Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1910 ze dne 28. října 2016 o rovnocennosti mezi požadavky určitých třetích zemí na podávání zpráv o platbách vládám a požadavky kapitoly 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1910 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 295/82
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1910
   ze dne 28. října 2016
   o rovnocennosti mezi požadavky určitých třetích zemí na podávání zpráv o platbách vládám a požadavky kapitoly 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (1), a zejména na článek 47 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (2), a zejména na článek 6 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Účelem posuzování rovnocennosti požadavků podle článku 46 směrnice 2013/34/EU je snížit administrativní zátěž a zamezit tomu, aby velké podniky a všechny subjekty veřejného zájmu uvedené v článku 42 směrnice 2013/34/EU, které jsou činné v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích a které sestavují a zveřejňují zprávy o platbách odváděných vládám, čelily problému dvojího podávání těchto zpráv. Podle článku 6 směrnice 2004/109/ES jsou ke každoročnímu vypracovávání zpráv o platbách odváděných vládám v souladu s kapitolou 10 směrnice 2013/34/EU povinni rovněž emitenti působící v těžebním průmyslu nebo v odvětví těžby dřeva v původních lesích.
            
   
               (2)
            
               Od požadavků kapitoly 10 směrnice 2013/34/EU na sestavování a zveřejňování zpráv o platbách odváděných vládám osvobozuje článek 46 uvedené směrnice podniky činné v těžebním průmyslu a podniky činné v odvětví těžby dřeva v původních lesích pod podmínkou, že tyto podniky předmětné platby zveřejňují na základě právní povinnosti, jež plyne z rovnocenných požadavků třetí země. Tato právní povinnost fakticky může významně dopadat na mateřský podnik s ohledem na povinnosti jeho podniků dceřiných. V takovém případě by měly podniky své zprávy o platbách, pro něž platí právní požadavky určitých třetích zemí na podávání zpráv, podávat v souladu s požadavky těchto třetích zemí, budou-li tyto požadavky shledány rovnocennými. V případě všech ostatních plateb by měly tyto podniky podávat zprávy podle příslušných požadavků, jež stanoví právo Unie. Dotčené podniky by měly nadále plnit povinnost zveřejňovat tuto zprávu v souladu s právními předpisy jednotlivých členských států postupem dle kapitoly 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES (3), včetně lhůt, jež členské státy pro zveřejňování dokumentů stanoví.
            
   
               (3)
            
               Rovnocennost požadavků třetích zemí na podávání zpráv by měla být posouzena na základě kritérií, jež stanoví čl. 46 odst. 3 směrnice 2013/34/EU. Tato kritéria se týkají zejména cílových podniků, cílových příjemců plateb, zachycovaných plateb, přiřazování zachycovaných plateb, členění zachycovaných plateb, parametrů aktivujících podávání zpráv na konsolidovaném základě, nosiče, na němž jsou zprávy podávány, četnosti podávání zpráv a opatření, jejichž cílem je zamezit obcházení požadavků.
            
   
               (4)
            
               Kanada přijala požadavky na podávání zpráv o platbách vládám (Extractive Sector Transparency Measures Act ze dne 22. června 2015 a související technické specifikace k podávání zpráv). S ohledem na kritéria vyjmenovaná v čl. 46 odst. 3 směrnice 2013/34/EU vedou uvedené požadavky k relevantním výstupům, které jsou rovnocenné výstupům podle kapitoly 10 směrnice 2013/34/EU a článku 6 směrnice 2004/109/ES. Tyto požadavky na podávání zpráv jsou určeny podnikům a emitentům činným pouze v těžebním průmyslu. Měl by být tudíž učiněn závěr, že požadavky Kanady na podávání zpráv o platbách, jež vládám odvádějí podniky a emitenti, by měly být za rovnocenné požadavkům kapitoly 10 směrnice 2013/34/EU považovány pouze v rozsahu, v němž se týkají jejich činností v těžebním průmyslu.
            
   
               (5)
            
               Pravidelným přezkumem požadavků třetích zemí na podávání zpráv o platbách vládám, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, není dotčena možnost, aby Komise provedla zvláštní přezkum v případě, že v důsledku relevantního vývoje bude nezbytné, aby rovnocennost konstatovanou tímto rozhodnutím opětovně posoudila. Na základě tohoto opětovného posouzení by mohlo být toto rozhodnutí zrušeno.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného na základě čl. 50 odst. 1 směrnice 2013/34/EU,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely článku 47 směrnice 2013/34/EU a článku 6 směrnice 2004/109/ES jsou požadavky, jež třetí země vyjmenované v příloze tohoto rozhodnutí stanoví pro podávání zpráv a jež se použijí na podniky a emitenty činné v těžebním průmyslu ve smyslu čl. 41 bodu 1 směrnice 2013/34/EU, považovány za rovnocenné požadavkům kapitoly 10 směrnice 2013/34/EU, jež se týkají plateb vládám.
   Článek 2
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19.
   
      (2)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11).
   
   
      PŘÍLOHA
      SEZNAM TŘETÍCH ZEMÍ PRO ÚČELY ČLÁNKU 1 (PODNIKY A EMITENTI ČINNÍ V TĚŽEBNÍM PRŮMYSLU)
      
                  (1)
               
                  Kanada
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.