Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1917 ze dne 27. října 2016, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES (oznámeno pod číslem C(2016) 6835) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1917 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 296/17
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1917
   ze dne 27. října 2016,
   kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a veterinárních jednotek v TRACES
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6835)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 a 3 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (2), a zejména na čl. 6 odst. 4 druhý pododstavec druhou větu a čl. 6 odst. 5 uvedené směrnice,
   s ohledem na směrnici Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3), a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (4) stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených v souladu se směrnicemi 91/496/EHS a 97/78/ES. Tento seznam je stanoven v příloze I uvedeného rozhodnutí.
            
   
               (2)
            
               Na základě sdělení Belgie, Francie, Itálie a Nizozemska by měly být provedeny změny v seznamu stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES, a to v položce týkající se stanoviště hraniční kontroly na letišti Brusel Jih v Charleroi (Brussels South Charleroi, Belgie), v přístavu v Marseille (Francie), na letišti Milano-Malpensa (Itálie) a na letišti v Amsterdamu (Nizozemsko).
            
   
               (3)
            
               Na základě sdělení Řecka bylo pozastaveno schválení pro stanoviště hraniční kontroly na železniční stanici v Idomeni. Pokud jde o Řecko, položka týkající se tohoto stanoviště hraniční kontroly by proto měla být v seznamu stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES změněna.
            
   
               (4)
            
               Španělsko sdělilo, že došlo ke změnám u kontrolních středisek na stanovišti hraniční kontroly na letišti v Barceloně. Pokud jde o Španělsko, položka týkající se tohoto stanoviště hraniční kontroly by proto měla být v seznamu stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES změněna.
            
   
               (5)
            
               Na základě sdělení Itálie bylo stanoviště hraniční kontroly v přístavu v Neapoli (Napoli) doplněno o nové kontrolní středisko. Pokud jde o Itálii, položka týkající se tohoto stanoviště hraniční kontroly by proto měla být v seznamu stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES změněna.
            
   
               (6)
            
               Na základě sdělení Itálie a Maďarska bylo zrušeno schválení pro stanoviště hraniční kontroly na letišti v Janově (Genova) a pro stanoviště hraniční kontroly na železniční stanici v Kelebiji (Kelebia). Pokud jde o Itálii a Maďarsko, položky týkající se těchto stanovišť hraniční kontroly by proto měly být v seznamu stanoveném v příloze I rozhodnutí 2009/821/ES zrušeny.
            
   
               (7)
            
               Příloha II rozhodnutí 2009/821/ES stanoví seznam ústředních, regionálních a místních jednotek v integrovaném počítačovém veterinárním systému (TRACES).
            
   
               (8)
            
               Pokud jde o Německo a Itálii, na základě jejich sdělení by měla být provedena změna u několika regionálních a místních jednotek uvedených v seznamu regionálních a místních jednotek v TRACES, jenž je stanoven v příloze II rozhodnutí 2009/821/ES.
            
   
               (9)
            
               Rozhodnutí 2009/821/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (10)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 27. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.
   
      (2)  Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56.
   
      (3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
   
      (4)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Přílohy I a II rozhodnutí 2009/821/ES se mění takto:
      
                  1)
               
                  Příloha I se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              v části týkající se Belgie se položka pro letiště Brusel Jih v Charleroi (Brussels South Charleroi) nahrazuje tímto:
                              
                                          „Charleroi Airport
                                       
                                          BE CRL 4
                                       
                                          A
                                       
                                           
                                       
                                           
                                       
                                          O(14)“
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              v části týkající se Řecka se položka pro železniční stanici v Idomeni nahrazuje tímto:
                              
                                          „Idomeni (*)
                                       
                                          GR EID 2
                                       
                                          F
                                       
                                           
                                       
                                          HC(2) (*)“
                                       
                                           
                                       
                           
                  
                              c)
                           
                              v části týkající se Španělska se položka pro letiště v Barceloně nahrazuje tímto:
                              
                                          „Barcelona
                                       
                                          ES BCN 4
                                       
                                          A
                                       
                                          WFS
                                       
                                          HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)
                                       
                                          O
                                       
                                          Swissport
                                       
                                          HC(2), NHC(2)
                                       
                                          O“
                                       
                           
                  
                              d)
                           
                              v části týkající se Francie se položka pro přístav v Marseille nahrazuje tímto:
                              
                                          „Marseille Port
                                       
                                          FR MRS 1
                                       
                                          P
                                       
                                          Hangar 14
                                       
                                           
                                       
                                          U(14), E
                                       
                                          Hangar 23
                                       
                                          HC-T(1)(2), HC-NT(2)“
                                       
                                           
                                       
                           
                  
                              e)
                           
                              část týkající se Itálie se mění takto:
                              
                                          i)
                                       
                                          položka pro letiště v Janově (Genova) se zrušuje;
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          položka pro letiště Milano-Malpensa se nahrazuje tímto:
                                          
                                                      „Milano-Malpensa
                                                   
                                                      IT MXP 4
                                                   
                                                      A
                                                   
                                                      Magazzini aeroportuali ALHA
                                                   
                                                      HC(2), NHC(2)
                                                   
                                                       
                                                   
                                                      ALHA Airport MXP SpA
                                                   
                                                       
                                                   
                                                      U, E
                                                   
                                                      Cargo City MLE
                                                   
                                                      HC(2)
                                                   
                                                      O“
                                                   
                                       
                              
                                          iii)
                                       
                                          položka pro přístav v Neapoli (Napoli) se nahrazuje tímto:
                                          
                                                      „Napoli
                                                   
                                                      IT NAP 1
                                                   
                                                      P
                                                   
                                                      Molo Bausan
                                                   
                                                      HC, NHC-NT
                                                   
                                                       
                                                   
                                                      Terminal Flavio Gioia SPA
                                                   
                                                      HC(2), NHC(2)“
                                                   
                                                       
                                                   
                                       
                           
                  
                              f)
                           
                              v části týkající se Maďarska se položka pro železniční stanici v Kelebiji (Kelebia) zrušuje;
                           
                  
                              g)
                           
                              v části týkající se Nizozemska se položka pro letiště v Amsterdamu nahrazuje tímto:
                              
                                          „Amsterdam
                                       
                                          NL AMS 4
                                       
                                          A
                                       
                                          dnata B.V.
                                       
                                          HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)
                                       
                                          O(14)
                                       
                                          Schiphol Animal Centre
                                       
                                           
                                       
                                          U, E, O(14)
                                       
                                          KLM-2
                                       
                                           
                                       
                                          U, E, O(14)
                                       
                                          Fresh port
                                       
                                          HC(2), NHC(2)
                                       
                                          O(14)
                                       
                                          Kuehne + Nagel N.V.
                                       
                                          HC-T(CH)(2)“
                                       
                                           
                                       
                           
               
      
                  2)
               
                  Příloha II se mění takto:
                  
                              a)
                           
                              část týkající se Německa se mění takto:
                              
                                          i)
                                       
                                          položka pro místní jednotku „DE00011 BERLIN“ se nahrazuje tímto:
                                          
                                                      „DE05111
                                                   
                                                      BERLIN“
                                                   
                                       
                              
                                          ii)
                                       
                                          položky pro místní jednotky „DE08512 COTTBUS“ a „DE11803 EMDEN, STADT“ se zrušují;
                                       
                           
                  
                              b)
                           
                              v části týkající se Itálie se položka pro regionální jednotku „IT00004 TRENTINO-ALTO ADIGE“ nahrazuje těmito dvěma regionálními a místními jednotkami:
                              „IT00041   PROVINVIA AUTONOMA DI BOLZANO
                              
                                          IT00141
                                       
                                          A.S. della P.A. di Bolzano
                                       
                              IT00042   PROVINVIA AUTONOMA DI TRENTO
                              
                                          IT00542
                                       
                                          Trento“
                                       
                           
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.