Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1859 ze dne 13. října 2016 o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1859 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 284/27
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1859
   ze dne 13. října 2016
   o trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2003/174/ES
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
   v souladu se zvláštním legislativním postupem,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii je jedním z cílů Evropské unie pracovat na vysoce konkurenceschopném sociálně tržním hospodářství směřujícím k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku.
            
   
               (2)
            
               V souladu s článkem 9 Smlouvy o fungování Evropské unie má Unie při vymezování a provádění svých politik a činností přihlížet k jejich sociálnímu rozměru, zejména k požadavkům spojeným s podporou vysoké úrovně zaměstnanosti, zárukou přiměřené sociální ochrany, bojem proti sociálnímu vyloučení a vysokou úrovní všeobecného a odborného vzdělávání a ochrany lidského zdraví.
            
   
               (3)
            
               V souladu s článkem 152 Smlouvy o fungování Evropské unie uznává a podporuje úlohu sociálních partnerů na své úrovni a usnadňuje mezi nimi dialog, přičemž uznává jejich samostatnost. S cílem podpořit jednání na vysoké úrovni s evropskými sociálními partnery o celkové strategii představené během zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. až 24. března 2000 Rada rozhodnutím 2003/174/ES (1) ustavila trojstrannou sociální vrcholnou schůzku pro růst a zaměstnanost (dále jen „vrcholná schůzka“). Vrcholnou schůzku nyní uznává článek 152 Smlouvy o fungování Evropské unie jako nedílnou součást sociálního dialogu na úrovni Unie.
            
   
               (4)
            
               Unie a její členské státy se zavázaly v průběhu let 2010–2020 spolupracovat v rámci strategie Evropa 2020, integrované strategie na posílení evropského potenciálu růstu a zaměstnanosti. Strategie Evropa 2020 si klade za cíl zvýšit součinnost politik jednotlivých států a Unie. Unie dále uznala, že je třeba pomoci svým sociálním partnerům ztotožnit se s uvedenou strategií, zapojit se do ní a aktivně se podílet na naplňování jejích cílů.
            
   
               (5)
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 (2) zdůrazňuje, že v souladu s ustanoveními Smlouvy o fungování Evropské unie a vnitrostátními právními předpisy a politickými dokumenty by v rámci evropského semestru měli být případně zapojeni v souvislosti s hlavními politickými otázkami sociální partneři.
            
   
               (6)
            
               Evropská rada ve svých závěrech ze dne 28. června 2013 uvedla, že by sociální rozměr hospodářské a měnové unie měl být posílen, a v této souvislosti zdůraznila klíčovou úlohu sociálních partnerů a sociálního dialogu. Komise se proto ve sdělení ze dne 2. října 2013 nazvaném „Posílení sociálního rozměru hospodářské a měnové unie“ zaměřila na otázku posilování sociálního dialogu na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie a oznámila, že navrhne přezkum rozhodnutí 2003/174/ES s odkazem na vrcholnou schůzku jako na příležitost zapojit sociální partnery do procesu evropského semestru.
            
   
               (7)
            
               Od svého ustavení rozhodnutím 2003/174/ES vrcholná schůzka plní svou hlavní roli a umožňuje jednání na vysoké úrovni. Pozitivně přispěla i k rozvoji sociálního dialogu na úrovni Unie v rámci Lisabonské strategie v letech 2000–2010, jakož i v rámci strategie Evropa 2020.
            
   
               (8)
            
               Ve svém společném prohlášení o zapojení sociálních partnerů do evropské správy ekonomických záležitostí ze dne 24. října 2013, podepsaném Evropskou konfederací odborových svazů (EKOS) na straně zaměstnanců a Evropskou unií konfederací průmyslu a zaměstnavatelů (BUSINESSEUROPE), Evropským střediskem podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického zájmu (CEEP) a Evropským sdružením řemesel a malých a středních podniků (UEAPME) na straně zaměstnavatelů, evropští sociální partneři požadovali soudržný proces konzultací sociálních partnerů v rámci evropského semestru a potvrdili svou podporu vrcholné schůzce.
            
   
               (9)
            
               Úlohy a složení vrcholné schůzky by měly být upraveny tak, aby zohlednily institucionální změny zavedené Lisabonskou smlouvou, především vytvoření funkce předsedy Evropské rady, jak stanoví článek 15 Smlouvy o Evropské unii.
            
   
               (10)
            
               Tímto rozhodnutím není dotčen sociální dialog ani organizace a řízení vnitrostátních systémů vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
            
   
               (11)
            
               Smlouva o fungování Evropské unie nestanoví k přijetí tohoto rozhodnutí jiné pravomoci, než jsou pravomoci uvedené v jejím článku 352.
            
   
               (12)
            
               Rozhodnutí 2003/174/ES by proto mělo být zrušeno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Úloha
   Úlohou trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost je zajistit, aby v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie a s náležitým ohledem na pravomoci orgánů a institucí Unie probíhalo mezi Evropskou radou, Radou, Komisí a sociálními partnery neustálé jednání. Evropským sociálním partnerům tato vrcholná schůzka v souvislosti s jejich sociálním dialogem umožní, aby přispívali k různým složkám strategie Unie pro růst a zaměstnanost. Napomáhá k usnadnění synergie mezi činnostmi Evropské rady, Rady, Komise a sociálních partnerů zaměřenými na podporu růstu, vysoké míry zaměstnanosti, záruku přiměřeného sociálního zabezpečení, boj proti sociálnímu vyloučení a vysokou úroveň vzdělávání, odborné přípravy a ochrany zdraví. Za tímto účelem by schůzka měla vycházet z předchozí činnosti a jednání mezi Radou, Komisí a sociálními partnery na různých fórech, na kterých se jedná o hospodářských a sociálních otázkách a otázkách zaměstnanosti.
   Článek 2
   Členství
   1.   Vrcholná schůzka sestává z předsedy Evropské rady a předsedy Komise a z předsednictví Rady, dvou následných předsednictví a sociálních partnerů, zastoupených na nejvyšší úrovni. Schůzky se rovněž účastní ministři těchto tří předsednictví Rady a člen Komise odpovědní za zaměstnanost a sociální věci. Podle programu jednání mohou být k účasti na schůzce rovněž přizváni jiní ministři těchto tří předsednictví Rady a jiní členové Komise.
   2.   Zástupci sociálních partnerů se rozdělují do dvou delegací stejné velikosti, z nichž jedna se skládá z deseti zástupců zaměstnanců a druhá z deseti zástupců zaměstnavatelů, přičemž bude brán v úvahu požadavek zajištění vyvážené účasti mužů a žen.
   3.   Obě delegace jsou složeny ze zástupců evropských mezioborových organizací, kteří zastupují buď obecné zájmy, nebo konkrétnější zájmy manažerů a malých a středních podniků na evropské úrovni.
   U delegace zaměstnanců zajišťuje technickou koordinaci Evropská konfederace odborových svazů (EKOS) a u delegace zaměstnavatelů je to Evropská unie konfederací průmyslu a zaměstnavatelů (BUSINESSEUROPE). EKOS a BUSINESSEUROPE zajistí, aby byl v jejich příspěvcích brán plný ohled na stanoviska vyjádřená specifickými a odvětvovými organizacemi a aby případně do svých delegací zahrnuly zástupce některých z těchto organizací.
   Článek 3
   Příprava
   1.   Program jednání vrcholné schůzky společně určují Rada, Komise a mezioborové organizace pracovníků a zaměstnavatelů, kteří se účastní práce na vrcholné schůzce. Za tímto účelem se uskutečňují přípravná setkání za účasti zástupců Rady, Komise, EKOS a BUSINESSEUROPE.
   2.   Body na pořadu jednání projednává Rada ve složení pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele na základě relevantních příspěvků svých přípravných orgánů.
   3.   Sekretariát vrcholné schůzky zajišťuje Komise. Sekretariát především zajistí včasnou distribuci dokumentů. Sekretariát vrcholné schůzky pro účely její přípravy a organizace naváže vhodný styk s EKOS a BUSINESSEUROPE; každá z těchto organizací zajistí koordinaci své delegace.
   Článek 4
   Činnost
   1.   Vrcholná schůzka se koná nejméně dvakrát ročně. Schůzky se konají před jarním a podzimním zasedáním Evropské rady.
   2.   Vrcholné schůzce společně předsedají předseda Evropské rady a předseda Komise a účastní se jí rovněž úřadující předsednictví Rady.
   3.   Vrcholné schůzky svolávají spolupředsedové z vlastního podnětu po poradě se sociálními partnery.
   4.   Předseda Evropské rady informuje o jednáních a výsledcích vrcholné schůzky Evropskou radu.
   Článek 5
   Informace
   Spolupředsedové vypracují shrnutí z jednání vrcholné schůzky, aby o nich informovali příslušná složení Rady, Evropský parlament a veřejnost.
   Článek 6
   Zrušení
   Rozhodnutí 2003/174/ES se zrušuje s účinkem ode dne 21. října 2016.
   Článek 7
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Lucemburku dne 13. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         J. RICHTER
      
   
   
   
      (1)  Rozhodnutí Rady 2003/174/ES ze dne 6. března 2003 o ustavení trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost (Úř. věst. L 70, 14.3.2003, s. 31).
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1175/2011 ze dne 16. listopadu 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 12).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.