Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1880 ze dne 29. září 2016 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1880 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 289/13
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1880
   ze dne 29. září 2016
   o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 ve spojení s čl. 218 odst. 6 písm. a) a čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutím ze dne 5. června 2003 pověřila Rada Komisi, aby zahájila jednání se třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodou na úrovni Unie.
            
   
               (2)
            
               Komise jménem Unie sjednala Dohodu mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb (dále jen „dohoda“) v souladu s postupy a směrnicemi uvedenými v příloze rozhodnutí Rady ze dne 5. června 2003.
            
   
               (3)
            
               Dohoda byla podepsána jménem Unie dne 23. listopadu 2013 s výhradou pozdějšího uzavření, v souladu s rozhodnutím Rady 2014/35/EU (2).
            
   
               (4)
            
               Dohoda by měla být schválena jménem Unie,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb (3) se schvaluje jménem Unie.
   Článek 2
   Předseda Rady určí osobu nebo osoby zmocněné učinit jménem Unie oznámení v souladu s čl. 8 odst. 1 dohody, vyjadřující souhlas Unie s tím, aby byla dohodou vázána.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 29. září 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. ŽIGA
      
   
   
   
      (1)  Souhlas ze dne 12. dubna 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2014/35/EU ze dne 10. května 2012 o podpisu jménem Unie a prozatímním provádění Dohody mezi Evropskou unií a vládou Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao o některých aspektech leteckých služeb (Úř. věst. L 21, 24.1.2014, s. 1).
   
      (3)  Dohoda byla zveřejněna spolu s rozhodnutím o podpisu v Úř. věst. L 21, 24.1.2014, s. 2.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.