Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1781 ze dne 5. října 2016, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položky pro Saint-Pierre a Miquelon na seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 6287) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1781 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 272/88
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1781
   ze dne 5. října 2016,
   kterým se mění příloha II rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o zařazení položky pro Saint-Pierre a Miquelon na seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev do Unie
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6287)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na článek 8 úvodní větu, čl. 8 bod 1 první pododstavec, čl. 8 bod 4 a čl. 9 odst. 4 písm. c) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí Komise 2007/777/ES (2) stanoví mimo jiné podmínky pro dovoz zásilek některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev, které byly podrobeny jednomu z ošetření stanovených v části 4 přílohy II uvedeného rozhodnutí (dále jen „komodity“), do Unie, včetně seznamu třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je dovoz komodit do Unie povolen.
            
   
               (2)
            
               Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES stanoví seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je dovoz komodit do Unie povolen pod podmínkou, že byly podrobeny příslušnému ošetření podle uvedené části přílohy II. Cílem uvedených ošetření je eliminovat určitá veterinární rizika spojená s určitými komoditami. V části 4 uvedené přílohy je stanoven režim bez zvláštního ošetření „A“ a zvláštní ošetření „B“ až „F“ uvedená v sestupném pořadí podle závažnosti veterinárního rizika spojeného s určitou komoditou.
            
   
               (3)
            
               Saint-Pierre a Miquelon požádal o to, aby byl uveden na seznamu v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES jako země, z níž je povolen dovoz výrobků z drůbežího masa do Unie. Během procesu výroby drůbežího masa v Saint-Pierre a Miquelonu je dotčený výrobek z drůbežího masa podroben tepelnému ošetření podle zvláštního ošetření „D“ uvedeného v části 4 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES.
            
   
               (4)
            
               Saint-Pierre a Miquelon předložil komplexní a uspokojivou dokumentaci týkající se veterinárního statusu drůbeže a systémů prevence a tlumení nákaz.
            
   
               (5)
            
               Je proto vhodné zařadit Saint-Pierre a Miquelon na seznam třetích zemí nebo jejich částí uvedený v části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES a uvést ošetření „D“ ve sloupci týkajícím se drůbeže a pernaté zvěře ve farmovém chovu (kromě ptáků nadřádu běžci).
            
   
               (6)
            
               Část 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí 2007/777/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 5. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2007/777/ES ze dne 29. listopadu 2007, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES (Úř. věst. L 312, 30.11.2007, s. 49).
   
   
      PŘÍLOHA
      V části 2 přílohy II rozhodnutí 2007/777/ES se mezi položku pro Nový Zéland a položku pro Paraguay vkládá nová položka pro Saint-Pierre a Miquelon, která zní:
      
         
                     „PM
                  
                     Saint-Pierre a Miquelon
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     D
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     XXX
                  
                     XXX“
                  
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.