Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1942 ze dne 4. listopadu 2016 o specifikacích Evropského portálu investičních projektů a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1214

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1942 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 299/86
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1942
   ze dne 4. listopadu 2016
   o specifikacích Evropského portálu investičních projektů a o zrušení prováděcího rozhodnutí (EU) 2015/1214
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. června 2015 o Evropském fondu pro strategické investice, Evropském centru pro investiční poradenství a Evropském portálu investičních projektů a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízením (EU) 2015/1017 je Komise pověřena vytvořením Evropského portálu investičních projektů (EIPP) za podpory Evropské investiční banky (EIB). Portál EIPP je veřejně přístupný internetový portál investičních projektů, který funguje jako platforma pro přiblížení projektů potenciálním investorům z celého světa.
            
   
               (2)
            
               Portál EIPP byl zřízen prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2015/1214 (2) a v červnu 2016 byl uveden do provozu.
            
   
               (3)
            
               Zkušenosti se správou portálu ukazují, že je třeba provést některé změny, zejména s ohledem na kritéria pro přijetí a poplatek za zpracování, aby byla zajištěna větší flexibilita při výběru projektů umísťovaných na portál EIPP a vyjasněna oblast působnosti osvobození od poplatku.
            
   
               (4)
            
               V této souvislosti je vhodné osvobodit od poplatků za zpracování žádosti nejen veřejné navrhovatele projektů, ale i soukromé navrhovatele projektů, jejichž projekt je podporován orgánem veřejné moci členského státu při plnění priorit v oblasti veřejných investic, aby bylo možné řádně provést ustanovení čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2015/1017 a přilákat větší počet vysoce kvalitních projektů, jež mají s těmito investičními prioritami zvláštní spojitost.
            
   
               (5)
            
               Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1214 by mělo být vzhledem k objemu změn v zájmu srozumitelnosti a za účelem zjednodušení realizace portálu EIPP zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Přijímají se technické specifikace Evropského portálu investičních projektů (EIPP), stanovené v příloze.
   Článek 2
   Projekty se umísťují na portál EIPP, pokud splňují tato kritéria pro přijetí:
   
               a)
            
               celkové náklady na projekt (nebo program sestávající z menších projektů) dosahují nejméně 5 000 000 EUR;
            
   
               b)
            
               projekt je realizován v zeměpisné oblasti působnosti článku 8 nařízení (EU) 2015/1017 a podporuje jeden nebo více cílů a odvětví uvedených v čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení;
            
   
               c)
            
               navrhovatel je právnickou osobou usazenou v členském státě a nevztahuje se na něj insolvenční řízení;
            
   
               d)
            
               projekt je v souladu s právními předpisy Unie a právními předpisy příslušného členského státu a nepředstavuje pro daný členský stát ani pro Komisi právní riziko, riziko ztráty dobré pověsti nebo bezpečnostní riziko;
            
   
               e)
            
               realizace projektu je zahájena nebo se předpokládá, že bude zahájena, do tří let ode dne jeho předložení za účelem umístění na portál EIPP;
            
   
               f)
            
               projekt je v žádosti o přijetí projektu jasně popsán jako projekt investiční a informace v této žádosti uvedené jsou přesné a je v nich upřesněna výše finančních prostředků potřebných k realizaci projektu.
            
   Článek 3
   Soukromým navrhovatelům projektů je účtován poplatek za zpracování žádosti ve výši až 250 EUR za projekt.
   Od poplatku za zpracování žádosti je osvobozen stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty podle čl. 2 odst. 1 bodu 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (3), sdružení tvořená těmito orgány nebo subjekty a osoby kontrolované těmito orgány nebo subjekty (veřejní navrhovatelé projektů).
   Od poplatku za zpracování žádosti jsou rovněž osvobozeni soukromí navrhovatelé projektů v případě projektů, které jsou podporovány orgánem veřejné moci členského státu při plnění priorit v oblasti veřejných investic.
   Příslušná schvalující osoba může ve výjimečných a odůvodněných případech rozhodnout, že od poplatku za zpracování žádosti je osvobozen i soukromý navrhovatel projektu.
   Příjmy plynoucí z poplatků za zpracování žádosti jsou stanoveny jako dodatečné prostředky v souladu s čl. 21 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (4) a s čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2015/1017.
   Článek 4
   Prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/1214 se zrušuje.
   Článek 5
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 1.7.2015, s. 1.
   
      (2)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/1214 ze dne 22. července 2015, kterým se vytváří Evropský portál investičních projektů a stanoví jeho technické specifikace (Úř. věst. L 196, 24.7.2015, s. 23).
   
      (3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
   
      (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      
         TECHNICKÉ SPECIFIKACE EVROPSKÉHO PORTÁLU INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ (EIPP)
      
      1.   OBECNÝ POPIS
      Portál EIPP, vytvořený podle článku 15 nařízení (EU) 2015/1017, je veřejně přístupný internetový portál investičních projektů, který funguje jako platforma pro přiblížení projektů potenciálním investorům z celého světa. Jeho hlavním cílem je stimulovat a urychlit vývoj a uskutečňování investičních projektů v Unii, a tím přispět k vyšší zaměstnanosti a hospodářskému růstu. Zveřejnění projektu na portálu EIPP nepředstavuje jeho schválení Komisí nebo EIB a není podmínkou pro získání finanční podpory od Unie nebo EIB.
      Hlavními součástmi portálu jsou:
      
                  a)
               
                  veřejně přístupná internetová stránka, která obsahuje databázi projektových dokumentací (internetové stránky se strukturovaným přehledem informací o jednotlivých projektech na portálu EIPP);
               
      
                  b)
               
                  interaktivní seznamy a mapa projektů;
               
      
                  c)
               
                  specializované sekce pro investory a navrhovatele projektů.
               
      Součástí portálu EIPP bude i neveřejný modul pro zpracování projektů.
      Projekty umístěné na portál EIPP jsou seskupeny podle oblastí odpovídajících cílům a kategoriím uvedeným v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2015/1017.
      2.   SPRÁVA PORTÁLU EIPP A VZTAHY S NAVRHOVATELI PROJEKTŮ, UŽIVATELI INTERNETOVÝCH STRÁNEK PORTÁLU A POSKYTOVATELI OBDOBNÝCH SLUŽEB
      Portál EIPP spravuje Komise. Členské státy mohou k jeho správě přispívat. Obsah portálu vytvářejí navrhovatelé projektů, tj. soukromé a veřejné právnické osoby.
      Účast navrhovatelů projektů a ostatních registrovaných uživatelů internetových stránek portálu je podmíněna jejich souhlasem s podmínkami používání portálu EIPP, jejichž cílem je zajišťovat kvalitu zveřejněných informací získaných od navrhovatelů projektů a zároveň jasně stanovit, že Komise nezaručuje správnost zveřejněných informací a nemůže být činěna odpovědnou za žádné nároky vznesené na základě zveřejnění projektu.
      Uživatelé internetových stránek portálu by měli být prohlášením o vyloučení odpovědnosti upozorněni na to, že Komise nemůže zaručit správnost zveřejněných informací a že potenciální investoři musí provést svou obvyklou hloubkovou analýzu, včetně analýzy finančních hledisek a veškerých dalších hledisek, jež jsou relevantní pro jejich rozhodnutí o tom, zda do daného projektu investovat. Komise může rozhodnout o odstranění projektu z portálu EIPP po třech letech od jeho prvního zveřejnění.
      Portál EIPP může spolupracovat s dalšími poskytovateli obdobných služeb na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni, jejichž cílem je podporovat nebo usnadňovat investiční činnost.
      3.   KONTROLA PROJEKTŮ
      Útvary Komise provádějí kontrolu projektů na základě kritérií pro přijetí stanovených v článku 2 tohoto rozhodnutí. Při kontrole projektů a posuzování toho, zda projekt umístit na portál EIPP, má Komise značně volné uvážení. Kontrola souladu s právními předpisy příslušného členského státu a kontrola možných rizik pro tento členský stát se provádí na základě informací poskytnutých členskými státy, jsou-li tyto informace k dispozici. Některá technická hlediska kontroly a validace projektů, jako je ověřování totožnosti navrhovatelů projektů, mohou být zadána externě třetím stranám.
      Členské státy budou vyzvány, aby určily jedno nebo více kontaktních míst a stanovily způsob svého zapojení do kontroly projektů. Úloha EIB při podpoře portálu EIPP bude případně stanovena v dohodě o úrovni služeb.
      4.   POPLATEK ZA ZPRACOVÁNÍ
      Aby bylo možné nárokovat osvobození od poplatku za zpracování žádosti v souladu s čl. 3 druhým nebo třetím pododstavcem tohoto rozhodnutí, přiloží se k žádosti o přijetí projektu buď vlastní prohlášení navrhovatele projektu potvrzující, že v době podání žádosti má status veřejného navrhovatele projektu, nebo písemné potvrzení příslušného orgánu veřejné moci o tom, že daný projekt podporuje. Pro tento účel budou na portálu EIPP k dispozici standardizované formuláře.
      Do případů, u nichž se má za to, že opodstatňují osvobození od poplatku za zpracování žádosti v souladu s čl. 3 čtvrtým pododstavcem tohoto rozhodnutí, jsou zahrnuty projekty, které využívají podporu programu Unie nebo projekty uvedené mimo jiné na seznamu projektů společného zájmu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 (1) nebo projekty slučitelné s hlavními směry pro rozvoj transevropské dopravní sítě podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (2), s výhradou potvrzení příslušnými útvary Komise.
      
      
         (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009 (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39).
      
         (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.