Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1791 ze dne 12. července 2016 o podpisu a uzavření, jménem Evropské unie, dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení vojenské výcvikové mise Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1791 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 274/31
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1791
   ze dne 12. července 2016
   o podpisu a uzavření, jménem Evropské unie, dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení vojenské výcvikové mise Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy ve spojení s čl. 218 odst. 5 a 6 Smlouvy o fungování Evropské unie,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 19. dubna 2016 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2016/610 (1) o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA), které stanoví, že postavení jednotek a personálu pod vedením Unie, včetně výsad, imunit a dalších záruk nezbytných pro plnění a řádný průběh jejich mise, se stanoví v dohodě uzavřené podle článku 37 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a postupem podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).
            
   
               (2)
            
               Poté, co Rada rovněž 19. dubna 2016 přijala rozhodnutí o zmocnění k zahájení jednání za tímto účelem, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku sjednala v souladu s článkem 37 Smlouvy o EU dohodu ve formě výměny dopisů mezi Unií a Středoafrickou republikou o postavení mise EUTM RCA ve Středoafrické republice.
            
   
               (3)
            
               V souladu s článkem 5 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU, se Dánsko neúčastní vypracovávání a provádění těch rozhodnutí a činností Unie, které mají vliv na obranu. Dánsko se nepodílí na provádění tohoto rozhodnutí, a nepřispívá tedy na financování této mise.
            
   
               (4)
            
               Dohoda ve formě výměny dopisů by měla být schválena,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou o postavení vojenské výcvikové mise Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) se schvaluje jménem Unie.
   Znění dohody ve formě výměny dopisů se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu ve formě výměny dopisů zavazující Unii.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 12. července 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽMIR
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/610 ze dne 19. dubna 2016 o vojenské výcvikové misi Evropské unie SBOP ve Středoafrické republice (EUTM RCA) (Úř. věst. L 104, 20.4.2016, s. 21).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.