Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1925, ze dne 31. října 2016, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/17, kterým se podle směrnice Rady 2002/53/ES Spojenému království povoluje zakázat na svém území uvádění určité odrůdy konopí zapsané ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin na trh (oznámeno pod číslem C(2016) 6860)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1925 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 297/16
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1925,
   ze dne 31. října 2016,
   kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/17, kterým se podle směrnice Rady 2002/53/ES Spojenému království povoluje zakázat na svém území uvádění určité odrůdy konopí zapsané ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin na trh
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6860)
      
   
   (Pouze anglické znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na článek 18 uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2) v čl. 32 odst. 6 stanoví, že aby se zabránilo poskytování podpory na nedovolené plodiny, je možné považovat plochy využívané k produkci konopí za způsobilé pouze tehdy, pokud obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nepřesahuje 0,2 %.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 (3) v čl. 45 odst. 3 stanoví, že pokud v druhém roce průměr všech vzorků dané odrůdy konopí překročí obsah tetrahydrokanabinolu stanovený v čl. 32 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013, členský stát požádá o povolení zakázat uvádění této odrůdy na trh v souladu s článkem 18 směrnice 2002/53/ES.
            
   
               (3)
            
               Dne 28. dubna 2015 obdržela Komise žádost Spojeného království o povolení zakázat uvádění odrůdy konopí Finola, neboť její obsah tetrahydrokanabinolu překročil povolený obsah 0,2 % druhý rok za sebou.
            
   
               (4)
            
               Na základě této žádosti přijala Komise prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/17 (4) a povolila Spojenému království zakázat uvádění této odrůdy konopí na trh.
            
   
               (5)
            
               Dne 15. března 2016 informovalo Spojené království oficiálně Komisi, že další zkoušky vzorků odrůdy konopí Finola prokázaly, že obsah tetrahydrokanabinolu v roce 2014 nepřekročil prahovou hodnotu 0,2 % stanovenou v čl. 32 odst. 6 nařízení (EU) č. 1307/2013.
            
   
               (6)
            
               Spojené království v této souvislosti požádalo o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/17.
            
   
               (7)
            
               Uvedené prováděcí rozhodnutí by proto mělo být zrušeno.
            
   
               (8)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2016/17
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2016/17 se zrušuje.
   Článek 2
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 31. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).
   
      (3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém, opatření pro rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 227, 31.7.2014, s. 69).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/17 ze dne 7. ledna 2016, kterým se podle směrnice Rady 2002/53/ES Spojenému království povoluje zakázat na svém území uvádění určité odrůdy konopí zapsané ve Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin na trh (Úř. věst. L 5, 8.1.2016, s. 7).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.