Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1877 ze dne 17. října 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve skupině odborníků pro Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) a v Podvýboru pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise OSN (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1877 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 288/49
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1877
   ze dne 17. října 2016
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve skupině odborníků pro Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) a v Podvýboru pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise OSN
   (Text s významem pro EHP)
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 31. března 1971 ve věci AETR, 22/70 (1) uznal, že oblast práce osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě spadá do výlučné vnější pravomoci Unie. Tato pravomoc byla od té doby vykonávána v řadě právních aktů Unie, jmenovitě pak v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (2) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (3). Jelikož předmět Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (dále jen „dohoda AETR“) (4) spadá do působnosti nařízení (ES) č. 561/2006, je k sjednání a uzavření dohody AETR příslušná Unie.
            
   
               (2)
            
               Evropská hospodářská komise OSN (EHK OSN) vytvořila v rámci dohody AETR skupinu odborníků (dále jen „skupina odborníků“). Jedná se o orgán, který je oprávněn vypracovávat a předkládat návrhy na změnu dohody AETR, včetně jejího článku 22a.
            
   
               (3)
            
               Dne 24. října 2016 se uskuteční příští zasedání skupiny odborníků a dne 25. října 2016 proběhne schůze Podvýboru pro silniční dopravu EHK OSN (dále jen „podvýbor“). Při této příležitosti plánují skupina odborníků a podvýbor prozkoumat návrhy, které učinily smluvní strany dohody AETR (dále jen „smluvní strany“) a které by v případě přijetí skupinou odborníků mohly vést ke změně dohody AETR poté, co bude zahájen a dokončen postup pro tuto změnu. To bude mít právní účinky uvedené v čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování Evropské unie.
            
   
               (4)
            
               Aby se dosáhlo celoevropské harmonizace v oblasti záznamového zařízení v silniční dopravě (tachografů), je třeba zavést jednotný rozhodovací proces. Tento proces by měl zohledňovat zájmy Unie a zájmy třetích zemí, které jsou smluvními stranami.
            
   
               (5)
            
               Článek 22a dohody AETR stanoví, že změny nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (5) týkající se digitálního tachografu jsou automaticky přejímány všemi smluvními stranami bez jakékoliv formální konzultace nebo hlasování. Neúčast smluvních stran, které nejsou členskými státy Unie, v procesu vypracovávání a přijímání technických specifikací pro digitální tachograf je příčinou nespokojenosti některých z nich. Komise ve svém sdělení „Digitální tachograf: plán budoucích činností“ uznává, že tento mechanismus ohrožuje správné a harmonizované zavádění digitálního tachografu smluvními stranami, které nejsou členskými státy Unie. Je proto v zájmu Unie rozhodovací proces týkající se digitálních tachografů změnit a v rámci skupiny odborníků navrhnout, aby byl zrušen článek 22a dohody AETR a aby se na změny technických specifikací digitálního tachografu uplatňoval postup stanovený v čl. 22 odst. 1 až 3 dohody AETR.
            
   
               (6)
            
               Jelikož by se žádné změny specifikací digitálního tachografu neměly dotýkat zásad a fungování dohody AETR, protože by se mělo jednat pouze o pravidelné aktualizace s ohledem na technický vývoj, měl by se počet smluvních stran, který je nezbytný ke vznesení námitky proti těmto změnám, zvýšit z jedné třetiny na přinejmenším polovinu.
            
   
               (7)
            
               Řada argumentů hovoří pro přistoupení Unie k dohodě AETR. Za prvé, Unie má v oblasti práce osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě výlučnou pravomoc, jak potvrdil rozsudek ve věci 22/70. Za druhé, toto přistoupení by zaručilo účinné zastupování zájmů Unie v rámci dohody AETR. V neposlední řadě jsou specifické aspekty dohody AETR a navrhovaného rozhodovacího procesu důvodem, proč by smluvní stranou měla být Unie.
            
   
               (8)
            
               Článek 14 dohody AETR neumožňuje, aby k ní přistoupily jiné subjekty, než jsou členské státy EHK OSN a státy přijaté k EHK OSN v poradní funkci. Aby tedy Unie mohla přistoupit k dohodě AETR, měla by být navržena změna jejího článku 14, jež by zajistila přistupování organizací regionální integrace. Přistoupení Unie k dohodě AETR by nemělo představovat precedens pro jakékoliv budoucí přistoupení Unie k dalším mezinárodním organizacím.
            
   
               (9)
            
               Poté, co dohoda AETR umožní přistoupení organizací regionální integrace, by Rada na návrh Komise mohla přijmout rozhodnutí o přistoupení Unie k dohodě AETR. Pokud by se Unie stala smluvní stranou dohody AETR, postoje, které mají být jménem Unie zaujímány v jednotlivých orgánech dohody AETR, by byly stanovovány Radou v souladu s čl. 218 odst. 9 Smlouvy o fungování EU. Komise by tedy předložila Radě návrh stanovující postoj Unie, který má být v rámci dohody AETR přednesen a hájen, a případně návrh znění, o němž se má hlasovat.
            
   
               (10)
            
               Článek 10 dohody AETR stanoví, že se tachograf, jehož konstrukce, montáž, užívání a zkoušení se provádí v souladu s nařízením (EHS) č. 3821/85, pokládá za tachograf vyhovující požadavkům dohody AETR. Tato zásada platí pro všechny úpravy specifikací tachografu bez ohledu na to, zda se přijímají na základě nařízení (EHS) č. 3821/85, nebo jiného právního aktu. Použije se tudíž na nařízení (EU) č. 165/2014, které zrušilo a nahradilo nařízení (EHS) č. 3821/85, jakož i na prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 (6), kterým se stanoví technické specifikace pro nový inteligentní tachograf. Z těchto důvodů by měl být článek 10 dohody AETR změněn tak, aby zahrnoval odkazy na nařízení (EU) č. 165/2014 a na prováděcí nařízení (EU) 2016/799, které by se měly použít od 15. června 2019.
            
   
               (11)
            
               Do přílohy dohody AETR by se navíc měl vložit nový dodatek, který bude obsahovat ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2016/799 a veškerá následná přizpůsobení technickému pokroku.
            
   
               (12)
            
               Osvědčení o schválení digitálních tachografů stanovené v dodatku 2 přílohy k dohodě AETR by mělo být změněno tak, aby se mohlo používat i pro schvalování inteligentních tachografů a jejich součástí.
            
   
               (13)
            
               Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie ve skupině odborníků a v podvýboru,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   1.   Postoj, který má být jménem Unie zaujat ve skupině odborníků pro Evropskou dohodu o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) a v Podvýboru pro silniční dopravu je v souladu s postojem stanoveným v příloze tohoto rozhodnutí a vyjádří jej členské státy, které jsou smluvními stranami dohody AETR, jednajíce společně v zájmu Unie.
   2.   Členské státy sdělí navrhované změny skupině odborníků.
   3.   Formální a drobné úpravy postoje uvedeného v odstavci 1 lze dohodnout, aniž by to vyžadovalo změnu uvedeného postoje.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 17. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         L. SÓLYMOS
      
   
   
   
      (1)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 31. března 1971, ve věci C-22/70, Komise v. Rada, ECLI:EU:C:1971:32.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).
   
      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1.).
   
      (4)  Úř. věst. L 95, 8.4.1978, s. 1.
   
      (5)  Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě (Úř. věst. L 370, 31.12.1985, s. 8).
   
      (6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA I
      
         Změna článku 22 a zrušení článku 22a
      
      
                  1)
               
                  Článek 22 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              v článku 22 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
                              „1.   Dodatky 1, 1B, 1C a 2 Přílohy této Dohody lze měnit postupem stanoveným v tomto článku.
                              2.   Na žádost smluvní strany musí být jakýkoli pozměňovací návrh Dodatků 1, 1B, 1C nebo 2 Přílohy této Dohody projednán Pracovní skupinou pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise.“;
                           
                  
                              b)
                           
                              odstavec 4 se nahrazuje tímto:
                              „4.   Změna je přijata, pokud během šesti měsíců následujících po datu tohoto sdělení oznámí generálnímu tajemníkovi své námitky vůči změně méně než polovina příslušných orgánů smluvních stran.“;
                           
                  
                              c)
                           
                              doplňuje se nový odstavec 6, který zní:
                              „6.   Pokud si návrh na změnu Dodatku 1B nebo 1C k této Dohodě žádá změnu jiných ustanovení této Dohody, nemohou změny Dodatků 1B nebo 1C vstoupit v platnost přede dnem, kdy vstoupí v platnost změny těchto jiných ustanovení podle článku 21. Jsou-li v takovém případě změny Dodatku 1B nebo 1C předloženy současně se změnami týkajícími se jiných ustanovení této Dohody, datem jejich vstupu v platnost je datum, jež vyplyne z uplatnění postupu popsaného v článku 21.“
                           
               
      
                  2)
               
                  Článek 22a se zrušuje.
               
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      
         Změna článku 14
      
      Článek 14 se mění takto:
      
                  a)
               
                  za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:
                  „1a.   Tato Dohoda je rovněž otevřena k podpisu organizacemi regionální integrace. Pro účely této Dohody se „organizací regionální integrace“ rozumí jakákoliv organizace tvořená svrchovanými státy určitého regionu, která má pravomoci v určitých záležitostech, na něž se vztahuje tato Dohoda, a která byla řádně zmocněna tuto Dohodu podepsat a ratifikovat, přijmout nebo schválit nebo k ní přistoupit.
                  Pro účely změny Dodatků 1, 1B, 1C, 2 a 3 disponuje zástupce organizace regionální integrace, jež je smluvní stranou této Dohody, hlasy jejích členských států, aniž by jejich přítomnost při hlasování byla nezbytná.“;
               
      
                  b)
               
                  odstavec 5 se nahrazuje tímto:
                  „5.   Pro každý stát nebo organizaci regionální integrace, které ratifikují tuto Dohodu nebo k ní přistoupí po uložení osmé ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení ve smyslu odstavce 4 tohoto článku, vstoupí tato Dohoda v platnost stoosmdesátého dne po datu, kdy uvedený stát nebo organizace regionální integrace uloží svou ratifikační listinu nebo listinu o přistoupení.“
               
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      
         Změna článku 10
      
      V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
      
         „3.   V případě vozidel poprvé registrovaných do 14. června 2019 se kontrolní zařízení, které konstrukcí, montáží, používáním a zkoušením vyhovuje nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 a Dodatku 1B k této Dohodě, považuje za vyhovující požadavkům této Dohody.
         V případě vozidel poprvé registrovaných počínaje dnem 15. června 2019 se kontrolní zařízení, které konstrukcí, montáží, používáním a zkoušením vyhovuje nařízení (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 a Dodatku 1C k této Dohodě, považuje za vyhovující požadavkům této Dohody.“
      
   
   
   
      PŘÍLOHA IV
      
         Dodatek 1C
         Do Přílohy Dohody AETR se jako Dodatek 1C doplňuje Příloha IC prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/799.
      
   
   
   
      PŘÍLOHA V
      
         Osvědčení o schválení pro výrobky odpovídající Dodatku 1B/1C
      
      Kapitola III Dodatku 2 nazvaná „III. Osvědčení o schválení typu pro výrobky odpovídající Dodatku 1B“ se nahrazuje tímto:
      
         „III.   Osvědčení o schválení pro výrobky odpovídající Dodatku 1B/1C
             (1)
         
         Jakmile smluvní strana provede schválení, vydá žadateli osvědčení o schválení vystavené podle níže uvedeného vzoru. Smluvní strany používají kopie tohoto dokumentu k informování ostatních smluvních stran o udělených nebo odňatých schváleních.
         
            Osvědčení o schválení pro výrobky odpovídající Dodatku 1B/1C
             (1)
         
         Název příslušného správního orgánu
         Oznámení týkající se (2):
         schválení
         odebrání schválení
         typu kontrolního zařízení
         součásti kontrolního zařízení (3)
         
         karty řidiče
         karty dílny
         karty podniku
         karty kontrolora
         Číslo schválení ….
         
                     1.
                  
                     Výrobní nebo obchodní značka
                  
         
                     2.
                  
                     Název vzoru
                  
         
                     3.
                  
                     Jméno výrobce
                  
         
                     4.
                  
                     Adresa výrobce
                  
         
                     5.
                  
                     Předloženo ke schválení dne
                  
         
                     6.
                  
                     Zkušební laboratoř nebo laboratoře
                  
         
                     7.
                  
                     Datum a č. zprávy
                  
         
                     8.
                  
                     Datum schválení
                  
         
                     9.
                  
                     Datum odebrání schválení
                  
         
                     10.
                  
                     Vzor/y součásti/í kontrolního zařízení určené/ých k užívání s tímto zařízením
                  
         
                     11.
                  
                     Místo
                  
         
                     12.
                  
                     Datum
                  
         
                     13.
                  
                     Přiložená dokumentace
                  
         
                     14.
                  
                     Poznámky (včetně případného umístění plomb)
                  
         …
         (Podpis)
      
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.