khalifa
                                 
                                    Datum narození: 1. ledna 1956.
                                    Místo narození: Misuráta (Misrath), Libye.
                                    Státní příslušnost: Libye.
                                    Cestovní pas: A005465 (Libye), vydán dne 12. dubna 2015, konec platnosti 11. dubna 2017.
                                 
                                    Chalífa al-Ghwell (Khalifa Ghwell) byl takzvaný „předseda vlády a ministr obrany“ mezinárodně neuznávaného Všeobecného národního kongresu (též známého jako „vláda národní spásy“) a jako takový byl odpovědný za jeho činnost.
                                    Dne 7. července 2015 dal Chalífa al-Ghwell najevo svou podporu Frontě věrnosti (As-Sumúd), nové vojenské síle sestávající ze sedmi brigád, jejímž cílem je zabránit vytvoření vlády národní jednoty v Tripolisu, a to tím, že se spolu s předsedou Všeobecného národního kongresu Nurím abú Sáhmaínem zúčastnil slavnostního podpisu aktu o zřízení této vojenské síly.
                                    Jakožto „předseda vlády“ Všeobecného národního kongresu hraje Chalífa al-Ghwell ústřední úlohu v bránění vzniku vlády národní jednoty ustavené na základě libyjské politické dohody.
                                    Dne 15. ledna 2016 nařídil Chalífa al-Ghwell jakožto „předseda vlády a ministr obrany“ Všeobecného národního kongresu se sídlem v Tripolisu zadržení veškerých členů nového bezpečnostního týmu jmenovaných designovaným předsedou vlády národní jednoty, kteří vstoupí do Tripolisu.
                                    Poté, co Sněmovna reprezentantů vládu národní jednoty odmítla, vydal dne 31. srpna 2016 příkaz, aby se takzvaný „předseda vlády“ a „ministr obrany“„vlády národní spásy“ opět ujal své funkce.
                                 
                                    1.4.2016
                                 
                                    23.
                                 
                                    ABU SAHMAIN, Nuri
                                    také znám jako BOSAMIN, Nori
                                    BO SAMIN, Nuri
                                 
                                    Datum narození: 16. května 1956.
                                    Zuvára (Zouara/Zuwara), Libye.
                                 
                                    Nurí abú Sáhmaín (Nuri Abu Sahmain) byl takzvaný „předseda“ mezinárodně neuznávaného Všeobecného národního kongresu (též známého jako „vláda národní spásy“) a jako takový je odpovědný za jeho činnost.
                                    Jakožto „předseda“ Všeobecného národního kongresu hraje Nurí abú Sáhmaín ústřední úlohu v bránění provádění libyjské politické dohody a vzniku vlády národní jednoty a v odporu proti nim.
                                    Dne 15. prosince 2015 vyzval Nurí abú Sáhmaín k odložení libyjské politické dohody, která měla být podle plánu dohodnuta na zasedání dne 17. prosince.
                                    Dne 16. prosince 2015 vydal Nurí abú Sáhmaín prohlášení o tom, že Všeobecný národní kongres neudělil žádnému ze svých členů svolení účastnit se zasedání ani podepsat libyjskou politickou dohodu.
                                    Dne 1. ledna 2016 při jednání se zvláštním zástupcem OSN Nurí abú Sáhmaín libyjskou politickou dohodu odmítl.
                                 
                                    1.4.2016“
                                 
                     
                  
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.