Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1873 ze dne 10. října 2016 o podpisu Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1873 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 288/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1873
   ze dne 10. října 2016
   o podpisu Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 37 této smlouvy,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 209 odst. 2 a čl. 212 odst. 1 ve spojení s čl. 218 odst. 5 a čl. 218 odst. 8 druhým pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 23. března 2012 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání o mezinárodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku o zřízení nadace EU-LAC jako mezinárodní organizace.
            
   
               (2)
            
               Jednání o dohodě o založení mezinárodní nadace EU-LAC (dále jen „dohoda“) byla úspěšně završena dne 29. ledna 2015.
            
   
               (3)
            
               Dohodou se zakládá nadace EU-LAC jako mezinárodní organizace s právní subjektivitou podle mezinárodního práva veřejného.
            
   
               (4)
            
               Dohoda by měla být podepsána jménem Unie s výhradou jejího pozdějšího uzavření.
            
   
               (5)
            
               Při jednáních v rámci nadace EU-LAC by měly Unie a její členské státy koordinovat své postoje v souladu se Smlouvami a podle zásady loajální spolupráce,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po přijetí.
   
      V Lucemburku dne 10. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         G. MATEČNÁ
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.