Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1876 ze dne 13. října 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1876 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 288/16
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1876
   ze dne 13. října 2016
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném Dohodou o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. července 2016.
            
   
               (2)
            
               Podle článku 173 dohody má Moldavská republika přijmout opatření pro postupné sblížení s příslušným acquis Unie v souladu s ustanoveními přílohy XVI dohody.
            
   
               (3)
            
               Podle článku 273 dohody má Moldavská republika zajistit, aby se její právní předpisy o veřejných zakázkách postupně staly slučitelnými s příslušným acquis Unie, a to podle harmonogramu stanoveného v příloze XXIX dohody.
            
   
               (4)
            
               Od parafování dohody dne 29. listopadu 2013 bylo několik aktů Unie uvedených na seznamech v přílohách XVI a XXIX dohody změněno, přepracováno nebo zrušeno a nahrazeno novými akty Unie. Některé akty Unie uvedené v příloze XVI dohody jsou rovněž uvedeny v jiných přílohách. V zájmu jasné formulace povinností je vhodné sjednotit lhůty pro sblížení, které se vztahují na tyto akty.
            
   
               (5)
            
               Podle článku 269 dohody se má počínaje rokem vstupu dohody v platnost provádět pravidelná revize finančních limitů pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXIX-A dohody.
            
   
               (6)
            
               Dále je vhodné zohlednit pokrok, jehož dosáhla Moldavská republika při sbližování s acquis Unie, prostřednictvím úpravy některých lhůt.
            
   
               (7)
            
               Je proto zapotřebí aktualizovat přílohy XVI a XXIX tak, aby odrážely vývoj acquis Unie, které je v nich uvedeno, a provést revizi finančních limitů pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXIX-A dohody.
            
   
               (8)
            
               Podle článku 269 dohody přijímá rozhodnutí o revizi finančních limitů stanovených v příloze XXIX-A dohody Výbor pro přidružení ve složení pro obchod.
            
   
               (9)
            
               Podle čl. 436 odst. 3 dohody je Rada přidružení oprávněna aktualizovat nebo měnit přílohy dohody.
            
   
               (10)
            
               Ustanovením článku 1 rozhodnutí Rady přidružení č. 3/2014 ze dne 16. prosince 2014 se na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod přenáší pravomoc aktualizovat nebo měnit přílohy dohody, jež se týkají obchodních záležitostí, včetně přílohy XVI vztahující se ke kapitole 3 (Technické překážky obchodu, normalizace, metrologie, akreditace a posuzování shody) a přílohy XXIX vztahující se ke kapitole 8 (Veřejné zakázky) hlavy V (Obchod a obchodní záležitosti) dohody.
            
   
               (11)
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod k aktualizaci příloh XVI a XXIX dohody,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod zřízeném článkem 438 Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, pokud jde o aktualizaci příloh XVI a XXIX dohody, vychází z návrhu rozhodnutí uvedeného výboru připojených k tomuto rozhodnutí.
   Zástupci Unie ve Výboru pro přidružení ve složení pro obchod mohou odsouhlasit drobné technické opravy návrhu rozhodnutí bez dalšího rozhodnutí Rady.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 13. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         R. KALIŇÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 260, 30.8.2014, p. 4.
   
   
      NÁVRH:
      ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD EU-MOLDAVSKÁ REPUBLIKA č. 1/2016
      ze dne …,
      kterým se aktualizuje příloha XVI dohody o přidružení
      VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD,
      s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, a zejména na články 173 a 436 uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. července 2016.
               
      
                  (2)
               
                  Podle článku 173 dohody má Moldavská republika přijmout opatření pro postupné sblížení s příslušným acquis Unie v souladu s ustanoveními přílohy XVI dohody.
               
      
                  (3)
               
                  Od parafování dohody dne 29. listopadu 2013 bylo několik aktů Unie uvedených na seznamu v příloze XVI dohody změněno, přepracováno nebo zrušeno a nahrazeno novými akty Unie. Unie přijala a Moldavské republice oznámila konkrétně tyto akty:
                  
                              a)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (2);
                           
                  
                              b)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh (3);
                           
                  
                              c)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (4);
                           
                  
                              d)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (5);
                           
                  
                              e)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi (6);
                           
                  
                              f)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (7);
                           
                  
                              g)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (8);
                           
                  
                              h)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh (9);
                           
                  
                              i)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (10);
                           
                  
                              j)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (11);
                           
                  
                              k)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (12);
                           
                  
                              l)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh (13);
                           
                  
                              m)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (14);
                           
                  
                              n)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (15);
                           
                  
                              o)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (16);
                           
                  
                              p)
                           
                              nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (17);
                           
                  
                              q)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (18);
                           
                  
                              r)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (19).
                           
               
      
                  (4)
               
                  Některé akty Unie uvedené v příloze XVI jsou uvedeny rovněž v příloze IV (Ochrana spotřebitele) a v příloze XI (Životní prostředí) dohody. V zájmu jasnosti by platné lhůty pro sblížení těchto aktů uvedených v příloze XVI měly být sladěny s lhůtami uvedenými v příloze IV (Ochrana spotřebitele) a v příloze XI (Životní prostředí) dohody.
               
      
                  (5)
               
                  Je třeba aktualizovat přílohu XVI dohody, aby se zohlednil vývoj právních předpisů Unie, které je ve zmíněné příloze uvedeno, v souladu s čl. 436 odst. 3 dohody. V zájmu jasnosti by změnami dotčené oddíly přílohy XVI dohody měly být aktualizovány v plném rozsahu.
               
      
                  (6)
               
                  Moldavská republika pokračuje ve sbližování svých právních předpisů s právními předpisy Unie podle harmonogramu a priorit stanovených v příloze XVI dohody. Proto je vhodné zajistit, aby byly nedávné aktualizace právních předpisů Unie rychle a účinně začleněny do probíhajícího postupu sbližování, a zohlednit pokrok, jehož Moldavská republika již dosáhla.
               
      
                  (7)
               
                  Je vhodné stanovit přechodná období, která Moldavské republice umožní zohlednit nové akty Unie ve svých vnitrostátních právních předpisech, a výrobcům a dovozcům poskytnout období pro přizpůsobení. Z toho důvodu by měly být lhůty pro sblížení vnitrostátních právních předpisů Moldavské republiky s uvedenými novými akty Unie prodlouženy.
               
      
                  (8)
               
                  Podle čl. 436 odst. 3 dohody je Rada přidružení EU-Moldavská republika oprávněna aktualizovat nebo měnit přílohy dohody. Rada přidružení rozhodnutím č. 3/2014 ze dne 16. prosince 2014 udělila pravomoc aktualizovat nebo měnit určité přílohy týkající se obchodních záležitostí Výboru pro přidružení ve složení pro obchod,
               
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Oddíl „Horizontální právní rámec pro uvádění výrobků na trh“, oddíl „Právní předpisy vycházející ze zásad nového přístupu, které stanoví používání označení CE“, oddíl „Směrnice vycházející ze zásad nového přístupu nebo globálního přístupu, které však nestanoví používání označení CE“, pododdíl 2 „Dvoukolová a tříkolová motorová vozidla“ a pododdíl 3 „Kolové zemědělské a lesnické traktory“ oddílu „Konstrukce motorových vozidel“, pododdíl 1 „Nařízení REACH a provádění nařízení REACH“, pododdíl 2 „Nebezpečné chemické látky“ a pododdíl 3 „Klasifikace, balení a označování“ oddílu „Chemické látky“ přílohy XVI Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Výbor pro přidružení ve složení pro obchod
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. EU L 260, 30.8.2014, s. 4.
      
         (2)  Úř. věst. EU L 96, 29.3.2014, s. 357.
      
         (3)  Úř. věst. EU L 96, 29.3.2014, s. 45.
      
         (4)  Úř. věst. EU L 96, 29.3.2014, s. 79.
      
         (5)  Úř. věst. EU L 96, 29.3.2014, s. 309.
      
         (6)  Úř. věst. EU L 96, 29.3.2014, s. 1.
      
         (7)  Úř. věst. EU L 96, 29.3.2014, s. 251.
      
         (8)  Úř. věst. EU L 96, 29.3.2014, s. 149.
      
         (9)  Úř. věst. EU L 96, 29.3.2014, s. 107.
      
         (10)  Úř. věst. EU L 189, 27.6.2014, s. 164.
      
         (11)  Úř. věst. EU L 153, 22.5.2014, s. 62.
      
         (12)  Úř. věst. EU L 354, 28.12.2013, s. 90.
      
         (13)  Úř. věst. EU L 178, 28.6.2013, s. 27.
      
         (14)  Úř. věst. EU L 165, 30.6.2010, s. 1.
      
         (15)  Úř. věst. EU L 60, 2.3.2013, s. 52.
      
         (16)  Úř. věst. EU L 60, 2.3.2013, s. 1.
      
         (17)  Úř. věst. EU L 201, 27.7.2012, s. 60.
      
         (18)  Úř. věst. EU L 197, 24.7.2012, s. 1.
      
         (19)  Úř. věst. EU L 197, 24.7.2012, s. 38.
      
         PŘÍLOHA
         AKTUALIZACE PŘÍLOHY XVI DOHODY
         Oddíl „Horizontální právní rámec pro uvádění výrobků na trh“, oddíl „Právní předpisy vycházející ze zásad nového přístupu, které stanoví používání označení CE“, oddíl „Směrnice vycházející ze zásad nového přístupu nebo globálního přístupu, které však nestanoví používání označení CE“, pododdíl 2 „Dvoukolová a tříkolová motorová vozidla“ a pododdíl 3 „Kolové zemědělské a lesnické traktory“ oddílu „Konstrukce motorových vozidel“, pododdíl 1 „Nařízení REACH a provádění nařízení REACH“, pododdíl 2 „Nebezpečné chemické látky“ a pododdíl 3 „Klasifikace, balení a označování“ oddílu „Chemické látky“ přílohy XVI dohody se nahrazují tímto:
         
            
                        „Právní předpisy Unie
                     
                        Lhůta pro sblížení
                     
                        
                           HORIZONTÁLNÍ PRÁVNÍ RÁMEC PRO UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH
                        
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93
                        Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS
                     
                        Sblíženo ke dni vstupu zákona č. 235 ze dne 1. prosince 2011 v platnost
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků
                     
                        2016
                     
                        Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky
                     
                        2012
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES
                     
                        2015
                     
                        Směrnice Rady 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES
                     
                        2015
                     
                        
                           PRÁVNÍ PŘEDPISY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁSAD NOVÉHO PŘÍSTUPU, KTERÉ STANOVÍ POUŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ CE
                        
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/29/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh
                     
                        2017
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
                     
                        Plné sblížení: 2015
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Rady 89/686/EHS ze dne 21. prosince 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
                     
                        Přezkoumání a plné sblížení: 2015
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES ze dne 30. listopadu 2009 o spotřebičích plynných paliv
                     
                        Přezkoumání a plné sblížení: 2016
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových drahách pro dopravu osob
                     
                        2015
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi
                        Rozhodnutí Komise 2004/388/ES ze dne 15. dubna 2004 o formuláři pro předání výbušnin v rámci Společenství
                        Směrnice Komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES
                     
                        2015
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích
                        Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
                        
                     
                        Přezkoumání a plné sblížení: 2015
                     
                        Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 21. května 1992 o požadavcích na účinnost nových teplovodních kotlů na kapalná nebo plynná paliva
                     
                        Plné sblížení: 2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES
                     
                        2018
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček
                     
                        Přezkoumání a plné sblížení: 2015
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh
                     
                        2017
                     
                        
                           SMĚRNICE VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁSAD NOVÉHO PŘÍSTUPU NEBO GLOBÁLNÍHO PŘÍSTUPU, KTERÉ VŠAK NESTANOVÍ POUŽÍVÁNÍ OZNAČENÍ CE
                        
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech
                     
                        2015
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES
                     
                        2017
                     
                        
                           KONSTRUKCE MOTOROVÝCH VOZIDEL
                        
                     
                        2.   Dvoukolová a tříkolová motorová vozidla
                        
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly
                     
                        2017
                     
                        3.   Kolové zemědělské a lesnické traktory
                        
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
                     
                        2016
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/2/ES ze dne 15. ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů
                     
                        2016
                     
                        
                           CHEMICKÉ LÁTKY
                        
                     
                        1.   Nařízení REACH a provádění nařízení REACH
                        
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
                     
                        2019
                     
                        Nařízení Komise (ES) č. 440/2008 ze dne 30. května 2008, kterým se stanoví zkušební metody podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
                     
                        2019
                     
                        2.   Nebezpečné chemické látky
                        
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
                     
                        2017
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES
                     
                        2021
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
                     
                        2014
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
                     
                        2016
                     
                        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS
                     
                        2013–2014
                     
                        Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
                     
                        Sblíženo v roce 2009
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS
                     
                        2013–2014
                     
                        3.   Klasifikace, balení a označování
                        
                     
                        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006
                     
                        2021“.
                     
         
      
   
   
   
      NÁVRH:
      ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD EU-MOLDAVSKÁ REPUBLIKA č. 2/2016
      ze dne …,
      kterým se aktualizuje příloha XXIX dohody o přidružení
      VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD,
      s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, a zejména na články 269, 273 a 436 uvedené dohody,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (1) (dále jen „dohoda“) vstoupila v platnost dne 1. července 2016.
               
      
                  (2)
               
                  Podle čl. 269 odst. 5 dohody se má počínaje rokem vstupu dohody v platnost provádět každé dva roky pravidelná revize finančních limitů pro veřejné zakázky stanovených v příloze XXIX-A a že rozhodnutí o této revizi má přijmout Výbor pro přidružení ve složení pro obchod podle čl. 438 odst. 4 dohody.
               
      
                  (3)
               
                  Podle článku 273 dohody má Moldavská republika zajistit, aby se její právní předpisy o veřejných zakázkách postupně staly slučitelnými s příslušným acquis Unie, a to podle harmonogramu stanoveného v příloze XXIX dohody.
               
      
                  (4)
               
                  Od parafování dohody dne 29. listopadu 2013 bylo několik aktů Unie uvedených na seznamu v příloze XXIX dohody změněno, přepracováno nebo zrušeno a nahrazeno novými akty Unie. Unie přijala a Moldavské republice oznámila konkrétně tyto akty:
                  
                              a)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (2);
                           
                  
                              b)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (3);
                           
                  
                              c)
                           
                              směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (4).
                           
               
      
                  (5)
               
                  Výše uvedené nové směrnice změnily finanční limity pro veřejné zakázky stanovené v příloze XXIX-A.
               
      
                  (6)
               
                  Je třeba aktualizovat přílohu XXIX dohody, aby se zohlednily provedené změny acquis Unie, které je ve zmíněné příloze uvedeno, v souladu s články 269, 273 a 436 dohody.
               
      
                  (7)
               
                  Nové acquis Unie týkající se veřejných zakázek má novou strukturu. Je vhodné, aby tato nová struktura byla v příloze XXIX zohledněna. V zájmu jasnosti by příloha XXIX měla být v plném rozsahu aktualizována a nahrazena zněním uvedeném v příloze tohoto rozhodnutí. Dále je vhodné zohlednit pokrok, jehož dosáhla Moldavská republika při sbližování s acquis Unie.
               
      
                  (8)
               
                  Podle čl. 436 odst. 3 dohody je Rada přidružení EU-Moldavská republika oprávněna aktualizovat nebo měnit přílohy dohody. Rada přidružení udělila rozhodnutím č. 3/2014 ze dne 16. prosince 2014 pravomoc aktualizovat nebo měnit určité přílohy týkající se obchodních záležitostí Výboru pro přidružení ve složení pro obchod,
               
      PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Příloha XXIX Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.
      Článek 2
      Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
      
         V … dne …
         
            
               Za Výbor pro přidružení ve složení pro obchod
            
            
               předseda nebo předsedkyně
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. EU L 260, 30.8.2014, s. 4.
      
         (2)  Úř. věst. EU L 94, 28.3.2014, s. 1.
      
         (3)  Úř. věst. EU L 94, 28.3.2014, s. 65.
      
         (4)  Úř. věst. EU L 94, 28.3.2014, s. 243.
      
         PŘÍLOHA
         Příloha XXIX dohody se nahrazuje tímto:
         
            
               „PŘÍLOHA XXIX
               
                  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
               
               PŘÍLOHA XXIX-A
               
                  FINANČNÍ LIMITY
               
               
                           1.
                        
                           Finanční limity uvedené v čl. 269 odst. 3 této dohody jsou pro obě strany následující:
                           
                                       a)
                                    
                                       134 000 EUR u veřejných zakázek na dodávky a služby zadávaných ústředními orgány státní správy a u soutěží o návrh pořádaných takovými orgány;
                                    
                           
                                       b)
                                    
                                       207 000 EUR v případě veřejných zakázek na dodávky a služby, které nespadají pod písmeno a);
                                    
                           
                                       c)
                                    
                                       5 186 000 EUR v případě veřejných zakázek na stavební práce;
                                    
                           
                                       d)
                                    
                                       5 186 000 EUR v případě veřejných zakázek na stavební práce v odvětví veřejných služeb;
                                    
                           
                                       e)
                                    
                                       5 186 000 EUR v případě koncesí;
                                    
                           
                                       f)
                                    
                                       414 000 EUR v případě veřejných zakázek na dodávky a služby v odvětví veřejných služeb;
                                    
                           
                                       g)
                                    
                                       750 000 EUR u veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby;
                                    
                           
                                       h)
                                    
                                       1 000 000 EUR u veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby v odvětví veřejných služeb.
                                    
                        
               
                           2.
                        
                           Hodnoty finančních limitů uvedených v odstavci 1 se upraví tak, aby odrážely finanční limity platné podle směrnic 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU v době vstupu této dohody v platnost.
                        
               PŘÍLOHA XXIX-B
               
                  ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN PRO INSTITUCIONÁLNÍ REFORMU, SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘÍSTUP NA TRH
               
               
                           Fáze
                        
                            
                        
                           Orientační časový plán
                        
                           Přístup na trh poskytnutý Moldavskou republikou Evropské unii
                        
                           Přístup na trh poskytnutý Evropskou unií Moldavské republice
                        
                            
                        
                           1
                        
                           Provádění čl. 270 odst. 2 a článku 271 této dohody
                           Dohoda o strategii reforem stanovené v článku 272 této dohody
                        
                           9 měsíců po vstupu této dohody v platnost
                        
                           Dodávky pro ústřední orgány státní správy
                        
                           Dodávky pro ústřední orgány státní správy
                        
                            
                        
                           2
                        
                           Sblížení a provedení základních prvků směrnice 2014/24/EU a směrnice 89/665/EHS
                        
                           5 let po vstupu této dohody v platnost
                        
                           Dodávky pro stát, regionální nebo místní orgány a veřejnoprávní subjekty
                        
                           Dodávky pro stát, regionální nebo místní orgány a veřejnoprávní subjekty
                        
                           Přílohy XXIX-C a XXIX-N
                        
                           Sblížení a provedení základních prvků směrnice 2014/25/EU a směrnice 92/13/EHS
                        
                           5 let po vstupu této dohody v platnost
                        
                           Dodávky pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb
                        
                           Dodávky pro všechny zadavatele
                        
                           Přílohy XXIX-G a XXIX-Q
                        
                           Sblížení a provedení dalších prvků směrnice 2014/24/EU.
                        
                           5 let po vstupu této dohody v platnost
                        
                           Zakázky na služby a stavební práce pro všechny veřejné zadavatele
                        
                           Zakázky na služby a stavební práce pro všechny veřejné zadavatele
                        
                           Přílohy XXIX-D, XXIX-E a XXIX-O
                        
                           3
                        
                           Sblížení a provedení směrnice 2014/23/EU
                        
                           6 let po vstupu této dohody v platnost
                        
                           Koncese pro všechny veřejné zadavatele
                        
                           Koncese pro všechny veřejné zadavatele
                        
                           Přílohy XXIX-K a XXIX-L
                        
                           4
                        
                           Sblížení a provedení dalších prvků směrnice 2014/25/EU
                        
                           8 let po vstupu této dohody v platnost
                        
                           Zakázky na služby a stavební práce pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb
                        
                           Zakázky na služby a stavební práce pro všechny zadavatele v odvětví veřejných služeb
                        
                           Přílohy XXIX-H, XXIX-I a XXIX-R
                        
               PŘÍLOHA XXIX-C
               
                  ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU
               
               
                  ze dne 26. února 2014
               
               
                  o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
               
               
                  (Fáze 2)
               
               
                           HLAVA I
                        
                           Oblast působnosti, definice a obecné zásady
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Oblast působnosti a definice
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Předmět a definice
                        
                           Článek 1
                        
                           Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2, 5 a 6
                        
                           Článek 2
                        
                           Definice: odst. 1 body 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 a 24
                        
                           Článek 3
                        
                           Smíšené zakázky
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Finanční limity
                        
                           Článek 4
                        
                           Finanční limity
                        
                           Článek 5
                        
                           Metody výpočtu odhadované hodnoty veřejných zakázek
                        
                           Oddíl 3
                        
                           Výjimky
                        
                           Článek 7
                        
                           Veřejné zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb
                        
                           Článek 8
                        
                           Zvláštní výjimky v oblasti elektronických komunikací
                        
                           Článek 9
                        
                           Veřejné zakázky zadávané a soutěže o návrh zadávané organizované podle mezinárodních pravidel
                        
                           Článek 10
                        
                           Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby
                        
                           Článek 11
                        
                           Veřejné zakázky na služby zadávané na základě výhradního práva
                        
                           Článek 12
                        
                           Veřejné zakázky mezi subjekty ve veřejném sektoru
                        
                           Oddíl 4
                        
                           Zvláštní situace
                        
                           Pododdíl 1:
                        
                           Dotované veřejné zakázky a služby v oblasti výzkumu a vývoje
                        
                           Článek 13
                        
                           Veřejné zakázky dotované veřejnými zadavateli
                        
                           Článek 14
                        
                           Služby v oblasti výzkumu a vývoje
                        
                           Pododdíl 2:
                        
                           Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti
                        
                           Článek 15
                        
                           Obrana a bezpečnost
                        
                           Článek 16
                        
                           Smíšené zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
                        
                           Článek 17
                        
                           Veřejné zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Obecná pravidla
                        
                           Článek 18
                        
                           Zásady zadávání veřejných zakázek
                        
                           Článek 19
                        
                           Hospodářské subjekty
                        
                           Článek 21
                        
                           Ochrana důvěrných informací
                        
                           Článek 22
                        
                           Pravidla pro komunikaci: odstavce 2 – 6
                        
                           Článek 23
                        
                           Nomenklatura
                        
                           Článek 24
                        
                           Střet zájmů
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Zadávací řízení
                        
                           Článek 26
                        
                           Výběr druhu zadávacího řízení: odstavce 1 a 2, odst. 4 písm. a) a odstavce 5 a 6
                        
                           Článek 27
                        
                           Otevřené řízení
                        
                           Článek 28
                        
                           Užší řízení
                        
                           Článek 29
                        
                           Jednací řízení s uveřejněním
                        
                           Článek 32
                        
                           Použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Průběh řízení
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Příprava
                        
                           Článek 40
                        
                           Předběžné tržní konzultace
                        
                           Článek 41
                        
                           Předchozí účast zájemců nebo uchazečů
                        
                           Článek 42
                        
                           Technické specifikace
                        
                           Článek 43
                        
                           Štítky
                        
                           Článek 44
                        
                           Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady: odstavce 1 a 2
                        
                           Článek 45
                        
                           Varianty
                        
                           Článek 46
                        
                           Rozdělení veřejných zakázek na části
                        
                           Článek 47
                        
                           Stanovení lhůt
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Uveřejňování a transparentnost
                        
                           Článek 48
                        
                           Předběžná oznámení
                        
                           Článek 49
                        
                           Oznámení o zahájení zadávacího řízení
                        
                           Článek 50
                        
                           Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 1 a 4
                        
                           Článek 51
                        
                           Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 první pododstavec a odst. 5 první pododstavec
                        
                           Článek 53
                        
                           Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě
                        
                           Článek 54
                        
                           Výzvy určené zájemcům
                        
                           Oddíl 3
                        
                           Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek
                        
                           Článek 56
                        
                           Obecné zásady
                        
                           Pododdíl 1:
                        
                           Kritéria pro výběr na základě kvalifikace
                        
                           Článek 57
                        
                           Důvody pro vyloučení
                        
                           Článek 58
                        
                           Kvalifikační kritéria pro výběr
                        
                           Článek 59
                        
                           Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky: odstavec 1 obdobně a odstavec 4
                        
                           Článek 60
                        
                           Doklady
                        
                           Článek 62
                        
                           Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavce 1 a 2
                        
                           Článek 63
                        
                           Využití kapacity jiných subjektů
                        
                           Pododdíl 2:
                        
                           Snížení počtu zájemců, nabídek a řešení
                        
                           Článek 65
                        
                           Snížení počtu jinak kvalifikovaných zájemců, kteří mají být vyzváni k účasti
                        
                           Článek 66
                        
                           Snížení počtu nabídek a řešení
                        
                           Pododdíl 3:
                        
                           Zadání veřejné zakázky
                        
                           Článek 67
                        
                           Kritéria pro zadání veřejné zakázky
                        
                           Článek 68
                        
                           Náklady životního cyklu: odstavce 1 a 2
                        
                           Článek 69
                        
                           Mimořádně nízké nabídky: odstavce 1–4
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA IV
                        
                           Plnění veřejné zakázky
                        
                           Článek 70
                        
                           Podmínky plnění veřejné zakázky
                        
                           Článek 71
                        
                           Využití subdodavatele
                        
                           Článek 72
                        
                           Změny smluv na veřejné zakázky v době jejich trvání
                        
                           Článek 73
                        
                           Ukončení smluv na veřejné zakázky
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA III
                        
                           Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Sociální a jiné zvláštní služby
                        
                           Článek 74
                        
                           Zadávání veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby
                        
                           Článek 75
                        
                           Uveřejňování oznámení
                        
                           Článek 76
                        
                           Zásady zadávání veřejných zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           PŘÍLOHY
                        
                           Příloha II
                        
                           Seznam činností podle čl. 2 odst. 1 bodu 6 písm. a)
                        
                           Příloha III
                        
                           Seznam výrobků podle čl. 4 písm. b) pro veřejné zakázky zadávané veřejnými zadavateli v oblasti obrany
                        
                           Příloha IV
                        
                           Požadavky týkající se nástrojů a zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast, jakož i plánů a projektů v soutěžích o návrh
                        
                           Příloha V
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních
                        
                           Část A:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o uveřejnění předběžného oznámení na profilu kupujícího
                        
                           Část B:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních (podle článku 48)
                        
                           Část C:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacího řízení (podle článku 49)
                        
                           Část D:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení (podle článku 50)
                        
                           Část G:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o změnách veřejné zakázky v průběhu jejího trvání (podle čl. 72 odst. 1)
                        
                           Část H:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacích řízení na sociální a jiné zvláštní služby (podle čl. 75 odst. 1)
                        
                           Část I:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních o veřejných zakázkách na sociální a jiné zvláštní služby (podle čl. 75 odst. 1)
                        
                           Část J:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o výsledku zadávacího řízení na sociální a jiné zvláštní služby (podle čl. 75 odst. 2)
                        
                           Příloha VII
                        
                           Definice některých technických specifikací
                        
                           Příloha IX
                        
                           Obsah výzev k podání nabídky, k účasti v dialogu nebo k potvrzení zájmu podle článku 54
                        
                           Příloha X
                        
                           Seznam mezinárodních sociálních úmluv a úmluv o životním prostředí uvedený v čl. 18 odst. 2
                        
                           Příloha XII
                        
                           Způsoby prokázání splnění kritérií pro výběr
                        
                           Příloha XIV
                        
                           Služby podle článku 74
                        
               PŘÍLOHA XXIX-D
               
                  DALŠÍ POVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/24/EU
               
               
                  (Fáze 2)
               
               
                           HLAVA I
                        
                           Oblast působnosti, definice a obecné zásady
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Oblast působnosti a definice
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Předmět a definice
                        
                           Článek 2
                        
                           Definice: odst. 1 bod 21
                        
                           Článek 22
                        
                           Pravidla pro komunikaci: odstavec 1
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Zadávací řízení
                        
                           Článek 26
                        
                           Výběr druhu zadávacího řízení: odstavec 3 a odst. 4 písm. b)
                        
                           Článek 30
                        
                           Soutěžní dialog
                        
                           Článek 31
                        
                           Inovační partnerství
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
                        
                           Článek 33
                        
                           Rámcové dohody
                        
                           Článek 34
                        
                           Dynamické nákupní systémy
                        
                           Článek 35
                        
                           Elektronické aukce
                        
                           Článek 36
                        
                           Elektronické katalogy
                        
                           Článek 38
                        
                           Příležitostné společné zadávání veřejných zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Průběh řízení
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Uveřejňování a transparentnost
                        
                           Článek 50
                        
                           Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 2 a 3
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA III
                        
                           Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Pravidla pro soutěže o návrh
                        
                           Článek 78
                        
                           Oblast působnosti
                        
                           Článek 79
                        
                           Oznámení
                        
                           Článek 80
                        
                           Pravidla týkající se organizování soutěží o návrh a výběr účastníků
                        
                           Článek 81
                        
                           Složení poroty
                        
                           Článek 82
                        
                           Rozhodnutí poroty
                        
                            
                        
                            
                        
                           PŘÍLOHY
                        
                           Příloha V
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních
                        
                           Část E:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o soutěži o návrh (podle čl. 79 odst. 1)
                        
                           Část F:
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledcích soutěže (podle čl. 79 odst. 2)
                        
                           Příloha VI
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v zadávací dokumentaci elektronických aukcí (čl. 35 odst. 4)
                        
               PŘÍLOHA XXIX-E
               
                  DALŠÍ NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/24/EU
               
               
                  (Fáze 2)
               
               Prvky směrnice 2014/24/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Moldavská republika může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXIX-B.
               
                           HLAVA I
                        
                           Oblast působnosti, definice a obecné zásady
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Oblast působnosti a definice
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Předmět a definice
                        
                           Článek 2
                        
                           Definice (odst. 1 body 14 a 16)
                        
                           Článek 20
                        
                           Vyhrazené veřejné zakázky
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
                        
                           Článek 37
                        
                           Centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Průběh řízení
                        
                           Oddíl 3
                        
                           Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek
                        
                           Článek 64
                        
                           Úřední seznamy schválených hospodářských subjektů a osvědčení od subjektů veřejného nebo soukromého práva
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA III
                        
                           Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Sociální a jiné zvláštní služby
                        
                           Článek 77
                        
                           Vyhrazené veřejné zakázky na některé služby
                        
               PŘÍLOHA XXIX-F
               
                  USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/24/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
               
               Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
               
                           HLAVA I
                        
                           Oblast působnosti, definice a obecné zásady
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Oblast působnosti a definice
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Předmět a definice
                        
                           Článek 1
                        
                           Předmět a oblast působnosti: odstavce 3 a 4
                        
                           Článek 2
                        
                           Definice: odstavec 2
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Finanční limity
                        
                           Článek 6
                        
                           Úprava finančních limitů a seznamu ústředních orgánů státní správy
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro zadávání veřejných zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Zadávací řízení
                        
                           Článek 25
                        
                           Podmínky vztahující se k dohodě o vládních zakázkách a dalším mezinárodním dohodám
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
                        
                           Článek 39
                        
                           Zadávání veřejných zakázek za účasti veřejných zadavatelů z různých členských států
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Průběh řízení
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Příprava
                        
                           Článek 44
                        
                           Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady: odstavec 3
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Uveřejňování a transparentnost
                        
                           Článek 51
                        
                           Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 druhý pododstavec, odstavce 2, 3 a 4, odst. 5 druhý pododstavec a odstavec 6
                        
                           Článek 52
                        
                           Uveřejnění na vnitrostátní úrovni
                        
                           Oddíl 3
                        
                           Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek
                        
                           Článek 61
                        
                           Online databáze dokladů (e-Certis)
                        
                           Článek 62
                        
                           Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavec 3
                        
                           Článek 68
                        
                           Náklady životního cyklu: odstavec 3
                        
                           Článek 69
                        
                           Mimořádně nízké nabídky: odstavec 5
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA IV
                        
                           Správa
                        
                           Článek 83
                        
                           Vymáhání
                        
                           Článek 84
                        
                           Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních
                        
                           Článek 85
                        
                           Podávání zpráv členskými státy a statistické informace
                        
                           Článek 86
                        
                           Správní spolupráce
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA V
                        
                           Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení
                        
                           Článek 87
                        
                           Výkon přenesené pravomoci
                        
                           Článek 88
                        
                           Postup pro naléhavé případy
                        
                           Článek 89
                        
                           Postup projednávání ve výboru
                        
                           Článek 90
                        
                           Provedení a přechodná ustanovení
                        
                           Článek 91
                        
                           Zrušení
                        
                           Článek 92
                        
                           Přezkum
                        
                           Článek 93
                        
                           Vstup v platnost
                        
                           Článek 94
                        
                           Určení
                        
                            
                        
                            
                        
                           PŘÍLOHY
                        
                           Příloha I
                        
                           Ústřední orgány státní správy
                        
                           Příloha VIII
                        
                           Hlavní požadavky na uveřejňování
                        
                           Příloha XI
                        
                           Rejstříky
                        
                           Příloha XIII
                        
                           Seznam právních aktů unie podle čl. 68 odst. 3
                        
                           Příloha XV
                        
                           Srovnávací tabulka
                        
               PŘÍLOHA XXIX-G
               
                  ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU
               
               
                  ze dne 26. února 2014
               
               
                  zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES
               
               
                  (Fáze 2)
               
               
                           HLAVA I
                        
                           Oblast působnosti, definice a obecné zásady
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Předmět a definice
                        
                           Článek 1
                        
                           Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2, 5 a 6
                        
                           Článek 2
                        
                           Definice: body 1–9, 13–16 a 18–20
                        
                           Článek 3
                        
                           Veřejní zadavatelé: odstavce 1 a 4
                        
                           Článek 4
                        
                           Zadavatelé: odstavce 1–3
                        
                           Článek 5
                        
                           Smíšené zakázky zahrnující stejnou činnost
                        
                           Článek 6
                        
                           Zakázky zahrnující více činností
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Činnosti
                        
                           Článek 7
                        
                           Společná ustanovení
                        
                           Článek 8
                        
                           Plyn a teplo
                        
                           Článek 9
                        
                           Elektřina
                        
                           Článek 10
                        
                           Voda
                        
                           Článek 11
                        
                           Dopravní služby
                        
                           Článek 12
                        
                           Přístavy a letiště
                        
                           Článek 13
                        
                           Poštovní služby
                        
                           Článek 14
                        
                           Těžba ropy a zemního plynu, průzkum nebo těžba uhlí nebo jiných pevných paliv
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Věcná působnost
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Finanční limity
                        
                           Článek 15
                        
                           Finanční limity
                        
                           Článek 16
                        
                           Metody výpočtu odhadované hodnoty zakázek: odstavce 1–4 a 7–14
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Zakázky a soutěže o návrh vyňaté z působnosti směrnice: Zvláštní ustanovení pro zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
                        
                           Pododdíl 1:
                        
                           Výjimky vztahující se na všechny zadavatele a zvláštní výjimky pro odvětví vodního hospodářství a energetiky
                        
                           Článek 18
                        
                           Zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo nájmu třetím osobám: odstavec 1
                        
                           Článek 20
                        
                           Zakázky zadávané a soutěže o návrh organizované podle mezinárodních pravidel
                        
                           Článek 21
                        
                           Zvláštní výjimky pro zakázky na služby
                        
                           Článek 22
                        
                           Zakázky na služby zadávané na základě výhradního práva
                        
                           Článek 23
                        
                           Zakázky zadávané určitými zadavateli na nákup vody a dodávky energie nebo paliv pro výrobu energie
                        
                           Pododdíl 2:
                        
                           Zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
                        
                           Článek 24
                        
                           Obrana a bezpečnost
                        
                           Článek 25
                        
                           Smíšené zakázky zahrnující stejnou činnost a prvky z oblasti obrany nebo bezpečnosti
                        
                           Článek 26
                        
                           Zakázky zahrnující více činností a prvky z oblasti obrany nebo bezpečnosti
                        
                           Článek 27
                        
                           Zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel
                        
                           Pododdíl 3:
                        
                           Zvláštní vztahy (spolupráce, přidružené podniky a společné podniky)
                        
                           Článek 28
                        
                           Zakázky mezi veřejnými zadavateli
                        
                           Článek 29
                        
                           Zakázky zadávané přidruženému podniku
                        
                           Článek 30
                        
                           Zakázky zadávané společnému podniku nebo zadavateli, který je součástí společného podniku
                        
                           Pododdíl 4:
                        
                           Zvláštní situace
                        
                           Článek 32
                        
                           Služby v oblasti výzkumu a vývoje
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA IV
                        
                           Obecné zásady
                        
                           Článek 36
                        
                           Zásady zadávání zakázek
                        
                           Článek 37
                        
                           Hospodářské subjekty
                        
                           Článek 39
                        
                           Ochrana důvěrných informací
                        
                           Článek 40
                        
                           Pravidla pro komunikaci
                        
                           Článek 41
                        
                           Nomenklatura
                        
                           Článek 42
                        
                           Střet zájmů
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Zadávací řízení
                        
                           Článek 44
                        
                           Výběr druhu zadávacího řízení: odstavce 1, 2 a 4
                        
                           Článek 45
                        
                           Otevřené řízení
                        
                           Článek 46
                        
                           Užší řízení
                        
                           Článek 47
                        
                           Jednací řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
                        
                           Článek 50
                        
                           Použití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži: písmena a) – i)
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Průběh řízení
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Příprava
                        
                           Článek 58
                        
                           Předběžné tržní konzultace
                        
                           Článek 59
                        
                           Předchozí účast zájemců nebo uchazečů
                        
                           Článek 60
                        
                           Technické specifikace
                        
                           Článek 61
                        
                           Štítky
                        
                           Článek 62
                        
                           Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady
                        
                           Článek 63
                        
                           Sdělování technických specifikací
                        
                           Článek 64
                        
                           Varianty
                        
                           Článek 65
                        
                           Rozdělení zakázek na části
                        
                           Článek 66
                        
                           Stanovení lhůt
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Uveřejňování a transparentnost
                        
                           Článek 67
                        
                           Pravidelná předběžná oznámení
                        
                           Článek 68
                        
                           Oznámení o zavedení systému kvalifikace
                        
                           Článek 69
                        
                           Oznámení o zahájení zadávacího řízení
                        
                           Článek 70
                        
                           Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavce 1, 3 a 4
                        
                           Článek 71
                        
                           Forma a způsob uveřejňování oznámení: odstavec 1 a odst. 5 první pododstavec
                        
                           Článek 73
                        
                           Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě
                        
                           Článek 74
                        
                           Výzvy určené zájemcům
                        
                           Článek 75
                        
                           Informování žadatelů o zápisu do systému kvalifikace, zájemců a uchazečů
                        
                           Oddíl 3
                        
                           Výběr účastníků a zadání zakázek
                        
                           Článek 76
                        
                           Obecné zásady
                        
                           Pododdíl 1:
                        
                           Kvalifikace a výběr na základě kvalifikace
                        
                           Článek 78
                        
                           Kritéria pro výběr na základě kvalifikace
                        
                           Článek 79
                        
                           Využití kapacit jiných subjektů: odstavec 2
                        
                           Článek 80
                        
                           Použití důvodů pro vyloučení a kvalifikačních kritérií pro výběr uvedených ve směrnici 2014/24/EU
                        
                           Článek 81
                        
                           Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavce 1 a 2
                        
                           Pododdíl 2:
                        
                           Zadání zakázky
                        
                           Článek 82
                        
                           Kritéria pro zadání zakázky
                        
                           Článek 83
                        
                           Náklady životního cyklu: odstavce 1 a 2
                        
                           Článek 84
                        
                           Mimořádně nízké nabídky: odstavce 1–4
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA IV
                        
                           Plnění zakázky
                        
                           Článek 87
                        
                           Podmínky plnění zakázky
                        
                           Článek 88
                        
                           Využití subdodavatelů
                        
                           Článek 89
                        
                           Změny smluv na zakázky v době jejich trvání
                        
                           Článek 90
                        
                           Ukončení smluv na zakázky
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA III
                        
                           Zvláštní režimy zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Sociální a jiné zvláštní služby
                        
                           Článek 91
                        
                           Zadávání zakázek na sociální a jiné zvláštní služby
                        
                           Článek 92
                        
                           Uveřejňování oznámení
                        
                           Článek 93
                        
                           Zásady zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           PŘÍLOHY
                        
                           Příloha I
                        
                           Seznam činností podle čl. 2 bodu 2 písm. a)
                        
                           Příloha V
                        
                           Požadavky týkající se nástrojů a zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast a plánů a projektů v soutěžích o návrh
                        
                           Příloha VI část A
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v pravidelném předběžném oznámení (podle článku 67)
                        
                           Příloha VI část B
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o uveřejnění pravidelného předběžného oznámení na profilu kupujícího, které neslouží jako výzva k účasti v soutěži (podle čl. 67 odst. 1)
                        
                           Příloha VIII
                        
                           Definice některých technických specifikací
                        
                           Příloha IX
                        
                           Hlavní požadavky na uveřejňování
                        
                           Příloha X
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o existenci systému kvalifikace (podle čl. 44 odst. 4 písm. b) a článku 68)
                        
                           Příloha XI
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacího řízení (podle článku 69)
                        
                           Příloha XII
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení (podle článku 70)
                        
                           Příloha XIII
                        
                           Obsah výzev k podání nabídky, k účasti v dialogu, k jednání nebo k potvrzení zájmu podle článku 74
                        
                           Příloha XIV
                        
                           Seznam mezinárodních sociálních úmluv a úmluv o životním prostředí podle čl. 36 odst. 2
                        
                           Příloha XVI
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o změnách zakázky v průběhu jejího trvání (podle čl. 89 odst. 1)
                        
                           Příloha XVII
                        
                           Služby podle článku 91
                        
                           Příloha XVIII
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení týkajícím se zakázek na sociální a jiné zvláštní služby (podle článku 92)
                        
               PŘÍLOHA XXIX-H
               
                  DALŠÍ POVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/25/EU
               
               
                  (Fáze 4)
               
               
                           HLAVA I
                        
                           Oblast působnosti, definice a obecné zásady
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Předmět a definice
                        
                           Článek 2
                        
                           Definice: bod 17
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Věcná působnost
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Finanční limity
                        
                           Článek 16
                        
                           Metody výpočtu odhadované hodnoty zakázek: odstavce 5 a 6
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Zadávací řízení
                        
                           Článek 44
                        
                           Výběr druhu zadávacího řízení: odstavec 3
                        
                           Článek 48
                        
                           Soutěžní dialog
                        
                           Článek 49
                        
                           Inovační partnerství
                        
                           Článek 50
                        
                           Použití jednacího řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži: písmeno j)
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek
                        
                           Článek 51
                        
                           Rámcové dohody
                        
                           Článek 52
                        
                           Dynamické nákupní systémy
                        
                           Článek 53
                        
                           Elektronické aukce
                        
                           Článek 54
                        
                           Elektronické katalogy
                        
                           Článek 56
                        
                           Příležitostné společné zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Průběh řízení
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Uveřejňování a transparentnost
                        
                           Článek 70
                        
                           Oznámení o výsledku zadávacího řízení: odstavec 2
                        
                           Oddíl 3
                        
                           Výběr účastníků a zadání zakázek
                        
                           Pododdíl 1:
                        
                           Kvalifikace a výběr na základě kvalifikace
                        
                           Článek 77
                        
                           Systémy kvalifikace
                        
                           Článek 79
                        
                           Využití kapacit jiných subjektů: odstavec 1
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA III
                        
                           Zvláštní režimy zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Pravidla pro soutěže o návrh
                        
                           Článek 95
                        
                           Oblast působnosti
                        
                           Článek 96
                        
                           Oznámení
                        
                           Článek 97
                        
                           Pravidla týkající se organizování soutěží o návrh, výběru účastníků a poroty
                        
                           Článek 98
                        
                           Rozhodnutí poroty
                        
                            
                        
                            
                        
                           PŘÍLOHY
                        
                           Příloha VII
                        
                           Informace, které mají být obsaženy v zadávacích podmínkách pro elektronické aukce (čl. 53 odst. 4)
                        
                           Příloha XIX
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o soutěži o návrh (podle čl. 96 odst. 1)
                        
                           Příloha XX
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o výsledcích soutěže o návrh (podle čl. 96 odst. 1)
                        
               PŘÍLOHA XXIX-I
               
                  DALŠÍ NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/25/EU
               
               
                  (Fáze 4)
               
               Prvky směrnice 2014/25/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Moldavská republika může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXIX-B.
               
                           HLAVA I
                        
                           Oblast působnosti, definice a obecné zásady
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Předmět a definice
                        
                           Článek 2
                        
                           Definice: body 10–12
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA IV
                        
                           Obecné zásady
                        
                           Článek 38
                        
                           Vyhrazené zakázky
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Zadávací řízení
                        
                           Článek 55
                        
                           Centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA III
                        
                           Zvláštní režimy zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Sociální a jiné zvláštní služby
                        
                           Článek 94
                        
                           Vyhrazené zakázky na některé služby
                        
               PŘÍLOHA XXIX-J
               
                  USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/25/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
               
               Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
               
                           HLAVA I
                        
                           Oblast působnosti, definice a obecné zásady
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Předmět a definice
                        
                           Článek 1
                        
                           Předmět a oblast působnosti: odstavce 3 a 4
                        
                           Článek 3
                        
                           Veřejní zadavatelé: odstavce 2 a 3
                        
                           Článek 4
                        
                           Zadavatelé: odstavec 4
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Věcná působnost
                        
                           Oddíl 1
                        
                           Finanční limity
                        
                           Článek 17
                        
                           Úprava finančních limitů
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Zakázky a soutěže o návrh vyňaté z působnosti směrnice: zvláštní ustanovení pro zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti
                        
                           Pododdíl 1:
                        
                           Výjimky vztahující se na všechny zadavatele a zvláštní výjimky pro odvětví vodního hospodářství a energetiky
                        
                           Článek 18
                        
                           Zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo nájmu třetím osobám: odstavec 2
                        
                           Článek 19
                        
                           Zakázky a soutěže o návrh zadávané nebo organizované za jiným účelem, než je vykonávání činnosti uvedené ve směrnici, nebo za účelem vykonávání takové činnosti ve třetí zemi: odstavec 2
                        
                           Pododdíl 3:
                        
                           Zvláštní vztahy (spolupráce, přidružené podniky a společné podniky)
                        
                           Článek 31
                        
                           Oznamování informací
                        
                           Pododdíl 4:
                        
                           Zvláštní situace
                        
                           Článek 33
                        
                           Zakázky podléhající zvláštní úpravě
                        
                           Pododdíl 5:
                        
                           Činnosti přímo vystavené hospodářské soutěži a související procesní ustanovení
                        
                           Článek 34
                        
                           Činnosti přímo vystavené hospodářské soutěži
                        
                           Článek 35
                        
                           Postup stanovení toho, zda se použije článek 34
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro zadávání zakázek
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Zadávací řízení
                        
                           Článek 43
                        
                           Podmínky vztahující se k dohodě o vládních zakázkách a dalším mezinárodním dohodám
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek
                        
                           Článek 57
                        
                           Zadávání zakázek za účasti zadavatelů z různých členských států
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA III
                        
                           Průběh řízení
                        
                           Oddíl 2
                        
                           Uveřejňování a transparentnost
                        
                           Článek 71
                        
                           Forma a způsob uveřejňování oznámení: odstavce 2, 3 a 4, odst. 5 druhý pododstavec a odstavec 6
                        
                           Článek 72
                        
                           Uveřejnění na vnitrostátní úrovni
                        
                           Oddíl 3
                        
                           Výběr účastníků a zadání zakázek
                        
                           Článek 81
                        
                           Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení: odstavec 3
                        
                           Článek 83
                        
                           Náklady životního cyklu: odstavec 3
                        
                           Oddíl 4
                        
                           Nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí a vztahy s těmito zeměmi
                        
                           Článek 85
                        
                           Nabídky zahrnující výrobky ze třetích zemí
                        
                           Článek 86
                        
                           Vztahy se třetími zeměmi s ohledem na zakázky na stavební práce, dodávky a služby
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA IV
                        
                           Správa
                        
                           Článek 99
                        
                           Vymáhání
                        
                           Článek 100
                        
                           Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních
                        
                           Článek 101
                        
                           Zprávy členských států a statistické informace
                        
                           Článek 102
                        
                           Správní spolupráce
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA V
                        
                           Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení
                        
                           Článek 103
                        
                           Výkon přenesené pravomoci
                        
                           Článek 104
                        
                           Postup pro naléhavé případy
                        
                           Článek 105
                        
                           Postup projednávání ve výboru
                        
                           Článek 106
                        
                           Provedení a přechodná ustanovení
                        
                           Článek 107
                        
                           Zrušení
                        
                           Článek 108
                        
                           Přezkum
                        
                           Článek 109
                        
                           Vstup v platnost
                        
                           Článek 110
                        
                           Určení
                        
                            
                        
                            
                        
                           PŘÍLOHY
                        
                           Příloha II
                        
                           Seznam právních aktů Unie podle čl. 4 odst. 3
                        
                           Příloha III
                        
                           Seznam právních aktů Unie uvedený v čl. 34 odst. 3
                        
                           Příloha IV
                        
                           Lhůty pro přijetí prováděcích aktů podle článku 35
                        
                           Příloha XV
                        
                           Seznam právních aktů Unie uvedený v čl. 83 odst. 3
                        
               PŘÍLOHA XXIX-K
               
                  ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EU
               
               
                  ze dne 26. února 2014
               
               
                  o udělování koncesí
               
               
                  (Fáze 3)
               
               
                           HLAVA I
                        
                           Předmět, oblast působnosti, zásady a definice
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Oblast působnosti, obecné zásady a definice
                        
                           Oddíl I
                        
                           Předmět, oblast působnosti, obecné zásady, definice a finanční limity
                        
                           Článek 1
                        
                           Předmět a oblast působnosti: odstavce 1, 2 a 4
                        
                           Článek 2
                        
                           Zásada nezávislé správy ze strany orgánů veřejné správy
                        
                           Článek 3
                        
                           Zásada rovného zacházení, nediskriminace a transparentnosti
                        
                           Článek 4
                        
                           Vymezení služeb obecného hospodářského zájmu členskými státy
                        
                           Článek 5
                        
                           Definice
                        
                           Článek 6
                        
                           Veřejní zadavatelé: odstavce 1 a 4
                        
                           Článek 7
                        
                           Zadavatelé
                        
                           Článek 8
                        
                           Finanční limity a metody výpočtu odhadované hodnoty koncesí
                        
                           Oddíl II
                        
                           Výjimky
                        
                           Článek 10
                        
                           Výjimky vztahující se na koncese udělované veřejnými zadavateli a zadavateli
                        
                           Článek 11
                        
                           Zvláštní výjimky v oblasti elektronických komunikací
                        
                           Článek 12
                        
                           Zvláštní výjimky v oblasti vodního hospodářství
                        
                           Článek 13
                        
                           Koncese udělené přidruženému podniku
                        
                           Článek 14
                        
                           Koncese udělené společnému podniku nebo zadavateli, který je součástí společného podniku
                        
                           Článek 17
                        
                           Koncese mezi subjekty ve veřejném sektoru
                        
                           Oddíl III
                        
                           Obecná ustanovení
                        
                           Článek 18
                        
                           Doba platnosti koncese
                        
                           Článek 19
                        
                           Sociální a jiné zvláštní služby
                        
                           Článek 20
                        
                           Smíšené koncese
                        
                           Článek 21
                        
                           Smíšené koncese v oblasti obrany a bezpečnosti
                        
                           Článek 22
                        
                           Koncese na činnosti uvedené v příloze II i na jiné činnosti
                        
                           Článek 23
                        
                           Koncese na činnosti uvedené v příloze II i na činnosti v oblasti obrany a bezpečnosti
                        
                           Článek 25
                        
                           Služby v oblasti výzkumu a vývoje
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Obecné zásady
                        
                           Článek 26
                        
                           Hospodářské subjekty
                        
                           Článek 27
                        
                           Nomenklatura
                        
                           Článek 28
                        
                           Ochrana důvěrných informací
                        
                           Článek 29
                        
                           Pravidla pro komunikaci
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro udělování koncesí: obecné zásady a procesní záruky
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Obecné zásady
                        
                           Článek 30
                        
                           Obecné zásady: odstavce 1, 2 a 3
                        
                           Článek 31
                        
                           Oznámení o zahájení koncesního řízení
                        
                           Článek 32
                        
                           Oznámení o výsledku koncesního řízení
                        
                           Článek 33
                        
                           Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 první pododstavec
                        
                           Článek 34
                        
                           Dostupnost koncesní dokumentace v elektronické podobě
                        
                           Článek 35
                        
                           Boj proti korupci a předcházení střetu zájmů
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA II
                        
                           Procesní záruky
                        
                           Článek 36
                        
                           Technické a funkční požadavky
                        
                           Článek 37
                        
                           Procesní záruky
                        
                           Článek 38
                        
                           Výběr a hodnocení zájemců na základě kvality
                        
                           Článek 39
                        
                           Lhůty pro podání žádostí o koncesi a nabídek
                        
                           Článek 40
                        
                           Poskytování informací zájemcům a uchazečům
                        
                           Článek 41
                        
                           Kritéria pro udělení koncese
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA III
                        
                           Pravidla týkající se plnění koncesí
                        
                           Článek 42
                        
                           Využití subdodavatelů
                        
                           Článek 43
                        
                           Změna koncesí v době jejich platnosti
                        
                           Článek 44
                        
                           Ukončení koncesí
                        
                           Článek 45
                        
                           Sledování a podávání zpráv
                        
                            
                        
                            
                        
                           PŘÍLOHY
                        
                           Příloha I
                        
                           Seznam činností uvedených v čl. 5 bodu 7
                        
                           Příloha II
                        
                           Činnosti vykonávané zadavateli podle článku 7
                        
                           Příloha III
                        
                           Seznam právních aktů unie podle čl. 7 odst. 2 písm. b)
                        
                           Příloha IV
                        
                           Služby podle článku 19
                        
                           Příloha V
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o zahájení koncesního řízení podle článku 31
                        
                           Příloha VI
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních o zahájení koncesních řízení na sociální a jiné zvláštní služby podle čl. 31 odst. 3
                        
                           Příloha VII
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku koncesního řízení podle článku 32
                        
                           Příloha VIII
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku koncesního řízení týkajícím se koncesí na sociální a jiné zvláštní služby podle článku 32
                        
                           Příloha IX
                        
                           Hlavní aspekty uveřejňování
                        
                           Příloha X
                        
                           Seznam mezinárodních sociálních úmluv a úmluv o životním prostředí podle čl. 30 odst. 3
                        
                           Příloha XI
                        
                           Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o změně koncese během její doby platnosti podle článku 43
                        
               PŘÍLOHA XXIX-L
               
                  DALŠÍ NEPOVINNÉ PRVKY SMĚRNICE 2014/23/EU
               
               
                  (Fáze 3)
               
               Prvky směrnice 2014/23/EU uvedené v této příloze nejsou povinné, ale doporučuje se jejich sblížení. Moldavská republika může tyto prvky sblížit ve lhůtě stanovené v příloze XXIX-B.
               
                           HLAVA I
                        
                           Předmět, oblast působnosti, zásady a definice
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Oblast působnosti, obecné zásady a definice
                        
                            
                        
                            
                        
                           Oddíl IV
                        
                           Zvláštní situace
                        
                           Článek 24
                        
                           Vyhrazené koncese
                        
               PŘÍLOHA XXIX-M
               
                  USTANOVENÍ SMĚRNICE 2014/23/EU, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
               
               Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
               
                           HLAVA I
                        
                           Předmět, oblast působnosti, zásady a definice
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Oblast působnosti, obecné zásady a definice
                        
                           Oddíl I
                        
                           Předmět, oblast působnosti, obecné zásady, definice a finanční limity
                        
                           Článek 1
                        
                           Předmět a oblast působnosti: odstavec 3
                        
                           Článek 6
                        
                           Veřejní zadavatelé: odstavce 2 a 3
                        
                           Článek 9
                        
                           Úprava finančního limitu
                        
                           Oddíl II
                        
                           Výjimky
                        
                           Článek 15
                        
                           Oznamování informací zadavateli
                        
                           Článek 16
                        
                           Vyloučené činnosti, které jsou přímo vystaveny hospodářské soutěži
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA II
                        
                           Pravidla pro udělování koncesí: Obecné zásady a procesní záruky
                        
                            
                        
                            
                        
                           KAPITOLA I
                        
                           Obecné zásady
                        
                           Článek 30
                        
                           Obecné zásady: odstavec 4
                        
                           Článek 33
                        
                           Forma a způsob uveřejňování oznámení: odst. 1 druhý pododstavec a odstavce 2, 3 a 4
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA IV
                        
                           Změny směrnic 89/665/EHS a 92/13/EHS
                        
                           Článek 46
                        
                           Změny směrnice 89/665/EHS
                        
                           Článek 47
                        
                           Změny směrnice 92/13/EHS
                        
                            
                        
                            
                        
                           HLAVA V
                        
                           Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení
                        
                           Článek 48
                        
                           Výkon přenesené pravomoci
                        
                           Článek 49
                        
                           Postup pro naléhavé případy
                        
                           Článek 50
                        
                           Postup projednávání ve výboru
                        
                           Článek 51
                        
                           Provedení
                        
                           Článek 52
                        
                           Přechodná ustanovení
                        
                           Článek 53
                        
                           Sledování a podávání zpráv
                        
                           Článek 54
                        
                           Vstup v platnost
                        
                           Článek 55
                        
                           Určení
                        
               PŘÍLOHA XXIX-N
               
                  ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE RADY 89/665/EHS
               
               
                  ze dne 21. prosince 1989
               
               
                  o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/66/ES ze dne 11. prosince 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokud jde o zvýšení účinnosti přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek, a směrnice 2014/23/EU
               
               
                  (Fáze 2)
               
               
                           
                              Článek 1
                           
                        
                           Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení
                        
                           
                              Článek 2
                           
                        
                           Náležitosti přezkumného řízení
                        
                           
                              Článek 2a
                           
                        
                           Odkladná lhůta
                        
                           
                              Článek 2b
                           
                        
                           Výjimky z odkladné lhůty: první pododstavec písm. b)
                        
                           
                              Článek 2c
                           
                        
                           Lhůty pro podání návrhu na přezkum
                        
                           
                              Článek 2d
                           
                        
                           Neúčinnost: odst. 1 písm. b) odstavce 2 a 3
                        
                           
                              Článek 2e
                           
                        
                           Porušení této směrnice a alternativní sankce
                        
                           
                              Článek 2f
                           
                        
                           Lhůty
                        
               PŘÍLOHA XXIX-O
               
                  DALŠÍ PRVKY SMĚRNICE 89/665/EHS
               
               
                  (Fáze 2)
               
               
                           Článek 2b
                        
                           Výjimky z odkladné lhůty první pododstavec písm. c)
                        
                           Článek 2d
                        
                           Neúčinnost: první pododstavec písm. c) odstavec 5
                        
               PŘÍLOHA XXIX-P
               
                  USTANOVENÍ SMĚRNICE 89/665/EHS, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
               
               Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
               
                           Článek 2b
                        
                           Výjimky z odkladné lhůty první pododstavec písm. a)
                        
                           Článek 2d
                        
                           Neúčinnost první pododstavec písm. a) odstavec 4
                        
                           Článek 3
                        
                           Systém nápravy
                        
                           Článek 3a
                        
                           Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
                           
                        
                           Článek 3b
                        
                           Postup projednávání ve výboru
                        
                           Článek 4
                        
                           Provedení
                        
                           Článek 4a
                        
                           Přezkum
                        
               PŘÍLOHA XXIX-Q
               
                  ZÁKLADNÍ PRVKY SMĚRNICE RADY 92/13/EHS
               
               
                  ze dne 25. února 1992
               
               
                  o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací ve znění směrnice 2007/66/ES a směrnice 2014/23/EU
               
               
                  (Fáze 2)
               
               
                           
                              Článek 1
                           
                        
                           Oblast působnosti a dostupnost přezkumných řízení
                        
                           
                              Článek 2
                           
                        
                           Náležitosti přezkumného řízení
                        
                           
                              Článek 2a
                           
                        
                           Odkladná lhůta
                        
                           
                              Článek 2b
                           
                        
                           Výjimky z odkladné lhůty: první pododstavec písm. b)
                        
                           
                              Článek 2c
                           
                        
                           Lhůty pro podání návrhu na přezkum
                        
                           
                              Článek 2d
                           
                        
                           Neúčinnost: odst. 1 písm. b), odstavce 2 a 3
                        
                           
                              Článek 2e
                           
                        
                           Porušení této směrnice a alternativní sankce
                        
                           
                              Článek 2f
                           
                        
                           Lhůty
                        
               PŘÍLOHA XXIX-R
               
                  DALŠÍ PRVKY SMĚRNICE 92/13/EHS
               
               
                  (Fáze 4)
               
               
                           Článek 2b
                        
                           Výjimky z odkladné lhůty: první pododstavec písm. c) odstavec 5
                        
               PŘÍLOHA XXIX-S
               
                  USTANOVENÍ SMĚRNICE 92/13/EHS, NA KTERÁ SE SBLIŽOVÁNÍ NEVZTAHUJE
               
               Na prvky uvedené v této příloze se postup sbližování nevztahuje.
               
                           Článek 2b
                        
                           Výjimky z odkladné lhůty: první pododstavec písm. a)
                        
                           Článek 2d
                        
                           Neúčinnost: první pododstavec písm. a) odstavec 4
                        
                           Článek 3a
                        
                           Obsah oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
                           
                        
                           Článek 3b
                        
                           Postup projednávání ve výboru
                        
                           Článek 8
                        
                           Systém nápravy
                        
                           Článek 12
                        
                           Provedení
                        
                           Článek 12a
                        
                           Přezkum
                        
               PŘÍLOHA XXIX-T
               
                  MOLDAVSKÁ REPUBLIKA: ORIENTAČNÍ SEZNAM ČINNOSTÍ PRO SPOLUPRÁCI
               
               
                           1.
                        
                           Školení zaměstnanců orgánů státní správy Moldavské republiky, jež jsou zapojeny do zadávání veřejných zakázek, pořádaná v Unii a Moldavské republice.
                        
               
                           2.
                        
                           Školení dodavatelů, kteří mají zájem o účast na veřejných zakázkách.
                        
               
                           3.
                        
                           Výměna informací a zkušeností ohledně osvědčených postupů a regulačních pravidel v oblasti zadávání veřejných zakázek.
                        
               
                           4.
                        
                           Zlepšování funkčnosti internetových stránek věnovaných zadávání veřejných zakázek a zavedení systému sledování zadávání veřejných zakázek.
                        
               
                           5.
                        
                           Konzultace a metodologická pomoc ze strany Unie v oblasti používání moderních elektronických technologií pro zadávání veřejných zakázek.
                        
               
                           6.
                        
                           Posilování subjektů pověřených zajišťováním soudržné politiky ve všech oblastech souvisejících se zadáváním veřejných zakázek a nezávislého a nestranného posudku (přezkumu) rozhodnutí veřejných zadavatelů (viz článek 270 této dohody).“
                        
            
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.