Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1795 ze dne 29. září 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ke změnám příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1795 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 274/52
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1795
   ze dne 29. září 2016
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ke změnám příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Opatření Unie v odvětví přepravy nebezpečných věcí by mělo usilovat o zlepšení bezpečnosti přepravy, ochranu životního prostředí a usnadnění mezinárodní přepravy.
            
   
               (2)
            
               Unie není smluvní stranou Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ani Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN). Všechny členské státy jsou však smluvními stranami ADR a třináct členských států je smluvní stranou ADN.
            
   
               (3)
            
               Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (1) stanoví požadavky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států nebo mezi nimi. Činí tak odvoláním na ADR, na Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí obsažený v dodatku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (RID) a na ADN. Článek 4 směrnice 2008/68/ES navíc stanoví, že „přeprava nebezpečných věcí mezi členskými státy a třetími zeměmi se povolí, jsou-li splněny požadavky ADR, RID nebo ADN a nestanoví-li přílohy jinak“.
            
   
               (4)
            
               Pracovní skupina pro přepravu nebezpečných věcí (WP.15) v souladu s postupy stanovenými v článku 14 ADR a správní výbor ADN v souladu s postupy stanovenými v článku 20 ADN připravily v období 2014–2016 určité změny, jež by měly vstoupit v platnost dnem 1. ledna 2017.
            
   
               (5)
            
               Cílem těchto změn, které se týkají technických norem a jednotných technických předpisů, je zajištění bezpečné a efektivní přepravy nebezpečných věcí při zohlednění vědeckého a technického pokroku v odvětví a vývoje nových látek a předmětů, které během přepravy představují nebezpečí. Rozvoj přepravy nebezpečných věcí po silnici a vnitrozemských vodních cestách uvnitř Unie i mezi Unií a sousedními zeměmi je klíčovým prvkem společné dopravní politiky a zajišťuje řádné fungování všech průmyslových odvětví, která produkují nebo využívají věci, které jsou podle ADR a ADN klasifikovány jako nebezpečné.
            
   
               (6)
            
               Všechny navrhované změny jsou odůvodněné a prospěšné, a měly by proto být podpořeny. Je proto vhodné vymezit tento postoj, který má být zaujat jménem Unie k navrhovaným změnám příloh ADR a předpisů přiložených k ADN, jak je stanoven v příloze,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být zaujat jménem Evropské unie k navrhovaným změnám příloh ADR a předpisů přiložených k ADN, je v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Formální a méně významné úpravy navrhovaných změn ADR a ADN uvedených v prvním pododstavci předložené generálním tajemníkem Organizace spojených národů mohou být dohodnuty bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Postoj Unie stanovený v článku 1 vyjádří členské státy, jež jsou smluvními stranami dohod uvedených v článku 1, jednající společně v zájmu Unie.
   Článek 3
   Odkaz na přijaté změny příloh ADR a předpisů přiložených k ADN se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie spolu s datem vstupu těchto změn v platnost.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Návrh
               
                  Referenční dokument
               
                  Oznámení
               
                  Téma
               
                  Poznámky
               
                  Postoj EU
               
                  1
               
                  ECE/TRANS/WP.15/231
               
                  C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14
               
                  Návrhy změn příloh A a B ADR
               
                  Technický konsenzus pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí – WP.15.
               
                  Souhlas se změnami
               
                  2
               
                  ECE/TRANS/WP.15/231/Corr.1
               
                  C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14
               
                  Návrhy změn příloh A a B ADR
               
                  Technický konsenzus pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí – WP.15.
               
                  Souhlas se změnami
               
                  3
               
                  ECE/TRANS/WP.15/231/Add.1
               
                  C.N.443.2016.TREATIES-XI.B.14
               
                  Návrhy změn příloh A a B ADR
               
                  Technický konsenzus pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí – WP.15.
               
                  Souhlas se změnami
               
                  4
               
                  ECE/ADN/36
               
                  C.N.444.2016.TREATIES-XI.D.6
               
                  Návrhy změn předpisů přiložených k ADN
               
                  Technický konsenzus správního výboru
               
                  Souhlas se změnami
               
                  5
               
                  ECE/ADN/36/Add.1
               
                  C.N.607.2016.TREATIES-XI.D.6
               
                  Návrhy změn předpisů přiložených k ADN
               
                  Technický konsenzus správního výboru
               
                  Souhlas se změnami
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.