Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1943 ze dne 4. listopadu 2016 podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o používání parafinového oleje k potírání vajec za účelem regulace velikosti populace hnízdících ptáků (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1943 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 299/90
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1943
   ze dne 4. listopadu 2016
   podle čl. 3 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o používání parafinového oleje k potírání vajec za účelem regulace velikosti populace hnízdících ptáků
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Dne 3. března 2016 požádalo Spojené království Komisi, aby podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 rozhodla, zda se parafinový olej používaný k potírání vajec hnízdících ptáků, jako jsou husy a racci, za účelem regulace velikosti jejich populace a omezení možnosti kolizí ptáků s letadly na letištích a v jejich okolí považuje za biocidní přípravek pro účely čl. 3 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení.
            
   
               (2)
            
               Podle informací, které poskytlo Spojené království, zabraňuje potírání vajec tímto olejem přístupu kyslíku k vyvíjejícímu se embryu tím, že fyzicky ucpe póry vaječné skořápky, a tím dojde k udušení ptačího embrya.
            
   
               (3)
            
               Je třeba nejprve přezkoumat, zda parafinový olej používaný k potírání vajec splňuje definici biocidního přípravku stanovenou v čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (4)
            
               Parafinový olej splňuje podmínku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, která stanoví, že se musí jednat o „látku“ nebo „směs“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2).
            
   
               (5)
            
               Parafinový olej má sloužit k regulaci velikosti populace hnízdících ptáků, jako jsou husy a racci, kteří splňují definici škodlivého organismu stanovenou v čl. 3 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 528/2012, neboť mohou mít škodlivý účinek na zvířata nebo člověka.
            
   
               (6)
            
               Z poskytnutých informací vyplývá, že parafinový olej se používá k potírání vajec k ničení, odpuzování a zneškodňování škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus.
            
   
               (7)
            
               Jelikož parafinový olej představuje pouze fyzickou kontaktní překážku pro dýchací schopnosti cílového organismu a v žádném okamžiku nemá chemický nebo biologický účinek, nelze jej považovat za přípravek určený k chemickému působení na uvedený organismus.
            
   
               (8)
            
               Vzhledem k tomu, že parafinový olej má regulační účinek na škodlivé organismy pouze fyzickým nebo mechanickým působením, nesplňuje definici biocidního přípravku podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012.
            
   
               (9)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Parafinový olej, v případech, kdy se používá k potírání vajec za účelem regulace velikosti populace hnízdících ptáků, se nepovažuje za biocidní přípravek pro účely čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.