Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1783 ze dne 4. srpna 2016 o podpisu a uzavření jménem Unie dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán, kterou se prodlužuje platnost dohody o postavení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1783 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 273/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1783
   ze dne 4. srpna 2016
   o podpisu a uzavření jménem Unie dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán, kterou se prodlužuje platnost dohody o postavení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy ve spojení s čl. 218 odst. 5 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 30. května 2007 Rada společnou akcí 2007/369/SZBP (1) zřídila policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN). Mandát EUPOL AFGHANISTAN ve znění rozhodnutí Rady 2014/922/SZBP (2) skončí dne 31. prosince 2016.
            
   
               (2)
            
               Dne 14. října 2010 podepsaly Unie a Islámská republika Afghánistán dohodu (3) o postavení EUPOL AFGHANISTAN (SOMA). Tato dohoda pozbývá platnosti dnem 14. října 2016.
            
   
               (3)
            
               Poté, co Rada dne 26. října 2015 přijala rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku sjednala v souladu s článkem 37 Smlouvy o EU dohodu ve formě výměny dopisů mezi Unií a Islámskou republikou Afghánistán s cílem prodloužit platnost SOMA, aby mohl být mandát EUPOL AFGHANISTAN dokončen a EUPOL AFGHANISTAN uzavřena.
            
   
               (4)
            
               Dohoda ve formě výměny dopisů by měla být schválena,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán, kterou se prodlužuje platnost Dohody mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán o postavení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN), se schvaluje jménem Unie.
   Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Unii.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 4. srpna 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Společná akce Rady 2007/369/SZBP ze dne 30. května 2007 o zřízení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) (Úř. věst. L 139, 31.5.2007, s. 33).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2014/922/SZBP ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění a prodlužuje platnost rozhodnutí 2010/279/SZBP o policejní misi Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 152).
   
      (3)  Dohoda mezi Evropskou unií a Islámskou republikou Afghánistán o postavení policejní mise Evropské unie v Afghánistánu (EUPOL AFGHANISTAN) (Úř. věst. L 294, 12.11.2010, s. 2).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.