Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1770 ze dne 30. září 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1406 a (EU) 2016/1452 (oznámeno pod číslem C(2016) 6102) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1770 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 270/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1770
   ze dne 30. září 2016
   o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcích rozhodnutí (EU) 2016/1406 a (EU) 2016/1452
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6102)
      
   
   (Pouze polské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Africký mor prasat je infekční virová nákaza, která postihuje populace domácích a volně žijících prasat a může mít vážný dopad na ziskovost chovu prasat, a tím narušit obchod uvnitř Unie a vývoz do třetích zemí.
            
   
               (2)
            
               V případě ohniska afrického moru prasat existuje riziko, že by se původce nákazy mohl rozšířit i do jiných hospodářství s chovem prasat a na volně žijící prasata. Následně by se mohl prostřednictvím obchodu s živými prasaty nebo produkty z nich rozšířit z jednoho členského státu do druhého a do třetích zemí.
            
   
               (3)
            
               Směrnice Rady 2002/60/ES (3) stanoví minimální opatření pro tlumení afrického moru prasat, jež se mají uplatňovat uvnitř Unie. Článek 9 směrnice 2002/60/ES stanoví pro případ ohnisek uvedené nákazy vymezení ochranných pásem a pásem dozoru, v nichž se uplatní opatření stanovená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.
            
   
               (4)
            
               Polsko informovalo Komisi o současné situaci na svém území, pokud jde o africký mor prasat, a v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES vymezilo ochranná pásma a pásma dozoru, ve kterých se uplatňují opatření uvedená v článcích 10 a 11 uvedené směrnice.
            
   
               (5)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné ve spolupráci s Polskem popsat na úrovni Unie oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v souvislosti s africkým morem prasat v souladu se směrnicí 2002/60/ES v uvedeném členském státě.
            
   
               (6)
            
               V srpnu 2016 se objevilo jedno ohnisko u prasat domácích v územně-správní jednotce powiat moniecki v Polsku. Vzhledem k tomu, že Polsko poskytlo předběžné důkazy o tom, že toto ohnisko souvisí s lidskou činností, a že existují náznaky toho, že africký mor prasat se nevyskytuje v populaci volně žijících prasat v dotčených oblastech, je nezbytné kromě opatření stanovených v prováděcím rozhodnutí Komise 2014/709/EU (4) přijmout zvláštní opatření s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná již o patnácté ohnisko této nákazy u prasat v tomto roce a že tato ohniska se vyskytla v různých oblastech Polska, které již byly předmětem omezení.
            
   
               (7)
            
               Aby bylo možné na tuto situaci odpovídajícím způsobem, preventivně a účinně reagovat, je třeba stanovit zvláštní opatření, která omezí přemísťování zvířat a produktů z nich v oblastech uvedených v příloze tohoto rozhodnutí. Tato opatření jsou odůvodněna typem hlášených ohnisek u prasat domácích a jejich příčinami.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k poměrně velkým vzdálenostem mezi nejnovějšími ohnisky, jejichž vznik Polsko předběžně přičítá lidskému faktoru, vzhledem k posledním epizootologickým údajům a aby se zabránilo dalším ohniskům, je nezbytné a přiměřené zahrnout do oblasti působnosti opatření mnohem větší regiony.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím by měla zahrnovat uplatnění opatření stanovených ve směrnici 2002/60/ES, zejména pokud jde o striktní omezení přemísťování a přepravy prasat, jak stanoví články 10 a 11 uvedené směrnice, v oblastech, které jsou popsány v příloze tohoto rozhodnutí.
            
   
               (10)
            
               V souladu s tím by v příloze tohoto rozhodnutí měly být stanoveny oblasti vymezené jako ochranná pásma a pásma dozoru v Polsku, jakož i doba trvání takto stanovené regionalizace.
            
   
               (11)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1406 (5) a (EU) 2016/1452 (6) stanoví některá ochranná opatření v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku. Od přijetí uvedených rozhodnutí se epizootologická situace v souvislosti s touto nákazou změnila a tato opatření je třeba změnit. Z důvodů jasnosti by proto měla být prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1406 a (EU) 2016/1452 zrušena a nahrazena tímto rozhodnutím.
            
   
               (12)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Polsko zajistí, aby ochranná pásma a pásma dozoru vymezená v souladu s článkem 9 směrnice 2002/60/ES zahrnovala alespoň oblasti uvedené jako ochranná pásma a pásma dozoru v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do dne 7. října 2016.
   Článek 3
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/1406 a (EU) 2016/1452 se zrušují.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.
   
      V Bruselu dne 30. září 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
   
      (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (3)  Směrnice Rady 2002/60/ES ze dne 27. června 2002, kterou se stanoví zvláštní ustanovení pro tlumení afrického moru prasat a kterou se mění směrnice 92/119/EHS, pokud jde o těšínskou chorobu prasat a africký mor prasat (Úř. věst. L 192, 20.7.2002, s. 27).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/709/EU ze dne 9. října 2014 o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (Úř. věst. L 295, 11.10.2014, s. 63).
   
      (5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1406 ze dne 22. srpna 2016 o některých ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/1367 (Úř. věst. L 228, 23.8.2016, s. 46).
   
      (6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1452 ze dne 2. září 2016 o některých prozatímních ochranných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Polsku (Úř. věst. L 237, 3.9.2016, s. 12).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Polsko
               
                  Oblasti uvedené v článku 1
               
                  Datum ukončení použitelnosti
               
                  Ochranné pásmo
               
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – od severní hranice vesnice Sanie-Dąb na jih po silnici spojující vesnici Sanie-Dąb s vesnicí Kołaki Kościelne až k průsečíku s řekou Dąb, dále podél řeky Dąb na jihovýchod, dále podél okraje lesa na západní hranici vesnice Tybory-Olszewo, dále podél silnice spojující vesnici Tybory-Olszewo s vesnicí Tybory-Kamianka, dále podél západní hranice vesnice Tybory-Kamianka až k silnici spojující vesnici Tybory-Kamianka s vesnicí Jabłonka Kościelna, dále na jih až k vodnímu toku spojujícímu rybník Kamianka s řekou Jabłonka, dále podél tohoto vodního toku až k jeho ústí do řeky Jabłonka, dále přímo na jih až ke křižovatce silnice č. 66 se silnicí spojující vesnici Jabłonka Kościelna s vesnicí Miodusy-Litwa;
                           
                  
                              b)
                           
                              na jihu – podél silnice č. 66 západním směrem až k průsečíku řeky Jabłonka se silnicí č. 66, dále podél jižní hranice vesnice Faszcze až k řece Jabłonka, dále na západ podél řeky Jabłonka až k hranici mezi vesnicí Wdziękoń Pierwszy a vesnicí Wdziękoń Drugi, dále přímo na sever až k silnici č. 66, dále podél silnice č. 66 na západ až k průsečíku vodního toku se silnicí č. 66 na úrovni vesnice Wdziękoń Pierwszy;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě – na sever podél vodního toku až k okraji lesa, dále podél východní hranice rezervace „Grabówka“ a dále podél východní hranice lesa až k silnici spojující vesnici Grabówka s vesnicí Wróble-Arciszewo;
                           
                  
                              d)
                           
                              na severu – přímo na východ až k řece Dąb pod vesnicí Czarnowo Dąb, dále přímo na východ podél severní hranice vesnice Sanie-Dąb až k silnici spojující vesnici Sanie-Dąb s vesnicí Kołaki Kościelne.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na severu – z vesnice Konowały podél obecní silnice až ke křižovatce se silnicí Szosa Kruszewska, poté po silnici Szosa Kruszewska podél jižního okraje lesa až k výjezdu do vesnice Kruszewo;
                           
                  
                              b)
                           
                              na západě – přes vesnici Kruszewo podél východního okraje údolí řeky Narew na úrovni vesnice Waniewo až k hranici s územně-správní jednotkou powiat wysokomazowiecki;
                           
                  
                              c)
                           
                              na jihu – od hranice s územně-správní jednotkou powiat wysokomazowiecki podél západního břehu údolí řeky Narew;
                           
                  
                              d)
                           
                              na východě – od západního břehu údolí řeky Narew přímo do vesnice Topilec-Kolonia a dále přímo do vesnice Konowały.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na severu – od křižovatky silnice č. 63 se silnicí vedoucí k věznici v Czerwony Bór, na křivce ve směru vesnice Polki-Teklin, dále nad touto vesnicí k průsečíku s řekou Gać až k východnímu okraji rybníků kolem vesnice Poryte-Jabłoń;
                           
                  
                              b)
                           
                              na východě – podél východního okraje rybníků kolem vesnice Poryte-Jabłoń ve směru silnice spojující vesnici Poryte-Jabłoń se silnicí č. 66, podél západní hranice této vesnice ve směru silnice č. 63;
                           
                  
                              c)
                           
                              na jihu – od silnice č. 63 nad vesnicí Stare Zakrzewo podél silnice spojující tuto vesnici s vesnicí Tabędz, dále podél západní a severní hranice této vesnice;
                           
                  
                              d)
                           
                              na západě – přímo na sever až k západní hranici vesnice Bacze Mokre, dále od západní hranice vesnice Bacze Mokre přímo na severovýchod až k silnici, která vede k vězení v Czerwony Bór, dále podél této silnice až k silnici č. 63.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na severu – od hranice územně-správní jednotky powiat wysokomazowiecki, podél vodního toku Brok Mały až k vesnici Miodusy-Litwa, podél jeho jihozápadního okraje; dále od hranice územně-správní jednotky powiat zambrowski ve směru vesnice Krajewo Białe, podél jižní hranice této vesnice, dále podél silnice ve směru vesnice Stary Skarżyn;
                           
                  
                              b)
                           
                              na západě – podél západní hranice vesnice Stary Skarżyn až k průsečíku s vodním tokem Brok Mały, dále jihovýchodním směrem pod vesnicí Zaręby-Krztęki až k hranicím územně-správní jednotky powiat zambrowski;
                           
                  
                              c)
                           
                              na jihu – od hranic územně-správní jednotky powiat zambrowski podél vodního toku vedoucího směrem do vesnice Kaczyn-Herbasy;
                           
                  
                              d)
                           
                              na východě – podél silnice vedoucí z vesnice Miodusy-Litwa přes vesnici Święck-Nowiny.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na severu – od jižní hranice vesnice Kierzki směrem na východ až k silnici č. 671 nad severní hranicí vesnice Czajki;
                           
                  
                              b)
                           
                              na východě – od silnice č. 671 do vesnice Jabłonowo-Kąty, dále směrem na jih podél západního břehu řeky Awissa; dále až k silnici Idźki Średnie – Kruszewo-Brodowo ze západní strany vesnice Kruszewo-Brodowo;
                           
                  
                              c)
                           
                              na jihu – od silnice č. 671 na úrovni vesnice Idźki-Wykno podél silnice spojující vesnici Sokoły s vesnicí Jamiołki-Godzieby;
                           
                  
                              d)
                           
                              na západě – od vesnice Jamiołki-Godzieby podél východního břehu řeky Ślina až do vesnice Jamiołki-Kowale, dále na sever přes vesnici Stypułki-Borki až k silnici Kierzki – Czajki na východní straně vesnice Kierzki.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – od hranice města Bielsk Podlaski, ulice Adama Mickiewicze, podél východního předměstí města Bielsk Podlaski;
                           
                  
                              b)
                           
                              na jihu – podél jižního předměstí města Bielsk Podlaski až k vesnici Piliki, včetně vesnice Piliki, a dále přímo až k silnici č. 66;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě – od silnice č. 66 směrem k západní hranici vesnice Augustowo, včetně vesnice Augustowo, od vesnice Augustowo přímo až k průsečíku železnice s místní silnicí č. 1575B;
                           
                  
                              d)
                           
                              na severu – od průsečíku železnice s místní silnicí č. 1575B podél severního předměstí města Bielsk Podlaski až k hranici města Bielsk Podlaski, ulice Adama Mickiewicze.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – od řeky Bug podél hranice regionu województwo lubelskie dolů k okresní silnici č. 2007 W;
                           
                  
                              b)
                           
                              na jihu – podél okresní silnice č. 2007 W spolu s celou vesnicí Borsuki a lesnickou oblastí při ohybu řeky Bug;
                           
                  
                              c)
                           
                              na severu a na západě – řeka Bug.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – podél státní hranice s Běloruskem od řeky Bug až k hranici lesnické oblasti;
                           
                  
                              b)
                           
                              na severu – podél hranice lesnické oblasti od státní hranice až k silnici spojující vesnice Sutno a Niemirów, dále podél této silnice až ke křižovatce s místní silnicí směřující na jih;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě – podél místní silnice směřující na jih od křižovatky se silnicí spojující vesnice Sutno a Niemirów až k řece Bug;
                           
                  
                              d)
                           
                              na jihu – podél řeky Bug od konce místní silnice, která začíná na křižovatce se silnicí Sutno – Niemirów, až ke státní hranici.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – od ústí řeky Czyżówka přímo až k řece Bug směrem na sever;
                           
                  
                              b)
                           
                              na severu – podél řeky Bug až k hranici regionu województwo mazowieckie;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě – od řeky Bug směrem na jih podél polní cesty dolů až k severnímu okraji lesa Las Konstantynowski, dále dolů k silnici Gnojno – Konstantynów a podél této silnice v jižním směru až k jižnímu okraji lesa, dále podél polní cesty směrem na východ až k vesnici Witoldów a dále k silnici Konstantynów – Janów Podlaski;
                           
                  
                              d)
                           
                              na jihu – podél silnice Konstantynów – Janów Podlaski směrem na východ až k řece Czyżówka.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – od vesnice Stara Bordziłówka podél místní silnice směřující na sever až ke křižovatce okresních silnic č. 1022 a 1025, dále podél silnice č. 1025 až k vesnici Nosów;
                           
                  
                              b)
                           
                              na severu – od vesnice Nosów podél okresní silnice č. 1024 směrem na západ až k hranici regionu województwo mazowieckie;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě – podél hranice regionu województwo mazowieckie až k místní silnici na úrovni vesnice Wygnanki;
                           
                  
                              d)
                           
                              na jihu – od hranice regionu województwo mazowieckie na úrovni vesnice Wygnanki až k místní silnici směřující k západnímu okraji lesa, dále podél místní silnice na severním okraji lesa až k místní silnici vedoucí do vesnice Stara Bordziłówka.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě a na jihu – od hranice regionu województwo lubelskie od místní silnice spojující vesnice Makarówka a Cełujki, podél hranice regionu województwo lubelskie až k okresní silnici č. 2020 W, dále podél této silnice č. 2020 W až ke křižovatce s regionální silnicí č. 698 ve vesnici Wólka Nosowska, včetně celé vesnice Wólka Nosowska;
                           
                  
                              b)
                           
                              na západě – od hranice regionu województwo lubelskie podél místní silnice spojující vesnice Cełujki a Makarówka až do vesnice Makarówka, včetně celé vesnice Makarówka, dále severozápadním směrem podél okresní silnice č. 2037 W až k vesnici Huszlew, včetně celé vesnice Huszlew, dále od vesnice Huszlew podél okresní silnice č. 2034 W až k okraji lesa, dále směrem na východ podél severního okraje lesa až k východní hranici gminy Huszlew, dále směrem na sever podél západního okraje lesa až k regionální silnici č. 698;
                           
                  
                              c)
                           
                              na severu – podél regionální silnice č. 698 přes vesnici Rudka až do vesnice Stara Kornica, včetně vesnic Rudka, Stara Kornica a Nowa Kornica, dále podél regionální silnice č. 698 až ke křižovatce s okresní silnicí č. 2020 W ve vesnici Wólka Nosowska.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – podél státní hranice: od silnice č. 640 až k hranici vesnice Kolonia Klukowicze;
                           
                  
                              b)
                           
                              na severu – od státní hranice podél silnice Kolonia Klukowicze – Witoszczyzna až k silnici Wilanowo – Werpol;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě – podél silnice Werpol – Wilanowo až k silnici č. 640 na úrovni křižovatky se silnicí Koterka – Tokary;
                           
                  
                              d)
                           
                              na jihu – od vesnice Koterka podél silnice č. 640 až ke státní hranici.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – od vesnice Wólka Nurzecka přímo ve směru hranice územně-správní jednotky powiat siemiatycki, dále podél hranice územně-správní jednotky powiat siemiatycki až k řece Pulwa;
                           
                  
                              b)
                           
                              na jihu – podél severního břehu řeky Pulwa ve směru do vesnice Litwinowicze, dále od vesnice Litwinowicze podél silnice vedoucí do vesnice Anusin až k prameni řeky Pulwa;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě – od silnice Litwinowicze – Anusin (na úrovni pramene řeky Pulwa) přímo směrem na severozápad až k vesnici Siemichocze, dále od křižovatky silnic Anusin – Siemichocze směrem na sever až k silnici Tymianka – Nurzec, přes silnici ve vzdálenosti 1 km od vesnice Nurzec Kolonia;
                           
                  
                              d)
                           
                              na severu – od silnice Tymianka – Nurzec přímo až k vesnici Wólka Nurzecka.
                           
                  Hranice tohoto ochranného pásma jsou:
                  
                              a)
                           
                              na východě – od vesnice Kolonia Budy přímo až k vesnici Sokoli Gród, dále směrem na jih až k místní silnici spojující vesnice Kulesze a Wilamówka;
                           
                  
                              b)
                           
                              na jihu – podél místní silnice do vesnice Wilamówka, dále přímo směrem na západ až k vesnici Olszowa Droga;
                           
                  
                              c)
                           
                              na západě – podél východního břehu řeky Biebrza směrem na sever až k jižní hranici komplexu Osowiec Twierdza;
                           
                  
                              d)
                           
                              na severu – od jižní hranice komplexu Osowiec Twierdza podél silnice Carska Droga, dále směrem na jihovýchod až k vesnici Kolonia Budy.
                           
               
                  7. října 2016
               
                  Pásmo dozoru
               
                  Oblast uvedená níže:
                  
                               
                           
                              V regionu województwo podlaskie:
                              
                                          —
                                       
                                          powiat hajnowski,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat białostocki,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat bielski,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat grajewski,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat łomżyński,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat M. Białystok,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat M. Łomża,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat moniecki,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat wysokomazowiecki,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat zambrowski,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat siemiatycki.
                                       
                           
                  
                               
                           
                              V regionu województwo mazowieckie:
                              
                                          —
                                       
                                          gminy Rzekuń, Troszyn, Czerwin a Goworowo v územně-správní jednotce powiat ostrołęcki,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          gminy Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce a Zbuczyn v územně-správní jednotce powiat siedlecki,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat M. Siedlce,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń a Repki v územně-správní jednotce powiat sokołowski,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat łosicki,
                                       
                              
                                          —
                                       
                                          powiat ostrowski.
                                       
                           
                  
                               
                           
                              V regionu województwo lubelskie:
                              
                                          —
                                       
                                          powiat bialski.
                                       
                           
               
                  7. října 2016
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.