Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1898 ze dne 26. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem C(2016) 6710) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1898 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 293/39
               
      
      PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1898
      ze dne 26. října 2016,
      kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2016) 6710)
         
      
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
      s ohledem na směrnici Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 9 odst. 4 uvedené směrnice,
      s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (2), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,
      vzhledem k těmto důvodům:
      
                  (1)
               
                  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/764/EU (3) stanoví veterinární opatření pro tlumení klasického moru prasat v členských státech či jejich oblastech uvedených na seznamu v příloze zmíněného rozhodnutí. Uvedená opatření zahrnují zákaz odesílání živých prasat, spermatu, vajíček a embryí prasat, vepřového masa, masných polotovarů a masných výrobků z vepřového masa nebo s jeho obsahem z některých oblastí dotčených členských států.
               
      
                  (2)
               
                  Při posuzování rizik vyplývajících z veterinární situace v případě klasického moru prasat by měl být brán v potaz vývoj současné epizootologické situace v Unii, pokud jde o tuto nákazu. Je třeba stanovit některé odchylky pro odesílání živých prasat, čerstvého vepřového masa a některých masných polotovarů a výrobků z masa z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2013/764/EU. V uvedeném prováděcím rozhodnutí by měly být také popsány další veterinární požadavky platné v případě, že jsou tyto odchylky přiznány.
               
      
                  (3)
               
                  Směrnice Rady 64/432/EHS (4) stanoví, že živá zvířata mají být při přemísťování doprovázena veterinárními osvědčeními. Aby se zajistilo, že veterinární informace uvedené na příslušných osvědčeních budou odpovídající a správné, měla by tato veterinární osvědčení v případech, kdy se odchylky od zákazu odesílání živých prasat z oblastí uvedených v příloze prováděcího rozhodnutí 2013/764/EU uplatňují na živá prasata určená k obchodování uvnitř Unie, obsahovat odkaz na zmíněné prováděcí rozhodnutí.
               
      
                  (4)
               
                  Článek 6 směrnice Rady 2001/89/ES (5) uznává existenci hospodářství sestávajících z různých produkčních jednotek a umožňuje použití odchylek vztahujících se k různým úrovním rizik, která mohou být uznána příslušným orgánem. To by měly zohlednit odchylky stanovené v čl. 4 písm. a) prováděcího rozhodnutí 2013/764/EU.
               
      
                  (5)
               
                  V příloze rozhodnutí Komise 2002/106/ES (6) jsou podrobně popsány postupy sérologického sledování a odběru vzorků a podrobné údaje o předepsaných testech. Pokud se v uvedeném prováděcím rozhodnutí musí stanovit odchylky od požadavků prováděcího rozhodnutí 2013/764/EU, měla by taková opatření odkazovat na příslušné části přílohy rozhodnutí 2002/106/ES.
               
      
                  (6)
               
                  Prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
               
      
                  (7)
               
                  Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
               
      PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
      Článek 1
      Prováděcí rozhodnutí 2013/764/EU se mění takto:
      
                  1)
               
                  Vkládá se nový článek 2a, který zní:
                  „Článek 2a
                  Odchylka týkající se odesílání živých prasat do jiných členských států v určitých případech
                  1.   Odchylně od čl. 2 odst. 1 mohou dotčené členské státy povolit odesílání živých prasat z hospodářství nacházejících se v oblastech uvedených v příloze do jiných členských států za předpokladu, že celková situace týkající se klasického moru prasat v oblastech uvedených v příloze je příznivá a dotyčná prasata byla chována v hospodářstvích, kde:
                  
                              —
                           
                              v předchozích dvanácti měsících nebyla v dotčeném hospodářství zaznamenána žádná známka klasického moru prasat a hospodářství se nachází mimo ochranné pásmo či pásmo dozoru vymezené v souladu se směrnicí 2001/89/ES,
                           
                  
                              —
                           
                              prasata v hospodářství pobývala nejméně 90 dnů bezprostředně před datem odeslání nebo od narození a po dobu 30 dnů bezprostředně před datem odeslání nebyla do hospodářství přivezena živá prasata,
                           
                  
                              —
                           
                              hospodářství uplatňuje plán biologické bezpečnosti schválený příslušným orgánem,
                           
                  
                              —
                           
                              hospodářství bylo pravidelně a nejméně každé čtyři měsíce zkontrolováno odpovědným orgánem, který musí:
                              
                                          i)
                                       
                                          dodržovat obecné zásady stanovené v kapitole III přílohy rozhodnutí Komise 2002/106/ES (*),
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          provést klinické vyšetření v souladu s postupy při kontrole a odběru vzorků stanovenými v kapitole IV části A přílohy rozhodnutí 2002/106/ES,
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          ověřit, zda jsou opatření stanovená v čl. 15 odst. 2 písm. b) druhé a čtvrté až sedmé odrážce směrnice 2001/89/ES účinně uplatňována, a
                                       
                           
                  
                              —
                           
                              hospodářství je podrobeno plánu pro dozor týkající se klasického moru prasat prováděnému příslušným orgánem v souladu s postupy odběru vzorků stanovenými v bodě F.2 kapitoly IV přílohy rozhodnutí 2002/106/ES a laboratornímu vyšetření s negativními výsledky, které se uskutečnilo jeden měsíc před odesláním.
                           
                  2.   V případě živých prasat, která splňují požadavky stanovené v odstavci 1, se do odpovídajícího veterinárního osvědčení pro prasata podle čl. 5 odst. 1 směrnice Rady 64/432/EHS (**) uvede tato doplňující poznámka:
                  
                     „Prasata splňující požadavky článku 2a prováděcího rozhodnutí Komise 2013/764/EU.“
                  
                  
                     (*)  Rozhodnutí Komise 2002/106/ES ze dne 1. února 2002, kterým se schvaluje diagnostická příručka s diagnostickými postupy, metodami odběru vzorků a kritérii pro hodnocení laboratorních testů na potvrzení klasického moru prasat (Úř. věst. L 39, 9.2.2002, s. 71)."

                  
                     (**)  Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64).“;"

               
      
                  2)
               
                  Článek 4 se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              v písmeni a) se druhá odrážka nahrazuje tímto:
                              
                                          „—
                                       
                                          prasata v hospodářství pobývala nejméně 90 dnů bezprostředně před datem odeslání na jatka nebo od narození a po dobu 30 dnů bezprostředně před datem odeslání na jatka nebyla do hospodářství nebo oddělené produkční jednotky přivezena živá prasata; to platí pouze pro oddělené produkční jednotky, u nichž úřední veterinární lékař potvrdil, že jejich struktura a velikost, vzdálenost mezi produkčními jednotkami a operace v nich prováděné jsou takové, že produkční jednotky poskytují zcela oddělené prostory pro ustájení, chov a krmení, aby se virus nemohl šířit z jedné produkční jednotky do druhé,“;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              v písmeni a) čtvrté odrážce se bod iii) nahrazuje tímto:
                              
                                          „iii)
                                       
                                          splňovat přinejmenším jednu z těchto podmínek:
                                          
                                                      1)
                                                   
                                                      ověřit, zda jsou opatření stanovená v čl. 15 odst. 2 písm. b) druhé a čtvrté až sedmé odrážce směrnice 2001/89/ES účinně uplatňována, nebo
                                                   
                                          
                                                      2)
                                                   
                                                      v pásmu o poloměru 40 km okolo hospodářství se pravidelně a alespoň jednou za čtyři měsíce provádí dozor u volně žijících prasat s negativními výsledky podle části H kapitoly IV přílohy rozhodnutí 2002/106/ES a všechna poražená prasata v zásilce byla s negativními výsledky vyšetřena na klasický mor prasat v souladu s diagnostickými postupy stanovenými v části C kapitoly VI přílohy rozhodnutí 2002/106/ES,“;
                                                   
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              v písmeni a) se doplňuje nová sedmá odrážka, která zní:
                              
                                          „—
                                       
                                          vepřové maso, masné polotovary a výrobky pocházející z hospodářství s chovem prasat, jež splňují ustanovení tohoto písmene, jsou doprovázeny příslušným veterinárním osvědčením pro obchod uvnitř Unie podle nařízení Komise (ES) č. 599/2004 (***), přičemž v části II uvedeného osvědčení se doplňuje tato věta:
                                          „Výrobek v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2013/764/ES ze dne 13. prosince 2013 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech.“
                                       
                              
                                 (***)  Nařízení Komise (ES) č. 599/2004 ze dne 30. března 2004 o přijetí harmonizovaného vzoru osvědčení a inspekční zprávy pro obchod se zvířaty a produkty živočišného původu uvnitř Společenství (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 44).“;"

                           
                  
                              d)
                           
                              v písmeni b) se třetí odrážka nahrazuje tímto:
                              
                                          „—
                                       
                                          jsou doprovázeny vhodným veterinárním osvědčením pro obchod uvnitř Unie podle nařízení (ES) č. 599/2004, přičemž v části II uvedeného osvědčení se doplňuje tato věta:
                                          „Výrobek v souladu s prováděcím rozhodnutím Komise 2013/764/ES ze dne 13. prosince 2013 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech.““;
                                       
                           
               
      
                  3)
               
                  V článku 10 se datum „31. prosince 2017“ nahrazuje datem „31. prosince 2019“.
               
      Článek 2
      Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
      
         V Bruselu dne 26. října 2016.
         
            
               Za Komisi
            
            Vytenis ANDRIUKAITIS
            
               člen Komise
            
         
      
      
      
         (1)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.
      
         (2)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
      
         (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/764/EU ze dne 13. prosince 2013 o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (Úř. věst. L 338, 17.12.2013, s. 102).
      
         (4)  Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství (Úř. věst. 121, 29.7.1964, s. 1977/64).
      
         (5)  Směrnice Rady 2001/89/ES ze dne 23. října 2001 o opatřeních Společenství pro tlumení klasického moru prasat (Úř. věst. L 316, 1.12.2001, s. 5).
      
         (6)  Rozhodnutí Komise 2002/106/ES ze dne 1. února 2002, kterým se schvaluje diagnostická příručka s diagnostickými postupy, metodami odběru vzorků a kritérii pro hodnocení laboratorních testů na potvrzení klasického moru prasat (Úř. věst. L 39, 9.2.2002, s. 71).
      
   

Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.