Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1837 ze dne 11. října 2016, kterým se Polské republice povoluje nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1837 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 280/28
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1837
   ze dne 11. října 2016,
   kterým se Polské republice povoluje nadále uplatňovat opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 této směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 168 směrnice 2006/112/ES stanoví nárok osoby povinné k dani odpočíst daň z přidané hodnoty (DPH) vyměřenou za dodání zboží a služby jí poskytnuté pro účely jejích zdaněných plnění. Ustanovení čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice stanoví požadavek vyúčtovat DPH, pokud je majetek podniku použit pro soukromé účely osoby povinné k dani nebo jejích zaměstnanců, popřípadě obecněji řečeno k jiným účelům než pro účely jejího podnikání.
            
   
               (2)
            
               Prováděcím rozhodnutím 2013/805/EU (2) bylo Polsku do 31. prosince 2016 povoleno omezit na 50 % nárok na odpočet DPH při nákupu, pořízení uvnitř Společenství, dovozu, nájmu nebo leasingu některých motorových silničních vozidel a výdajů spojených s těmito vozidly, pokud vozidlo není používáno výlučně pro účely podnikání, a osvobodit osoby povinné k dani od účtování DPH v případě používání vozidel, na která se omezení vztahuje, k jiným účelům než pro účely podnikání (dále jen „odchylující se opatření“).
            
   
               (3)
            
               Dopisem zaevidovaným Komisí dne 8. února 2016 požádalo Polsko o povolení nadále uplatňovat odchylující se opatření.
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES uvědomila Komise o žádosti Polska ostatní členské státy dopisem ze dne 6. června 2016. Dopisem ze dne 8. června 2016 oznámila Komise Polsku, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení jeho žádosti.
            
   
               (5)
            
               V souladu s čl. 3 odst. 2 rozhodnutí 2013/805/EU předložilo Polsko Komisi spolu s žádostí o prodloužení zprávu o uplatňování uvedeného rozhodnutí, která obsahuje přezkum procentního omezení uplatňovaného na nárok na odpočet daně. Podle aktuálně dostupných informací zastává Polsko názor, že sazba ve výši 50 % je stále opodstatněná. Aby se zároveň zabránilo dvojímu zdanění, měl by být požadavek na vyúčtování DPH z užití motorového vozidla k jiným účelům než pro účely podnikání zrušen, pokud se na něj vztahuje uvedené omezení. Tato odchylující se opatření lze odůvodnit nutností zjednodušit postup pro vyměřování DPH a zabránit daňovým únikům na základě nesprávného vedení záznamů a nepravdivých daňových prohlášení.
            
   
               (6)
            
               Prodloužení těchto odchylujících se opatření by mělo být časově omezeno, aby se umožnilo zhodnocení jejich účinnosti a příslušné procentní sazby. Polsku by proto mělo být povoleno nadále používat odchylující se opatření do 31. prosince 2019.
            
   
               (7)
            
               Pokud má Polsko za to, že je nezbytné další prodloužení odchylujících se opatření po roce 2019, mělo by Komisi nejpozději 1. dubna 2019 spolu se žádostí o prodloužení předložit zprávu o uplatňování odchylujících se opatření, v níž bude uveden přezkum uplatňovaného procentního omezení.
            
   
               (8)
            
               Prodloužení uplatňování odchylujících se opatření bude mít pouze zanedbatelný dopad na celkovou výši daně vybírané na stupni konečné spotřeby a nebude mít nepříznivý dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH.
            
   
               (9)
            
               Prováděcí rozhodnutí 2013/805/EU by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   
      Článek 3 prováděcího rozhodnutí 2013/805/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 3
      1.   Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 31. prosince 2019.
      2.   Každá žádost o prodloužení uplatňování odchylujících se opatření stanovených tímto rozhodnutím musí být předložena Komisi do 1. dubna 2019. Tato žádost musí být doplněna zprávou, která obsahuje přezkum procentního omezení uplatňovaného na nárok na odpočet DPH na základě tohoto rozhodnutí.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Polské republice.
   
      V Bruselu dne 11. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/805/EU ze dne 17. prosince 2013, kterým se Polsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 353, 28.12.2013, s. 51).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.