Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1878 ze dne 21. října 2016, kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle mechanismu stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé není pro dovoz banánů pocházejících z Guatemaly pro rok 2016 vhodné

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1878 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 288/56
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1878
   ze dne 21. října 2016,
   kterým se stanoví, že dočasné pozastavení preferenční celní sazby podle mechanismu stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé není pro dovoz banánů pocházejících z Guatemaly pro rok 2016 vhodné
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 20/2013 ze dne 15. ledna 2013, kterým se provádí dvoustranná ochranná doložka a mechanismus stabilizace pro banány Dohody zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé (1), a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Mechanismus stabilizace pro banány byl zaveden Dohodou zakládající přidružení mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Střední Amerikou na straně druhé, která se prozatímně začala uplatňovat v zemích Střední Ameriky během roku 2013, naposledy dne 1. prosince 2013 v případě Guatemaly.
            
   
               (2)
            
               Podle tohoto mechanismu a podle čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 20/2013, jakmile je překročen určitý spouštěcí objem dovozu čerstvých banánů (podpoložka 0803 90 10 kombinované nomenklatury Evropské unie ze dne 1. ledna 2012) z jedné z dotčených zemí, přijme Komise prováděcí akt, kterým může buď dočasně pozastavit preferenční celní sazby používané na dovoz čerstvých banánů pro danou zemi, nebo stanovit, že toto pozastavení není vhodné.
            
   
               (3)
            
               Komise přijme rozhodnutí v souladu s článkem 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (2) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
            
   
               (4)
            
               Dne 15. září 2016 dovoz čerstvých banánů pocházejících z Guatemaly do Evropské unie překročil prahovou hodnotu 65 000 tun stanovenou výše uvedenou dohodou.
            
   
               (5)
            
               V této souvislosti Komise podle čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 20/2013 zvážila dopad daného dovozu na situaci na trhu s banány v Unii, aby rozhodla, zda má být preferenční celní sazba pozastavena. Za tímto účelem Komise posoudila vliv daného dovozu na úroveň cen v Unii, vývoj dovozu z jiných zdrojů a celkovou stabilitu trhu s čerstvými banány v Unii.
            
   
               (6)
            
               Při překročení prahové hodnoty pro rok 2016 dovoz čerstvých banánů z Guatemaly představoval 3,4 % celkového dovozu čerstvých banánů do Evropské unie v rámci mechanismu stabilizace pro banány. Kromě toho od ledna 2016 do června 2016 dovoz z Guatemaly představoval pouze 2 % celkového dovozu čerstvých banánů do Evropské unie. Na základě prognózy dovozu do konce roku 2016 a s přihlédnutím k dosavadnímu vývoji měsíčního dovozu v roce 2016 není pravděpodobné, že dovoz banánů z Guatemaly překročí 4 % celkového dovozu za celý rok 2016, tj. roční úroveň dovozu z Guatemaly bude v souladu s úrovní roku 2015.
            
   
               (7)
            
               Dovozní cena z Guatemaly činila v prvních šesti měsících roku 2016 průměrně 600 EUR za tunu, což je o 1 % méně než průměrné ceny dovozu čerstvých banánů do EU z jiných zemí.
            
   
               (8)
            
               Dovoz čerstvých banánů z jiných zemí, které jsou tradičními velkými vývozci a se kterými má EU rovněž uzavřenu dohodu o volném obchodu, zejména z Kolumbie, Kostariky a Panamy, zůstal do září 2016 ve velké míře pod prahovou hodnotou stanovenou pro tyto země podle srovnatelných stabilizačních mechanismů a v posledních čtyřech letech vykazoval podobné tendence a jednotkové hodnoty. Například v září 2016 úroveň dovozu z Kolumbie činila o 915 tisíc tun a z Kostariky o 542 tisíc tun méně, než představují stanovené prahové hodnoty, což je mnohem více než celková spouštěcí úroveň pro Guatemalu za celý rok (65 tisíc tun).
            
   
               (9)
            
               Průměrná velkoobchodní cena banánů na trhu Unie na začátku září 2016 (945 EUR za tunu) nezaznamenala v porovnání s průměrnými velkoobchodními cenami žlutých banánů v předchozích měsících žádné významné změny.
            
   
               (10)
            
               Nic tedy nenaznačuje, že dovozem čerstvých banánů z Guatemaly přesahujícím stanovený roční spouštěcí objem dovozu byla narušena stabilita trhu Unie, ani že by to mělo významný dopad na situaci producentů z EU.
            
   
               (11)
            
               Kromě toho v srpnu 2016 neexistoval žádný náznak hrozby závažného zhoršení nebo závažného zhoršení situace producentů z nejvzdálenějších regionů EU.
            
   
               (12)
            
               Na základě výše uvedeného přezkoumání dospěla Komise k závěru, že pozastavení preferenční celní sazby na dovoz banánů pocházejících z Guatemaly není vhodné.
            
   
               (13)
            
               Jelikož byl roční spouštěcí objem již v září překročen, i když celkový objem dovozu z Guatemaly na trhu EU je nízký, bude Komise situaci nadále pravidelně sledovat,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dočasné pozastavení preferenční celní sazby na dovoz čerstvých banánů pocházejících z Guatemaly zařazených pod podpoložkou 0803 90 10 kombinované nomenklatury Evropské unie není během roku 2016 vhodné.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 21. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 17, 19.1.2013, s. 13.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.