Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1883 ze dne 18. října 2016 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k žádosti Spojených států o výjimku WTO, jež má Spojeným státům umožnit poskytovat preferenční zacházení způsobilým produktům pocházejícím z Nepálu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1883 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 289/20
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1883
   ze dne 18. října 2016
   o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Generální radě Světové obchodní organizace k žádosti Spojených států o výjimku WTO, jež má Spojeným státům umožnit poskytovat preferenční zacházení způsobilým produktům pocházejícím z Nepálu
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V odstavcích 3 a 4 článku IX Dohody o zřízení Světové obchodní organizace z Marrákeše (dále jen „Dohoda o WTO“) jsou stanoveny postupy pro zproštění člena některého ze závazků, které mu jsou uloženy Dohodou o WTO nebo mnohostrannými obchodními dohodami.
            
   
               (2)
            
               Spojené státy předložily žádost podle odstavce 3 článku IX Dohody o WTO, aby byly na období do 31. prosince 2025 zproštěny svých povinností podle odstavce 1 článku I a odstavců 1 a 2 článku XIII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 v míře nutné k tomu, aby mohly poskytovat preferenční zacházení způsobilým produktům pocházejícím z Nepálu dováženým na celní území Spojených států.
            
   
               (3)
            
               Vyhovění žádosti Spojených států o výjimku WTO by nemělo nepříznivý vliv ani na hospodářství Unie, ani na obchodní vztahy se zemí využívající této výjimky.
            
   
               (4)
            
               Je proto vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v Generální radě WTO na podporu této žádosti Spojených států o výjimku,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Postojem, který má být zaujat jménem Unie v Generální radě Světové obchodní organizace, je podpořit žádost Spojených států o výjimku z povinností podle odstavce 1 článku I a odstavců 1 a 2 článku XIII Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 na období do 31. prosince 2025 v souladu s podmínkami uvedenými v žádosti Spojených států o výjimku.
   Tento postoj vyjádří Komise.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 18. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.