Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1830 ze dne 11. října 2016 o uzavření, jménem Evropské unie, Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1830 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 280/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1830
   ze dne 11. října 2016
   o uzavření, jménem Evropské unie, Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 115 ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. b) a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této Smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s rozhodnutím Rady (EU) 2016/1392 (2) byl dne 12. července 2016 podepsán Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (dále jen „pozměňovací protokol“), s výhradou jeho uzavření k pozdějšímu datu.
            
   
               (2)
            
               Znění pozměňovacího protokolu, které je výsledkem jednání, je v souladu se směrnicemi pro jednání vydanými Radou, neboť umožňuje přizpůsobit Dohodu mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (3) (dále jen „dohoda“), nejnovějšímu vývoji na celosvětové úrovni, pokud jde o automatickou výměnu informací, totiž globálnímu standardu pro automatickou výměnu informací o finančních účtech v daňové oblasti, který vypracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Unie, její členské státy a Monacké knížectví se aktivně účastnily práce Globálního fóra OECD zaměřené na podporu vypracování a provádění tohoto standardu. Znění dohody ve znění pozměňovacího protokolu je právním základem pro provádění globálního standardu ve vztazích mezi Unií a Monackým knížectvím.
            
   
               (3)
            
               Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4).
            
   
               (4)
            
               Pozměňovací protokol by měl být schválen,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pozměňovací protokol k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES, se schvaluje jménem Unie (5).
   Článek 2
   Předseda Rady učiní jménem Unie oznámení podle čl. 2 odst. 1 pozměňovacího protokolu (6).
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 11. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 23. června 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1392 ze dne 12. července 2016 o podpisu, jménem Evropské unie, a prozatímním provádění Pozměňovacího protokolu k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Monackým knížectvím, kterou se stanoví opatření rovnocenná opatřením stanoveným směrnicí Rady 2003/48/ES (Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 1).
   
      (3)  Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 55.
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
   
      (5)  Znění pozměňovací protokolu bylo zveřejněno v Úř. věst. L 225, 19.8.2016, s. 3, spolu s rozhodnutím o jeho podpisu a prozatímním provádění.
   
      (6)  Den vstupu pozměňovacího protokolu v platnost zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.