Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1811 ze dne 11. října 2016, kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání provincie Brindisi v italské oblasti Puglia za úředně prostou brucelózy (B. melitensis) (oznámeno pod číslem C(2016) 6290) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1811 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 276/11
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1811
   ze dne 11. října 2016,
   kterým se mění příloha II rozhodnutí 93/52/EHS, pokud jde o uznání provincie Brindisi v italské oblasti Puglia za úředně prostou brucelózy (B. melitensis)
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6290)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství (1), a zejména na přílohu A kapitolu 1 oddíl II uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 91/68/EHS stanoví veterinární podmínky obchodu s ovcemi a kozami v Unii. Stanoví podmínky, za kterých mohou být členské státy nebo jejich oblasti uznány za úředně prosté brucelózy.
            
   
               (2)
            
               Příloha II rozhodnutí Komise 93/52/EHS (2) uvádí seznam oblastí členských států, které jsou uznány za úředně prosté brucelózy (B. melitensis) podle směrnice 91/68/EHS. V čl. 2 bodu 14 směrnice 91/68/EHS se definuje pojem „oblast“ pro Itálii jako část území uvedeného členského státu, která mimo jiné zahrnuje nejméně jeden ze správních celků.
            
   
               (3)
            
               Itálie předložila Komisi dokumentaci prokazující splnění příslušných podmínek stanovených ve směrnici 91/68/EHS, aby mohla být provincie Brindisi v oblasti Puglia uznána za úředně prostou brucelózy (B. melitensis). Po zhodnocení dokumentace předložené Itálií by měla být provincie Brindisi v oblasti Puglia uznána za úředně prostou brucelózy (B. melitensis).
            
   
               (4)
            
               Údaje týkající se Itálie v příloze II rozhodnutí 93/52/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
            
   
               (5)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha II rozhodnutí 93/52/EHS se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 11. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 93/52/EHS ze dne 21. prosince 1992, kterým se shledává, že některé členské státy nebo oblasti splňují podmínky týkající se brucelózy (B. melitensis), a přiznává se jim status členského státu nebo oblasti úředně prostých této choroby (Úř. věst. L 13, 21.1.1993, s. 14).
   
   
      PŘÍLOHA
      V příloze II rozhodnutí 93/52/EHS se položka pro Itálii nahrazuje tímto:
      „V Itálii:
      
                  —
               
                  oblast Abruzzo: provincie Pescara,
               
      
                  —
               
                  provincie Bolzano,
               
      
                  —
               
                  oblast Emilia-Romagna,
               
      
                  —
               
                  oblast Friuli-Venezia Giulia,
               
      
                  —
               
                  oblast Lazio,
               
      
                  —
               
                  oblast Liguria,
               
      
                  —
               
                  oblast Lombardia,
               
      
                  —
               
                  oblast Marche,
               
      
                  —
               
                  oblast Molise,
               
      
                  —
               
                  oblast Piemonte,
               
      
                  —
               
                  oblast Puglia: provincie Brindisi,
               
      
                  —
               
                  oblast Sardegna,
               
      
                  —
               
                  oblast Toscana,
               
      
                  —
               
                  provincie Trento,
               
      
                  —
               
                  oblast Umbria,
               
      
                  —
               
                  oblast Valle d'Aosta,
               
      
                  —
               
                  oblast Veneto.“
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.