Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1909 ze dne 28. října 2016 o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2016

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1909 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 295/79
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1909
   ze dne 28. října 2016
   o finančních příspěvcích členských států určených na financování Evropského rozvojového fondu, včetně třetí splátky na rok 2016
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé,podepsanou v Cotonou 23. června 2000 (1), v platném znění (dále jen „dohoda o partnerství AKT–EU“),
   s ohledem na Vnitřní dohodu mezi zástupci vlád členských států Evropské unie zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého finančního rámce na období 2014–2020 podle dohody o partnerství AKT–EU a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá část Smlouvy o fungování Evropské unie (2) (dále jen „vnitřní dohoda“), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedené dohody,
   s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/323 ze dne 2. března 2015 o finančním nařízení pro 11. Evropský rozvojový fond (3) (dále jen „finanční nařízení pro 11. ERF“), a zejména na čl. 21 odst. 5 uvedeného nařízení,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               V souladu s článkem 52 finančního nařízení pro 11. ERF zaslala Evropská investiční banka dne 28. července 2016 Komisi aktualizované odhady závazků a plateb pro nástroje, jejichž správu zajišťuje.
            
   
               (2)
            
               Ustanovení čl. 22 odst. 1 finančního nařízení pro 11. ERF stanoví, že výzvy k poskytnutí příspěvků využijí nejdříve částky vyčleněné na předchozí evropské rozvojové fondy. Měly by být tudíž učiněny výzvy k poskytnutí příspěvků podle 10. ERF.
            
   
               (3)
            
               Na návrh Komise přijala Rada dne 24. listopadu 2015 rozhodnutí stanovit strop ročního příspěvku členských států do evropských rozvojových fondů na rok 2016 na 3 450 000 000 EUR pro Komisi a na 150 000 000 EUR pro Evropskou investiční banku.
            
   
               (4)
            
               Rozhodnutím 2013/759/EU (4) Rada dne 12. prosince 2013 schválila vytvoření překlenovacího nástroje, který se týká přechodných řídících opatření pro evropské rozvojové fondy od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského rozvojového fondu v platnost,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Příspěvky do Evropského rozvojového fondu, které mají jednotlivé členské státy uhradit Evropské komisi a Evropské investiční bance v rámci třetí splátky na rok 2016, jsou uvedeny v tabulce v příloze tohoto rozhodnutí.
   Úhrady uvedených příspěvků lze kombinovat s úpravami v rámci uplatňování odpočtů prostředků poskytnutých podle překlenovacího nástroje na základě plánu úprav, který každý členský stát sdělil Komisi při přijetí třetí splátky na rok 2015.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         M. LAJČÁK
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
   
      (2)  Úř. věst. L 210, 6.8.2013, s. 1.
   
      (3)  Úř. věst. L 58, 3.3.2015, s. 17.
   
      (4)  Rozhodnutí Rady 2013/759/EU ze dne 12. prosince 2013 o přechodných řídících opatřeních pro ERF od 1. ledna 2014 do vstupu 11. Evropského rozvojového fondu v platnost (Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 48).
   
   
      PŘÍLOHA
      
                  Členské státy
               
                  Klíč pro 10. ERF (v %)
               
                  3. splátka 2016 (EUR)
               
                  hrazeno EIB 10. ERF
               
                  hrazeno Komisi 10. ERF
               
                  Celkem
               
                  Belgie
               
                  3,53
               
                  1 765 000,00
               
                  24 710 000,00
               
                  26 475 000,00
               
                  Bulharsko
               
                  0,14
               
                  70 000,00
               
                  980 000,00
               
                  1 050 000,00
               
                  Česká republika
               
                  0,51
               
                  255 000,00
               
                  3 570 000,00
               
                  3 825 000,00
               
                  Dánsko
               
                  2,00
               
                  1 000 000,00
               
                  14 000 000,00
               
                  15 000 000,00
               
                  Německo
               
                  20,50
               
                  10 250 000,00
               
                  143 500 000,00
               
                  153 750 000,00
               
                  Estonsko
               
                  0,05
               
                  25 000,00
               
                  350 000,00
               
                  375 000,00
               
                  Irsko
               
                  0,91
               
                  455 000,00
               
                  6 370 000,00
               
                  6 825 000,00
               
                  Řecko
               
                  1,47
               
                  735 000,00
               
                  10 290 000,00
               
                  11 025 000,00
               
                  Španělsko
               
                  7,85
               
                  3 925 000,00
               
                  54 950 000,00
               
                  58 875 000,00
               
                  Francie
               
                  19,55
               
                  9 775 000,00
               
                  136 850 000,00
               
                  146 625 000,00
               
                  Itálie
               
                  12,86
               
                  6 430 000,00
               
                  90 020 000,00
               
                  96 450 000,00
               
                  Kypr
               
                  0,09
               
                  45 000,00
               
                  630 000,00
               
                  675 000,00
               
                  Lotyšsko
               
                  0,07
               
                  35 000,00
               
                  490 000,00
               
                  525 000,00
               
                  Litva
               
                  0,12
               
                  60 000,00
               
                  840 000,00
               
                  900 000,00
               
                  Lucembursko
               
                  0,27
               
                  135 000,00
               
                  1 890 000,00
               
                  2 025 000,00
               
                  Maďarsko
               
                  0,55
               
                  275 000,00
               
                  3 850 000,00
               
                  4 125 000,00
               
                  Malta
               
                  0,03
               
                  15 000,00
               
                  210 000,00
               
                  225 000,00
               
                  Nizozemsko
               
                  4,85
               
                  2 425 000,00
               
                  33 950 000,00
               
                  36 375 000,00
               
                  Rakousko
               
                  2,41
               
                  1 205 000,00
               
                  16 870 000,00
               
                  18 075 000,00
               
                  Polsko
               
                  1,30
               
                  650 000,00
               
                  9 100 000,00
               
                  9 750 000,00
               
                  Portugalsko
               
                  1,15
               
                  575 000,00
               
                  8 050 000,00
               
                  8 625 000,00
               
                  Rumunsko
               
                  0,37
               
                  185 000,00
               
                  2 590 000,00
               
                  2 775 000,00
               
                  Slovinsko
               
                  0,18
               
                  90 000,00
               
                  1 260 000,00
               
                  1 350 000,00
               
                  Slovensko
               
                  0,21
               
                  105 000,00
               
                  1 470 000,00
               
                  1 575 000,00
               
                  Finsko
               
                  1,47
               
                  735 000,00
               
                  10 290 000,00
               
                  11 025 000,00
               
                  Švédsko
               
                  2,74
               
                  1 370 000,00
               
                  19 180 000,00
               
                  20 550 000,00
               
                  Spojené království
               
                  14,82
               
                  7 410 000,00
               
                  103 740 000,00
               
                  111 150 000,00
               
                  EU-27 celkem
               
                  100,00
               
                  50 000 000,00
               
                  700 000 000,00
               
                  750 000 000,00
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.