Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1782 ze dne 5. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zahrnutí Litvy na seznam členských států, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program tlumení Aujeszkyho choroby, a aktualizaci seznamu národních institutů v příloze III (oznámeno pod číslem C(2016) 6288) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1782 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 272/90
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1782
   ze dne 5. října 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2008/185/ES, pokud jde o zahrnutí Litvy na seznam členských států, ve kterých byl zaveden schválený vnitrostátní program tlumení Aujeszkyho choroby, a aktualizaci seznamu národních institutů v příloze III
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6288)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 64/432/EHS stanoví pravidla použitelná pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie. V souladu s čl. 5 odst. 1 uvedené směrnice mají být prasata během přepravy doprovázena veterinárním osvědčením, které odpovídá vzoru 2 uvedenému v příloze F zmíněné směrnice (dále jen „vzor 2“). Ustanovení čl. 9 odst. 1 uvedené směrnice stanoví, že členský stát, který uskutečňuje povinný vnitrostátní program eradikace Aujeszkyho choroby, může svůj program předložit Komisi ke schválení. Ustanovení čl. 9 odst. 2 vymezuje kritéria pro toto schválení.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí Komise 2008/185/ES (2) stanoví další záruky pro pohyb prasat mezi členskými státy. Tyto záruky souvisí s klasifikací členských států na základě jejich nákazového statusu, pokud jde o Aujeszkyho chorobu. Příloha II uvedeného rozhodnutí uvádí členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby. Článek 7 rozhodnutí 2008/185/ES rovněž stanoví, které informace mají být uvedeny ve vzoru 2, pokud jde o odkazy na zmíněné rozhodnutí.
            
   
               (3)
            
               Prováděcím rozhodnutím Komise 2014/798/EU (3) byla pozměněna směrnice 64/432/EHS, včetně vzoru 2. V důsledku toho je nezbytné změnit článek 7 rozhodnutí 2008/185/ES.
            
   
               (4)
            
               Litva předložila Komisi podpůrnou dokumentaci týkající se jejího povinného vnitrostátního programu tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby na celém území a podala žádost o zařazení na seznam v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES.
            
   
               (5)
            
               Na základě hodnocení této podpůrné dokumentace předložené Litvou by uvedený členský stát měl být zařazen na seznam v příloze II rozhodnutí 2008/185/ES jako členský stát nebo jeho oblast, kde byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby.
            
   
               (6)
            
               Příloha III rozhodnutí 2008/185/ES uvádí seznam institutů příslušných pro hodnocení testů a souborů ELISA (enzymový test na imunitu), kontrolu kvality metody ELISA ke zjištění protilátek na vir Aujeszkyho choroby ve všech členských státech, a zejména pro výrobu a normalizaci vnitrostátních referenčních sér podle referenčních sér Společenství. Některé členské státy informovaly Komisi o důležitých změnách názvů a adres uvedených vnitrostátních institutů. Příloha III rozhodnutí 2008/185/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
            
   
               (7)
            
               Rozhodnutí 2008/185/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Rozhodnutí 2008/185/ES se mění takto:
   
               1)
            
               V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
               „2.   V případě prasat určených pro členské státy nebo oblasti uvedené v příloze I nebo II se v bodě II.3.3.1 oddílu C veterinárního osvědčení uvedeného ve vzoru 2 v příloze F směrnice 64/432/EHS, který doprovází tato zvířata, zanese do prázdné kolonky, která má být v tomto bodě vyplněna, číslo příslušného článku tohoto rozhodnutí.“
            
   
               2)
            
               Přílohy II a III se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 5. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2008/185/ES ze dne 21. února 2008 o stanovení dalších záruk týkajících se Aujeszkyho choroby při obchodu s prasaty uvnitř Společenství a o stanovení kritérií pro poskytování informací o této nákaze (Úř. věst. L 59, 4.3.2008, s. 19).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/798/EU ze dne 13. listopadu 2014, kterým se mění příloha F směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o formát vzorových veterinárních osvědčení pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie a doplňkové veterinární požadavky týkající se trichinel pro obchod s domácími prasaty uvnitř Unie (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 50).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy II a III rozhodnutí 2008/185/ES se mění takto:
      
                  1)
               
                  Příloha II se nahrazuje tímto:
                  
                     „PŘÍLOHA II
                     
                        Členské státy nebo jejich oblasti, ve kterých byly zavedeny schválené vnitrostátní programy tlumení pro eradikaci Aujeszkyho choroby
                     
                     
                                 Kód ISO
                              
                                 Členský stát
                              
                                 Oblasti
                              
                                 ES
                              
                                 Španělsko
                              
                                 Všechny oblasti
                              
                                 LT
                              
                                 Litva
                              
                                 Všechny oblasti
                              
                                 PL
                              
                                 Polsko
                              
                                 Všechny oblasti“
                              
                  
               
      
                  2)
               
                  V příloze III bodě se 2 písm. d) nahrazuje tímto:
                  
                              „d)
                           
                              Instituty uvedené níže budou mimo jiné příslušné pro kontrolu kvality metody ELISA v každém členském státě, a zejména pro výrobu a normalizaci vnitrostátních referenčních sér podle referenčních sér Společenství.
                              
                                          AT
                                       
                                          
                                                      AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)
                                                   
                                                      Robert Koch-Gasse 17
                                                   
                                                      A-2340 Mödling
                                                   
                                                      Tel. +43 (0) 505 55-38112
                                                   
                                                      Fax +43 (0) 505 55-38108
                                                   
                                                      E-mail: vetmed.moedling@ages.at
                                                   
                                       
                                          BE
                                       
                                          
                                                      CODA — CERVA — VAR
                                                   
                                                      Veterinary and Agrochemical Research Centre
                                                   
                                                      Groeselenberg 99
                                                   
                                                      1180 Brussels
                                                   
                                       
                                          CY
                                       
                                          
                                                      State Veterinary Laboratory
                                                   
                                                      Veterinary Services
                                                   
                                                      1417 Athalassa
                                                   
                                                      Nicosia
                                                   
                                       
                                          CZ
                                       
                                          
                                                      Státní veterinární ústav Olomouc
                                                   
                                                      Jakoubka ze Stříbra 1
                                                   
                                                      779 00 Olomouc
                                                   
                                                      Tel. 585 557 111
                                                   
                                                      Fax 585 222 394
                                                   
                                                      E-mail: svuolomouc@svuol.cz
                                                   
                                       
                                          DE
                                       
                                          
                                                      Friedrich-Loeffler-Institut
                                                   
                                                      Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
                                                   
                                                      Südufer 10
                                                   
                                                      17493 Greifswald – Insel Riems
                                                   
                                                      Tel. +49 383517-0
                                                   
                                                      Fax +49 383517-1219, 7-1151, 7-1226
                                                   
                                       
                                          DK
                                       
                                          
                                                      National Veterinary Institute
                                                   
                                                      Technical University of Denmark
                                                   
                                                      Lindholm Island
                                                   
                                                      4774 Kalvehave
                                                   
                                                      Denmark
                                                   
                                                      Switchboard: +45 886000
                                                   
                                                      Fax +45 887901
                                                   
                                                      E-mail: vet@vet.dtu.dk
                                                   
                                       
                                          EE
                                       
                                          
                                                      Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
                                                   
                                                      Kreutzwaldi 30,
                                                   
                                                      51006 Tartu,
                                                   
                                                      Estonia
                                                   
                                                      Tel. +372 7386100
                                                   
                                                      Fax +372 7386102
                                                   
                                                      E-mail: info@vetlab.ee
                                                   
                                       
                                          ES
                                       
                                          
                                                      Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
                                                   
                                                      Carretera de Algete, km 8
                                                   
                                                      Algete 28110 (Madrid)
                                                   
                                                      Tel. +34 916290300
                                                   
                                                      Fax +34 916290598
                                                   
                                                      E-mail: lcv@mapya.es
                                                   
                                       
                                          FI
                                       
                                          
                                                      Finnish Food Safety Authority
                                                   
                                                      Animal Diseases and Food Safety Research
                                                   
                                                      Mustialankatu 3
                                                   
                                                      FI-00790 Helsinki, Finland
                                                   
                                                      E-mail: info@evira.fi
                                                   
                                                      Tel. +358 20772003 (exchange)
                                                   
                                                      Fax +358 207724350
                                                   
                                       
                                          FR
                                       
                                          
                                                      Laboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles
                                                   
                                                      AFSSA site de Ploufragan/Brest —
                                                   
                                                      LERAPP
                                                   
                                                      BP 53
                                                   
                                                      22440 Ploufragan
                                                   
                                       
                                          UK
                                       
                                          
                                                      Veterinary Laboratories Agency
                                                   
                                                      New Haw, Addlestone, Weybridge
                                                   
                                                      Surrey KT15 3NB, UK
                                                   
                                                      Tel. (44-1932) 341111
                                                   
                                                      Fax: (44-1932) 347046
                                                   
                                       
                                          GR
                                       
                                          
                                                      Centre of Athens Veterinary Institutes
                                                   
                                                      25 Neapoleos Street,
                                                   
                                                      153 10 Agia Paraskevi Attiki
                                                   
                                                      Tel. +30 2106010903
                                                   
                                       
                                          HU
                                       
                                          
                                                      Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
                                                   
                                                      Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate
                                                   
                                                      Adresa: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.
                                                   
                                                      Poštovní adresa: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.
                                                   
                                                      Tel. +36 1460-6300
                                                   
                                                      Fax +36 1252-5177
                                                   
                                                      E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
                                                   
                                       
                                          IE
                                       
                                          
                                                      Virology Division
                                                   
                                                      Central Veterinary Research Laboratory
                                                   
                                                      Department of Agriculture and Food Laboratories
                                                   
                                                      Backweston Campus
                                                   
                                                      Stacumny Lane
                                                   
                                                      Celbridge
                                                   
                                                      Co. Kildare
                                                   
                                       
                                          IT
                                       
                                          
                                                      Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —
                                                   
                                                      Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,
                                                   
                                                      Via Bianchi, 9
                                                   
                                                      25124 Brescia
                                                   
                                       
                                          LT
                                       
                                          
                                                      National Veterinary Laboratory
                                                   
                                                      (Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
                                                   
                                                      J. Kairiūkščio 10
                                                   
                                                      LT-08409 Vilnius
                                                   
                                       
                                          LU
                                       
                                          
                                                      CODA — CERVA — VAR
                                                   
                                                      Veterinary and Agrochemical Research Centre
                                                   
                                                      Groeselenberg 99
                                                   
                                                      1180 Brussels
                                                   
                                       
                                          LV
                                       
                                          
                                                      Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ‚BIOR‘
                                                   
                                                      (Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR)
                                                   
                                                      Lejupes iela 3
                                                   
                                                      Rīga, LV-1076
                                                   
                                                      Tel. +371 7620513
                                                   
                                                      Fax +371 7620434
                                                   
                                                      E-mail: bior@bior.lv
                                                   
                                       
                                          MT
                                       
                                          
                                                      National Veterinary Laboratory
                                                   
                                                      Veterinary and Phytosanitary Regulation Department
                                                   
                                                      Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change,
                                                   
                                                      Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert,
                                                   
                                                      Marsa, Malta
                                                   
                                                      Tel. +356 22925389
                                                   
                                       
                                          NL
                                       
                                          
                                                      Centraal Instituut voor Dierziekte Controle
                                                   
                                                      CIDC-Lelystad
                                                   
                                                      Hoofdvestiging: Houtribweg 39
                                                   
                                                      Nevenvestiging: Edelhertweg 15
                                                   
                                                      Postbus 2004
                                                   
                                                      8203 AA Lelystad
                                                   
                                       
                                          PL
                                       
                                          
                                                      Laboratory Departement of Swine Diseases
                                                   
                                                      Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
                                                   
                                                      Badawczy
                                                   
                                                      al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
                                                   
                                                      Tel. +48 818893000
                                                   
                                                      Fax: +48 818862595
                                                   
                                                      E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
                                                   
                                       
                                          PT
                                       
                                          
                                                      Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
                                                   
                                                      Estrada de Benfica, 701
                                                   
                                                      1549-011 Lisboa
                                                   
                                       
                                          RO
                                       
                                          
                                                      Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Herpesviroze
                                                   
                                                      Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală
                                                   
                                                      S. Dr. Staicovici, nr. 6, cod 050557, sector 5, Bucureşti
                                                   
                                                      Tel. 0374.322.015
                                                   
                                                      Fax 0214.113.394
                                                   
                                                      E-mail: office@idah.ro
                                                   
                                       
                                          SE
                                       
                                          
                                                      Statens veterinärmedicinska anstalt
                                                   
                                                      Department of Virology
                                                   
                                                      SE–751 89 Uppsala
                                                   
                                                      Tel. (46-18) 674000
                                                   
                                                      Fax (46-18) 674467
                                                   
                                       
                                          SI
                                       
                                          
                                                      Univerza v Ljubljani
                                                   
                                                      Veterinarska fakulteta
                                                   
                                                      Nacionalni veterinarski inštitut
                                                   
                                                      Gerbičeva 60,
                                                   
                                                      SI 1000 Ljubljana
                                                   
                                       
                                          SK
                                       
                                          
                                                      Štátny veterinárny ústav
                                                   
                                                      Pod dráhami 918
                                                   
                                                      960 86 Zvolen
                                                   
                                                      Slovenska republika“
                                                   
                                       
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.