Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1765 ze dne 3. října 2016 o určení technických specifikací IKT, na něž se odkazuje při zadávání veřejných zakázek (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1765 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 269/20
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1765
   ze dne 3. října 2016
   o určení technických specifikací IKT, na něž se odkazuje při zadávání veřejných zakázek
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 uvedeného nařízení,
   po konzultaci s Evropskou platformou pro normalizaci v oblasti IKT složenou z mnoha zúčastněných stran a s odborníky z příslušného odvětví,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Normalizace sehrává důležitou úlohu v podpoře strategie Evropa 2020, jak je uvedeno ve sdělení Komise s názvem „Evropa 2020: strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“. Několik stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 zdůraznilo význam dobrovolné normalizace na trzích výrobků nebo služeb, aby byla zajištěna slučitelnost a interoperabilita výrobků a služeb a podpořen technologický rozvoj a inovace.
            
   
               (2)
            
               Normy mají zásadní význam pro konkurenceschopnost Evropy a pro inovace a pokrok. Jejich význam vyzdvihla Komise v rámci nedávných iniciativ k dokončení jednotného trhu (2) a jednotného digitálního trhu (3), přičemž úloha normalizace a interoperability při vytváření evropské digitální ekonomiky byla posílena i přijetím sdělení o prioritách pro normalizaci IKT pro jednotný digitální trh (4), v němž je vytyčen komplexní strategický a politický přístup k normalizaci pro prioritní technologie IKT, které mají zásadní význam pro dokončení jednotného digitálního trhu.
            
   
               (3)
            
               Produkty normalizace se v digitální společnosti stávají nepostradatelné pro zajištění interoperability sítí a systémů. Sdělení Komise s názvem „Strategická vize pro evropské normy – další pokroky v posílení a urychlení udržitelného růstu evropského hospodářství do roku 2020“ (5) uznává zvláštní povahu normalizace v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) v situaci, kdy řešení, aplikace a služby IKT často vytvářejí fóra a konsorcia na celosvětové úrovni, která se postupně stala vedoucími organizacemi v oblasti tvorby norem IKT.
            
   
               (4)
            
               Nařízení (EU) č. 1025/2012 se zaměřuje na modernizaci a zlepšení evropského normalizačního rámce. Vytváří systém, s jehož pomocí může Komise rozhodnout o určení nejvýznamnějších a nejšířeji přijímaných technických specifikací IKT vydávaných jinými organizacemi, než jsou evropské, mezinárodní nebo vnitrostátní normalizační organizace. Možnost využívat veškeré technické specifikace IKT při pořizování hardwaru, softwaru a služeb IT umožní interoperabilitu mezi zařízeními, službami a aplikacemi, pomůže orgánům veřejné správy vyhnout se patovým situacím, které nastávají, když veřejný zadavatel nemůže změnit poskytovatele po uplynutí smlouvy o zakázce, jelikož využívá řešení chráněná vlastnickými právy, a podpoří hospodářskou soutěž mezi dodavateli interoperabilních řešení IKT.
            
   
               (5)
            
               Aby byly technické specifikace IKT způsobilé pro odkazování při zadávání veřejných zakázek, musí splňovat požadavky stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1025/2012. Soulad s těmito požadavky zaručuje veřejným orgánům, že technické specifikace IKT jsou vytvořeny v souladu se zásadami otevřenosti, spravedlnosti, objektivity a nediskriminace uznávanými Světovou obchodní organizací v oblasti normalizace.
            
   
               (6)
            
               Rozhodnutí o určení specifikace IKT se přijímá po konzultaci s Evropskou platformou pro normalizaci v oblasti IKT složenou z mnoha zúčastněných stran zřízenou rozhodnutím Komise 2011/C-349/04 (6), která je doplněna dalšími formami konzultací s odborníky z příslušného odvětví.
            
   
               (7)
            
               Evropská platforma pro normalizaci v oblasti IKT složená z mnoha zúčastněných stran posoudila určení technických specifikací norem „World Customs Organization Data Model version 3.5“ (dále jen „WCO Data Model v 3.5“) a „Content Management Interoperability Services version 1.0 & version 1.1“ (dále jen „CMIS v1.0 & v1.1“), „Electronic business XML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features“ a „Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0“ (dále jen „ebMS3.0-AS4“), „Business Document Metadata Service Location Version 1.0“ (dále jen „BDX location“) a „Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0“ (dále jen „ebCorePartyIdType“), které vyvinulo konsorcium OASIS, a vydala kladné doporučení pro odkazování na uvedené normy při zadávání veřejných zakázek. Toto posouzení bylo následně postoupeno ke konzultaci odborníkům z příslušného odvětví, kteří potvrdili toto kladné doporučení týkající se jeho určení.
            
   
               (8)
            
               Technická specifikace „WCO Data Model version 3.5“, kterou vypracovala Světová celní organizace (WCO), sestává ze souboru vzájemně provázaných požadavků na údaje, které splňují formální a právní potřeby přeshraničních regulačních agentur, jako je celní správa a kontrola transakcí souvisejících s vývozem, dovozem a tranzitem. Je v souladu se Sborníkem datových prvků pro obchod OSN (UNTDED) a správy, které jsou členy WCO, ji často používají při provádění přeshraničních regulačních systémů, včetně systémů elektronických celních prohlášení a prostředí jednotného portálu (single window).
            
   
               (9)
            
               Technická specifikace „CMIS v1.0“ vydaná konsorciem OASIS (Advancing open standards for the information society) umožňuje interoperabilitu různých systémů pro správu obsahu na internetu. Nabízí normalizovaný způsob, jak ukládat, získávat a vyhledávat dokumenty, a tím umožňuje výměnu informací mezi různými depozitáři obsahu. Specifikace „CMIS v1.0“ konkrétně vymezuje úroveň abstrakce pro kontrolu různých systémů správy dokumentů a depozitářů, které používají internetové protokoly. Tato specifikace upřesňuje pojmy a funkce, které podporuje a nabízí většina depozitářů obsahu, jako je vyhledávání, požadování, doplňování a změny obsahu a metadat. Technická specifikace „CMIS v1.1“ je plně slučitelná se specifikací „CMIS v1.0“ a zahrnuje i další funkce.
            
   
               (10)
            
               Služba „electronic business XML Messaging Service“ („ebMS 3.0“) vyvinutá konsorciem OASIS usnadňuje výměnu elektronických obchodních sdělení v rámci webové služby XML, která využívá obecné internetové technické specifikace. Cílem „ebMS 3.0“ je podpořit jeho široké přijetí u všech aktérů – velkých či malých, veřejných správ či soukromých společností –, kteří spolupracují při obchodních procesech prostřednictvím výměny zpráv, aby mohli řešit rozdíly v kapacitě toku zpráv, nepravidelné připojení, nedostatek statických IP adres nebo omezení firewallu. Technická specifikace „Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0“ (zkráceně „AS4“) je moderní protokol internetových služeb, který poskytuje instrukce pro normalizovanou metodiku pro bezpečnou výměnu bez rozpoznávání dokumentů.
            
   
               (11)
            
               Technická specifikace „Business Document Metadata Service Location“ („BDX Location“) vydaná konsorciem OASIS je aktualizací konceptu PEPPOL pro Service Metadata Location (SML). Služba metadat pro obchodní komunikaci poskytuje informace o druzích transakcí a odpovídajících základních technologiích dostupných pro konkrétní účastníky obchodního procesu. Technická specifikace „BDX Location“ odkazuje na umístění služby metadat primárně jako ukazatel koncového bodu podle URL.
            
   
               (12)
            
               Technická specifikace „ebCorePartyIdType“ vyvinutá konsorciem OASIS specifikuje formální mechanismus pro identifikační režimy k určení typu odkazující strany s použitím formálního názvového prostoru Uniform Resource Name (URN) pro ukazatele organizací, který využívá tři mezinárodní normy: ISO/IEC 6523, ISO 9735 a ISO 20022,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Technické specifikace uvedené v příloze jsou způsobilé pro odkazování při zadávání veřejných zakázek.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 3. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.
   
      (2)  Sdělení Komise s názvem „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“. COM(2015) 550 final ze dne 28. října 2015.
   
      (3)  Sdělení s názvem „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“. COM(2015) 192 final ze dne 6. května 2015.
   
      (4)  COM(2016) 176 final ze dne 19. dubna 2016.
   
      (5)  KOM(2011) 311 v konečném znění ze dne 1. června 2011.
   
      (6)  Rozhodnutí Komise 2011/C-349/04 ze dne 28. listopadu 2011, kterým se zřizuje Evropská mnohostranná platforma pro normalizaci v oblasti IKT (Úř. věst. C 349, 30.11.2011, s. 4).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         Světová celní organizace (WCO)
          (1)
      
      
                  Č.
               
                  Název technické specifikace IKT
               
                  1
               
                  World Customs Organization Data Model version 3.5 („WCO Data Model version 3.5“)
               
      
         
      
      
         OASIS (Advancing open standards for the information society)
          (2)
      
      
                  Č.
               
                  Název technické specifikace IKT
               
                  1
               
                  „Content Management Interoperability Services version 1.0“ („CMIS 1.0“)
               
                  2
               
                  „Content Management Interoperability Services version 1.1“ („CMIS 1.1“)
               
                  3
               
                  Business Document Metadata Service Location Version 1.0 („BDX location“)
               
                  4
               
                  „Electronic business XML Messaging Services Version 3.0: Part 1, Core Features“ a „Application Statement 4 Profile of ebMS 3.0 Version 1.0“ („ebMS3.0-AS4“)
               
                  5
               
                  Electronic business Core Party Identification Type Technical Specification Version 1.0 („ebCorePartyIdType“)
               
      
      
         (1)  http://www.wcoomd.org/
      
         (2)  http://www.oasis-open.org/
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.