Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1819 ze dne 12. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/294/EU o finančním příspěvku Unie na programy kontroly a sledování rybolovu členských států a dohledu nad ním na rok 2012 (oznámeno pod číslem C(2016) 6466)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1819 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 278/48
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1819
   ze dne 12. října 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/294/EU o finančním příspěvku Unie na programy kontroly a sledování rybolovu členských států a dohledu nad ním na rok 2012
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6466)
      
   
   (Pouze anglické, bulharské, dánské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 129 odst. 2 uvedeného nařízení,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva (2), a zejména na článek 21 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Členské státy v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 861/2006 předložily Komisi svůj program kontroly rybolovu na rok 2012 včetně žádostí o finanční příspěvek Unie na výdaje spojené s prováděním projektů obsažených v daném programu.
            
   
               (2)
            
               Komise ve svém prováděcím rozhodnutí 2012/294/EU (3) stanovila maximální částky na jednotlivé projekty, jakož i sazbu finančního příspěvku Unie v rámci limitů stanovených článkem 15 nařízení (ES) č. 861/2006 a určila podmínky pro jeho poskytování.
            
   
               (3)
            
               Článek 2 prováděcího rozhodnutí 2012/294/EU stanoví, že všechny platby, na které se vztahuje žádost o úhradu, provede dotyčný členský stát do 30. června 2016 a že platby provedené členským státem po této lhůtě nejsou způsobilé k úhradě.
            
   
               (4)
            
               V první polovině roku 2016 informovalo několik členských států Komisi, že mají problémy uvedenou lhůtu dodržet, zejména v souvislosti s finanční krizí a z důvodu technických problémů.
            
   
               (5)
            
               Tato lhůta uvedená v článku 2 prováděcího rozhodnutí 2012/294/EU by se měla prodloužit až do 31. března 2017 se zpětnou platností k 1. červenci 2016, aby se zajistilo, aby členské státy mohly pokračovat v realizaci těchto projektů a neupouštěly od nich kvůli přerušení plateb od Komise v druhé polovině roku 2016.
            
   
               (6)
            
               Prováděcí rozhodnutí 2012/294/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (7)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rybolov a akvakulturu,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V článku 2 prováděcího rozhodnutí 2012/294/EU se první věta nahrazuje tímto:
   
      „Všechny platby, na které se vztahuje žádost o úhradu, provede dotyčný členský stát do 31. března 2017.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. července 2016.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Finské republice, Švédskému království a Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 12. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Karmenu VELLA
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.
   
      (2)  Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2012/294/EU ze dne 25. května 2012 o finančním příspěvku Unie na programy kontroly a sledování rybolovu členských států a dohledu nad ním na rok 2012 (Úř. věst. L 150, 9.6.2012, s. 86).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.