Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1940 ze dne 6. října 2016 o vytvoření tržních podmínek pro letištní a přibližovací služby ve Spojeném království podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 (oznámeno pod číslem C(2016) 6336)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1940 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 299/59
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1940
   ze dne 6. října 2016
   o vytvoření tržních podmínek pro letištní a přibližovací služby ve Spojeném království podle článku 3 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6336)
      
   
   (Pouze anglické znění je závazné)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (1), a zejména na čl. 16 odst. 1 uvedeného nařízení,
   s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013, kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby (2), a zejména na čl. 3 odst. 4 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Prováděcí nařízení (EU) č. 391/2013 stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby. Podle čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení mohou členské státy rozhodnout, že se na některé nebo na všechny jejich letištní a přibližovací služby vztahují tržní podmínky. V takovém případě se použijí ustanovení uvedeného nařízení, avšak dotčené členské státy se mohou rozhodnout, že na tyto služby neuplatní opatření uvedená v čl. 3 odst. 1 písm. a) až d).
            
   
               (2)
            
               Dne 6. května 2015 orgány Spojeného království informovaly Komisi o rozhodnutí tohoto členského státu, že se na letištní a přibližovací služby na letištích v oblasti zpoplatnění letištních a přibližovacích služeb B vztahují tržní podmínky. Tyto služby jsou ve Spojeném království poskytovány na devíti letištích, konkrétně na londýnských letištích Heathrow, Gatwick, London Stansted, London Luton, London City a na letišti v Birminghamu, Manchesteru, Glasgow a Edinburghu.
            
   
               (3)
            
               Orgány Spojeného království předložily zprávu o obsahu a výsledcích posouzení podmínek přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013, ze kterých uvedené rozhodnutí vychází. Na žádost Komise tyto orgány předložily dne 2. října 2015 další podpůrné důkazy, včetně zadávací dokumentace. Komise informace předložené orgány Spojeného království ověřila.
            
   
               (4)
            
               Informace prokázaly, že součástí posouzení těchto orgánů byla i konzultace se zástupci uživatelů vzdušného prostoru podle čl. 3 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013, jakož i dalšími zúčastněnými stranami, jako jsou provozovatelé letišť a poskytovatelé letových navigačních služeb.
            
   
               (5)
            
               Kromě toho bylo z informací zřejmé, že na dotčeném trhu letištních a přibližovacích služeb ve Spojeném království existují tržní podmínky. Konkrétně ze zprávy o posouzení vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013. To platí i pro uvedená letiště v oblasti zpoplatnění letištních a přibližovacích služeb B, ve kterých dosud neproběhlo výběrové řízení, ale očekává se, že v budoucnu proběhne, vzhledem k tomu, že pro existenci tržních podmínek není nezbytně nutné, aby toto řízení proběhlo ve zkoumaném časovém rámci.
            
   
               (6)
            
               Komise proto souhlasí s posouzením orgánů Spojeného království, že se na letištní a přibližovací služby na letištích v oblasti zpoplatnění letištních a přibližovacích služeb B vztahují tržní podmínky.
            
   
               (7)
            
               Podle čl. 3 odst. 5 prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013 by se toto rozhodnutí mělo použít po dobu trvání dotčeného referenčního období, tj. druhého referenčního období (2015–2019),
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Komise shledává, že v oblasti zpoplatnění B ve Spojeném království byly vytvořeny tržní podmínky pro poskytování letištních a přibližovacích služeb v souladu s požadavky přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 391/2013.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije do dne 31. prosince 2019.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
   
      V Bruselu dne 6. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 10.
   
      (2)  Úř. věst. L 128, 9.5.2013, s. 31.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.