Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1757 ze dne 29. září 2016, kterým se zřizuje Evropská multidisciplinární observatoř mořského dna a vodního sloupce – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (EMSO ERIC) (oznámeno pod číslem C(2016) 5542) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1757 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 268/113
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1757
   ze dne 29. září 2016,
   kterým se zřizuje Evropská multidisciplinární observatoř mořského dna a vodního sloupce – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (EMSO ERIC)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 5542)
      
   
   (Pouze anglické, francouzské, italské, portugalské, rumunské, řecké a španělské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Spojené království požádaly Komisi, aby zřídila Evropskou multidisciplinární observatoř mořského dna a vodního sloupce jako konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (EMSO ERIC).
            
   
               (2)
            
               Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Rumunsko a Spojené království se dohodly, že hostitelským členským státem konsorcia EMSO ERIC bude Itálie.
            
   
               (3)
            
               Komise v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v uvedeném nařízení.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Zřizuje se Evropská multidisciplinární observatoř mořského dna a vodního sloupce – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury nazvané „EMSO ERIC“.
   2.   Základní prvky stanov konsorcia EMSO ERIC jsou uvedeny v příloze.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Portugalské republice, Rumunsku a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Carlos MOEDAS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA
      
         ZÁKLADNÍ PRVKY STANOV KONSORCIA EMSO ERIC
      
      1.   ÚKOLY A ČINNOSTI
      
                  1.
               
                  Úkoly konsorcia EMSO ERIC jsou tyto:
                  
                              a)
                           
                              rozvoj a poskytování zařízení, která konsorcium EMSO ERIC vlastní, společně se všemi zařízeními, která konsorciu EMSO ERIC poskytnou členové, pro provádění činností uskutečňovaných členy k dosažení cílů konsorcia EMSO ERIC na evropské úrovni, aby se vědeckým obcím a jiným zúčastněným stranám umožnil přístup k údajům a zařízením oceánských observatoří v celé Evropě;
                           
                  
                              b)
                           
                              řízení stávajících pevně umístěných observatoří mořského dna a pevně umístěných observatoří vodního sloupce v celé Evropě s cílem přispívat konsorciu EMSO ERIC na dohodnutou dobu k používání konsorciem EMSO ERIC, včetně přístupu kvalifikovaných evropských a mezinárodních vědeckých obcí;
                           
                  
                              c)
                           
                              koordinace a podpora činností stávajících pevně umístěných observatoří mořského dna a pevně umístěných observatoří vodního sloupce v celé Evropě, prosazování kontinuity a kvality časových řad a spolehlivé správy údajů;
                           
                  
                              d)
                           
                              poskytování a racionalizace přístupu kvalifikovaných evropských a mezinárodních vědeckých obcí, jejichž projekty se za tímto účelem vyhodnotí, k infrastruktuře konsorcia EMSO ERIC;
                           
                  
                              e)
                           
                              podpora vedoucího postavení Evropy v mořských technologiích a udržitelném využívání mořských zdrojů prostřednictvím partnerství s průmyslovými odvětvími a jinými příslušnými zúčastněnými stranami;
                           
                  
                              f)
                           
                              integrace výzkumných a školicích činností a šíření informací. Konsorcium EMSO ERIC bude centrálním kontaktním místem pro výzkumné, školicí a vzdělávací činnosti a šíření informací pro oceánské observatoře v Evropě, aby umožnilo vědcům a jiným zúčastněným stranám efektivně využívat oceánské observatoře v celé Evropě;
                           
                  
                              g)
                           
                              navázání spojení s mezinárodními iniciativami, které souvisejí s pozorováním otevřených oceánů, aby jednalo jako zástupce Evropy v těchto oblastech v jiných částech světa s cílem založit a rozvíjet mezinárodní spolupráci v daných oblastech; a
                           
                  
                              h)
                           
                              synchronizace investic a provozních fondů způsobem, který optimalizuje vnitrostátní, evropské a mezinárodní zdroje.
                           
               
      
                  2.
               
                  PŘI PROVÁDĚNÍ SVÝCH ÚKOLŮ KONSORCIUM EMSO ERIC:
                  
                              a)
                           
                              zajistí vysokou kvalitu svých vědeckých služeb pomocí:
                              
                                          i.
                                       
                                          definování celkové vědecké strategie přijetím pravidelně aktualizovaného dlouhodobého strategického plánu;
                                       
                              
                                          ii.
                                       
                                          popisu budoucího vědeckého rozvoje a hodnocení dosahování vědeckých cílů;
                                       
                              
                                          iii.
                                       
                                          vyhodnocování pokusů navržených uživateli;
                                       
                              
                                          iv.
                                       
                                          přezkoumávání vědeckých cílů observatoří; a
                                       
                              
                                          v.
                                       
                                          řízení komunikace s vědeckými a jinými uživateli.
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              umožní přístup k infrastruktuře EMSO, což bude zahrnovat:
                              
                                          i.
                                       
                                          stanovení kritérií výběru pro přístup, která se vypracují v souladu s doporučením příslušné vědecké uživatelské obce;
                                       
                              
                                          ii.
                                       
                                          správu integrovaného přístupu k oceánským observatořím v celé Evropě;
                                       
                              
                                          iii.
                                       
                                          správu otázek normalizace a stanovení pokynů pro kalibraci a registraci přístrojů v souladu s předem určenými požadavky;
                                       
                              
                                          iv.
                                       
                                          práci na umožnění pořizování dlouhodobých řad údajů o mořském dně a celém vodním sloupci; a
                                       
                              
                                          v.
                                       
                                          koordinování ukládání a využívání údajů pro vědecký výzkum, jakož i včasné dodání údajů pro použití ve včasném varování geologického ohrožení a operační oceánografie.
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              buduje kapacity za účelem podpory koordinovaného vzdělávání vědců, inženýrů a uživatelů,
                           
                  
                              d)
                           
                              jedná jako zastánce vědecké obce, která se podílí na pozorování oceánů,
                           
                  
                              e)
                           
                              podporuje inovace a transfer znalostí a technologií, poskytuje služby a zapojuje se do partnerství s průmyslem,
                           
                  
                              f)
                           
                              vykonává veškeré jiné činnosti nezbytné pro plnění úkolů konsorcia EMSO ERIC.
                           
               
      2.   SÍDLO
      Sídlo konsorcia EMSO ERIC se nachází v Římě na území Italské republiky (dále jen „hostitelský člen“).
      3.   NÁZEV
      Evropská multidisciplinární observatoř mořského dna a vodního sloupce – konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (EMSO ERIC) je zřízena podle nařízení (ES) č. 723/2009.
      4.   DOBA TRVÁNÍ KONSORCIA A POSTUP PRO UKONČENÍ ČINNOSTI
      
                  1.
               
                  Konsorcium EMSO ERIC se zřizuje na období do 31. prosince 2024.
               
      
                  2.
               
                  Shromáždění členů se může dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů rozhodnout konsorcium EMSO ERIC ukončit.
               
      
                  3.
               
                  Oznámení o rozhodnutí ukončit konsorcium EMSO ERIC a o skončení postupu pro ukončení činnosti v souladu s článkem 16 nařízení (ES) č. 723/2009 provede generální ředitel.
               
      
                  4.
               
                  Jakákoli aktiva zbývající po zaplacení dluhů konsorcia EMSO ERIC se rozdělí mezi členy v poměru k jejich akumulovanému příspěvku konsorciu EMSO ERIC v okamžiku jeho rozpuštění.
               
      5.   ZÁKLADNÍ ZÁSADY
      5.1.   Politika v oblasti přístupu uživatelů
      
      
                  a)
               
                  Přístup k údajům vytvořeným konsorciem EMSO ERIC je, kdykoli je to možné s přihlédnutím k licencím třetích osob a všem stávajícím dohodám, pro všechny členy vědeckých institucí a jiné zúčastněné strany bezplatný a otevřený. Kromě toho se přístup k infrastruktuře konsorcia EMSO ERIC poskytuje kvalifikovaným evropským a mezinárodním vědeckým obcím, jejichž projekty se za tímto účelem vyhodnotí. Konsorcium EMSO ERIC uplatní kritéria pro výběr, která se vypracují v souladu s doporučením příslušné vědecké uživatelské obce. Využívání a sběr údajů podléhá příslušným zákonným ustanovením na ochranu údajů.
               
      
                  b)
               
                  Členové vynaloží přiměřené úsilí, aby se postarali o hostující vědce, inženýry a techniky při jejich spolupráci s těmi, kteří se přímo podílejí na činnostech konsorcia EMSO ERIC ve svých laboratořích.
               
      5.2.   Politika vědeckého hodnocení
      
      
                  a)
               
                  Vědecký, technický a etický poradní výbor provádí roční vědecké hodnocení činností konsorcia EMSO ERIC. Hodnotící zpráva se předloží shromáždění členů ke schválení.
               
      
                  b)
               
                  Každých pět let provede tým nezávislých odborníků, které určí shromáždění členů na návrh vědeckého, technického a etického poradního výboru, přezkum činností a fungování konsorcia EMSO ERIC.
               
      5.3.   Politika šíření informací
      
      
                  a)
               
                  Konsorcium EMSO ERIC může v závislosti na vyhodnocení šířit za poplatek shromážděné údaje uživatelům, kteří nejsou členy vědeckých institucí či jiných zúčastněných stran, ani kvalifikovanými evropskými a mezinárodními vědeckými obcemi. Tento poplatek se vypočte na základě plných nákladů spojených s vyžíváním infrastruktury konsorcia EMSO ERIC daným uživatelem, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES (1), směrnicí Evropského parlamentu a Rady (2) 2007/2/ES a s jinými použitelnými právními předpisy. Předcházející požadavek finančního příspěvku se nevztahuje na žádosti o přístup na katalog a pro všechny jiné žádosti nesmí přesáhnout přiměřenou částku.
               
      
                  b)
               
                  Jsou-li údaje vytvořené konsorciem EMSO ERIC sdíleny se třetími osobami, konsorcium EMSO ERIC si k těmto údajům ponechá veškerá práva, zájmy a nároky.
               
      
                  c)
               
                  Uživatelé konsorcia EMSO ERIC se vyzývají, aby své výsledky zveřejňovali v recenzované vědecké literatuře, svá sdělení prezentovali na vědeckých konferencích, stejně jako v jiných médiích zaměřených na širší publikum, včetně široké veřejnosti, tisku, občanských skupin a vzdělávacích institucí.
               
      
                  d)
               
                  Konsorcium EMSO ERIC vyvine datové produkty s přidanou hodnotou, aby sloužily širokému spektru soukromých i veřejných uživatelů, s cílem vyvinout produkty, které vyhoví potřebám zúčastněných stran.
               
      5.4.   Politika v oblasti práv duševního vlastnictví
      
      
                  a)
               
                  Duševním vlastnictvím se rozumí vlastnictví ve smyslu definice v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967.
               
      
                  b)
               
                  Veškerá práva duševního vlastnictví vytvořená, získaná nebo vyvinutá konsorciem EMSO ERIC má konsorcium a jsou jeho absolutním vlastnictvím.
               
      
                  c)
               
                  Shromáždění členů stanoví politiky konsorcia EMSO ERIC související s určením, ochranou, správou a udržováním práv duševního vlastnictví konsorcia, včetně přístupu k těmto právům, jak je stanoveno v prováděcích pravidlech konsorcia EMSO ERIC.
               
      
                  d)
               
                  Generální ředitel navrhne po konzultaci s výkonným výborem cenovou politiku založenou na plné návratnosti nákladů, jež má být schválena shromážděním členů.
               
      
                  e)
               
                  Pokud jde o otázky práv duševního vlastnictví, řídí se vztahy mezi členy a pozorovateli konsorcia EMSO ERIC příslušnými vnitrostátními právními předpisy členů a pozorovatelů, a mezinárodními dohodami, jejichž smluvní stranou členové a pozorovatelé jsou.
               
      
                  f)
               
                  Ustanoveními těchto stanov a prováděcími pravidly nejsou dotčena práva duševního vlastnictví k výchozím informacím, která vlastní členové a pozorovatelé.
               
      5.5.   Politika zaměstnanosti, včetně rovných příležitostí
      
      
                  a)
               
                  Konsorcium EMSO ERIC je zaměstnavatel podporující rovné příležitosti. Výběrová řízení pro žadatele o pracovní místo v konsorciu EMSO ERIC musí být transparentní, nediskriminační a dodržovat zásadu rovných příležitostí.
               
      
                  b)
               
                  Pracovní smlouvy musí být v souladu s platnými vnitrostátními právními a správními předpisy země, ve které pracovníci provádí své činnosti.
               
      
                  c)
               
                  V souladu s požadavky vnitrostátních právních předpisů každý člen v rámci své jurisdikce usnadní pohyb a pobyt státních příslušníků členských zemí zapojených do úkolů konsorcia EMSO ERIC a jejich rodinných příslušníků.
               
      5.6.   Politika zadávání veřejných zakázek, která dodržuje zásady transparentnosti, nediskriminace a hospodářské soutěže
      
      
                  a)
               
                  Politika zadávání veřejných zakázek konsorcia EMSO ERIC se řídí zásadami transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a otevřené hospodářské soutěže.
               
      
                  b)
               
                  Politika zadávání veřejných zakázek je podrobně rozpracována v prováděcích pravidlech.
               
      
      
         (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26).
      
         (2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) (Úř. věst. L 108, 25.4.2007, s. 1).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.