Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1887 ze dne 24. října 2016, kterým se stanoví standardní požadavky na předkládání žádostí, zpráv a žádostí o platby členskými státy v případě programů průzkumů zdraví rostlin (oznámeno pod číslem C(2016) 6704) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1887 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 291/15
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1887
   ze dne 24. října 2016,
   kterým se stanoví standardní požadavky na předkládání žádostí, zpráv a žádostí o platby členskými státy v případě programů průzkumů zdraví rostlin
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6704)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (1), a zejména na čl. 36 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení (EU) č. 652/2014 obsahuje mimo jiné ustanovení pro řízení výdajů v oblasti zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin a požadavky na předkládání a obsah vnitrostátních programů zaměřených na zjišťování výskytu škodlivých organismů (dále jen „programy průzkumů“).
            
   
               (2)
            
               V čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 652/2014 se stanoví, že do 31. května každého roku předloží členské státy Komisi programy průzkumů začínající následující rok, pro které žádají o grant.
            
   
               (3)
            
               V článku 23 nařízení (EU) č. 652/2014 se stanoví, že do 30. dubna každého roku předloží členské státy Komisi pro každý schválený roční nebo víceletý program průzkumu podrobnou výroční technickou a finanční zprávu za předchozí rok. Rovněž se v něm stanoví, že do 31. srpna každého roku předloží členské státy Komisi pro každý schválený vnitrostátní program průběžnou finanční zprávu.
            
   
               (4)
            
               V článku 24 nařízení (EU) č. 652/2014 se stanoví, že do 30. dubna každého roku předloží členské státy Komisi pro každý schválený program průzkumu žádost o platbu týkající se programů provedených v předchozím roce.
            
   
               (5)
            
               Po přijetí nařízení (EU) č. 652/2014 by měly být stanoveny standardní požadavky na obsah a předkládání vnitrostátních programů průzkumů členskými státy, jak jsou vymezeny v článku 21 uvedeného nařízení.
            
   
               (6)
            
               Dále by měly být stanoveny standardní požadavky na obsah průběžných a závěrečných zpráv, včetně žádostí o platby, v návaznosti na provedení programů průzkumů, jak jsou vymezeny v článcích 23 a 24 nařízení (EU) č. 652/2014.
            
   
               (7)
            
               V zájmu souladu s vyvíjejícími se právními předpisy Unie budou na internetových stránkách Komise k dispozici elektronické standardní šablony žádostí a průběžných a závěrečných zpráv, včetně žádostí o platby, které by měly být používány pro programy průzkumů, aby se usnadnily nezbytné úpravy nebo doplnění dalších podrobností. Komise informuje členské státy o všech nezbytných úpravách elektronických standardních šablon a projednává je s nimi v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Elektronické standardní šablony jsou k dispozici na internetových stránkách Komise nejpozději první týden v březnu (závěrečné zprávy a žádosti o platby), první týden v dubnu (žádost) a první týden v červenci (průběžná zpráva) příslušného roku.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Toto rozhodnutí se týká standardních požadavků na předkládání žádostí o granty, zpráv a žádostí o platbu v případě ročních a víceletých programů průzkumů prováděných členskými státy a zaměřených na zjišťování výskytu organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům (dále jen „škodlivé organismy“), které splňují podmínky stanovené v článku 19 nařízení (EU) č. 652/2014.
   Článek 2
   Programy průzkumů uvedené v čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) č. 652/2014 se předkládají online za použití příslušné elektronické šablony uvedené v příloze I.
   Článek 3
   Průběžné finanční zprávy uvedené v článku 23 nařízení (EU) č. 652/2014 se předkládají online za použití příslušné elektronické šablony uvedené v příloze II.
   Článek 4
   Podrobné výroční technické a finanční zprávy uvedené v článku 23 nařízení (EU) č. 652/2014 a žádosti o platbu uvedené v článku 24 téhož nařízení se předkládají online za použití příslušných elektronických šablon uvedených v příloze III.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí se použije na předkládání programů průzkumů uvedených v článku 2 a zpráv uvedených v článcích 3 a 4 ode dne 1. ledna 2017.
   Článek 6
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 24. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 1.
   
   
      PŘÍLOHA I
      Zvláštní šablona pro předkládání žádostí o roční a víceleté vnitrostátní programy průzkumů uvedená v článku 2 je k dispozici na internetových stránkách GŘ SANTE: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, v oddíle 2. Templates for submission of survey programmes (Šablony pro předkládání programů průzkumů), 1. Application tool for Survey programmes for pests (Nástroj pro žádosti v případě programů průzkumů týkajících se škodlivých organismů).
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      Zvláštní šablona pro předkládání průběžných zpráv o schválených programech průzkumů uvedená v článku 3 je k dispozici na internetových stránkách GŘ SANTE: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, v oddíle 3. Templates for reporting (Šablony pro podávání zpráv), 2. Financial intermediate report (Průběžná finanční zpráva).
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      Zvláštní šablona pro předkládání závěrečných výročních zpráv (včetně žádostí o platbu) o schválených programech průzkumů uvedená v článku 4 je k dispozici na internetových stránkách GŘ SANTE: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/funding/cff/plant_health/survey-programmes_en.htm, v oddíle 3. Templates for reporting (Šablony pro podávání zpráv), 1. Final annual technical and financial report (Závěrečná výroční technická a finanční zpráva).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.