Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1764 ze dne 29. září 2016 o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve společném výboru EU-ICAO k rozhodnutí o přijetí přílohy o uspořádání letového provozu Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1764 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 269/14
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1764
   ze dne 29. září 2016
   o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve společném výboru EU-ICAO k rozhodnutí o přijetí přílohy o uspořádání letového provozu Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 29. března 2012 vstoupilo v platnost Memorandum o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci (1) (dále jen „memorandum o spolupráci“).
            
   
               (2)
            
               Společný výbor zřízený podle článku 7.1 memoranda o spolupráci může v souladu s čl. 7.3 písm. c) memoranda o spolupráci přijímat přílohy tohoto memoranda.
            
   
               (3)
            
               Je záhodno stanovit postoj, který má Unie ve společném výboru zaujmout k přijetí přílohy memoranda o spolupráci týkající se uspořádání letového provozu,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má Unie zaujmout ve společném výboru EU-ICAO podle čl. 7.3 písm. c) Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci (dále jen „memorandum o spolupráci“), pokud jde o přijetí přílohy o uspořádání letového provozu memoranda o spolupráci, je založen na návrhu rozhodnutí společného výboru EU-ICAO připojeném k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 232, 9.9.2011, s. 2.
   
   
      NÁVRH ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉHO VÝBORU EU-ICAO
      ze dne …
      o přijetí přílohy o uspořádání letového provozu Memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci
      SPOLEČNÝ VÝBOR EU-ICAO,
      s ohledem na Memorandum o spolupráci mezi Evropskou unií a Mezinárodní organizací pro civilní letectví, kterým se stanoví rámec pro posílenou spolupráci, jež vstoupilo v platnost dne 29. března 2012, a zejména na čl. 7.3 písm. c) uvedeného memoranda,
      vzhledem k tomu. že do memoranda o spolupráci je záhodno zahrnout přílohu o uspořádání letového provozu,
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Přijímá se příloha tohoto rozhodnutí a tvoří nedílnou součástí memoranda o spolupráci.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne ….
         
            
               Za společný výbor EU-ICAO
            
            
               předsedové
            
         
      
   
   
   
      PŘÍLOHA
      O USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU
      1.   Cíle
      
      1.1.   Strany se dohodly, že budou v rámci memoranda o spolupráci mezi Evropskou unií (EU) a Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), podepsaného v Montrealu dne 28. dubna 2011 a v Bruselu dne 4. května 2011, spolupracovat v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb (dále jen ATM/ANS).
      1.2.   V souladu se svým příslibem, že se budou zasazovat o globální harmonizaci požadavků obsažených ve standardech a doporučených postupech pro ATM/ANS a o globální interoperabilitu nových technologií a systémů v oblasti ATM/ANS, se strany dohodly na úzké spolupráci v duchu transparentnosti a dialogu za účelem koordinace svých činností v oblasti ATM/ANS.
      2.   Oblast působnosti
      
      2.1.   Strany se dohodly, že při sledování cílů uvedených v článku 1 této přílohy budou spolupracovat následovně:
      
                  —
               
                  povedou pravidelný dialog o záležitostech společného zájmu týkajících se ATM/ANS,
               
      
                  —
               
                  budou dosahovat transparentnosti pravidelnou výměnou relevantních informací o ATM/ANS,
               
      
                  —
               
                  budou se účastnit činností souvisejících s ATM/ANS,
               
      
                  —
               
                  budou sledovat a analyzovat, jak státy dodržují standardy ICAO a řídí se doporučenými postupy v oblasti ATM/ANS,
               
      
                  —
               
                  budou spolupracovat v regulačních a standardizačních záležitostech,
               
      
                  —
               
                  budou spolupracovat na rozpracovávání a provádění celosvětového plánu letecké navigace ICAO a související metodiky pro blokovou modernizaci systému letecké dopravy,
               
      
                  —
               
                  budou vypracovávat a zajišťovat projekty a programy technické pomoci,
               
      
                  —
               
                  budou podporovat regionální spolupráci, zejména v rámci evropského regionu ICAO (EUR), přičemž budou zvlášť přihlížet k výsledkům, kterých se dosáhlo při rozvoji a provádění jednotného evropského nebe (SES), a k práci Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) týkající se záležitostí ATM/ANS a
               
      
                  —
               
                  budou organizovat výměny technických odborníků přes příslušné oblasti ATM/ANS.
               
      3.   Provádění
      
      3.1.   Strany mohou stanovit pracovní ujednání, ve kterých upřesní vzájemně dohodnuté mechanismy a postupy, jimiž hodlají zajistit faktickou realizaci spolupráce podle článku 2.1 této přílohy. Tato pracovní ujednání přijme společný výbor zřízený podle článku 7 memoranda o spolupráci.
      3.2.   Závazek ke spolupráci podle této přílohy naplňují jménem stran úřad pro letovou navigaci organizace ICAO a Evropská komise. Evropská komise může případně zapojit členské státy EU a evropské organizace, včetně agentury EASA, společného podniku SESAR, manažera zavádění projektu SESAR a organizace Eurocontrol.
      4.   Dialog
      
      4.1.   Strany pravidelně pořádají schůzky a/nebo telekonference za účelem projednávání záležitostí společného zájmu týkajících se ATM/ANS a v případě potřeby a vhodnosti i za účelem koordinace činností.
      5.   Transparentnost a výměna informací
      
      5.1.   S výhradou příslušných předpisů, kterým podléhají, podporují strany ve svých vztazích se třetími stranami v oblasti ATM/ANS transparentnost.
      5.2.   Při spolupráci na činnostech souvisejících s ATM/ANS jednají strany transparentně – vyměňují si relevantní a vhodná data, informace a dokumenty, aniž by tím byly dotčeny předpisy, kterým podléhají, a umožňují si vzájemnou účast na schůzkách.
      5.3.   Za tímto účelem určí každá strana postupy pro výměnu informací, jež zaručí důvěrnost informací získaných od druhé strany v souladu s článkem 6 memoranda o spolupráci.
      6.   Účast na činnostech souvisejících s ATM/ANS
      
      6.1.   Za účelem provádění této přílohy zve každá strana v příslušných případech druhou stranu, aby se v souladu se stanovenými pravidly a postupy jako pozorovatel účastnila činností a schůzek souvisejících s ATM/AMS, a byla tak zajištěna úzká spolupráce a koordinace.
      7.   Sdílení informací a analýz v souvislosti s ATM/ANS
      
      7.1.   Aniž jsou dotčeny příslušné předpisy, kterým podléhají, a v souladu s patřičnými pracovními ujednáními, která budou formulována, si strany vyměňují relevantní informace a údaje o ATM/ANS, jakož i analýzy provedené na jejich základě.
      7.2.   Strany úzce spolupracují na opatřeních přijímaných k zajištění účinnějšího dodržování standardů a doporučených postupů v EU a jiných státech. Součástí této spolupráce jsou výměna informací, usnadňování dialogu mezi dotyčnými stranami a koordinace veškerých činností technické pomoci.
      7.3.   Na základě svých činností v oblasti kontroly výkonnosti, stanovování cílů a monitoringu provádění evropského hlavního plánu ATM pomáhá EU organizaci ICAO s vypracováváním globálního přístupu založeného na výkonnosti a globálního monitorovacího přístupu k provádění celosvětového plánu letecké navigace ICAO a v něm obsažené metodiky pro blokovou modernizaci systému letecké dopravy. Při vypracovávání svých globálních přístupů využívá organizace ICAO přiměřeně a co nejlépe stávajících materiálů EU nebo materiálů právě připravovaných, vyplývajících z vývoje a provádění jednotného evropského nebe.
      8.   Regulační a normalizační záležitosti
      
      8.1.   Každá strana zajistí, aby byla druhá strana pravidelně informována o všech příslušných právních a správních předpisech, normách, požadavcích a doporučených postupech, jež mohou ovlivnit provádění této přílohy, jakož i o všech jejich změnách.
      8.2.   Strany si včas vzájemně oznamují veškeré navrhované změny ve svých příslušných právních a správních předpisech, normách, požadavcích a doporučených postupech, pakliže tyto změny mohou mít vliv na uplatňování této přílohy. Součástí těchto oznámení může být podle potřeby i poskytnutí odpovídajících nástrojů plánování, např. příslušných ročních/víceletých programů. Ve světle těchto změn může společný výbor podle potřeby přijmout změny této přílohy v souladu s článkem 7 memoranda o spolupráci.
      8.3.   Za účelem globální harmonizace předpisů a standardů pro ATM/ANS se strany během příslušných fází tvorby předpisů nebo rozpracovávání norem a doporučených postupů vzájemně radí v otázkách odborné regulace týkající se ATM/ANS a v příslušných případech se zvou k účasti na práci souvisejících odborných orgánů.
      8.4.   Za tímto účelem EU a ICAO dále racionalizují vzájemnou spolupráci tak, aby byl zajištěn včasný přezkum předpisů EU v návaznosti na změny příloh Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicagské úmluvy) provedené organizací ICAO a aby byly organizaci ICAO včas poskytnuty vstupy v případě, že jsou zvažovány změny příloh týkající se ATM/ANS.
      8.5.   Organizace ICAO poskytne EU včas informace o svých rozhodnutích a doporučeních, která mají vliv na normy a doporučené postupy související s ATM/ANS, a to tím, že jí plně zpřístupní své dopisy členským státům a elektronické věstníky.
      8.6.   Evropská unie se v příslušných případech vynasnaží zajistit, aby byly příslušné právní předpisy EU v souladu s normami a doporučenými postupy ICAO týkajícími se ATM/ANS.
      8.7.   Jelikož evropský hlavní plán ATM je úzce spjat s celosvětovým plánem letecké navigace ICAO a v něm obsaženou metodikou pro blokovou modernizaci systému letecké dopravy, pomáhá EU ve spolupráci se svými členskými státy na základě potřeb a na základě zkušeností se zaváděním projektu SESAR organizaci ICAO s vypracováváním norem a doporučených postupů a podpůrných materiálů pro nové požadavky ATM/ANS. Organizace ICAO pak podobně pomáhá EU s aktualizací jejích norem pro globální interoperabilitu nových požadavků ATM/ANS, a sice na základě svého celosvětového plánu letecké navigace, metodiky pro blokovou modernizaci systému letecké dopravy a souvisejících plánů.
      8.8.   Bez ohledu na povinnosti členských států EU jakožto smluvních států Chicagské úmluvy se EU v příslušných případech zapojuje do dialogu s organizací ICAO za účelem poskytnutí technických informací v případech, kdy v souvislosti s uplatňováním právních předpisů EU vyvstanou otázky spojené s dodržováním norem ICAO a s řízením se doporučenými postupy ICAO.
      8.9.   Provádění činností v rámci spolupráce na regulačních a normalizačních záležitostech nesmí být v rozporu se stávajícími postupy ICAO pro tvorbu předpisů ani nesmí organizaci ICAO ukládat žádné nové právní či oznamovací povinnosti vůči EU nebo jejím členským státům.
      9.   Projekty a programy technické pomoci
      
      9.1.   Strany koordinují pomoc státům ve snaze zajistit účinné využívání zdrojů a zamezit zdvojování úsilí a vyměňují si informace (včetně údajů) o projektech a programech technické pomoci souvisejících s ATM/ANS.
      10.   Regionální spolupráce
      
      10.1.   Strany upřednostňují činnosti zaměřené na rychlejší zavedení jednotného evropského nebe, včetně příslušných činností, jež v souvislosti s ATM/ANS vyvíjí agentura EASA, kde regionální přístup nabízí možnosti pro zlepšení nákladové efektivnosti, dohledu a/nebo harmonizačních procesů.
      10.2.   V souvislosti s článkem 10.1 bude zvláštní pozornost věnována regionálnímu přístupu založenému na výkonnosti, evropským technickým předpisům v oblasti ATM/ANS, funkčním blokům vzdušného prostoru, řízení funkcí sítě (včetně koordinační krizové jednotky pro evropské letectví) a zavedení a sledování nových koncepcí ATM/ANS na základě projektu SESAR a evropského hlavního plánu ATM.
      10.3.   Aby byla naplněna očekávání související s regionální spoluprací, musí být udržovány úzké pracovní vztahy mezi EU a regionální kanceláří organizace ICAO v Paříži, včetně vzájemné účasti na příslušných schůzkách (např. Výboru pro jednotné nebe).
      10.4.   Evropská unie bude zajišťovat koordinaci mezi evropskými organizacemi, členskými státy EU a regionální kanceláří ICAO podle oblasti působnosti této přílohy, zejména pak za účelem přispívání k regionálním plánům organizace ICAO.
      11.   Odborná pomoc
      
      11.1.   Aniž jsou dotčeny systémy odborné pomoci vyvinuté mimo oblast působnosti této přílohy, snaží se EU organizaci ICAO na požádání poskytovat experty s odbornými znalostmi v příslušných oblastech ATM/ANS, aby prováděli úkoly a účastnili se činností spadajících do oblasti působnosti této přílohy. Podmínky této odborné pomoci se upřesní v pracovním ujednání mezi stranami.
      12.   Přezkum
      
      12.1.   Strany pravidelně přezkoumávají provádění této přílohy, přičemž podle potřeby zohledňují vývoj příslušných politik nebo právních předpisů.
      12.2.   Veškeré přezkumy této přílohy provádí společný výbor zřízený podle článku 7 memoranda o spolupráci (dále jen „společný výbor“).
      13.   Vstup v platnost, změny a ukončení platnosti
      
      13.1.   Tato příloha vstupuje v platnost dnem přijetí společným výborem a zůstává v platnosti až do chvíle, kdy bude její platnost ukončena.
      13.2.   Pracovní ujednání dohodnutá podle této přílohy, je-li jich zapotřebí, vstupují v platnost dnem přijetí společným výborem.
      13.3.   Veškeré změny nebo ukončení platnosti pracovních ujednání přijatých podle této přílohy se sjednávají ve společném výboru.
      13.4.   Kterákoliv strana může platnost této přílohy kdykoliv ukončit. Ukončení platnosti nabude účinnosti šest měsíců poté, co jedna strana obdrží od druhé strany písemnou výpověď, nebylo-li tato výpověď po vzájemné dohodě stran před uplynutím této šestiměsíční lhůty stažena.
      13.5.   Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení tohoto článku platí, že pokud je ukončena platnost memoranda o spolupráci, je současně ukončena i platnost této přílohy a veškerých pracovních ujednání přijatých v souladu s ní.
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.