Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1918 ze dne 28. října 2016 o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím (oznámeno pod číslem C(2016) 6815) (Text s významem pro EHP)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1918 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 296/21
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1918
   ze dne 28. října 2016
   o určitých ochranných opatřeních v souvislosti s chronickým chřadnutím
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6815)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (1), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Článek 4 nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví, že v souladu se zásadami a ustanoveními podle článku 10 směrnice Rady 90/425/EHS (2) může Komise přijmout ochranná opatření týkající se přenosných spongiformních encefalopatií (TSE).
            
   
               (2)
            
               V souladu s bodem 1.1.2 části I přílohy I Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“) (3) se pro účely Dohody o EHP článek 10 směrnice 90/425/EHS nepoužije a jakýkoli odkaz na uvedené ustanovení se považuje za odkaz na odstavec 3 úvodní části přílohy I Dohody o EHP. V souladu s písmenem a) uvedeného odstavce platí, že pokud Unie hodlá přijmout ochranná opatření vůči některému státu ESVO, uvedený stát ESVO o tom neprodleně informuje. Kromě toho musí být navrhovaná opatření neprodleně oznámena každé smluvní straně Dohody o EHP a Kontrolnímu úřadu ESVO. Komise informovala dne 17. června 2016 Norsko o svém úmyslu přijmout v důsledku několika případů chronického chřadnutí zjištěných v Norsku ochranné opatření týkající se živých jelenovitých z Norska. Dne 28. června 2016 oznámila Komise navrhované opatření smluvním stranám Dohody o EHP a dne 30. srpna 2016 je oznámila Kontrolnímu úřadu ESVO.
            
   
               (3)
            
               Chronické chřadnutí je přenosná spongiformní encefalopatie jelenovitých, která je infekční, a proto může způsobit narušení obchodu uvnitř Unie, dovozu do Unie a vývozu do třetích zemí.
            
   
               (4)
            
               V případě ohniska této nákazy existuje riziko, že se nákaza může rozšířit na další populace jelenovitých a do dalších regionů. V důsledku toho se může prostřednictvím přemísťování živých jelenovitých šířit z jednoho členského státu nebo jednoho státu ESVO Evropského hospodářského prostoru (dále jen „stát EHP/ESVO“) do jiného členského státu nebo jiného státu EHP/ESVO a do třetích zemí.
            
   
               (5)
            
               Norsko informovalo Komisi o několika případech chronického chřadnutí potvrzených na jeho území od začátku dubna 2016 a dne 11. července 2016 přijalo dočasný zákaz vývozu živých jelenovitých z Norska s platností do 1. ledna 2017, aniž jsou dotčeny zvláštní odchylky.
            
   
               (6)
            
               Aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu uvnitř Unie a Evropského hospodářského prostoru a aby se zamezilo neopodstatněným překážkám pro obchod ze strany třetích zemí, je nutné přijmout na úrovni Unie zákaz přemísťování živých jelenovitých z Norska do Unie, aniž jsou dotčeny zvláštní odchylky. Z praktických důvodů by se tento zákaz měl použít na živé jelenovité přemísťované v souvislosti s lidskou činností, ale nikoli na přemísťování volně žijících jelenovitých, kteří překračují hranici s Norskem bez jakéhokoli lidského zásahu.
            
   
               (7)
            
               Vzhledem k tomu, že přemísťování živých jelenovitých z Norska do Švédska nebo Finska k okamžité porážce v zemi určení představuje jen nízké riziko pro zdraví zvířat, měla by být stanovena odchylka pro toto přemísťování, pokud členský stát určení předem vydá svůj písemný souhlas.
            
   
               (8)
            
               Měly by být zohledněny tradice přeshraniční sezonní pastvy sobů a přemísťování sobů, kteří mají být použiti při kulturních nebo sportovních akcích, mezi Norskem a Švédskem. V tomto ohledu by měly být výjimečně stanoveny zvláštní odchylky. V důsledku rizika pro zdraví zvířat, které představuje uvedené přemísťování povolené těmito odchylkami, zejména pokud jde o kontaminaci životního prostředí priony chronického chřadnutí v oblastech určení, by toto přemísťování mělo být omezeno na vymezené oblasti ve Švédsku a odesílání živých jelenovitých z uvedených oblastí by mělo být zakázáno, s výjimkou odesílání těchto zvířat do ostatních částí Švédska, do Norska nebo do Finska na okamžitou porážku, pokud s tím členský stát určení souhlasí.
            
   
               (9)
            
               Sobí plot mezi Norskem a Finskem zajišťuje ochranu zdraví živých jelenovitých na území Finska. Uvedený plot však nesleduje přesně norsko-finskou hranici a na některých místech se nachází několik kilometrů na území Finska nebo několik kilometrů na území Norska. Zákaz přemísťování živých jelenovitých z Norska do Unie by se proto neměl použít na přemísťování jelenovitých za účelem pastvy z Norska do Finska až k uvedenému sobímu plotu ani na přemísťování sobů z Finska, kteří se pásli v Norsku na území sahajícím až k tomuto plotu a vracejí se do Finska. V zájmu právní jednotnosti by mělo být zakázáno odesílání živých jelenovitých z oblastí ve Finsku sahajících až k uvedenému plotu, s výjimkou odesílání těchto zvířat do ostatních částí Finska, do Norska nebo do Švédska na okamžitou porážku.
            
   
               (10)
            
               Tento zákaz by měl být dočasný a měl by být do 31. prosince 2017 přezkoumán s ohledem na epizootologickou situaci a nezbytnost tohoto zákazu.
            
   
               (11)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:
   
               1)
            
               „živými jelenovitými“ se rozumí živá zvířata čeledi Cervidae;
            
   
               2)
            
               „živými soby“ se rozumí živá zvířata rodu Rangifer.
            
   Článek 2
   1.   Zakazuje se přemísťování živých jelenovitých z Norska do Unie.
   2.   Odchylně od odstavce 1 se povolí toto přemísťování živých jelenovitých:
   
               a)
            
               přemísťování živých sobů za účelem sezonní pastvy z Norska do oblastí ve Švédsku uvedených v příloze nebo zpět do oblastí ve Švédsku uvedených v příloze po skončení sezonní pastvy v Norsku, pokud příslušný orgán Švédska vydá předem svůj písemný souhlas s tímto přemístěním;
            
   
               b)
            
               přemísťování živých sobů za účelem sezonní pastvy z Norska do oblastí ve Finsku uvedených v příloze;
            
   
               c)
            
               přemísťování živých sobů z Finska, kteří se pásli v Norsku v oblasti nacházející se mezi norsko-finskou hranicí a sobím plotem mezi Norskem a Finskem a vracejí se do Finska;
            
   
               d)
            
               přemísťování živých jelenovitých z Norska do Švédska nebo Finska na okamžitou porážku, pokud příslušný orgán členského státu určení vydá předem svůj písemný souhlas s tímto přemístěním;
            
   
               e)
            
               přemísťování živých sobů z Norska do oblastí ve Švédsku uvedených v příloze za účelem sportovních nebo kulturních akcí nebo po skončení jejich účasti na sportovních nebo kulturních akcích, pokud příslušný orgán Švédska vydá předem svůj písemný souhlas s přemístěním každé zásilky;
            
   
               f)
            
               tranzit živých jelenovitých z Norska přes Švédsko nebo Finsko, kteří jsou určeni pro Norsko, pokud příslušný orgán členského státu tranzitu vydá předem svůj písemný souhlas.
            
   Článek 3
   1.   Dotčené členské státy zakážou odesílání živých jelenovitých z oblastí uvedených v příloze.
   2.   Odchylně od odstavce 1 se povolí odesílání živých jelenovitých na okamžitou porážku z oblastí ve Švédsku uvedených v příloze do ostatních částí Švédska nebo do Finska, pokud příslušný orgán místa určení vydá předem svůj písemný souhlas s tímto přemístěním.
   3.   Odchylně od odstavce 1 se povolí odesílání živých jelenovitých na okamžitou porážku z oblastí ve Finsku uvedených v příloze do Švédska. Kromě toho se povolí odesílání živých jelenovitých na okamžitou porážku z oblastí ve Finsku uvedených v příloze do ostatních částí Finska, pokud příslušný orgán Finska vydá předem svůj písemný souhlas s tímto přemístěním.
   4.   Odchylně od odstavce 1 se povolí odesílání živých jelenovitých z oblastí uvedených v příloze do Norska, pokud příslušný orgán Norska vydá předem svůj písemný souhlas.
   Článek 4
   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2017.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 28. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
   
      (2)  Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29).
   
      (3)  Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.
   
   
      PŘÍLOHA
      1.   Oblasti Švédska uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 2 odst. 2 písm. e), čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 a čl. 3 odst. 4
      
      
                  —
               
                  kraj Norrbotten,
               
      
                  —
               
                  kraj Västerbotten,
               
      
                  —
               
                  kraj Jämtland,
               
      
                  —
               
                  kraj Västernorrland,
               
      
                  —
               
                  obec Älvdalen v kraji Dalarna,
               
      
                  —
               
                  obce Nordanstig, Hudiksvall a Söderhamn v kraji Gävleborg.
               
      2.   Oblasti Finska uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b), čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 3 a čl. 3 odst. 4
      
      
                  —
               
                  oblast nacházející se mezi norsko-finskou hranicí a sobím plotem mezi Norskem a Finskem.
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.