Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1775 ze dne 4. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS doplněním Kataru na seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují zpětný dovoz evidovaných koní na území Unie poté, co byli dočasně vyvezeni na dobu kratší než 90 dnů za účelem účasti na mezinárodních setkáních ve skupinách nebo kategoriích (oznámeno pod číslem C(2016) 6270) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1775 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 271/9
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1775
   ze dne 4. října 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS doplněním Kataru na seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují zpětný dovoz evidovaných koní na území Unie poté, co byli dočasně vyvezeni na dobu kratší než 90 dnů za účelem účasti na mezinárodních setkáních ve skupinách nebo kategoriích
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6270)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 16 odst. 2 a čl. 19 písm. a) a b) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Uděluje Komisi pravomoc stanovit zvláštní veterinární podmínky, které platí v případě zpětného dovozu evidovaných koňovitých na území Unie poté, co byli dočasně vyvezeni pro zvláštní využití.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (2) stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu, a přiřazuje tyto země do jednotlivých sanitárních skupin.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutí Komise 93/195/EHS (3) stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu do třetích zemí uvedených za tímto účelem na seznamu v rozhodnutí 2004/211/ES. V příloze VIII rozhodnutí 93/195/EHS je s cílem umožnit následnou účast evidovaných koní na mezinárodních setkáních ve skupinách nebo kategoriích ve třetích zemích přiřazených do různých sanitárních skupin stanoveno veterinární osvědčení pro zpětný dovoz evidovaných koní, kteří se zúčastnili mezinárodních setkání skupin nebo kategorií v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru nebo Spojených arabských emirátech, po jejich dočasném vývozu kratším než 90 dnů.
            
   
               (4)
            
               Katar je uveden na seznamu v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES týkajícím se zpětného dovozu evidovaných koní po jejich dočasném vývozu a je zařazen do sanitární skupiny E v uvedené příloze a v příloze I rozhodnutí 93/195/EHS.
            
   
               (5)
            
               V dubnu 2016 Katar požádal, aby byl zařazen na seznam třetích zemí v příloze VIII rozhodnutí 93/195/EHS vedle Austrálie, Kanady, Spojených států amerických, Hongkongu, Japonska, Singapuru a Spojených arabských emirátů, a poskytl nezbytné záruky, pokud jde o zajištění oddělení evidovaných koní z Unie, kteří se účastní mezinárodních setkání ve skupinách nebo kategoriích, od koní, kteří mají nižší nákazový status.
            
   
               (6)
            
               Rozhodnutí 93/195/EHS by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 93/195/EHS se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 1 se osmá odrážka nahrazuje tímto:
               
                           „—
                        
                           se zúčastnili mezinárodních setkání ve skupinách nebo kategoriích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru a splňují požadavky stanovené ve veterinárním osvědčení v souladu se vzorem uvedeným v příloze VIII tohoto rozhodnutí,“.
                        
            
   
               2)
            
               Příloha VIII se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 4. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA VIII
            
               VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ
            
            pro zpětný dovoz evidovaných koní, kteří se zúčastnili mezinárodních setkání ve skupinách nebo kategoriích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru, do Unie po jejich dočasném vývozu na dobu kratší než 90 dnů
            Číslo osvědčení: …
            Země odeslání: AUSTRÁLIE (1), KANADA (1), SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (1), HONGKONG (1), JAPONSKO (1), SINGAPUR (1), SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY (1), KATAR (1)
            
            Odpovědné ministerstvo: …
            (uveďte název ministerstva)
            I.   Identifikace koně
            
            
                        a)
                     
                        Číslo identifikačního dokladu: …
                     
            
                        b)
                     
                        Platnost potvrdil: …
                        (název příslušného orgánu)
                     
            II.   Původ koně
            
            Kůň je odesílán z: …
            (místo odeslání)
            do: …
            (místo určení)
            letecky: …
            (číslo letu)
            Jméno a adresa odesílatele: …
            Jméno a adresa příjemce: …
            III.   Údaje o zdravotním stavu
            
            Já, níže podepsaný, potvrzuji, že výše zmíněný kůň splňuje tyto požadavky:
            
                        a)
                     
                        pochází ze třetí země, ve které jsou povinné hlášením tyto nákazy: mor koní, hřebčí nákaza, vozhřivka, encefalomyelitida koní (všechny typy včetně venezuelské), nakažlivá chudokrevnost koní, vezikulární stomatitida, vzteklina, sněť slezinná;
                     
            
                        b)
                     
                        byl dnes vyšetřen a nevykazuje klinické příznaky nákazy (2);
                     
            
                        c)
                     
                        není určen k poražení v rámci národního programu eradikace infekční nebo kontagiózní nákazy;
                     
            
                        d)
                     
                        od svého dovozu do země odeslání nebo, v případě úřední regionalizace podle právních předpisů Unie, do části území země odeslání (3) byl s výjimkou průběhu dostihu držen v hospodářstvích pod veterinárním dozorem a byl ustájen v oddělených stájích, aniž by přišel do styku s koňovitými s nižším nákazovým statusem;
                     
            
                        e)
                     
                        pochází z území nebo, v případě úřední regionalizace podle právních předpisů Unie, z části území země odeslání, na kterém:
                        
                                    i)
                                 
                                    se během posledních dvou let nevyskytla venezuelská encefalomyelidita koní;
                                 
                        
                                    ii)
                                 
                                    se během posledních šesti měsíců nevyskytla hřebčí nákaza;
                                 
                        
                                    iii)
                                 
                                    se během posledních šesti měsíců nevyskytla vozhřivka;
                                 
                     
            
                        f)
                     
                        nepochází z území nebo z části území země odeslání, která je podle právních předpisů Unie považována za zamořenou morem koní;
                     
            
                        g)
                     
                        nepochází z hospodářství, na které byl z veterinárních důvodů uvalen zákaz, ani nepřišel do styku s koňovitými z hospodářství, na které byl z veterinárních důvodů uvalen zákaz s těmito podmínkami:
                        
                                    i)
                                 
                                    pokud nebyla všechna zvířata druhů vnímavých k jedné nebo více nákazám uvedeným níže odstraněna z hospodářství, trvala doba zákazu:
                                    
                                                —
                                             
                                                v případě encefalomyelitidy koní (všech typů s výjimkou venezuelské) šest měsíců počínaje dnem poražení nebo odstranění koňovitých trpících touto nákazou z prostor hospodářství,
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                v případě nakažlivé chudokrevnosti koní po dobu potřebnou k provedení dvou vyšetření testem dle Cogginse v intervalu tří měsíců s negativními výsledky u vzorků odebraných ze zvířat, která zbyla po poražení nakažených zvířat,
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                šest měsíců v případě vezikulární stomatitidy,
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                šest měsíců v případě infekční arteritidy koní,
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                v případě vztekliny jeden měsíc od posledního zaznamenaného případu,
                                             
                                    
                                                —
                                             
                                                v případě sněti slezinné 15 dnů od posledního zaznamenaného případu;
                                             
                                 
                        
                                    ii)
                                 
                                    pokud byla všechna zvířata druhů vnímavých k nákaze poražena nebo odstraněna z hospodářství, trvá zákaz 30 dnů, nebo 15 dnů v případě sněti slezinné, počínaje dnem provedení očisty a dezinfekce prostor po likvidaci nebo odstranění zvířat;
                                 
                     
            
                        h)
                     
                        podle mého nejlepšího vědomí nebyl ve styku s koňovitými trpícími infekční nebo kontagiózní nákazou během období 15 dní předcházejících tomuto prohlášení.
                     
            IV.   Informace o místě ustájení a karanténě
            
            
                        a)
                     
                        Kůň vstoupil na území země odeslání dne … (4).
                     
            
                        b)
                     
                        Kůň byl dopraven do země odeslání z členského státu Evropské unie (1) nebo z … (1)
                            (5).
                     
            
                        c)
                     
                        Kůň byl dovezen do země odeslání za veterinárních podmínek alespoň tak přísných, jako jsou podmínky stanovené v tomto osvědčení.
                     
            
                        d)
                     
                        Na základě možných ověření a na základě přiloženého prohlášení majitele (1) nebo zástupce majitele (1) koně, které tvoří součást tohoto osvědčení, nebyl kůň nepřetržitě mimo Evropskou unii po dobu 90 dní a déle, včetně data plánovaného návratu podle tohoto osvědčení, a nepohyboval se mimo výše uvedené země.
                     
            V.   Kůň bude odeslán v dopravním prostředku předem vyčištěném a vydezinfikovaném dezinfekčním přípravkem, který je oficiálně schválen v třetí zemi odeslání, a konstruovaném tak, aby v průběhu přepravy nemohlo dojít k úniku výkalů, podestýlky a krmiva.
            VI.   Toto osvědčení je platné po dobu 10 dnů.
            
                        Datum
                     
                        Místo
                     
                        Razítko a podpis úředního veterinárního lékaře (6)
                        
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                        Jméno hůlkovým písmem a funkce.
                     
            PROHLÁŠENÍ
            Já, níže podepsaný …,
            (vložte hůlkovým písmem jméno majitele (1) nebo zástupce majitele (1) výše popsaného koně)
            prohlašuji, že:
            
                        —
                     
                        kůň bude odeslán přímo z místa odeslání do místa určení, aniž by přišel do styku s jinými koňovitými nestejného nákazového statusu,
                     
            
                        —
                     
                        kůň se přepravuje pouze mezi prostorami schválenými pro koně, kteří se účastní mezinárodních setkání ve skupinách nebo kategoriích v Austrálii, Kanadě, Spojených státech amerických, Hongkongu, Japonsku, Singapuru, Spojených arabských emirátech nebo Kataru,
                     
            
                        —
                     
                        kůň byl vyvezen z členského státu Evropské unie dne … (4).
                     
            …
            (Místo, datum)
            …
            (Podpis)
         
      
      
      
         (1)  Nehodící se škrtněte.
      
         (2)  Osvědčení musí být vystaveno v den nakládky zvířete k odeslání do Evropské unie nebo v poslední pracovní den před nakládkou.
      
         (3)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).
      
         (4)  Uveďte datum [dd/mm/rrrr].
      
         (5)  Uveďte název země, odkud byl kůň dopraven a která musí být jednou z těchto zemí: Austrálie, Kanada, Spojené státy americké, Hongkong, Japonsko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Katar.
      
         (6)  Barva razítka a podpisu musí být jiná než barva tisku.“
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.