Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1838 ze dne 13. října 2016 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2016

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1838 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 280/30
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1838
   ze dne 13. října 2016
   o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2016
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 148 odst. 2 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),
   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),
   po konzultaci s Výborem regionů,
   s ohledem na stanovisko Výboru pro zaměstnanost (3),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Smlouva o fungování Evropské unie stanoví, že členské státy a Unie mají pracovat na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti trhů práce reagovat na hospodářské změny, aby dosáhly cílů vymezených v článku 3 Smlouvy o Evropské unii.
            
   
               (2)
            
               Strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění (dále jen „strategie Evropa 2020“), navržená Komisí, umožňuje Unii nasměrovat své hospodářství k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění a doprovázenému vysokou úrovní zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti. Pět hlavních cílů představuje společné cíle, jimiž se řídí opatření členských států, a zohledňuje příslušnou výchozí situaci a podmínky v jednotlivých členských státech i situaci a podmínky v Unii. Dne 14. července 2015 přijala Rada doporučení (EU) 2015/1184 (4) o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie. Poté dne 5. října 2015 přijala Rada rozhodnutí (EU) 2015/1848 (5) o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2015 (dále jen „hlavní směry politik zaměstnanosti“). Tyto dva soubory hlavních směrů tvoří integrované hlavní směry pro provádění strategie Evropa 2020 (dále jen „integrované hlavní směry Evropa 2020“). Vedoucí úlohu při realizaci cílů zaměstnanosti a pracovního trhu strategie Evropa 2020 má Evropská strategie zaměstnanosti.
            
   
               (3)
            
               Integrované hlavní směry Evropa 2020 jsou v souladu se závěry Evropské rady ze dnů 17. a 18. března 2016 a s Paktem stability a růstu. Členským státům poskytují jasná vodítka, pokud jde o definování národních programů reforem a provádění reforem, přičemž berou ohled na jejich vzájemnou provázanost. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být základem pro veškerá doporučení, která může Rada adresovat členským státům na základě čl. 148 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, ve spojení s doporučeními podávanými jednotlivým členským státům na základě čl. 121 odst. 2 uvedené smlouvy. Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly být rovněž podkladem pro přípravu společné zprávy o zaměstnanosti, kterou Rada a Komise zasílají každoročně Evropské radě.
            
   
               (4)
            
               Posouzení národních programů reforem členských států, které je součástí společné zprávy o zaměstnanosti, ukazuje, že členské státy by měly vyvíjet co největší úsilí s cílem podpořit poptávku po pracovní síle, zlepšit nabídku práce, dovedností a kompetencí, zdokonalit fungování trhu práce, posílit sociální začleňování, bojovat proti chudobě a podporovat rovné příležitosti.
            
   
               (5)
            
               Členské státy by při provádění hlavních směrů politik zaměstnanosti měly pokud možno využívat Evropský sociální fond.
            
   
               (6)
            
               Hlavní směry politik zaměstnanosti by měly zůstat beze změn, aby bylo zajištěno zaměření na jejich provádění. Jakékoli aktualizace hlavních směrů politik zaměstnanosti by proto měly být přísně omezeny. Na základě posouzení vývoje trhů práce a sociální situace od doby jejich přijetí v roce 2015 není žádné aktualizace potřeba. Důvody pro jejich přijetí v roce 2015 zůstávají v platnosti, a proto by tyto hlavní směry měly zůstat zachovány,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států, které jsou stanoveny v příloze rozhodnutí (EU) 2015/1848, zůstávají v platnosti platné i pro rok 2016 a členské státy k nim budou ve svých politikách zaměstnanosti přihlížet.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Lucemburku dne 13. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. RICHTER
      
   
   
   
      (1)  Stanovisko ze dne 15. září 2016 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
   
      (2)  Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 134.
   
      (3)  Stanovisko ze dne 16. února 2016.
   
      (4)  Doporučení Rady (EU) 2015/1184 ze dne 14. července 2015 o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (Úř. věst. L 192, 18.7.2015, s. 27).
   
      (5)  Rozhodnutí Rady (EU) 2015/1848 ze dne 5. října 2015 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států pro rok 2015 (Úř. věst. L 268, 15.10.2015, s. 28).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.