Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1899 ze dne 26. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o dočasný dovoz a dovoz evidovaných koní z určitých oblastí v Egyptě (oznámeno pod číslem C(2016) 6791) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1899 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 293/42
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1899
   ze dne 26. října 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o dočasný dovoz a dovoz evidovaných koní z určitých oblastí v Egyptě
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6791)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4, čl. 15 písm. a) a čl. 19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Uděluje Komisi pravomoc stanovit mimo jiné zvláštní podmínky pro dočasný dovoz a dovoz evidovaných koňovitých do Unie.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí Komise 92/260/EHS (2) stanoví v příloze I seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dočasný dovoz evidovaných koní do Unie. Uvedená příloha stanoví seznam třetích zemí, kde platí úřední regionalizace, a tyto země zařazuje do jednotlivých sanitárních skupin v závislosti na jejich veterinární situaci.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutí Komise 93/197/EHS (3) stanoví v příloze I seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých do Unie. Uvedená příloha stanoví seznam třetích zemí, kde platí úřední regionalizace, a tyto země zařazuje do jednotlivých sanitárních skupin v závislosti na jejich veterinární situaci.
            
   
               (4)
            
               Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (4) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze kterých mají členské státy povolit dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí. Příloha I uvedeného rozhodnutí stanoví seznam a rovněž třetí země nebo jejich části zařazuje do jednotlivých sanitárních skupin.
            
   
               (5)
            
               Rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES dříve zařazovala Egypt do sanitární skupiny E. Po veterinárních inspekcích provedených v Egyptě v červnu 2010 bylo však rozhodnuto, že by stav v této třetí zemi mohl představovat vážné riziko pro zdraví populace koňovitých v Unii. Proto bylo přijato rozhodnutí 2010/463/EU (5) za účelem odstranění položky pro Egypt v sanitární skupině E na seznamu v příloze I rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS a 93/197/EHS a rovněž změnění položky pro Egypt v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.
            
   
               (6)
            
               V konceptu „pásma prostého nákaz koňovitých“ (dále také „pásmo EDFZ“) vyvinutého Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) (6) se odráží zásady regionalizace stanovené ve směrnici 2009/156/ES. Regionalizované pásmo je tedy část území země pod zvláštním veterinárním dozorem, která je prostá řady specifických nákaz koňovitých a je obvykle vytvořena tam, kde tlumení a eradikace všech nákaz koňovitých na celém území země nejsou proveditelné nebo dosažitelné. Oddělení koňovitých v rámci pásma EDFZ od ostatních koňovitých je dosaženo použitím řádného řízení biologické bezpečnosti, certifikačních standardů a postupů, plánování pro nepředvídané události a identifikací všech koní nacházejících se v pásmu EDFZ a schopností sledovat jejich pohyb.
            
   
               (7)
            
               V červnu 2016 Egypt požádal Komisi, aby znovu zvážila vývozní status této třetí země, a předložil dokumentaci o vytvoření pásma EDFZ v okolí veterinární kliniky egyptských ozbrojených sil nacházející se na východním předměstí Káhiry. Pásmo EDFZ je propojené dálnicí s mezinárodním letištěm v Káhiře, které je vzdáleno méně než deset kilometrů.
            
   
               (8)
            
               Z dokumentace předložené Egyptem se jeví, že záruky jím nabízené jsou dostatečné k znovuzařazení Egypta do sanitární skupiny E a k povolení dočasného dovozu a dovozu evidovaných koní z pásma EDFZ Egypta.
            
   
               (9)
            
               Rozhodnutí 92/260/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příloha I rozhodnutí 92/260/EHS se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Příloha I rozhodnutí 93/197/EHS se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění v souladu s přílohou III tohoto rozhodnutí.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 26. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67).
   
      (3)  Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16).
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).
   
      (5)  Rozhodnutí Komise 2010/463/EU ze dne 20. srpna 2010, kterým se mění rozhodnutí 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/197/EHS a 2004/211/ES, pokud jde o dočasný dovoz, zpětný dovoz po dočasném vývozu a dovoz evidovaných koní a spermatu koňovitých z určitých oblastí v Egyptě (Úř. věst. L 220, 21.8.2010, s. 74).
   
      (6)  http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/
   
   
      PŘÍLOHA I
      V příloze I rozhodnutí 92/260/EHS se seznam zemí v sanitární skupině E nahrazuje tímto:
      
         „Spojené arabské emiráty (AE), Bahrajn (BH), Alžírsko (DZ), Egypt (3) (EG), Izrael (4) (IL), Jordánsko (JO), Kuvajt (KW), Libanon (LB), Maroko (MA), Omán (OM), Katar (QA), Saúdská Arábie (3) (SA), Tunisko (TN), Turecko (3) (TR)“.
      
   
   
   
      PŘÍLOHA II
      V příloze I rozhodnutí 93/197/EHS se seznam zemí v sanitární skupině E nahrazuje tímto:
      
         „Spojené arabské emiráty (3) (AE), Bahrajn (3) (BH), Alžírsko (DZ), Egypt (2) (3) (EG), Izrael (5) (IL), Jordánsko (3) (JO), Kuvajt (3) (KW), Libanon (3) (LB), Maroko (MA), Mauricius (3) (MU), Omán (3) (OM), Katar (3) (QA), Saúdská Arábie (2) (3) (SA), Tunisko (TN), Turecko (2) (3) (TR)“.
      
   
   
   
      PŘÍLOHA III
      Příloha I rozhodnutí 2004/211/ES se mění takto:
      
                  1)
               
                  položka pro Egypt se nahrazuje tímto:
                  
                              „EG
                           
                              Egypt
                           
                              EG-0
                           
                              celá země
                           
                              E
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              EG-1
                           
                              Pásmo prosté nákaz koňovitých vytvořené ve veterinární klinice egyptských ozbrojených sil na silnici El Nasr, naproti klubu AL Ahly Club v Káhiře a dálniční přípojce s mezinárodním letištěm Káhira (pro podrobné informace viz tabulka 7)
                           
                              E
                           
                              X
                           
                              —
                           
                              X
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              —“
                           
               
      
                  2)
               
                  Doplňuje se nová tabulka 7, která zní:
                  
                              „Tabulka 7:
                           
                              EG
                           
                              Egypt
                           
                              EG-1
                           
                              Pásmo prosté nákaz koňovitých (dále také „pásmo EDFZ“) o velikosti zhruba 0,1 km2 vytvořené okolo veterinární kliniky egyptských ozbrojených sil na silnici El Nasr, naproti klubu AL Ahly Club na východním předměstí Káhiry (lokalizace: 30° 04′ 19,6″ N 31° 21′ 16,5″ E) a dálniční přípojky v délce 10 km na silnici El-Nasr a silnici Airport s mezinárodním letištěm v Káhiře.
                              
                                          a)
                                       
                                          Vymezení hranic pásma EDFZ:
                                          od křižovatky silnice El Nasr se silnicí El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh (lokalizace: 30° 04′ 13,6″ N 31° 21′ 04, 3″ E) podél silnice El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh zhruba 500 m na sever až k první křižovatce s koridorem uvnitř ozbrojených sil (Passage Inside Armed Forces, dále jen „koridor“), zabočit vpravo a pokračovat koridorem zhruba 100 m na východ, znovu zabočit vpravo a pokračovat koridorem 150 m na jih, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 300 m na východ, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 100 m na jih až k silnici El-Nasr, zabočit vpravo a pokračovat silnicí El-Nasr 300 m na jihozápad až do místa naproti křižovatce silnice El-Nasr se silnicí Hassan Ma'moon, zabočit vpravo a pokračovat koridorem 100 m na sever, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 120 m na západ, zabočit vlevo a pokračovat koridorem 200 m na jih, zabočit vpravo a pokračovat silnicí El-Nasr 100 m na západ až ke křižovatce silnice El Nasr se silnicí El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh.
                                       
                              
                                          b)
                                       
                                          Vymezení hranic předvývozní karanténní oblasti v rámci pásma EDFZ:
                                          od místa naproti křižovatce silnice El-Nasr se silnicí Hassan Ma'moon po koridoru 100 m na sever, zabočit vpravo a po koridoru 250 m na východ, zabočit vpravo a po koridoru 50 m na jih až k silnici El-Nasr, zabočit vpravo a po silnici El-Nasr 300 m na jihozápad až do místa naproti křižovatce silnice El-Nasr se silnicí Hassan Ma'moon.“
                                       
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.