Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1892 ze dne 10. října 2016 o podpisu Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie a jejím prozatímním provádění

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1892 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 293/2
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1892
   ze dne 10. října 2016
   o podpisu Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie a jejím prozatímním provádění
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 19. listopadu 2013 Rada zmocnila Komisi k zahájení jednání jménem Unie s cílem uzavřít novou mezinárodní dohodu o olivovém oleji a stolních olivách.
            
   
               (2)
            
               Nová mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách (dále jen „dohoda“) byla přijata dne 9. října 2015 zástupci 24 členských států Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a dvěma mezivládními organizacemi v rámci Konference OSN pro sjednání následnické dohody k mezinárodní dohodě o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005.
            
   
               (3)
            
               Platnost mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005 (1), jež vypršela dne 31. prosince 2014, byla prodloužena do 31. prosince 2015 a podle čl. 47 odst. 3 uvedené dohody zůstane v platnosti, dokud nevstoupí dohoda v platnost, za předpokladu, že trvání tohoto prodloužení nepřesáhne dvanáct měsíců. Dohoda je otevřena k podpisu v sídle OSN v New Yorku do 31. prosince 2016 včetně.
            
   
               (4)
            
               V čl. 31 odst. 1 dohody se stanoví podmínky pro její vstup v platnost ke dni 1. ledna 2017. V čl. 31 odst. 2 a 3 se stanoví prozatímní provádění dohody, a to za určitých podmínek, pokud nejsou splněny podmínky podle čl. 31 odst. 1.
            
   
               (5)
            
               Aby se nepřestala uplatňovat pravidla stanovená v mezinárodních dohodách o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2005, je třeba podle čl. 31 odst. 2 dohody stanovit prozatímní provádění dohody Unií, pokud postup nezbytný k jejímu uzavření Unií nebude dokončen do dne 1. ledna 2017.
            
   
               (6)
            
               V souladu s čl. 31 odst. 3 je rovněž třeba stanovit, že dohoda bude Unií prozatímně prováděna, pokud podmínky pro její konečný nebo prozatímní vstup v platnost stanovené v čl. 31 odst. 1 a 2 nebudou splněny ke dni 31. prosince 2016.
            
   
               (7)
            
               V důsledku toho je třeba dohodu s výhradou jejího pozdějšího uzavření jménem Unie podepsat a oznámit její prozatímní provádění za podmínek stanovených v čl. 31 odst. 2 a 3 dohody,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Podpis Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Unie se schvaluje s výhradou jejího uzavření.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu jménem Unie.
   Článek 3
   Unie bude dohodu prozatímně provádět ode dne 1. ledna 2017, pokud nebude Unií dokončen postup nezbytný k jejímu uzavření a budou splněny podmínky stanovené v čl. 31 odst. 2 a 3 dohody.
   Oznámení o prozatímním provádění dohody za podmínek stanovených v prvním pododstavci tohoto článku učiní v souladu s čl. 31 odst. 2 a 3 dohody osoba nebo osoby oprávněné podepsat dohodu podle článku 2 tohoto rozhodnutí.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Lucemburku dne 10. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předsedkyně
         
         G. MATEČNÁ
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 302, 19.11.2005, s. 47.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.