Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1916 ze dne 27. října 2016, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/99/EU, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (oznámeno pod číslem C(2016) 6820)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1916 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 296/15
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1916
   ze dne 27. října 2016,
   kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2014/99/EU, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6820)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (1), a zejména na čl. 90 odst. 5 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 90 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 má Komise v roce 2016 přezkoumat způsobilost členských států pro podporu z Fondu soudržnosti na základě údajů Unie o hrubém národním důchodu (HND) v členských státech EU-27 za období let 2012–2014.
            
   
               (2)
            
               Podle údajů o HND na obyvatele za období 2012–2014 se Kypr dostává pod 90 % průměru HND na obyvatele v členských státech EU-27. Kypr by se tedy měl stát nově způsobilým pro podporu z Fondu soudržnosti a od 1. ledna 2017 by již neměl získávat podporu z Fondu soudržnosti přechodně a na zvláštním základě.
            
   
               (3)
            
               Seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti přechodně a za specifických podmínek by proto měly být upraveny.
            
   
               (4)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU (2) by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Prováděcí rozhodnutí 2014/99/EU se mění takto:
   
               1)
            
               Příloha IV se nahrazuje zněním přílohy tohoto rozhodnutí.
            
   
               2)
            
               Článek 5 a příloha V se zrušují.
            
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 27. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Corina CREȚU
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise 2014/99/EU ze dne 18. února 2014, kterým se stanoví seznam regionů způsobilých pro financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu a seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti pro období 2014–2020 (Úř. věst. L 50, 20.2.2014, s. 22).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         
            „PŘÍLOHA IV
            Seznam členských států způsobilých pro financování z Fondu soudržnosti podle článku 4 ode dne 1. ledna 2017:
            
                         
                     
                        Bulharsko
                     
            
                         
                     
                        Česká republika
                     
            
                         
                     
                        Kypr
                     
            
                         
                     
                        Estonsko
                     
            
                         
                     
                        Řecko
                     
            
                         
                     
                        Chorvatsko
                     
            
                         
                     
                        Lotyšsko
                     
            
                         
                     
                        Litva
                     
            
                         
                     
                        Maďarsko
                     
            
                         
                     
                        Malta
                     
            
                         
                     
                        Polsko
                     
            
                         
                     
                        Portugalsko
                     
            
                         
                     
                        Rumunsko
                     
            
                         
                     
                        Slovinsko
                     
            
                         
                     
                        Slovenská republika“
                     
         
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.