Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1856 ze dne 11. října 2016 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1856 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 284/21
            
   
   ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/1856
   ze dne 11. října 2016
   o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku
   EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 tohoto nařízení,
   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (2), a zejména na bod 11 této dohody,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených přírodními katastrofami.
            
   
               (2)
            
               Výše fondu nemá překročit maximální roční částku 500 000 000 EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 (3).
            
   
               (3)
            
               V návaznosti na zemětřesení, které zasáhlo oblast Jónských ostrovů v listopadu 2015, předložilo Řecko dne 5. února 2016 žádost o uvolnění prostředků z fondu.
            
   
               (4)
            
               Žádost Řecka splňuje požadavky pro poskytnutí finanční pomoci z fondu, jak je stanoveno v článku 4 nařízení (ES) č. 2012/2002.
            
   
               (5)
            
               Z fondu by proto měly být uvolněny prostředky na finanční příspěvek Řecku.
            
   
               (6)
            
               Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/252 (4) byly na výplaty záloh z Fondu solidarity Evropské unie v rozpočtovém roce 2016 uvolněny prostředky na závazky a platby ve výši 50 milionů EUR. Tyto prostředky byly dosud využity pouze ve velmi omezené míře. V důsledku toho existuje prostor pro financování celé částky stávající mobilizace prostřednictvím přerozdělení prostředků dostupných pro výplaty záloh v souhrnném rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016.
            
   
               (7)
            
               Aby byly prostředky z fondu uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,
            
   PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolňuje částka 1 651 834 EUR ve prospěch Řecka, ve formě prostředků na závazky a platby.
   Uvolněná částka uvedená v prvním odstavci je financována z prostředků vyčleněných v rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2016 na výplaty záloh. Dostupné prostředky na výplatu záloh se odpovídajícím způsobem sníží.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Použije se ode dne 11. října 2016.
   
      V Bruselu dne 11. října 2016.
      
         
            Za Evropský parlament
         
         
            předseda
         
         M. SCHULZ
      
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         I. KORČOK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
   
      (3)  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
   
      (4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/252 ze dne 25. listopadu 2015 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na výplaty záloh (Úř. věst. L 47, 24.2.2016, s. 5).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.