Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1774 ze dne 4. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 2010/381/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem C(2016) 6280) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1774 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 271/7
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1774
   ze dne 4. října 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2010/381/EU o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6280)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví obecné zásady použitelné obecně pro potraviny a krmiva, a zejména pro bezpečnost potravin a krmiv, a to na úrovni Unie a na vnitrostátní úrovni. Stanoví mimořádná opatření, pokud je zřejmé, že potraviny nebo krmiva dovezené ze třetí země mohou představovat vážné riziko pro lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní prostředí, a pokud se nelze s tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých členskými státy.
            
   
               (2)
            
               Směrnice Rady 96/23/ES (2) stanoví, že musí být prováděn dozor nad odvětvím živočišné produkce a prvotních produktů živočišného původu za účelem zjištění přítomnosti některých reziduí a látek v živých zvířatech, jejich výkalech a biologických tekutinách, jakož i v živočišných tkáních a produktech, v krmivech a ve vodě určené k napájení zvířat.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutí Komise 2010/381/EU (3) stanoví, že alespoň 10 % zásilek produktů akvakultury z Indie určených k lidské spotřebě se podrobí zkouškám na zjištění přítomnosti farmakologicky účinných látek definovaných v čl. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (4), a zejména chloramfenikolu, tetracyklinu, oxytetracyklinu, chlortetracyklinu a metabolitů nitrofuranů.
            
   
               (4)
            
               Výsledky analytických zkoušek provedených úředními kontrolními laboratořemi prokazují, že úroveň souladu produktů akvakultury z Indie určených k lidské spotřebě, pokud jde o přítomnost reziduí chloramfenikolu, tetracyklinu, oxytetracyklinu, chlortetracyklinu a metabolitů nitrofuranů, je nedostatečná.
            
   
               (5)
            
               Výsledky kontroly, kterou kontrolní útvar Komise provedl v Indii v březnu 2014, potvrdily, že záruky Indie týkající se obsahu reziduí v produktech akvakultury vycházejí do značné míry ze stávajících doplňkových kontrolních programů prováděných před sklizní a před vývozem, přičemž tyto programy zmírňují do určité míry dlouhodobé nedostatky úředních kontrol hospodářství a zejména velmi nedostatečné úřední kontroly používání veterinárních léčivých přípravků. Nicméně relativně úzká škála látek, jež se v rámci těchto doplňkových programů kontrolují, oslabuje spolehlivost těchto záruk. Doporučeními obsaženými ve zprávě o kontrole ohledně úředních kontrol akvakulturních hospodářství se Indie dosud uspokojivým způsobem nezabývala.
            
   
               (6)
            
               Je vhodné upravit opatření rozhodnutí 2010/381/EU, pokud jde o všechny produkty akvakultury určené k lidské spotřebě a dovážené z Indie. Povinnost provádět zkoušky by měla být zpřísněna, aby byli výrobci v Indii i nadále odrazováni od zneužívání příslušných látek a aby se minimalizovalo riziko pro lidské zdraví v Evropské unii.
            
   
               (7)
            
               Po provedení integrovaného počítačového veterinárního systému („Traces“) v souladu s článkem 3 rozhodnutí Komise 2004/292/ES (5) a lepším využití dovozního modulu v Traces, pokud jde o informace o výsledcích laboratorních zkoušek, by měly být členské státy zbaveny povinnosti předkládat každé tři měsíce zprávy, jak stanoví čl. 5 odst. 2 rozhodnutí 2010/381/EU.
            
   
               (8)
            
               Rozhodnutí 2010/381/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2010/381/EU se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
               „1.   Členské státy použitím vhodných plánů odběru vzorků zajistí, aby byly odebírány úřední vzorky z alespoň 50 % zásilek, jež jsou deklarované k dovozu na stanovištích hraniční kontroly na jejich území. Pokud zásilka sestává z produktů akvakultury z více než jednoho zařízení původu, odebírají se vzorky za každé jednotlivé zařízení.“
            
   
               2)
            
               V článku 5 se zrušuje odstavec 2.
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 4. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 2010/381/EU ze dne 8. července 2010 o mimořádných opatřeních vztahujících se na zásilky produktů akvakultury dovážených z Indie a určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 174, 9.7.2010, s. 51).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).
   
      (5)  Rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces a o změně rozhodnutí 92/486/EHS (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.