Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1818 ze dne 10. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU s cílem vyjmout Guinejskou republiku ze seznamu třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1818 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 278/46
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1818
   ze dne 10. října 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU s cílem vyjmout Guinejskou republiku ze seznamu třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (1), a zejména na čl. 34 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (ES) č. 1005/2008 se zavádí systém Unie pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
            
   
               (2)
            
               Kapitola VI nařízení (ES) č. 1005/2008 stanoví postup pro určování třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a upravuje vytvoření seznamu takovýchto nespolupracujících třetích zemí.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutím ze dne 15. listopadu 2012 (2) uvedla Komise informace o základních skutečnostech a faktorech, z nichž toto potenciální určení vychází, a oznámila osmi třetím zemím, včetně Guinejské republiky (dále jen „Guinea“), že mohou být určeny jako země, které považuje za nespolupracující třetí země.
            
   
               (4)
            
               Prováděcím rozhodnutím ze dne 26. listopadu 2013 (3) určila Komise Guineu jako třetí zemi nespolupracující v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. V uvedeném rozhodnutí uvedla Komise důvody, pro které se domnívá, že Guinea neplní své povinnosti jakožto stát vlajky, stát přístavu, pobřežní stát nebo stát trhu vyplývající z mezinárodního práva, pokud jde o podnikání kroků k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
            
   
               (5)
            
               Prováděcím rozhodnutím 2014/170/EU (4) přijala Rada seznam nespolupracujících třetích zemí, na kterém je zařazena i Guinea.
            
   
               (6)
            
               V návaznosti na zařazení na uvedený seznam se Guinea snažila napravit situaci, jež k tomuto zařazení opravňovala, a snažila se podniknout konkrétní opatření, jež mohou zjištěné nedostatky odstranit.
            
   
               (7)
            
               Na základě informací, které Komise získala, se zdá, že Guinea plní své povinnosti vyplývající z mezinárodního práva a přijala odpovídající právní rámec pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Guinea vytvořila odrazující sankční systém. Zavedla také odpovídající a účinný monitorovací, kontrolní a inspekční režim, když vypracovala vnitrostátní inspekční plán, zřídila letecký dohled a vybavila své středisko pro sledování rybolovu plně funkčním systémem sledování plavidel. Guinea rovněž přezkoumala své systémy pro registraci a udělování oprávnění a zavedla technická opatření a opatření v oblasti ochrany a řízení, aby zajistila přiměřenou rovnováhu mezi vydávanými oprávněními k rybolovu, dostupnými zdroji a kontrolními a donucovacími kapacitami. Guinea navíc přehodnotila své zapojení do regionálních organizací pro řízení rybolovu, lépe plní své mezinárodní povinnosti vyplývající z doporučení a usnesení uvedených organizací a podnikla patřičná opatření vůči guinejským plavidlům, která jsou regionálními organizacemi pro řízení rybolovu evidována v seznamech plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k podniknutým opatřením už Guinea podle všeho dostává svým povinnostem, které jí ukládá mezinárodní právo, zejména ve světle článků 61, 62, 94, 117 a 118 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu a článků 18, 19 a 20 Dohody OSN o rybích populacích.
            
   
               (9)
            
               Lze proto vyvodit závěr, že situace, která k zařazení Guineje na seznam opravňovala, byla napravena a že Guinea přijala konkrétní opatření, jež umožňují dosáhnout trvalého zlepšení dané situace.
            
   
               (10)
            
               Prováděcí rozhodnutí 2014/170/EU by proto mělo být změněno, aby byla Guinea ze seznamu zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu vyňata.
            
   
               (11)
            
               Toto rozhodnutí nevylučuje jakékoli následné kroky, které může Unie v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2008 podniknout v případě, že skutkové okolnosti prokáží, že Guinea neplní povinnosti, které jsou jí uloženy v rámci mezinárodního práva jako státu vlajky, státu přístavu, pobřežnímu státu nebo státu trhu, pokud jde o přijímání opatření k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
            
   
               (12)
            
               S ohledem na nepříznivé důsledky, jež s sebou zařazení na seznam nespolupracujících třetích zemí nese, je vhodné, aby mělo vyškrtnutí Guineje z tohoto seznamu okamžitý účinek,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Guinea se odstraňuje z přílohy prováděcího rozhodnutí 2014/170/EU.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 10. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         G. MATEČNÁ
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise ze dne 15. listopadu 2012 o oznámení třetím zemím, u kterých Komise považuje za možné, že budou určeny jako nespolupracující třetí země podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. C 354, 17.11.2012, s. 1).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2013, kterým se určují třetí země, jež Komise považuje za nespolupracující třetí země podle nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. C 346, 27.11.2013, s. 2).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2014/170/EU ze dne 24. března 2014, kterým se stanoví seznam třetích zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu podle nařízení (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 91, 27.3.2014, s. 43).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.