Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1944 ze dne 23. července 2014 o opatřeních SA.22030 – 2007/C, SA.29404 a SA.32091 – 2012/C – Německo Opatření v oblasti financování společnosti Flughafen Dortmund GmbH a ceníky letištních poplatků v rámci systémů NERES a NEO (oznámeno pod číslem C(2014) 5060) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1944 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
               
                  CS
               
                  Úřední věstník Evropské unie
               
                  L 302/1
               
      
      ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1944
      ze dne 23. července 2014
      o opatřeních SA.22030 – 2007/C, SA.29404 a SA.32091 – 2012/C – Německo Opatření v oblasti financování společnosti Flughafen Dortmund GmbH a ceníky letištních poplatků v rámci systémů NERES a NEO
      
         
            (oznámeno pod číslem C(2014) 5060)
         
      
      (Pouze anglické znění je závazné)
      (Text s významem pro EHP)
      EVROPSKÁ KOMISE,
      s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy (1),
      s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,
      poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek v souladu s výše uvedenými ustanoveními, a s ohledem na tyto připomínky (2),
      vzhledem k těmto důvodům:
      1.   ŘÍZENÍ
      
      1.1.   ŘÍZENÍ SA.22030 (NERES)
      
      
                  (1)
               
                  Dopisem ze dne 27. listopadu 2006 byla Komisi podána stížnost jednoho občana týkající se údajné státní podpory související se systémem NERES („New and Existing Routes Expansion Scheme“) a smlouvou o odvodu zisku, která byla uzavřena mezi společností Flughafen Dortmund GmbH (dále jen „FD“) a společností poskytující veřejné služby Dortmunder Stadtwerke AG (dále jen „DSW21“).
               
      
                  (2)
               
                  Dopisem ze dne 10. července 2007 Komise Německo informovala, že se s ohledem na systém NERES a financování společnosti FD rozhodla zahájit řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2007“).
               
      
                  (3)
               
                  Dne 5. října 2007 podalo Německo připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2007.
               
      
                  (4)
               
                  Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
                      (3). Komise vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek k dotyčnému opatření.
               
      
                  (5)
               
                  Komise obdržela připomínky od jedenácti zúčastněných stran. Dne 11. ledna 2008 Komise tyto připomínky předala Německu, které mělo možnost se k nim vyjádřit; vyjádření Německa bylo obdrženo dopisem ze dne 28. února 2008.
               
      
                  (6)
               
                  Komise si poté vyžádala další informace dne 10. listopadu 2008 a 26. října 2009, které Německo poskytlo dne 19. prosince 2008 resp. 12. listopadu 2009.
               
      1.2.   ŘÍZENÍ SA.29404 A SA.32091 (NEO)
      
      
                  (7)
               
                  Faxem ze dne 14. září 2009 obdržela Komise stížnost soukromého občana, v níž se uvádělo, že systém slev NEO („Neue Entgeltordnung“ = „Nový ceník letištních poplatků“) představuje protiprávní a neslučitelnou státní podporu ve prospěch leteckých společností, které využívají letiště Dortmund. Stěžovatel mimoto tvrdil, že protiprávní a neslučitelná státní podpora byla poskytnuta rovněž provozovateli letiště, společnosti FD, která je ve veřejném vlastnictví. Tato stížnost byla zaevidována jako věc státní podpory č. SA.29404 (CP 284/2009).
               
      
                  (8)
               
                  Dopisem ze dne 13. července 2010 předala Komise tuto stížnost Německu a vyžádala si bližší informace. Německo odpovědělo dopisem ze dne 14. října 2010.
               
      
                  (9)
               
                  Dne 14. prosince 2010 obdržela Komise stížnost okresu Paderborn (Kreis Paderborn). Tato stížnost byla zaevidována jako věc státní podpory č. SA.32091.
               
      
                  (10)
               
                  Dopisem ze dne 20. prosince 2011 předala Komise tuto stížnost Německu a vyžádala si bližší informace. Německé orgány podaly připomínky dne 1. února 2012.
               
      
                  (11)
               
                  Komise si další informace vyžádala dne 21. února 2012 a 4. března 2012. Německo odpovědělo dne 12. dubna 2012, resp. 24. dubna 2012.
               
      
                  (12)
               
                  Dopisem ze dne 21. března 2012 Komise Německu sdělila, že se rozhodla zahájit řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy (dále jen „rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2012“). Dne 23. dubna 2012 podalo Německo připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení.
               
      
                  (13)
               
                  Rozhodnutí Komise o zahájení řízení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
                      (4). Komise vyzvala zúčastněné strany, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zveřejnění podaly k předmětným opatřením své připomínky.
               
      
                  (14)
               
                  Komise obdržela připomínky od sedmi zúčastněných stran. Tyto připomínky předala dne 6. března 2013 Německu, které mělo možnost se k nim vyjádřit. Německo podalo připomínky dopisem ze dne 8. dubna 2013.
               
      1.3.   SPOLEČNÉ ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PODPORY SA.22030, SA.29404 A SA.32091 (NERES A NEO)
      
      
                  (15)
               
                  Komise si další informace vyžádala dne 10. prosince 2013. Německo odpovědělo dopisy ze dne 9. ledna 2014 a 17. února 2014.
               
      
                  (16)
               
                  Dopisem ze dne 22. února 2014 Komise Německo informovala o přijetí pokynů pro leteckou dopravu z roku 2014 (5) a o skutečnosti, že od okamžiku jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie se budou tyto pokyny vztahovat na daný případ, a vyzvala Německo, aby se k tomu vyjádřilo.
               
      
                  (17)
               
                  Pokyny pro leteckou dopravu z roku 2014 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny dne 4. dubna 2014 (6). Tyto pokyny nahradily pokyny pro leteckou dopravu z roku 2005 (7)
                      (8).
               
      
                  (18)
               
                  Dne 15. dubna 2014 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno oznámení, v němž byly členské státy a zúčastněné strany vyzvány, aby do dvaceti pracovních dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení podaly připomínky k použití pokynů pro leteckou dopravu z roku 2014 v daném případě (9).
               
      
                  (19)
               
                  Komise obdržela připomínky od šesti zúčastněných stran. Tyto připomínky předala dne 28. května 2014 Německu, které mělo možnost se k nim vyjádřit. Německo podalo připomínky dopisem ze dne 13. června 2014.
               
      
                  (20)
               
                  Dopisem ze dne 17. června 2014 souhlasilo Německo vzhledem k naléhavé potřebě přijmout a oznámit rozhodnutí s jeho přijetím v angličtině.
               
      2.   PODROBNÝ POPIS OPATŘENÍ
      
      2.1.   OKOLNOSTI ŠETŘENÍ
      
      2.1.1.   OBECNÉ INFORMACE O LETIŠTI
      
                  (21)
               
                  Letiště Dortmund se nachází ve vzdálenosti přibližně 14 km od města Dortmund ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, která má přibližně 17,6 milionu obyvatel. Letiště obsluhuje oblast Porúří s 5,2 milionu obyvatel, zejména město Dortmund.
               
      
                  (22)
               
                  Tabulka 1 podává přehled letišť s pravidelnými lety, která se nacházejí v blízkosti letiště Dortmund.
                  
                     Tabulka 1
                  
                  
                     Přehled letišť nacházejících se v blízkosti letiště Dortmund
                  
                  
                              Letiště
                           
                              Vzdálenost
                           
                              Doba strávená na cestě autem
                           
                              Doba strávená na cestě vlakem
                           
                              Letiště Dortmund
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Letiště Paderborn/Lippstadt
                           
                              74,1 km
                           
                              44 min.
                           
                              1 h 44 min.
                           
                              Letiště Düsseldorf
                           
                              76,8 km
                           
                              56 min.
                           
                              2 h 15 min.
                           
                              Letiště Münster/Osnabrück
                           
                              77,9 km
                           
                              51 min.
                           
                              1 h 27 min.
                           
                              Letiště Kolín nad Rýnem/Bonn
                           
                              104 km
                           
                              1 h 03 min.
                           
                              2 h 23 min.
                           
                              Letiště Niederrhein-Weeze
                           
                              123 km
                           
                              1 h 30 min.
                           
                              2 h 57 min.
                           
                              Letiště Kassel-Calden
                           
                              138 km
                           
                              1 h 23 min.
                           
                              2 h 56 min.
                           
               
      
                  (23)
               
                  Letiště Dortmund vlastní a provozuje společnost FD, která je zcela ve veřejném vlastnictví (10).
               
      2.1.2.   HISTORICKÉ SOUVISLOSTI A VÝVOJ OBJEMU PŘEPRAVY
      
                  (24)
               
                  Již v roce 1969 rozhodla rada města Dortmund o obecném plánu rozvoje letiště Dortmund (11). V této souvislosti se uskutečnila řada programů rozvoje infrastruktury (např. výstavba nové přistávací a vzletové dráhy v roce 1983 a její prodloužení v roce 1987).
               
      
                  (25)
               
                  V letech 1992/1993 zadala společnost FD v souvislosti se strukturálními a politickými změnami v Německu (např. útlum průmyslu v regionu Porýní-Porúří, znovusjednocení Německa a otevření hranic ve střední a východní Evropě) průzkumy týkající se potenciálu růstu počtu cestujících v regionu (12). Tyto průzkumy ukázaly, že 90 % cestujících využívá letiště Dortmund pro služební cesty, nikoli soukromé cesty. Charterové lety do turistických destinací hrály okrajovou roli. Podle prognóz se očekával růst objemu osobní přepravy na letišti z 196 000 cestujících v roce 1991 na nejméně 664 000 až 731 000 cestujících v roce 2000 a 1,1 milionu cestujících ročně v roce 2010.
               
      
                  (26)
               
                  V tomto kontextu se veřejní společníci společnosti FD v roce 1993 rozhodli stávající infrastrukturu modernizovat a rozšířit. V důsledku toho byl v roce 2000 na letišti Dortmund dokončen nový terminál a došlo k prodloužení dráhy na 2 000 m. Od té doby má letiště Dortmund kapacitu pro odbavení přibližně 2,5 milionu cestujících ročně. V období od roku 2001 do roku 2003 bylo využíváno přibližně pouze 30 % této maximální kapacity letiště.
               
      
                  (27)
               
                  Po teroristických útocích dne 11. září 2001 přišlo letiště o mnoho cestujících na služební cestě. Společnosti Lufthansa a Eurowings významně snížily počet letů a nabízených tras. Tyto dvě letecké společnosti dočasně nahradila společnost Air Berlin, která se však v roce 2003 rozhodla soustředit svou činnost na letišti Düsseldorf.
               
      
                  (28)
               
                  Tabulka 2 ukazuje rozvoj letiště Dortmund z hlediska počtu cestujících v období od roku 1999 do roku 2013.
                  
                     Tabulka 2
                  
                  
                     Vývoj objemu osobní přepravy na letišti Dortmund v období 1999–2013
                  
                  
                              Rok
                           
                              Objem osobní přepravy
                           
                              1999
                           
                              677 400
                           
                              2000
                           
                              719 365
                           
                              2001
                           
                              1 064 153
                           
                              2002
                           
                              994 508
                           
                              2003
                           
                              1 023 339
                           
                              2004
                           
                              1 179 278
                           
                              2005
                           
                              1 742 891
                           
                              2006
                           
                              2 019 666
                           
                              2007
                           
                              2 155 064
                           
                              2008
                           
                              2 329 455
                           
                              2009
                           
                              1 716 519
                           
                              2010
                           
                              1 747 731
                           
                              2011
                           
                              1 822 117
                           
                              2012
                           
                              1 902 747
                           
                              2013
                           
                              1 924 313
                           
               
      
                  (29)
               
                  V roce 2003 pracovalo na letišti Dortmund 1 338 osob: 274 přímo pro provozovatele letiště, 614 pro letecké společnosti provozující činnost z letiště, 365 pro podniky působící na letišti a zbývajících 85 pro orgány veřejné moci (policie, celní správa a jednotka požární ochrany).
               
      
                  (30)
               
                  V roce 2004 se společníci společnosti FD v zájmu vyššího využití kapacity rozhodli změnit strategii a přilákat nízkonákladové letecké společnosti zajišťující spojení s turistickými destinacemi a střední a východní Evropou. Dne 1. července 2004 byl zaveden systém nižších letištních poplatků nazvaný NERES („New and Existing Routes Expansion Scheme“). Dne 1. července 2009 byl zaveden nový ceník letištních poplatků nazvaný NEO („Neue Entgeldordnung“).
               
      
                  (31)
               
                  Komise přezkoumala tato čtyři opatření: 100 % státní záruku za úvěry společnosti FD, smlouvu o odvodu zisku uzavřenou mezi společností FD a společností poskytující veřejné služby DSW21 a dvě opatření týkající se snížení letištních poplatků pro určité letecké společnosti, systémy NERES a NEO.
               
      2.2.   OPATŘENÍ Č. 1: 100 % STÁTNÍ ZÁRUKA VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI FD
      
      
                  (32)
               
                  Programy rozvoje infrastruktury na letišti Dortmund financovala přímo společnost FD prostřednictvím úvěrů, které byly zajištěny 100 % státní zárukou, která byla vydána v roce 1987 a platila až do roku 2000.
               
      2.3.   OPATŘENÍ Č. 2: SMLOUVA O ODVODU ZISKU Z ROKU 1991
      
      
                  (33)
               
                  Dne 20. prosince 1991 rozhodli společníci společnosti FD (město Dortmund a společnost DSW21) o uzavření smlouvy o odvodu zisku (dále jen „smlouva o odvodu zisku z roku 1991“) mezi letištěm a společností DSW21 (13). Podle této smlouvy hradí společnost DSW21 veškeré ztráty společnosti FD. Smlouva vstoupila v platnost dne 1. ledna 1992.
               
      
                  (34)
               
                  Smlouva o odvodu zisku z roku 1991 obsahuje tato ustanovení:
                  
                              a)
                           
                              začlenění společnosti FD do daňové skupiny společnosti DSW21 (článek 2);
                           
                  
                              b)
                           
                              pokrytí celkové výše ročních ztrát společnosti FD ze strany společnosti DSW21 (čl. 3 odst. 3);
                           
                  
                              c)
                           
                              doba trvání smlouvy byla stanovena na nejméně pět let. Poté se měla smlouva automaticky obnovovat vždy o rok (čl. 4 odst. 3). Podle Německa je proto krytí ztrát neomezené, jelikož každoroční automatické obnovení bylo zvoleno z daňových důvodů.
                           
               
      
                  (35)
               
                  K dodržení daňových předpisů byl v roce 1999 přijat dodatek. Smlouva o odvodu zisku z roku 1991 byla dne 12. prosince 2008 pozměněna se zpětnou účinností ode dne 1. ledna 2008, a to s cílem zaručit daňovou účinnost krytí ztrát. Z tohoto důvodu byl vložen odkaz na aktuálně platné znění zákona AktG (Aktiengesetz – zákon o akciových společnostech) s ohledem na krytí ztrát a (v souladu s původním zněním) byla z důvodu právní jistoty stanovena minimální doba trvání pět let s automatickým každoročním obnovením.
               
      
                  (36)
               
                  Níže uvedené tabulky (tabulka 3, tabulka 4 a tabulka 5) udávají investiční a provozní náklady, které byly financovány na základě smlouvy o odvodu zisku z roku 1991, jakož i náklady na činnosti spadající do výkonu veřejné správy.
                  
                     Tabulka 3
                  
                  
                     Investice, o nichž bylo rozhodnuto po vynesení rozsudku ve věci Aéroports de Paris a které byly financovány na základě smlouvy o odvodu zisku
                  
                  
                              (EUR)
                           
                              Rok
                           
                              Investice, včetně pozdějších aktivací
                           
                              Rozhodnuto roku
                           
                              Částka
                           
                              Odpisy ke dni 31.12.2013
                           
                              Částka finanziedurch převzetí ztráty
                           
                              2002
                           
                              Zpřístupnění infrastruktury Západ
                           
                              2001
                           
                              1 276 584
                           
                              – 978 183
                           
                              1 276 584
                           
                               
                           
                              Vyrovnávací a zástupná opatření
                           
                              2001
                           
                              964 529
                           
                              – 735 373
                           
                              964 529
                           
                               
                           
                              Vyvlastnění pozemků
                           
                              2001
                           
                              853 382
                           
                               
                           
                              853 382
                           
                               
                           
                              Systém Skidata – placené parkování Západ
                           
                              2001
                           
                              306 469
                           
                              306 469
                           
                              306 469
                           
                               
                           
                              Celkem:
                           
                               
                           
                              3 400 964
                           
                              – 1 407 087
                           
                              3 400 964
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2006
                           
                              Rozšíření parkoviště Západ 6, Pr 45
                           
                              2006
                           
                              941 215
                           
                              – 474 310
                           
                              941 215
                           
                               
                           
                              Celkem:
                           
                               
                           
                              941 215
                           
                              – 474 310
                           
                              941 215
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2008
                           
                              Rozšíření Západ, část stavby C
                           
                              2008
                           
                              3 694 700
                           
                              – 1 148 720
                           
                              3 694 700
                           
                               
                           
                              F – Zařízení pro přepravu zavazadel, přestavba
                           
                              2008
                           
                              2 004 069
                           
                              – 1 246 012
                           
                              2 004 069
                           
                               
                           
                              G Parkoviště Východ -P3
                           
                              2008
                           
                              1 077 466
                           
                              – 321 267
                           
                              1 077 466
                           
                               
                           
                              Kanalizace G-P3
                           
                              2008
                           
                              664 420
                           
                              – 188 252
                           
                              664 420
                           
                               
                           
                              G – Přístupová cesta/Kruhový objezd
                           
                              2008
                           
                              519 789
                           
                              – 155 023
                           
                              519 789
                           
                               
                           
                              G – P3 2 Úsek stavby
                           
                              2008
                           
                              229 058
                           
                              – 144 223
                           
                              229 058
                           
                               
                           
                              G-P3 Osvětlení
                           
                              2008
                           
                              195 237
                           
                              – 58 230
                           
                              195 237
                           
                               
                           
                              G-P3 Val na ochranu proti hluku
                           
                              2008
                           
                              152 812
                           
                              – 34 637
                           
                              152 812
                           
                               
                           
                              Systém Skidata, rozšíření parkovacího systému P3
                           
                              2008
                           
                              150 078
                           
                              – 109 432
                           
                              150 078
                           
                               
                           
                              3 Čekárny P3
                           
                              2008
                           
                              18 833
                           
                              – 13 340
                           
                              18 833
                           
                               
                           
                              Celkem:
                           
                               
                           
                              8 706 462
                           
                              – 3 419 136
                           
                              8 706 462
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2009
                           
                              B – Přestavba části Střed-Západ
                           
                              2009
                           
                              1 082 791
                           
                              – 170 520
                           
                              1 082 791
                           
                               
                           
                              Celkem:
                           
                               
                           
                              1 082 791
                           
                              – 170 520
                           
                              1 082 791
                           
                               
                           
                              Celkem:
                           
                               
                           
                              14 131 432
                           
                              – 5 471 053
                           
                              14 131 432
                           
                  
                     Tabulka 4
                  
                  
                     Provozní náklady, včetně výkonu veřejné správy, které byly financovány na základě smlouvy o odvodu zisku z roku 1991
                  
                  
                              (TEUR)
                           
                              Rok
                           
                              Provozní náklady podle bodu 25, bod 22 pokynů v oblasti letectví
                           
                               
                           
                              Příjmy z provozní činnosti
                           
                              Výsledek provozoní činnosti
                           
                              Částka
                           
                              2007
                           
                               
                           
                               
                           
                              26 116
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na materiál
                           
                              11 980
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na zaměstnance
                           
                              11 242
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní provozní náklady
                           
                              6 824
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní daně
                           
                              295
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          úkoly v oblasti veřejné správy podle tabulky 3
                                       
                           
                              – 6 173
                           
                              – 4 179
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              24 168
                           
                              21 937
                           
                              – 2 231
                           
                              2 231
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2008
                           
                               
                           
                               
                           
                              26 561
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na materiál
                           
                              12 932
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na zaměstnance
                           
                              10 727
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní provozní náklady
                           
                              7 675
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní daně
                           
                              316
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          úkoly v oblasti veřejné správy podle tabulky 3
                                       
                           
                              – 7 078
                           
                              – 4 047
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              24 572
                           
                              22 514
                           
                              – 2 058
                           
                              2 058
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2009
                           
                               
                           
                               
                           
                              21 577
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na materiál
                           
                              13 343
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na zaměstnance
                           
                              10 860
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní provozní náklady
                           
                              5 848
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní daně
                           
                              266
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          úkoly v oblasti veřejné správy podle tabulky 3
                                       
                           
                              – 7 475
                           
                              – 3 396
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              22 842
                           
                              18 181
                           
                              – 4 661
                           
                              4 661
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              […] (*)
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                              2010
                           
                              Náklady na materiál
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na zaměstnance
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní provozní náklady
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní daně
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          úkoly v oblasti veřejné správy podle tabulky 3
                                       
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              22 808
                           
                              20 035
                           
                              – 2 773
                           
                              2 773
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2011
                           
                               
                           
                               
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na materiál
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na zaměstnance
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní provozní náklady
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní daně
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          úkoly v oblasti veřejné správy podle tabulky 3
                                       
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              22 642
                           
                              20 176
                           
                              – 2 466
                           
                              2 466
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2012
                           
                               
                           
                               
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na materiál
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na zaměstnance
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní provozní náklady
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní daně
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          úkoly v oblasti veřejné správy podle tabulky 3
                                       
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              23 908
                           
                              21 396
                           
                              – 2 512
                           
                              2 512
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2013
                           
                               
                           
                               
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na materiál
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na zaměstnance
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní provozní náklady
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní daně
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          úkoly v oblasti veřejné správy podle tabulky 3
                                       
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              27 148
                           
                              24 254
                           
                              – 2 894
                           
                              2 894
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2014
                           
                               
                           
                               
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                              Leden-březen
                           
                              Náklady na materiál
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Náklady na zaměstnance
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní provozní náklady
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Ostatní daně
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                          —
                                       
                                          úkoly v oblasti veřejné správy podle tabulky 3
                                       
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              5 842
                           
                              3 937
                           
                              – 1 905
                           
                              1 905
                           
                  
                     Tabulka 5
                  
                  
                     Náklady na výkon veřejné správy financované na základě smlouvy o odvodu zisku z roku 1991
                  
                  
                              Rok
                           
                              Úkol v oblasti veřejné správy
                           
                              Investice, včetně pozdějších aktivací
                              (EUR)
                           
                              Odpisy ke dni 31.12.2013
                              (EUR)
                           
                              Provozní náklady financované převzetím ztrát
                              (TEUR)
                           
                              2007
                           
                              Letecký dispečink/meteorolog. služba
                           
                              61 300
                           
                              – 61 300
                           
                               
                           
                               
                           
                              Požární a záchranná služba
                           
                              13 631
                           
                              – 10 366
                           
                               
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              74 931
                           
                              – 71 666
                           
                              1 994
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2008
                           
                              Letecký dispečink/meteorolog. služba
                           
                               
                           
                               
                           
                              1 530
                           
                               
                           
                              Požární a záchranná služba
                           
                              616 032
                           
                              – 343 950
                           
                              1 501
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              616 032
                           
                              – 343 950
                           
                              3 031
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2009
                           
                              Letecký dispečink/meteorolog. služba
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              1 697
                           
                               
                           
                              Požární a záchranná služba
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              2 160
                           
                               
                           
                              Vlastní zabezpečení EU-VO 300/2008
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              222
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              4 079
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2010
                           
                              Letecký dispečink/meteorolog. služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Požární a záchranná služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Vlastní zabezpečení EU-VO 300/2008
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              40 455
                           
                              – 26 970
                           
                              4 487
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2011
                           
                              Letecký dispečink/meteorolog. služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Požární a záchranná služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Vlastní zabezpečení EU-VO 300/2008
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              446 856
                           
                              – 149 248
                           
                              5 163
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2012
                           
                              Letecký dispečink/meteorolog. služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Požární a záchranná služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Vlastní zabezpečení EU-VO 300/2008
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              8 400
                           
                              – 2 012
                           
                              4 874
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2013
                           
                              Letecký dispečink/meteorolog. služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Požární a záchranná služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Vlastní zabezpečení EU-VO 300/2008
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              118 678
                           
                              – 6 674
                           
                              4 650
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              2014
                           
                              Letecký dispečink/meteorolog. služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              Led./břez.
                           
                              Požární a záchranná služba
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Vlastní zabezpečení EU-VO 300/2008
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                               
                           
                              Celkem
                           
                              —
                           
                              —
                           
                              1 212
                           
               
      
                  (37)
               
                  Ve svém posledním podání Německo objasnilo, že za náklady na výkon veřejné správy považovalo náklady na níže uvedené činnosti, na něž se vztahovala smlouva o odvodu zisku z roku 1991:
                  
                              a)
                           
                              řízení letového provozu, kontrolní věž a technické vybavení, například přistávací systémy,
                           
                  
                              b)
                           
                              meteorologické služby,
                           
                  
                              c)
                           
                              jednotka požární ochrany a záchranná jednotka,
                           
                  
                              d)
                           
                              bezpečnost podle nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 300/2008 (14) a § 8 zákona Luftsicherheitsgesetz
                                  (15).
                           
               
      
                  (38)
               
                  Německo předložilo rovněž náklady spojené s činnostmi spadajícími do výkonu veřejné správy, které hradila spolková země Severní Porýní-Vestfálsko:
                  
                              a)
                           
                              bezpečnost z hlediska kontroly cestujících a zavazadel podle § 5 zákona Luftsicherheitsgesetz,
                           
                  
                              b)
                           
                              policie (náklady na poskytnutí prostor),
                           
                  
                              c)
                           
                              celní a hraniční kontroly (náklady na poskytnutí prostor).
                           
               
      2.4.   OPATŘENÍ Č. 3: CENÍK LETIŠTNÍCH POPLATKŮ V RÁMCI SYSTÉMU NERES
      
      
                  (39)
               
                  K zvýšení příjmů (z letištních poplatků a z jiných než leteckých činností) a v zájmu optimálního využití infrastruktury zavedla společnost FD dne 1. července 2004 systém NERES. Tento systém platil až do dne 30. června 2009. Letecké společnosti mohly požádat o nižší letištní poplatky u každého nového spoje a u všech stávajících spojů. Žádost muselo letiště obdržet v období od 1. července 2004 do 30. června 2009 a musela být předložena tři měsíce před zavedením nového spoje.
               
      
                  (40)
               
                  U spojů, které již existovaly ke dni 1. července 2004, se sleva vztahovala pouze na všechny následné cestující. Letecká společnost podporu prostřednictvím systému NERES nezískala, pokud zavedla nový spoj, který nahradil existující spoj, pro nějž již bylo opatření podpory přiznáno. Schválení podpory bylo omezeno pouze kapacitou letiště Dortmund.
               
      
                  (41)
               
                  Pokud letecká společnost splňovala kritéria systému, byl v rámci systému NERES poskytnut pro každé letadlo marketingový příspěvek a sleva z jednotného poplatku za využívání letiště v závislosti na celkovém ročním toku osobní přepravy dané letecké společnosti.
               
      
                  (42)
               
                  Podle ceníku poplatků byly letištní poplatky stanoveny v zásadě na základě veškerých pohybů letadel, a nikoli podle počtu cestujících. Poplatky zahrnovaly tyto položky: přistávací poplatek, parkovací poplatek, poplatky za služby infrastruktury (odbavení, manipulace se zavazadly a poplatky za parkování letadel) a poplatky za služby pozemního odbavování (odbavení cestujících, výdej zavazadel, nakládka a vykládka a pozemní odbavování).
               
      
                  (43)
               
                  Systém se uplatňoval současně s tehdejším ceníkem letištních poplatků společnosti FD, který platil od 1. listopadu 2000 (dále jen „systém z roku 2000“), jak bylo schváleno Ministerstvem dopravy spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. U spojů, které využívaly systém NERES, nahradil systém NERES systém z roku 2000. Místo různých poplatků stanovených v rámci systému z roku 2000 hradily dotyčné letecké společnosti za cestujícího jednotný poplatek za využívání letiště. Tento poplatek pak zahrnoval poplatky za veškeré letištní služby s výjimkou poplatku za bezpečnost letu.
               
      
                  (44)
               
                  Výše jednotného poplatku za využívání letiště závisela na počtu sedadel v jednotlivých letadlech. Podle počtu sedadel se rozlišovalo těchto pět kategorií, jak je uvedeno v tabulkách 6 a 7:
                  
                     Tabulka 6
                  
                  
                     Pět kategorií podle počtu sedadel
                  
                  
                              Kategorie 1
                           
                              Minimálně 140 sedadel
                           
                              Kategorie 2
                           
                              Minimálně 100 sedadel
                           
                              Kategorie 3
                           
                              Minimálně 70 sedadel
                           
                              Kategorie 4
                           
                              Minimálně 40 sedadel
                           
                              Kategorie 5
                           
                              Méně než 40 sedadel
                           
                  
                     Tabulka 7
                  
                  
                     Jednotný poplatek za využívání letiště podle kategorií
                  
                  
                              Od 1. července 2004 do 30. června 2005
                           
                              5,00 EUR
                           
                              kategorie 1
                           
                              8,00 EUR
                           
                              kategorie 2
                           
                              11,00 EUR
                           
                              kategorie 3
                           
                              20,00 EUR
                           
                              kategorie 4
                           
                              25,00 EUR
                           
                              kategorie 5
                           
                              Od 1. července 2005 do 30. června 2006
                           
                              6,75 EUR
                           
                              kategorie 1
                           
                              9,00 EUR
                           
                              kategorie 2
                           
                              11,75 EUR
                           
                              kategorie 3
                           
                              20,00 EUR
                           
                              kategorie 4
                           
                              25,00 EUR
                           
                              kategorie 5
                           
                              Od 1. července 2006 do 30. června 2007
                           
                              6,75 EUR
                           
                              kategorie 1
                           
                              9,00 EUR
                           
                              kategorie 2
                           
                              11,75 EUR
                           
                              kategorie 3
                           
                              20,00 EUR
                           
                              kategorie 4
                           
                              25,00 EUR
                           
                              kategorie 5
                           
                              Od 1. července 2007 do 30. června 2008
                           
                              7,50 EUR
                           
                              kategorie 1
                           
                              9,75 EUR
                           
                              kategorie 2
                           
                              12,25 EUR
                           
                              kategorie 3
                           
                              20,00 EUR
                           
                              kategorie 4
                           
                              25,00 EUR
                           
                              kategorie 5
                           
                              Od 1. července 2008 do 30. června 2009
                           
                              7,50 EUR
                           
                              kategorie 1
                           
                              9,75 EUR
                           
                              kategorie 2
                           
                              12,25 EUR
                           
                              kategorie 3
                           
                              20,00 EUR
                           
                              kategorie 4
                           
                              25,00 EUR
                           
                              kategorie 5
                           
               
      
                  (45)
               
                  Kromě slev z jednotného poplatku za využívání letiště poskytovalo letiště rovněž marketingový příspěvek za cestujícího k zavedení nového spojení. Tento příspěvek závisel na četnosti nového spojení a na počtu sedadel dostupných pro daný spoj.
                  
                     Tabulka 8
                  
                  
                     Marketingový příspěvek
                  
                  
                              Četnost nových podporovaných letů
                           
                              Marketingový příspěvek za cestujícího a let
                           
                              Tři letecká spojení s kapacitou nejméně 100 000  sedadel ročně
                           
                              0,30 EUR
                           
                              Čtyři letecká spojení s kapacitou nejméně 175 000  sedadel ročně
                           
                              0,50 EUR
                           
                              Pět leteckých spojení s kapacitou nejméně 225 000  sedadel ročně
                           
                              1,00 EUR
                           
               
      
                  (46)
               
                  Dne 1. července 2005 vstoupila v platnost dodatečná sleva v závislosti na celkovém počtu odlétajících cestujících dané letecké společnosti. Sleva byla přiznána navíc k jednotnému poplatku za využívání letiště, který musela společnost hradit. S přihlédnutím ke slevě získané prostřednictvím marketingového příspěvku však neměly být uživatelské poplatky podle předpokladů nižší než 5 EUR.
                  
                     Tabulka 9
                  
                  
                     Slevy podle celkového počtu odlétajících cestujících
                  
                  
                              Počet odlétajících cestujících ročně
                           
                              500 000  až 1 000 000
                           
                              1 000 001  až 1 500 000
                           
                              1 500 001  až 2 000 000
                           
                              Více než 2 000 000
                           
                              Sleva z jednotného letištního poplatku za odlétajícího cestujícího
                           
                              1,00 EUR
                           
                              1,50 EUR
                           
                              2,00 EUR
                           
                              3,00 EUR
                           
               
      2.5.   OPATŘENÍ Č. 4: CENÍK LETIŠTNÍCH POPLATKŮ V RÁMCI SYSTÉMU NEO
      
      
                  (47)
               
                  Systém NEO byl zaveden dne 1. července 2009 a nahradil předchozí systém slev NERES (16) a ceník letištních poplatků zavedený dne 1. listopadu 2000. Systém NEO původně nebyl časově omezený a rozhodnutí o zavedení systému NEO se zakládalo na obchodním plánu, který byl schválen v roce 2008 a obsahoval prognózy do roku 2019. Dne 1. ledna 2011 byl systém NEO pozměněn a některé poplatky se zvýšily.
               
      2.5.1.   ODLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ POPLATKY
      
                  (48)
               
                  U pravidelných letů stanovil systém NEO jednotný odletový a přistávací poplatek (17). Odletový poplatek (zahrnující přistávací poplatky) závisel na počtu cestujících na palubě, celkovém počtu přepravených cestujících za rok a velikosti letadla. Minimální poplatek činil 100 EUR. Poplatky byly rozděleny do tří kategorií podle typu letadla a počtu dostupných sedadel.
               
      
                  (49)
               
                  Tabulka 10 podává přehled platných odletových poplatků u pravidelných letů, které byly zavedeny dne 1. července 2009.
                  
                     Tabulka 10
                  
                  
                     Odletové poplatky v rámci systému NEO (zahrnující přistávací poplatky) u pravidelných letů na letišti Dortmund v období červenec 2009 – listopad 2011
                  
                  
                              Odletové poplatky u kategorie 1 – letadla s více než 120 sedadly
                           
                              Celkový počet cestujících za kalendářní rok
                           
                              Odletový poplatek za cestujícího (EUR)
                           
                              % snížení
                           
                              Více než 500 000
                           
                              2,50
                           
                              68,75
                           
                              250 001  až 500 000
                           
                              4,00
                           
                              50,00
                           
                              0 až 250 000
                           
                              8,00
                           
                              0
                           
                              Odletové poplatky u kategorie 2 – letadla s 50 až 120 sedadly
                           
                              Celkový počet cestujících za kalendářní rok
                           
                              Odletový poplatek za cestujícího (EUR)
                           
                              % snížení
                           
                              Více než 100 000
                           
                              3,75
                           
                              68,75
                           
                              50 001  až 100 000
                           
                              6,00
                           
                              50,00
                           
                              0 až 50 000
                           
                              12,00
                           
                              0
                           
                              Odletové poplatky u kategorie 3 – letadla s maximálně 50 sedadly
                           
                              Celkový počet cestujících za kalendářní rok
                           
                              Odletový poplatek za cestujícího (EUR)
                           
                              % snížení
                           
                              Více než 50 000
                           
                              6,00
                           
                              62,50
                           
                              25 001  až 50 000
                           
                              8,00
                           
                              50,00
                           
                              0 až 25 000
                           
                              16,00
                           
                              0
                           
               
      
                  (50)
               
                  U nepravidelných letů rozlišoval systém NEO mezi odletovými poplatky a přistávacími poplatky. Přistávací poplatek činil 2,23 EUR za 1 000 kg maximální vzletové hmotnosti (MTOW). Odletový poplatek závisel mimo jiné na maximální vzletové hmotnosti letadla a úrovni protihlukové ochrany.
               
      
                  (51)
               
                  U letadel, které zůstaly na letišti déle než tři hodiny, se navíc hradil parkovací poplatek. Výše parkovacího poplatku závisela na maximální vzletové hmotnosti letadla. Tento poplatek se obvykle nevztahoval na nízkonákladové dopravce, jelikož ti zachovávají dobu obrátky co nejkratší.
               
      
                  (52)
               
                  Bezpečnostní poplatek činil 0,30 EUR za odlétajícího cestujícího; poplatek určený na pomoc osobám s omezenou schopností pohybu (18) činil 0,36 EUR za odlétajícího cestujícího.
               
      2.5.2.   POPLATKY ZA POZEMNÍ ODBAVOVÁNÍ
      
                  (53)
               
                  Poplatky za služby pozemního odbavování byly u pravidelných letů stanoveny v individuálních smlouvách uzavřených mezi leteckými společnostmi a letištěm, a to podle rozsahu poskytovaných služeb. Sleva založená na objemu byla přiznána v závislosti na počtu přepravených cestujících.
               
      
                  (54)
               
                  V roce 2010 existovaly individuální smlouvy se společnostmi Wizz Air, EasyJet, Air Berlin, Germanwings, Sky Airlines a Sun Express. Dne 1. listopadu 2011 existovaly další smlouvy se společnostmi Corendon, Tailwind, Germania, Pegasus, Freebird, Air Arabia, Bulgarian Air Charter a Air Via.
               
      
                  (55)
               
                  U nepravidelných letů závisely poplatky za služby pozemního odbavování na velikosti letadla. Služby pro cestující byly vypočítány na základě individuálních smluv. Cena za odmrazování byla stanovena podle maximální vzletové hmotnosti letadla.
               
      
                  (56)
               
                  Tabulka 11 udává úroveň pokrytí nákladů poplatky za pozemní odbavování na letišti Dortmund mezi roky 2009 a 2019. Poplatky za pozemní odbavování uvedené v Tabulka 11 představují průměrné poplatky pro hlavní zákazníky letiště Dortmund. Nejnižší poplatky za odbavování ve výši […] EUR (pro […]) v roce 2009 pokrývaly náklady na služby, které činily přibližně […] EUR.
                  
                     Tabulka 11
                  
                  
                     Pokrytí nákladů poplatky za pozemní odbavování
                  
                  
                              (V EUR)
                           
                               
                           
                              2009
                           
                              2010
                           
                              2011
                           
                              2012
                           
                              2013
                           
                              2014
                           
                              2015
                           
                              2016
                           
                              2017
                           
                              2018
                           
                              2019
                           
                              Příjmy z pozemního odbavování
                           
                              [5,8–6,2]
                           
                              [5,8– 6,2]
                           
                              [5,8– 6,2]
                           
                              [5,8– 6,2]
                           
                              [5,8– 6,2]
                           
                              [6,2– 6,5]
                           
                              [6,2– 6,5]
                           
                              [6,2– 6,5]
                           
                              [6,5–6,8]
                           
                              [6,5– 6,8]
                           
                              [6,5– 6,8]
                           
                              Náklady na pozemní odbavování
                           
                              [4,0– 4,4]
                           
                              [4,0– 4,4]
                           
                              [4,0– 4,4]
                           
                              [4,0– 4,4]
                           
                              [4,0– 4,4]
                           
                              [4,5– 4,9]
                           
                              [4,5– 4,9]
                           
                              [4,5– 4,9]
                           
                              [4,5–4,9]
                           
                              [5,0– 5,2]
                           
                              [5,0– 5,2]
                           
               
      2.5.3.   CELKOVÉ POPLATKY HRAZENÉ LETECKÝMI SPOLEČNOSTMI PO ODEČTENÍ MARKETINGOVÉ PODPORY
      
                  (57)
               
                  Německo poskytlo Tabulka 12 k doložení skutečných příjmů letiště na cestujícího, které plynuly z odletových poplatků a z veškerých ostatních poplatků, po odečtení částek marketingových příspěvků ve prospěch leteckých společností od 1. listopadu 2011. Odletové poplatky mezi zavedením systému NEO v roce 2009 a rokem 2011 vzrostly.
                  
                     Tabulka 12
                  
                  
                     Příjmy za odlétajícího cestujícího od 1. listopadu 2011
                  
                  
                              (EUR)
                           
                              Letecká společnost
                           
                              Odletový poplatek
                           
                              Celkové poplatky dohodnuté v individuálních smlouvách (pozemní odbavování)
                           
                              Celkem
                           
                              Wizz Air
                           
                              3,00
                           
                              […]
                           
                              [5–10]
                           
                              Germanwings
                           
                              5,00
                           
                              […]
                           
                              [5–10]
                           
                              EasyJet
                           
                              5,00
                           
                              […]
                           
                              [5–10]
                           
                              Air Berlin/Fly Niki
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [15–20]
                           
                              Sun Express
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [15–20]
                           
                              Sky Airlines
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [15–20]
                           
                              Corendon
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [15–20]
                           
                              Tailwind
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [20–25]
                           
                              Germania
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [20–25]
                           
                              Pegasus
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [20–25]
                           
                              Freebird
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [20–25]
                           
                              Air Arabia
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [20–25]
                           
                              Bulgarian Air Charter
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [20–25]
                           
                              Air Via
                           
                              10,00
                           
                              […]
                           
                              [25–30]
                           
               
      3.   DŮVODY ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A ŠETŘENÍ KOMISE
      
      
                  (58)
               
                  V rozhodnutích o zahájení řízení z roku 2007 a 2012 zahájila Komise šetření týkající se 100 % státních záruk, smlouvy o odvodu zisku z roku 1991, systému poplatků NERES a systému poplatků NEO včetně souvisejících slev.
               
      3.1.   OPATŘENÍ Č. 1: 100 % STÁTNÍ ZÁRUKA
      
      
                  (59)
               
                  Co se týká 100 % státní záruky, Komise vyslovila pochybnosti, zda by 100 % záruky za úvěry na financování programů týkajících se infrastruktury na letišti Dortmund poskytl za běžných tržních podmínek i tržně jednající hospodářský subjekt. Pokud by se měl vyvodit závěr, že tomu tak nebylo, měla Komise rovněž pochybnosti o tom, zda by bylo možno tuto podporu pokládat za slučitelnou s vnitřním trhem.
               
      3.2.   OPATŘENÍ Č. 2: SMLOUVA O ODVODU ZISKU Z ROKU 1991
      
      
                  (60)
               
                  V rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2012 vyslovila Komise pochybnosti zejména ohledně toho, zda úpravy smlouvy v roce 1999 a 2008 nevedly k podstatné změně smlouvy o odvodu zisku z roku 1991. Komise tudíž nadnesla otázku, zda není nutné pozměněnou smlouvu o odvodu zisku z roku 1991 posoudit jako nové opatření.
               
      
                  (61)
               
                  Komise měla rovněž pochybnosti ohledně toho, zda určité ztráty v souvislosti s činnostmi spadajícími do výkonu veřejné správy, jako je celní odbavení, řízení letového provozu a jednotka požární ochrany, podléhají systému kontroly státní podpory, či nikoli.
               
      
                  (62)
               
                  Komise taktéž pochybovala o tom, zda společnost DSW21 jednala jako tržně jednající hospodářský subjekt, když se společností FD uzavřela smlouvu o odvodu zisku z roku 1991 a posléze tuto smlouvu pozměnila. Komise měla tudíž pochybnosti ohledně toho, zda hrazení ročních ztrát společnosti FD představovalo státní podporu a zda by bylo možno považovat tuto podporu za slučitelnou s vnitřním trhem podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy. Zejména se zdálo, že hrazení provozních ztrát společnosti FD zahrnuje provozní podporu, která pravděpodobně nesplňuje požadavky stanovené s ohledem na výjimky v čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy.
               
      3.3.   OPATŘENÍ Č. 3: CENÍK V RÁMCI SYSTÉMU NERES
      
      
                  (63)
               
                  Co se týká systému NERES, Komise vyslovila pochybnosti, zda by tržně jednající hospodářský subjekt zavedl systém NERES a uzavřel na tomto základě podobné dohody s leteckými společnostmi využívajícími letiště Dortmund. Pokud by bylo zjištěno, že ceník a dohoda představují státní podporu, měla Komise pochybnosti o tom, zda by bylo možno tato opatření považovat za slučitelná s vnitřním trhem.
               
      3.4.   OPATŘENÍ Č. 4: CENÍK V RÁMCI SYSTÉMU NEO
      
      
                  (64)
               
                  Co se týká systému NEO, Komise měla pochybnosti, zda by tržně jednající hospodářský subjekt zavedl systém NEO a zda by na tomto základě uzavřel podobné smlouvy s leteckými společnostmi, které využívají letiště Dortmund. Pokud by tomu tak nebylo, měla Komise opět pochybnosti, zda by podporu obsaženou v ceníku a dohodách bylo možno pokládat za slučitelnou s vnitřním trhem.
               
      4.   PŘIPOMÍNKY NĚMECKA
      
      4.1.   OPATŘENÍ Č. 1: 100 % STÁTNÍ ZÁRUKA VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI FD
      
      
                  (65)
               
                  Podle Německa nevzala Komise v úvahu skutečnost, že záruky jsou součástí programu rozvoje infrastruktury na letišti Dortmund. Německo v této souvislosti uvedlo, že letiště Dortmund hraje od roku 1991 důležitou úlohu v dopravní koncepci spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.
               
      
                  (66)
               
                  Německo objasnilo, že město Dortmund a společnost DSW21 poskytly 100 % záruky za účelem zajištění úvěrů na financování rozvoje infrastruktury na letišti Dortmund.
               
      
                  (67)
               
                  Německo předložilo úplný přehled všech (100 % státních) záruk, které byly poskytnuty ve prospěch společnosti FD od roku 1987 do roku 2000, jak je shrnuto v Tabulka 13 (19).
                  
                     Tabulka 13
                  
                  
                     Přehled 100 % státních záruk k zajištění úvěrů společnosti FD v období 1987–2000
                  
                  
                              Č.
                           
                              Opatření infrastruktury
                           
                              Výše úvěru (EUR)
                           
                              Rok poskytnutí
                           
                              Záruka za úvěr
                           A.   Projekty týkající se staré infrastruktury v období 1987–1992
                           
                              1
                           
                              Prodloužení dráhy A, přeložka vedení vysokého napětí
                           
                              1 278 230
                           
                              1987
                           
                              Město Dortmund
                           
                              2
                           
                              Prodloužení dráhy A, přeložka vedení vysokého napětí
                           
                              1 278 230
                           
                              1987
                           
                              Město Dortmund
                           
                              3
                           
                              Prodloužení dráhy A, přeložka vedení vysokého napětí
                           
                              1 022 584
                           
                              1988
                           
                              Město Dortmund
                           
                              4
                           
                              Prodloužení dráhy A, přeložka vedení vysokého napětí
                           
                              1 278 230
                           
                              1989
                           
                              Město Dortmund
                           
                              5
                           
                              Ostatní opatření
                           
                              1 022 584
                           
                              1992
                           
                              DSW21
                           B.   Minulé investice v období 1993–2003
                           
                              6
                           
                              Rozšíření zvukotěsné kabiny, splašková stoka ve východní části, provozní plocha ve východní části, kanalizace
                           
                              2 812 105
                           
                              1995
                           
                              DSW21
                           
                              7
                           
                              Objekt […]
                           
                              4 090 335
                           
                              1996
                           
                              Město Dortmund
                           
                              8
                           
                              Objekt […]
                           
                              2 045 168
                           
                              1996
                           
                              DSW21
                           
                              9
                           
                              Prodloužení dráhy na 1 450  m
                           
                              3 988 077
                           
                              1997
                           
                              Město Dortmund
                           
                              10
                           
                              Věž, terminál/parkoviště 1, provozní plocha atd.
                           
                              17 383 924
                           
                              1997
                           
                              Město Dortmund
                           
                              11
                           
                              Věž, terminál/parkoviště 1, provozní plocha atd.
                           
                              17 383 924
                           
                              1997
                           
                              Město Dortmund
                           
                              12
                           
                              Rekonstrukce terminálu A, centrum nákladní dopravy
                           
                              1 482 747
                           
                              1998
                           
                              DSW21
                           
                              13
                           
                              Věž, terminál/parkoviště 1, provozní plocha atd.
                           
                              6 876 876
                           
                              1998
                           
                              Město Dortmund
                           
                              14
                           
                              Napojení na komunikaci v severní části, přeložka plynovodu a vodovodu
                           
                              2 172 991
                           
                              1999
                           
                              DSW21
                           
                              15
                           
                              Provozní plocha mechanizace
                           
                              6 237 761
                           
                              1999
                           
                              DSW21
                           
                              16
                           
                              Věž, terminál, provozní plocha a jiná opatření v oblasti infrastruktury
                           
                              6 736 782
                           
                              1999
                           
                              Město Dortmund
                           
                              17
                           
                              Prodloužení dráhy, nové uspořádání všeobecného letectví atd.
                           
                              3 195 574
                           
                              2000
                           
                              Město Dortmund
                           
                              18
                           
                              Prodloužení dráhy, nové uspořádání všeobecného letectví atd.
                           
                              33 795 393
                           
                              2000
                           
                              Město Dortmund
                           
                              19
                           
                              Věž, terminál/parkoviště 1, provozní plocha atd.
                           
                              11 120 598
                           
                              2000
                           
                              Město Dortmund
                           
                              20
                           
                              Věž, terminál/parkoviště 1, provozní plocha atd.
                           
                              13 484 812
                           
                              2000
                           
                              Město Dortmund
                           
                              21
                           
                              Prodloužení dráhy, nové uspořádání všeobecného letectví atd.
                           
                              21 781 034
                           
                              2000
                           
                              Město Dortmund
                           
                              
                                 Zdroj: podání Německa ze dne 23. dubna 2012.
                           
               
      
                  (68)
               
                  Německo uvedlo, že tyto záruky byly neodvolatelně poskytnuty mezi roky 1987 a 2000, tudíž před tím, než bylo objasněno, že se na letiště vztahují pravidla státní podpory. Německo rovněž tvrdilo, že záruky byly tudíž neodvolatelně uděleny před vynesením rozsudku ve věci Aéroports de Paris a od té doby se nezměnily. Německo mimoto zdůraznilo, že tyto záruky nebyly prodlouženy ani jinak pozměněny.
               
      
                  (69)
               
                  Německo také tvrdilo, že provozovatel zaplatil za tyto záruky tržní poplatek.
               
      4.2.   OPATŘENÍ Č. 2 SMLOUVA O ODVODU ZISKU Z ROKU 1991
      
      
                  (70)
               
                  Německo s ohledem na výklad a použitelnost čl. 107 odst. 1 Smlouvy na smlouvu o odvodu zisku z roku 1991 uvedlo, že tato smlouva byla neodvolatelně uzavřena před vynesením rozsudku Tribunálu ve věci Aéroports de Paris (20). Německo potvrdilo, že smlouva o odvodu zisku byla neodvolatelně uzavřena již v roce 1991 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 1992 a že hrazení ročních ztrát společností DSW21 bylo zcela založeno na této smlouvě. Německo tudíž zastávalo názor, že by se na smlouvu neměla pravidla státní podpory vztahovat.
               
      
                  (71)
               
                  Německo se domnívalo, že v tomto případě nelze použít pokyny pro leteckou dopravu z roku 2005, jelikož smlouva o odvodu zisku z roku 1991 byla podepsána v rámci opatření v oblasti infrastruktury, která byla provedena počátkem 90. let minulého století, tj. před přijetím a zveřejněním pokynů. Německo dále uvedlo, že smlouva o odvodu zisku z roku 1991 byla nezbytná pro rozšíření letiště. Německo v souladu s tím objasnilo, že rada města Dortmund smlouvu schválila jako alternativu přímého grantu určeného na financování rozšíření letiště. Německo tvrdilo, že nová infrastruktura byla přístupná pro každého potenciálního uživatele bez jakékoli diskriminace. Předpokládalo se, že se letiště Dortmund stane veřejným letištěm, což podle Německa představovalo společný zájem.
               
      
                  (72)
               
                  Německo předložilo studie, v nichž byly představeny možnosti a perspektivy rozvoje bývalého polního letiště Dortmund-Wickede (21). Výsledkem bylo to, že rozvoj polního letiště na letiště povede k zvýšení objemu osobní přepravy na 196 000 cestujících v roce 1991, 664 000–731 000 cestujících v roce 2001 a až 1,1 milionu cestujících v roce 2010. Německo tvrdilo, že před rozšířením činila kapacita letiště pouze 750 000 cestujících, rozšíření bylo tudíž nezbytné. Německo v tomto ohledu potvrdilo, že prognózy v rámci průzkumů byly správné. V roce 2000 využilo letiště Dortmund 719 365 cestujících a počtu odhadovaného pro rok 2010 bylo dosaženo již v roce 2001 s 1 064 153 cestujících.
               
      
                  (73)
               
                  Německo uvedlo, že smlouva o odvodu zisku z roku 1991 nebyla rozšířena ani se nijak nezměnila, nebyla ukončena a nebyla ani časově omezená. Německo podotklo, že dodatek z roku 1999 i změna z roku 2008 byly uzavřeny čistě z důvodu dodržení požadavků německých daňových předpisů a neovlivnily zásadu neomezeného krytí ročních ztrát. Podle Německa proto nepředstavovala změna smlouvy o odvodu zisku z roku 1991 uzavřené mezi společnostmi FD a DSW21, k níž došlo v roce 2008, nové opatření, nýbrž se jednalo o stejnou smlouvu, která byla předmětem šetření v rozhodnutí o zahájení řízení z roku 2007.
               
      
                  (74)
               
                  Německo se mimoto domnívalo, že zásadu tržně jednajícího hospodářského subjektu lze uplatnit pouze v kontextu tehdejší situace. Německo rovněž tvrdilo, že jelikož v té době se provozování a výstavba letišť nepokládaly za hospodářskou činnost, letiště se nepokládala za podniky spadající do oblasti působnosti čl. 107 odst. 1 Smlouvy.
               
      
                  (75)
               
                  Německo také uvedlo, že určité provozní a kapitálové náklady (odpisy a náklady na financování) spadaly do výkonu veřejné správy a pravidla státní podpory se na ně nevztahují. Podle názoru Německa patřily k těmto nákladům například policie, celní odbavení a řízení letového provozu.
               
      
                  (76)
               
                  Německo tvrdilo, že smlouva o odvodu zisku z roku 1991 splňovala požadavky stanovené v rozsudku ve věci Altmark (22) ze dne 24. července 2003. Německo ve svém podání uvedlo, že společnost FD byla radou města Dortmund oficiálně pověřena dalším rozvojem infrastruktury na letišti Dortmund a že neobdržela nadměrnou náhradu. Ačkoliv na provozování letiště nebylo vypsáno řízení o zadání veřejné zakázky, společnost FD byla podle Německa průměrným a správně řízeným podnikem.
               
      
                  (77)
               
                  Německo rovněž uvedlo, že ztráty letiště zahrnovaly náklady související s investicemi, o nichž bylo rozhodnuto před vynesením rozsudku ve věci Aéroports de Paris v roce 2000, a náklady na výkon veřejné správy.
               
      
                  (78)
               
                  Německo v této souvislosti předložilo při řadě příležitostí různé seznamy činností, které se pokládaly za činnosti spadající do výkonu veřejné správy. Přehled podle nejnovějšího podání je uveden v tabulce 4 a tabulce 5.
               
      
                  (79)
               
                  Podle názoru Německa nespadají s odkazem na rozsudek ve věci letiště Leipzig/Halle tato opatření do systému kontroly státní podpory. Podle Německa by v případě vynětí těchto nákladů z nákladové základny vykázala společnost FD kladný EBITDA.
               
      
                  (80)
               
                  Německo uvedlo, že opatření nelze každopádně považovat za provozní podporu, nýbrž za investiční podporu, kterou lze pokládat za slučitelnou se Smlouvou podle čl. 107 odst. 3 písm. b) a c) Smlouvy. Německo však připustilo, že by projekty společného evropského zájmu ve smyslu čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy měl realizovat více než jeden členský stát. Německo nicméně tvrdilo, že celková strukturální transformace, jejíž součástí byla i výstavba letištní infrastruktury, byla ve společném zájmu Unie, je proto slučitelná s vnitřním trhem.
               
      4.3.   OPATŘENÍ Č. 3: SYSTÉM NERES
      
      
                  (81)
               
                  Německo tvrdilo, že opatření v rámci systému NERES nelze pokládat za státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy. Německo považovalo systém NERES za program na podporu rozšíření letiště Dortmund, přičemž o účast v tomto programu mohla požádat každá letecká společnost, nebyl proto diskriminační. Podle Německa se každopádně systém NERES vztahoval nejméně na tři letecké společnosti, a z tohoto důvodu jej tudíž nelze považovat za faktickou diskriminaci ve prospěch společnosti EasyJet. Německo také zdůraznilo, že program byl časově omezený a vztahoval se pouze na letecké společnosti, které v té době zahájily nebo rozšířily svou činnost na letišti Dortmund. Podle názoru Německa nebyla opatření v rámci systému NERES selektivní, jelikož nezvýhodňovala pouze určité letecké společnosti.
               
      
                  (82)
               
                  Podle Německa nelze systém NERES přičíst státu, jelikož vedení společnosti FD zavedlo program z vlastního podnětu a na vlastní odpovědnost. Německo potvrdilo, že se dozorčí rada společnosti FD, společníci společnosti DSW21 ani město Dortmund na přípravě systému NERES nepodíleli.
               
      
                  (83)
               
                  Německo předložilo alternativní scénáře se systémem NERES a bez něj a dospělo k závěru, že by tržně jednající hospodářský subjekt jednal stejně. Podle těchto scénářů se očekávalo, že zisk po zavedení systému NERES bude vyšší než v případě, že by tento systém zaveden nebyl, jelikož jeho účelem bylo zvýšení počtu cestujících. Očekávalo se, že se systémem NERES bude letiště ziskové od roku 2008. Německo Komisi připomenulo, že by uzavření letiště rovněž znamenalo náklady, a podotklo, že podle § 45 vyhlášky o povolování letecké dopravy (Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung, dále jen „LuftVZO“) se vyžaduje řádný provoz a údržba letiště namísto jeho uzavření.
               
      
                  (84)
               
                  Po útocích dne 11. září 2001 se počet cestujících snížil a podle Německa došlo ke změně podmínek na trhu. Systém NERES bylo proto nutné zavést s cílem opět zvýšit počty cestujících a využití infrastruktury. Německo tvrdilo, že v důsledku systému NERES se společnosti FD podařilo na rozdíl od ostatních letišť v té době počet cestujících udržet.
               
      
                  (85)
               
                  Podle Německa se poptávka v celé Evropě v té době soustředila na nízkonákladové dopravce. Německo tvrdilo, že jelikož hlavní zákazník letiště Dortmund, společnost Air Berlin, přemisťovala v rostoucí míře své lety na jiná letiště, byla společnost FD nucena zavést pobídky, jako byl systém NERES. Německo však vysvětlilo, že se systém NERES nezaměřoval pouze na nízkonákladové letecké společnosti; společnost FD měla zájem rovněž na tom, aby na letišti Dortmund začaly provozovat činnost i letecké společnosti zaměřující se na cestující na služební cestě, společnost Lufthansa však na žádost společnosti FD nereagovala kladně.
               
      
                  (86)
               
                  Německo uvedlo, že se systémem NERES nepřevzala společnost FD rizika, nýbrž vytvořila strategii pro obnovení ziskovosti. Tržně jednající hospodářský subjekt by se choval stejně, jak Německo tvrdilo, zejména vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku zavedení pobídek v rámci systému NERES se již letišti podařilo získat společnost EasyJet. Německo předložilo obchodní plán, který byl použit při zavedení systému NERES. V obchodním plánu byl porovnán optimistický scénář, základní scénář a pesimistický scénář společnosti FD se zavedením systému NERES a bez něj. Podle každého scénáře se očekával roční růst počtu cestujících o 4–7 %. Toto očekávání bylo založeno na evropských a celosvětových prognózách „Luftverkehrsinitiative“. Obchodní plán podle každého scénáře očekával, že se společnosti FD podaří zvýšit rovněž příjmy z jiných než leteckých činností o 5 % ročně. Toto očekávání vycházelo z vývoje v letech 1999 až 2003, kdy počet cestujících vzrostl v průměru o 14,39 % a příjmy z parkování se současně zvýšily v průměru o 27,64 % kvůli průměrnému ročnímu růstu parkovacích poplatků o 13,25 %.
               
      
                  (87)
               
                  Scénáře vycházely dále z předpokladu, že společnost FD bude s to ušetřit náklady externím zajištěním zaměstnanců. Všechny scénáře předpokládaly, že vzhledem k pobídkám bude letiště Dortmund v důsledku vyššího počtu cestujících s to zvýšit parkovací poplatky o dalších 10 %. Podle optimistického scénáře se předpokládalo, že letiště bude v roce 2015 plně ziskové. Pesimistický scénář předpokládal, že tento růst bude možný pouze po zbývající dobu, během níž zůstane na letišti společnost EasyJet. Německo podotklo, že i podle pesimistického scénáře by po zavedení pobídek byl výsledek společnosti FD lepší než bez pobídek. Podle Německa se rovněž očekávalo, že se na letišti Dortmund nakonec usadí tolik leteckých společností, že nárůst počtu cestujících dokonce předčí prognózy a očekávání. Německo uvedlo, že po zavedení pobídek v rámci systému NERES bude letiště ziskovější kvůli vyššímu počtu cestujících a využití kapacity. Německo všechny scénáře podrobně představilo. Bez zavedení pobídek by letiště Dortmund využívalo podle optimistického scénáře 60 % své kapacity, což znamenalo 1,7 milionu cestujících. Podle pesimistického scénáře by využívalo 44 % své kapacity. I podle optimistického scénáře by společnost FD vykazovala i nadále provozní ztráty a v nadcházejících letech nebylo možno předpokládat zlepšení situace. Podle pesimistického scénáře by se provozní ztráty nejprve zvyšovaly a poté by okolo roku 2014 mírně klesly, i nadále by však byly podstatně vyšší než v roce 2003.
               
      
                  (88)
               
                  Německo uvedlo, že zavedení systému NERES představovalo pro společnost FD nejziskovější možnost, a to i v porovnání s uzavřením letiště Dortmund. Bylo zejména ziskovější než alternativa spočívající v uplatňování původního ceníku letištních poplatků, který byl zaveden dne 1. listopadu 2000. Německo rovněž objasnilo, že provedené posouzení prokázalo, že v důsledku systému NERES bude společnost FD schopna dosáhnout maximálního počtu cestujících, příjmů z leteckých a jiných než leteckých činností a hospodářského výsledku před úroky, zdaněním a odpisy („EBITDA“).
               
      
                  (89)
               
                  Tabulka 14 shrnuje výsledky systému NERES z hlediska inkrementální ziskovosti. Ukazuje očekávané rozdíly v počtu cestujících, nákladech, příjmech a výsledcích společnosti FD v porovnání s alternativními scénáři. Tyto výsledky lze přičíst konkrétně zavedení systému NERES.
                  
                     Tabulka 14
                  
                  
                     Inkrementální náklady systému NERES v porovnání s ceníkem poplatků z roku 2000
                  
                  
                               
                           
                              Prognózy
                           
                              Celkem
                           
                               
                           
                              2004
                           
                              2005
                           
                              2006
                           
                              2007
                           
                              2008
                           
                              2009
                           
                               
                           
                              Cestující
                           
                              340 000
                           
                              940 000
                           
                              1 210 000
                           
                              1 550 000
                           
                              1 830 000
                           
                              2 110 000
                           
                              7 980 000
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Příjmy
                              
                           
                              Přistávací poplatky
                           
                              366
                           
                              1 464
                           
                              1 425
                           
                              1 936
                           
                              1 943
                           
                              1 263
                           
                              8 397
                           
                              Poskytování služeb
                           
                              625
                           
                              1 938
                           
                              2 201
                           
                              2 830
                           
                              3 326
                           
                              3 234
                           
                              14 154
                           
                              Příjmy z infrastruktury
                           
                              110
                           
                              401
                           
                              389
                           
                              507
                           
                              586
                           
                              355
                           
                              2 348
                           
                              Rezervy
                           
                              432
                           
                              1 194
                           
                              1 537
                           
                              1 969
                           
                              2 324
                           
                              2 680
                           
                              10 136
                           
                              Pronájem
                           
                              0
                           
                              200
                           
                              500
                           
                              800
                           
                              1 700
                           
                              1 750
                           
                              4 950
                           
                              Parkování
                           
                              876
                           
                              2 586
                           
                              3 710
                           
                              5 252
                           
                              6 879
                           
                              8 786
                           
                              28 089
                           
                              Přerozdělení
                           
                              0
                           
                              50
                           
                              50
                           
                              100
                           
                              100
                           
                              100
                           
                              400
                           
                              Ostatní
                           
                              0
                           
                              50
                           
                              50
                           
                              100
                           
                              100
                           
                              100
                           
                              400
                           
                              Provozní příjmy celkem
                           
                              2 409
                           
                              7 882
                           
                              9 861
                           
                              13 493
                           
                              16 958
                           
                              18 268
                           
                              68 871
                           
                              Ostatní příjmy
                           
                              845
                           
                              2 336
                           
                              3 007
                           
                              3 852
                           
                              4 546
                           
                              5 243
                           
                              19 829
                           
                              Úroky a výnosy z dividend
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              
                                 Příjmy celkem
                              
                           
                              
                                 3 254
                              
                           
                              
                                 10 218
                              
                           
                              
                                 12 868
                              
                           
                              
                                 17 345
                              
                           
                              
                                 21 505
                              
                           
                              
                                 23 511
                              
                           
                              
                                 88 701
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Náklady
                              
                           
                              Platy a mzdy
                           
                              411
                           
                              5 920
                           
                              7 545
                           
                              9 568
                           
                              11 183
                           
                              12 766
                           
                              47 393
                           
                              Materiál
                           
                              300
                           
                              941
                           
                              1 229
                           
                              1 591
                           
                              1 880
                           
                              2 169
                           
                              8 110
                           
                              Odpisy
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              1 500
                           
                              1 450
                           
                              2 950
                           
                              Úroky
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              1 500
                           
                              1 485
                           
                              1 470
                           
                              4 455
                           
                              Provozní náklady
                           
                              1 253
                           
                              1 629
                           
                              2 102
                           
                              2 693
                           
                              3 158
                           
                              3 623
                           
                              14 458
                           
                              Ostatní
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              0
                           
                              Marketingové příspěvky
                           
                              155
                           
                              426
                           
                              546
                           
                              695
                           
                              825
                           
                              503
                           
                              3 150
                           
                              
                                 Náklady celkem
                              
                           
                              
                                 2 119
                              
                           
                              
                                 8 916
                              
                           
                              
                                 11 422
                              
                           
                              
                                 16 047
                              
                           
                              
                                 20 031
                              
                           
                              
                                 21 980
                              
                           
                              
                                 80 515
                              
                           
                              
                                 Příspěvek celkem
                              
                           
                              
                                 1 135
                              
                           
                              
                                 1 303
                              
                           
                              
                                 1 446
                              
                           
                              
                                 1 298
                              
                           
                              
                                 1 474
                              
                           
                              
                                 1 531
                              
                           
                              
                                 8 186
                              
                           
                              
                                 Příspěvek k EBITDA
                              
                           
                              
                                 1 135
                              
                           
                              
                                 1 303
                              
                           
                              
                                 1 446
                              
                           
                              
                                 2 798
                              
                           
                              
                                 4 459
                              
                           
                              
                                 4 451
                              
                           
                              
                                 15 592
                              
                           
               
      
                  (90)
               
                  Německo uvedlo, že celkovým cílem opatření bylo dosáhnout nejvyššího možného zisku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu a že by krátkodobé ztráty byly vyrovnány budoucími zisky, jelikož se očekávalo, že zavedení systému NERES povede ke kladnému EBITDA (po vyloučení nákladů spadajících do výkonu veřejné správy) od roku 2015.
               
      
                  (91)
               
                  Německo poskytlo rovněž prognózy založené na výpočtech celkových nákladů a příjmů, jak je shrnuto v Tabulka 15.
                  
                     Tabulka 15
                  
                  
                     Odhadovaný zisk nebo ztráta podle scénáře založeného na systému NERES
                  
                  
                               
                           
                              2004
                           
                              2005
                           
                              2006
                           
                              2007
                           
                              2008
                           
                              2009
                           
                              celkem
                           
                              Cestující (v mil.)
                           
                              1,24
                           
                              1,87
                           
                              2,16
                           
                              2,53
                           
                              2,86
                           
                              3,19
                           
                              13,85
                           
                              Příjmy (v tis. EUR)
                           
                              22 548
                           
                              28 778
                           
                              31 921
                           
                              37 080
                           
                              42 246
                           
                              45 298
                           
                              207 871
                           
                              Náklady (v tis. EUR)
                           
                              46 029
                           
                              50 487
                           
                              53 165
                           
                              58 095
                           
                              62 649
                           
                              65 160
                           
                              335 585
                           
                              Zisk/ztráta (v tis. EUR)
                           
                              – 23 481
                           
                              – 21 709
                           
                              – 21 244
                           
                              – 21 015
                           
                              – 20 403
                           
                              – 19 862
                           
                              – 127 714
                           
                              EBITDA (v tis. EUR)
                           
                              – 2 881
                           
                              – 1 159
                           
                              – 744
                           
                              936
                           
                              2 982
                           
                              3 408
                           
                              2 541
                           
               
      
                  (92)
               
                  Německo rovněž tvrdilo, že po zavedení systému NERES byly pozitivní dopady patrné již ve druhém pololetí roku 2004. V roce 2005 se ztráty letiště Dortmund v porovnání s rokem 2004 snížily o 8,5 %. Německo předložilo aktualizovaný obchodní plán společnosti FD, který v nadcházejících letech očekával pozitivní vývoj a návrat k ziskovosti z hlediska EBITDA do roku 2011.
               
      
                  (93)
               
                  Německo prohlásilo, že by uzavření letiště znamenalo náklady ve výši 170 milionů EUR. Při zvažování uzavření letiště bylo podle Německa nutno vzít v úvahu toto: rychlejší odpisy majetku (187 milionů EUR), demolice (8,5 milionu EUR) a náhrady v důsledku snížení počtu zaměstnanců (14 milionů EUR). Prodej nemovitostí, budov a vybavení by přinesl nanejvýš 38,75 milionu EUR. Uzavření letiště by vyžadovalo rovněž dozor nad budovami (450 000 EUR ročně) a převzetí zaměstnanců s celoživotní smlouvou (1,3 milionu EUR). Při porovnání uzavření letiště s výše uvedenými scénáři bylo podle Německa lepší alternativou zachování činnosti letiště Dortmund (23).
               
      
                  (94)
               
                  Německo prohlásilo, že v důsledku zavedení systému NERES vzrostl počet destinací dostupných z letiště Dortmund z 37 před zavedením systému NERES na 53 destinací po zavedení systému.
               
      
                  (95)
               
                  Z podání vyplynulo, že zisk z parkovacích poplatků skutečně rostl podle očekávání. Personální náklady byly oproti očekáváním vyšší, což však bylo podle Německa způsobeno počáteční úpravou. Podle podání celkové výsledky letiště v roce 2004 činily – 20 995 000 EUR a v roce 2005 pak – 24 111 000 EUR. Tyto výsledky byly lepší než podle optimistického scénáře bez zavedení pobídek, avšak mírně horší než podle základního scénáře se zavedením pobídek v rámci systému NERES.
               
      
                  (96)
               
                  Německo uvedlo, že pokud by Komise pokládala systém NERES za státní podporu, byla by tato podpora slučitelná se Smlouvou podle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, jelikož program byl ve společném zájmu. Německo odkázalo na rozhodnutí Komise ve věci Charleroi a tvrdilo, že státní podpora pro regionální letiště může napomoci jejich rozvoji, a tak snížit přetížení na mezinárodních letištích. Německo zastávalo názor, že systém NERES usnadnil rovněž rozvoj určitých hospodářských činností, a to zřízením více tras z letiště Dortmund, a tudíž posílením hospodářské soutěže a obchodu v celé Evropě.
               
      
                  (97)
               
                  Německo podotklo, že činnosti v oblasti pozemního odbavování vždy hradily své náklady.
               
      
                  (98)
               
                  Německo zdůraznilo nezbytnost programu a uvedlo, že se v důsledku zavedení pobídek na letišti Dortmund usadilo více nízkonákladových leteckých společností. Počet cestujících se v letech 2004 a 2006 téměř zdvojnásobil z 1,15 milionu na 2,02 milionu cestujících. Německo rovněž uvedlo, že počet pohybů letadel vzrostl o 30 % a počet pravidelných letů se zvýšil o 36 %.
               
      4.4.   OPATŘENÍ Č. 4: SYSTÉM NEO
      
      
                  (99)
               
                  Co se týká systému NEO, Německo uvedlo, že se společnost FD chovala jako tržně jednající hospodářský subjekt, když se rozhodla zavést systém NEO.
               
      
                  (100)
               
                  Stejně jako u systému NERES Německo uvedlo, že systém NEO představoval pro společnost FD nejziskovější možnost v porovnání s alternativními scénáři, jako je nezavedení systému NEO, nebo kombinace systému NEO a původního systému z roku 2000. Německo rovněž objasnilo, že provedené posouzení ukázalo, že v případě této možnosti bude společnost FD schopna dosáhnout maximálního počtu cestujících, příjmů z leteckých a jiných než leteckých činností a EBITDA. Německo znovu uvedlo, že pokud jde o další postup, bylo zavedení systému NEO v porovnání s uzavřením letiště nejziskovější možností.
               
      
                  (101)
               
                  Tabulka 16 a Tabulka 17 shrnuje výsledky systému NEO z hlediska inkrementální ziskovosti. Tabulky ukazují očekávané rozdíly, pokud jde o počet cestujících, náklady, příjmy a výsledky společnosti FD v porovnání s alternativními scénáři. Těchto výsledků bylo dosaženo konkrétně v důsledku zavedení systému NEO.
                  
                     Tabulka 16
                  
                  
                     Inkrementální náklady na systém NEO v porovnání s ceníkem poplatků z roku 2000
                  
                  
                               
                           
                              Prognózy
                           
                              Celkem
                           
                               
                           
                              2009
                           
                              2010
                           
                              2011
                           
                              2012
                           
                              2013
                           
                              2014
                           
                              2015
                           
                              2016
                           
                              2017
                           
                              2018
                           
                              2019
                           
                               
                           
                              Cestující
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              17 593 744
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Příjmy
                              
                           
                              Letecké činnosti
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              63 149
                           
                              Jiné než letecké činnosti
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              75 264
                           
                              Příjmy celkem
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              138 413
                           
                              Ostatní příjmy
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              302
                           
                              Úroky a výnosy z dividend
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              0
                           
                              
                                 Příjmy celkem
                              
                           
                              
                                 0
                              
                           
                              
                                 11 605
                              
                           
                              
                                 12 233
                              
                           
                              
                                 13 254
                              
                           
                              
                                 14 262
                              
                           
                              
                                 15 576
                              
                           
                              
                                 16 965
                              
                           
                              
                                 1 862
                              
                           
                              
                                 20 124
                              
                           
                              
                                 21 971
                              
                           
                              
                                 24 002
                              
                           
                              
                                 168 612
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Náklady
                              
                           
                              Platy a mzdy
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              336
                           
                              Nákupy
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              80 788
                           
                              Odpisy
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              155
                           
                              Úroky
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              3 125
                           
                              Provozní náklady
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              1 308
                           
                              Ostatní náklady
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              0
                           
                              
                                 Náklady celkem
                              
                           
                              
                                 0
                              
                           
                              
                                 11 303
                              
                           
                              
                                 11 606
                              
                           
                              
                                 11 931
                              
                           
                              
                                 12 283
                              
                           
                              
                                 12 567
                              
                           
                              
                                 12 903
                              
                           
                              
                                 13 196
                              
                           
                              
                                 1 353
                              
                           
                              
                                 15 467
                              
                           
                              
                                 17 356
                              
                           
                              
                                 132 143
                              
                           
                              Příspěvek celkem
                           
                              
                                 0
                              
                           
                              
                                 302
                              
                           
                              
                                 627
                              
                           
                              
                                 1 322
                              
                           
                              
                                 1 979
                              
                           
                              
                                 3 009
                              
                           
                              
                                 4 062
                              
                           
                              
                                 5 425
                              
                           
                              
                                 6 594
                              
                           
                              
                                 6 504
                              
                           
                              
                                 6 646
                              
                           
                              
                                 3 647
                              
                           
                              
                                 Příspěvek k EBITDA
                              
                           
                              
                                 0
                              
                           
                              
                                 222
                              
                           
                              
                                 547
                              
                           
                              
                                 1 242
                              
                           
                              
                                 1 899
                              
                           
                              
                                 2 929
                              
                           
                              
                                 3 982
                              
                           
                              
                                 5 345
                              
                           
                              
                                 6 514
                              
                           
                              
                                 7 999
                              
                           
                              
                                 9 666
                              
                           
                              
                                 40 345
                              
                           
                  
                     Tabulka 17
                  
                  
                     Inkrementální náklady na systém NEO v porovnání s kombinovaným systémem
                  
                  
                               
                           
                              Prognózy
                           
                              Celkem
                           
                               
                           
                              2009
                           
                              2010
                           
                              2011
                           
                              2012
                           
                              2013
                           
                              2014
                           
                              2015
                           
                              2016
                           
                              2017
                           
                              2018
                           
                              2019
                           
                               
                           
                              Cestující
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              15 413 325
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Příjmy
                              
                           
                              Letecké činnosti
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              72 276
                           
                              Jiné než letecké činnosti
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              67 797
                           
                              Příjmy celkem
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              140 074
                           
                              Ostatní příjmy
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              25 710
                           
                              Úroky a výnosy z dividend
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              0
                           
                              
                                 Příjmy celkem
                              
                           
                              
                                 0
                              
                           
                              
                                 11 899
                              
                           
                              
                                 12 406
                              
                           
                              
                                 13 324
                              
                           
                              
                                 14 219
                              
                           
                              
                                 15 408
                              
                           
                              
                                 16 661
                              
                           
                              
                                 18 167
                              
                           
                              
                                 19 508
                              
                           
                              
                                 21 177
                              
                           
                              
                                 23 014
                              
                           
                              
                                 165 783
                              
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                               
                           
                              
                                 Náklady
                              
                           
                              Platy a mzdy
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              20 160
                           
                              Nákupy
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              80 788
                           
                              Odpisy
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              155
                           
                              Úroky
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              3 125
                           
                              Provozní náklady
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              1 308
                           
                              Ostatní náklady
                           
                              0
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              0
                           
                              
                                 Náklady celkem
                              
                           
                              
                                 0
                              
                           
                              
                                 10 103
                              
                           
                              
                                 10 376
                              
                           
                              
                                 10 671
                              
                           
                              
                                 10 983
                              
                           
                              
                                 11 247
                              
                           
                              
                                 11 543
                              
                           
                              
                                 11 806
                              
                           
                              
                                 12 110
                              
                           
                              
                                 14 007
                              
                           
                              
                                 15 856
                              
                           
                              
                                 118 703
                              
                           
                              
                                 Příspěvek celkem
                              
                           
                              
                                 0
                              
                           
                              
                                 1 796
                              
                           
                              
                                 2 030
                              
                           
                              
                                 2 652
                              
                           
                              
                                 3 235
                              
                           
                              
                                 4 161
                              
                           
                              
                                 5 118
                              
                           
                              
                                 6 362
                              
                           
                              
                                 7 398
                              
                           
                              
                                 7 170
                              
                           
                              
                                 7 159
                              
                           
                              
                                 47 081
                              
                           
                              
                                 Příspěvek k EBITDA
                              
                           
                              
                                 0
                              
                           
                              
                                 1 716
                              
                           
                              
                                 1 950
                              
                           
                              
                                 2 572
                              
                           
                              
                                 3 155
                              
                           
                              
                                 4 081
                              
                           
                              
                                 5 038
                              
                           
                              
                                 6 282
                              
                           
                              
                                 7 318
                              
                           
                              
                                 8 665
                              
                           
                              
                                 10 179
                              
                           
                              
                                 50 956
                              
                           
               
      
                  (102)
               
                  Německo uvedlo, že celkovým cílem opatření bylo dosáhnout co nejvyššího zisku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Německo v tomto ohledu objasnilo, že by krátkodobé ztráty byly vyrovnány budoucími zisky, jelikož se očekávalo, že zavedení systému NEO povede ke kladnému EBITDA (po vyloučení nákladů spadajících do výkonu veřejné správy) od roku 2016.
               
      
                  (103)
               
                  Německo poskytlo rovněž prognózy založené na výpočtech celkových nákladů a celkových příjmů, jak je shrnuto v Tabulka 18 a 19.
                  
                     Tabulka 18
                  
                  
                     Odhadovaný zisk nebo ztráta v případě scénáře založeného na systému NEO
                  
                  
                               
                           
                              2009
                           
                              2010
                           
                              2011
                           
                              2012
                           
                              2013
                           
                              2014
                           
                              2015
                           
                              2016
                           
                              2017
                           
                              2018
                           
                              2019
                           
                              Cestující (v mil.)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              Příjmy (v tis. EUR)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              Výdaje/v tis. EUR)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              Zisk/ztráta (v tis. EUR)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              EBITDA (v tis. EUR)
                           
                              [– 9 000  až – 11 000 ]
                           
                              [– 9 000  až – 11 000 ]
                           
                              [– 8 000  až – 10 000 ]
                           
                              [– 8 000  až – 10 000
                           
                              [– 8 000  až – 10 000
                           
                              [– 6 000  až – 8 000 ]
                           
                              [– 6 000  až – 8 000
                           
                              [– 4 000  až – 6 000 ]
                           
                              [– 4 000  až – 6 000 ]
                           
                              [– 2 000  až – 4 000 ]
                           
                              [– 2 000  až – 4 000 ]
                           
                  
                     Tabulka 19
                  
                  
                     Odhadovaný upravený zisk nebo ztráta v případě scénáře založeného na systému NEO
                  
                  
                               
                           
                              2009
                           
                              2010
                           
                              2011
                           
                              2012
                           
                              2013
                           
                              2014
                           
                              2015
                           
                              2016
                           
                              2017
                           
                              2018
                           
                              2019
                           
                              Cestující (v mil.)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              Příjmy (v tis. EUR)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              Výdaje (v tis. EUR)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              Zisk/ztráta (v tis. EUR)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              (…)
                           
                              EBITDA (v tis. EUR)
                           
                              [– 4 000  až – 6 000 ]
                           
                              [– 2 000  až – 4 000 ]
                           
                              [– 2 000  až – 4 000 ]
                           
                              [– 2 000  až – 4 000 ]
                           
                              [– 2 000  až – 4 000 ]
                           
                              [0 až – 2 000 ]
                           
                              [0 až – 2 000 ]
                           
                              [0 až 2 000 ]
                           
                              [0 až 2 000 ]
                           
                              [2 000  až 4 000 ]
                           
                              [2 000  až 4 000 ]
                           
                              
                                          
                                             1.
                                          
                                       
                                          Upraveno o přibližovací poplatky, které společnost FD uložila s cílem (částečně) pokrýt náklady na veřejnou službu spočívající v řízení letového provozu. Tato povinnost, kterou obvykle plnila přímo DFS, byla převedena na společnost FD, která za ni přímo účtovala poplatky.
                                       
                              
                                          
                                             2.
                                          
                                       
                                          Upraveno (za prvé) o náklady na veřejnou službu, zejména mzdy a platy v souvislosti s veřejnou službou a nařízením (EU) č. 300/2008; materiálové náklady na DFS/TTC/řídící letového provozu/věž, požární ochranu a (za druhé) o odpisy a úroky související s minulými opatřeními v oblasti infrastruktury, včetně úroků z prodlení u faktur za stavební práce, a jiné náklady související s minulými investicemi, jako jsou zejména poplatky za infrastrukturu, pozemková daň, materiálové náklady včetně poměrných výdajů na minulé investice do infrastruktury.
                                       
                           
               
      
                  (104)
               
                  Německo předložilo s ohledem na systém NEO rovněž prognózy ex ante, které byly potvrzeny skutečnými výsledky, jak je uvedeno v Tabulka 20.
                  
                     Tabulka 20
                  
                  
                     Skutečné výsledky systému NEO
                  
                  
                               
                           
                              2009a
                              
                           
                              2010
                           
                              2011
                           
                              2012
                           
                              Počet cestujících
                           
                              1 716 519
                           
                              1 747 731
                           
                              1 822 117
                           
                              1 902 747
                           
                              V tis. EUR:
                           
                              Příjmy
                           
                              23 110
                           
                              25 043
                           
                              25 132
                           
                              26 637
                           
                              Náklady
                           
                              47 644
                           
                              44 820
                           
                              44 625
                           
                              45 136
                           
                              Celkový výsledek
                           
                              – 24 534
                           
                              – 19 777
                           
                              – 19 493
                           
                              – 18 499
                           
                              EBITDA
                           
                              [– 7 000  – 9 000 ]
                           
                              [– 7 000  až – 9 000 ]
                           
                              [– 7 000  až – 9 000 ]
                           
                              [– 7 000  až – 9 000 ]
                           
                              
                                          
                                             Zdroj:
                                          
                                       
                                          Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Flughafen Dortmund GmbH – Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31.12.2012, předloženo Německem.
                                       
                           
               
      
                  (105)
               
                  Německo předložilo rovněž jednotný odletový poplatek zavedený v rámci systému NEO, který závisel na počtu cestujících přepravených leteckou společností. Německo v této souvislosti uvedlo, že vyšší počet cestujících povede k vyšším příjmům z leteckých činností, a zejména z jiných než leteckých činností, a že toto odůvodňuje vyšší slevy.
               
      
                  (106)
               
                  Německo tvrdilo, že veškeré poplatky byly založeny na systému NEO, ačkoli společnost FD uzavřela s leteckými společnostmi individuální smlouvy. Německo proto zastávalo názor, že systém NEO je transparentní.
               
      
                  (107)
               
                  Německo mimoto uvedlo, že srovnání poplatků hrazených společnosti FD s poplatky hrazenými na ostatních letištích v blízkosti letiště Dortmund není vhodné. Německo se domnívalo, že Komise neověřila, jak byly poplatky na těchto letištích stanoveny. Podle Německa musí poplatky zohledňovat různé obchodní modely uplatňované letišti (např. spojení z bodu do bodu nebo paprsková síť či nízkonákladová přeprava), jakož i regionální rozdíly.
               
      
                  (108)
               
                  Německo rovněž uvedlo, že poplatky za služby pozemního odbavování byly sjednány individuálně, aby se zohlednila úroveň služeb vyžadovaných jednotlivými leteckými společnostmi. Podle Německa pokrývají poplatky za pozemní odbavování každopádně související náklady (viz Tabulka 11).
               
      5.   PŘIPOMÍNKY TŘETÍCH STRAN
      
      5.1.   K ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Z ROKU 2007
      
      5.1.1.   SPOLEČNOST FD
      
                  (109)
               
                  Společnost FD zdůraznila význam letiště Dortmund pro mobilitu obyvatel, hospodářství ve východní části spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a pro oblasti v okolí Dortmundu. Podle společnosti FD letiště Dortmund tudíž významně přispívá k hospodářskému rozvoji regionu, který v důsledku strukturálních změn, které začaly na konci 80. let minulého století, stagnoval. Společnost FD poukázala rovněž na význam letiště s ohledem na rozšíření Unie na východ.
               
      
                  (110)
               
                  Společnost FD předložila také analýzu Airport Council International, v níž se uvádělo, že letiště poskytují v průměru 950 pracovních míst na jeden milion přepravených cestujících. Společnost FD uvedla, že v případě regionálních letišť je počet nabízených pracovních míst ještě vyšší. Analýza mimoto prokazovala, že kromě těchto pracovních míst mají letiště za následek rovněž zvýšení zaměstnanosti na regionální a místní úrovni.
               
      
                  (111)
               
                  Podle společnosti FD byly prognózy týkající se jejího rozvoje pozitivní. Společnost FD uvedla, že prognózy vypracované v roce 1992 pro rok 2000 byly správné a že se prognózy pro další roky nenaplnily kvůli událostem ze dne 11. září 2001, jež nebylo možno předvídat. To znamenalo, že se počet cestujících zvyšoval jen pomalu, a to zejména v nízkonákladovém segmentu trhu. Společnost FD proto využila systém NERES k přilákání společnosti EasyJet a dalších leteckých společností. V této souvislosti společnost FD opět zdůraznila účinek pobídky vyplývající z nízkých letištích poplatků a marketingových příspěvků.
               
      
                  (112)
               
                  Společnost FD uvedla, že se v důsledku nízkých poplatků v rámci systému NERES podařilo vytvořit nové trasy, a tudíž zvýšit objem osobní přepravy s cílem lépe využívat infrastrukturu a obnovit ziskovost na provozní úrovni.
               
      
                  (113)
               
                  Podle společnosti FD nebyla výhoda poskytnuta z veřejných prostředků, nelze ji tudíž pokládat za protiprávní státní podporu. Společnost FD uvedla, že rozhodnutí přijala bez jakýchkoli konzultací s dozorčí radou letiště, jež by mohla vznést proti systému NERES námitky, nemohla však stanovit žádnou alternativu. Systém NERES proto nelze podle společnosti FD přičíst orgánům veřejné moci. Společnost FD rovněž tvrdila, že by systém NERES zavedl i soukromý investor. Společnost FD podotkla, že vedla jednání se společnostmi Virgin Express a Ryanair, jež však ztroskotala, jelikož obě společnosti požadovaly ještě nižší poplatky, než připouštěl systém NERES. Společnost FD rovněž poznamenala, že jednala i se společností Germanwings a že společnost Germanwings nakonec podepsala smlouvu s letištěm Kolín nad Rýnem/Bonn. Podle společnosti FD proto letiště Kolín nad Rýnem/Bonn nabídlo pravděpodobně poplatky, které byly srovnatelné s poplatky na letišti Dortmund nebo ještě nižší.
               
      
                  (114)
               
                  Společnost FD byla s odkazem na svůj předem vypracovaný obchodní plán, který byl vyhotoven za účelem zavedení systému NERES, přesvědčena o tom, že by soukromý investor učinil totéž, jelikož pouze zavedení systému NERES a zvýhodněné zacházení s nízkonákladovými společnostmi mohly vést k obnovení ziskovosti na provozní úrovni. Společnost FD rovněž uvedla, že poplatky podle systému NERES byly transparentní a mohla o ně požádat každá letecká společnost, systém NERES nebyl tudíž selektivní. Společnost FD také tvrdila, že opatření bylo omezeno na dobu pěti let a že se nepovažovalo za státní podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy vzhledem k tomu, jak byla kritéria uplatněna v rozhodnutích Komise ve věcech Manchester a Charleroi.
               
      5.1.2.   SPOLEČNOST DSW21
      
                  (115)
               
                  Společnost DSW21 prohlásila, že jejím úkolem je spravovat a provozovat infrastrukturu města Dortmund, k jejím úkolům tudíž patří i provozování letiště. Smlouva o odvodu zisku z roku 1991 byla uzavřena jako daňově efektivní alternativa financování výstavby a provozování letiště v porovnání s přímým grantem. Cílem rozšíření letiště byla podpora strukturálního přechodu regionu z uhelného a ocelářského průmyslu na moderní hospodářství založené na službách.
               
      
                  (116)
               
                  Společnost DSW21 uvedla, že rozhodnutí letiště o zavedení systému NERES podpořila. Podle společnosti DSW21 představoval systém NERES nejlepší možnost zvýšení zisku a růstu letiště. Ostatní strategie, například uzavření nebo jiná pozice na trhu, byly z ekonomického hlediska méně výhodné. Společnost DSW21 uvedla, že úspěch systému NERES je patrný z vyššího počtu tras a leteckých společností a lepší hospodářské situace než v případě, že by systém NERES zaveden nebyl.
               
      5.1.3.   MĚSTO DORTMUND
      
                  (117)
               
                  Město Dortmund uvedlo, že se na rozhodovacím procesu, který vedl k zavedení systému NERES, nepodílelo přímo ani nepřímo. Město Dortmund rovněž objasnilo, že od podpisu smlouvy o odvodu zisku z roku 1991 byla společnost FD začleněna do společnosti DSW21, jejíž vedení a dozorčí rada se skládá ze zástupců města Dortmund (24), kteří jsou vázáni rozhodnutím a pokyny městské rady. Zástupci města musí mimoto jednat v zájmu města (25).
               
      
                  (118)
               
                  Město Dortmund uvedlo, že letiště plní úkol obecného hospodářského zájmu. Podle studie, kterou vyhotovila Univerzita Münster/Osnabrück v roce 2006, zaměstnávala společnost FD a přibližně 70 dalších podniků na letišti 1 550 osob. Investice těchto společností vytvořily nepřímá pracovní místa pro 2 100 osob a vyvolaná zaměstnanost v důsledku spotřeby těchto společností představovala 630 zaměstnanců. Město Dortmund rovněž uvedlo, že letiště je důležité pro odvětví cestovního ruchu v regionu, jakož i pro konkurenceschopnost regionu, zejména pro poskytovatele moderních služeb z celé Evropy.
               
      5.1.4.   SPOLEČNOST EASYJET
      
                  (119)
               
                  Společnost EasyJet uvedla, že pokyny pro leteckou dopravu z roku 2005 nejsou použitelné, jelikož systém NERES byl zaveden již v roce 2004, kdy nebyly pokyny dosud přijaty a zveřejněny. Podle názoru společnosti EasyJet proto musí Komise rozhodnutí založit na svých předchozích rozhodnutích, například ve věci Ryanair/Charleroi. Společnost EasyJet rovněž podotkla, že systém NERES splňoval požadavky čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy, byl proto slučitelný se společným trhem.
               
      
                  (120)
               
                  Společnost EasyJet také uvedla, že neměla prospěch z nižších poplatků, jelikož z letiště odešla před tím, než bylo dosaženo ziskovosti. Společnost EasyJet podotkla, že její obchodní model nebyl založen na využívání výhodných dohod, nýbrž že místo toho byla ochotna převzít rizika a sdílet je s letištěm, což dokládá skutečnost, že společnost EasyJet od roku 1995 neuzavřela žádnou základnu.
               
      
                  (121)
               
                  Podle názoru společnosti EasyJet by systém NERES navrhl a uplatňoval i tržně jednající hospodářský subjekt. Společnost EasyJet uvedla, že v důsledku systému NERES počet letů mezi roky 2002 a 2004 opět vzrostl. Společnost EasyJet podotkla, že tržně jednající hospodářský subjekt nemusí zvolit nejziskovější investici v krátkodobém horizontu, ani nemusí v krátkodobém horizontu dosáhnout zisku. Podle letecké společnosti je v případě, že se stávající investice vyplatí později, investor ochotnější akceptovat dočasně nižší výnosy, jak tomu bylo v případě letiště Dortmund. Společnost EasyJet uvedla příklady letišť jako Liverpool, Glasgow-Prestwick nebo Londýn-Stansted, na nichž byl použit soukromý kapitál, a nikoli státní prostředky, a k zvýšení počtu cestujících a zlepšení ziskovosti byly využity pobídky.
               
      
                  (122)
               
                  Ve svém podání ze dne 6. května 2014 společnost EasyJet zdůraznila, že v pokynech pro leteckou dopravu z roku 2014 je objasněno, že za účelem kritéria tržně jednajícího hospodářského subjektu je třeba vzít v úvahu pouze inkrementální náklady. Společnost EasyJet uvedla, že to vyžaduje analýzu ziskovosti ex ante založenou na dobrých střednědobých vyhlídkách, což společnost FD provedla ve studiích trhu s ohledem na dva scénáře budoucího vývoje, tj. zavedení systému NERES a zachování předchozího ceníku poplatků bez systému NERES. Podle těchto scénářů by příjmy z jiných než leteckých činností byly v případě uplatnění systému NERES vyšší. Podle společnosti EasyJet vzala společnost FD ve svém původním obchodním plánu pro systém NERES v úvahu náklady přesahující inkrementální náklady.
               
      
                  (123)
               
                  Společnost EasyJet poukázala na skutečnost, že letištní poplatky byly společně z příjmy z jiných než leteckých činností s to uhradit veškeré náklady vyplývající z ujednání mezi leteckými společnostmi a letištěm s přiměřeným ziskovým rozpětím na základě dobrých střednědobých vyhlídek. Podle společnosti EasyJet proto systém NERES vedl pravděpodobně k podstatnému nárůstu počtu cestujících, a tudíž příjmů z jiných než leteckých činností. Společnost EasyJet dále uvedla, že odhadované zvýšení počtu cestujících do roku 2014 bylo realistické, jelikož zkušenosti ukázaly, že se v letech 2004–2007 počet cestujících na letišti v důsledku zavedení systému NERES podstatně zvýšil.
                  
                     Tabulka 21
                  
                  
                     Zvýšení počtu cestujících od zavedení systému NERES (údaje poskytnuté společností EasyJet)
                  
                  
                              Rok
                           
                              Celkové počty cestujících
                           
                              Počty cestujících společnosti EasyJet
                           
                              2004
                           
                              1 179 278
                           
                              336 455
                           
                              2005
                           
                              1 742 891
                           
                              891 057
                           
                              2006
                           
                              2 019 666
                           
                              1 052 288
                           
                              2007
                           
                              2 155 064
                           
                              Přibližně 1 050 000
                           
               
      
                  (124)
               
                  Společnost EasyJet tvrdila, že v roce 2004 neměl provozovatel důvod k pesimismu, pokud jde o potenciální růst počtu cestujících, jelikož letiště mělo významnou spádovou oblast, tj. Porúří s více než 10 miliony obyvatel, a společnost EasyJet byla rozhodnuta zřídit na letišti svou základnu. Řadu okolností, k nimž došlo od roku 2008, tj. zvýšení cen ropy, finanční krizi a skutečnost, že místní orgány nepovolí noční lety, nebylo možno předvídat. Společnost EasyJet uvedla, že to byly důvody, proč navzdory původnímu optimismu musela své činnosti omezit. Společnost EasyJet však tvrdila, že tyto okolnosti nebylo možno předvídat, proto by tržně jednající hospodářský subjekt se znalostmi, jaké byly k dispozici v roce 2004, neměl důvod být méně optimistický než letiště, pokud jde o vyhlídky na růst počtu cestujících.
               
      
                  (125)
               
                  Co se týká citlivosti nízkonákladových cestujících na zvýšení parkovacích poplatků, společnost EasyJet s pochybnostmi Komise nesouhlasila. Podle společnosti EasyJet nebyl důvod předpokládat, že cestující, který ušetří na ceně letenky, je natolik citlivý na mírné zvýšení parkovacích poplatků, že začne automaticky cestovat pouze hromadnou veřejnou dopravou.
               
      
                  (126)
               
                  Společnost EasyJet také uvedla, že podle pokynů pro leteckou dopravu z roku 2014 by se měla pozornost zaměřit na to, zda letištní poplatky a související dodatečné příjmy z jiných než leteckých činností vytvořené v důsledku uplatňování systému NERES postačovaly k uhrazení inkrementálních nákladů s přiměřeným ziskovým rozpětím. Náklady spadající do výkonu veřejné správy by se proto měly vyloučit a příslušným časovým rámcem pro výpočet by mělo být desetileté období. Společnost EasyJet závěrem konstatovala, že pobídky v rámci systému NERES splňují podmínky zásady tržně jednajícího hospodářského subjektu.
               
      5.1.5.   OKRES PADERBORN
      
                  (127)
               
                  Spolu s městem Soest, což je nyní okres Lippstadt, zřídil okres Paderborn letiště Paderborn/Lippstadt. Ve svých připomínkách se okres Paderborn soustředil především na skutečnost, že letiště Dortmund narušilo hospodářskou soutěž, jelikož se nachází ve vzdálenosti pouhých 95 km od letiště Paderborn/Lippstadt. Okres Paderborn tvrdil, že letiště Paderborn/Lippstadt je jediným německým regionálním letištěm, které má kladnou bilanci a dosahuje zisku, je však nepříznivě ovlivněno skutečností, že letiště Dortmund a Kassel-Calden jsou financována převážně prostřednictvím státní podpory. Okres Paderborn dále uvedl, že odletové letištní poplatky a poplatky za služby pozemního odbavování pokrývaly pouze […] % nákladů společnosti FD.
               
      5.1.6.   SPOLEČNOST AIR FRANCE
      
                  (128)
               
                  Společnost Air France tvrdila, že systém NERES byl diskriminační a zvýhodňoval nízkonákladové letecké společnosti a že opatření nebyla omezená. Společnost Air France tvrdila, že vzhledem k tomu, že systém NERES zvýhodňoval trasy, které jsou podobné trasám na sousedním letišti Düsseldorf, a soutěží s těmito trasami (např. Alicante, Barcelona, Budapešť, Londýn, Malaga, Nice, Palma, Praha, Řím, Soluň), nelze mít za to, že je slučitelný s vnitřním trhem jako podpora na zahájení činnosti určená na rozvoj nových tras.
               
      5.1.7.   SDRUŽENÍ EVROPSKÝCH LETECKÝCH SPOLEČNOSTÍ
      
                  (129)
               
                  Podle Sdružení evropských leteckých společností se zdá, že systém NERES zvýhodňoval konkrétní letecké společnosti a nízkonákladové obchodní modely a že nesplňoval podmínky pro poskytnutí podpory na zahájení činnosti.
               
      5.1.8.   INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER ZU DORTMUND (DÁLE JEN „IHK“)
      
                  (130)
               
                  IHK zdůraznila potřebu přilákat na letiště Dortmund nízkonákladové společnosti, jelikož po strukturální přeměně z ocelářského průmyslu na odvětví služeb se region musel zaměřit na leteckou dopravu. Podle IHK nastaly potíže až poté, co se společnost Lufthansa stala akcionářem společnosti Eurowings AG a změnila letové trasy z letiště Dortmund, které tak přišlo o svého hlavního zákazníka.
               
      
                  (131)
               
                  IHK tvrdila, že letiště Dortmund je v oblasti okolo města Dortmund jediným letištěm, které se specializuje na nízkonákladovou přepravu, a že jeho poplatky nebyly v tomto segmentu neobvykle nízké. Podle IHK tudíž systém NERES v tomto regionu neovlivnil hospodářskou soutěž. IHK rovněž tvrdila, že smlouva o odvodu zisku z roku 1991, která byla uzavřena mezi společnostmi FD a DSW21, byla legitimní, jelikož během strukturálních změn v regionu měl rozvoj letiště pozitivní dopady na hospodářství a obyvatele. Smlouva o odvodu zisku z roku 1991 tudíž sloužila obecnému hospodářskému zájmu regionu.
               
      5.1.9.   VERKEHRSVERBAND WESTFALEN E.V. (DÁLE JEN „VVW“)
      
                  (132)
               
                  Podle svazu VVW by se i tržně jednající hospodářský subjekt rozhodl investovat na letišti Dortmund, jelikož období počátečních ztrát se očekávalo a v rámci správy letištní infrastruktury bylo přijatelné. Svaz VVW dále uvedl, že v době přijetí investičního rozhodnutí se běžně akceptovalo, že financování letištní infrastruktury nepředstavuje státní podporu, případnou podporu proto nelze považovat za protiprávní. Svaz VVW také uvedl, že společnost FD nesoutěžila s okolními letišti Düsseldorf (jež by pro společnost EasyJet nemělo další kapacity), Münster/Osnabrück a Paderborn/Lippstadt (které neobsluhovalo nízkonákladové letecké společnosti). Podle svazu VVW tudíž systém NERES neovlivnil vnitřní trh.
               
      5.1.10.   PŘIPOMÍNKY SOUKROMÝCH STRAN
      
                  (133)
               
                  V řízení o státní podpoře týkající se letiště Dortmund a systému NERES podaly připomínky i soukromé strany. Tyto strany tvrdily, že by tržně jednající hospodářský subjekt nepřijal opatření, která byla provedena na letišti Dortmund, jelikož se hospodářská situace ve skutečnosti nezlepšila. Tyto strany rovněž uvedly, že předložené posouzení kritéria tržně jednajícího hospodářského subjektu vykazovalo nedostatky, jelikož se letiště Dortmund chybně pokládalo za mezinárodní letiště a letiště se nenacházelo tak daleko od města, jak se uvádělo. Tyto soukromé strany také odhadly, že financování pokrývalo více než jen náklady na činnosti spadající do výkonu veřejné správy, jako je požární ochrana a záchranná služba.
               
      
                  (134)
               
                  Soukromé strany mimoto uvedly, že státní podpora byla poskytnuta i prostřednictvím města Dortmund, které poskytlo státní záruky za úvěry.
               
      
                  (135)
               
                  Soukromé strany odmítly rovněž tvrzení, že se představenstvo nepodílelo na vypracování systému NERES. Jako důkaz o opaku předložily zápis ze zasedání, na němž vedení předložilo systém NERES dozorčí radě.
               
      5.2.   ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ Z ROKU 2012
      
      5.2.1.   SPOLEČNOSTI DSW21 A FD
      
                  (136)
               
                  Připomínky společností DSW21 a FD byly zcela v souladu s připomínkami Německa. Společnosti DSW21 a FD mimoto uvedly, že by smlouvu o odvodu zisku z roku 1991 uzavřel i tržně jednající hospodářský subjekt, a to zejména vzhledem k nákladům na uzavření letiště.
               
      5.2.2.   SPOLEČNOST EASYJET
      
                  (137)
               
                  Společnost EasyJet tvrdila, že systém NEO je v souladu se zásadou tržně jednajícího hospodářského subjektu, a nepředstavuje tudíž státní podporu. Podle názoru společnosti EasyJet bylo z ekonomického hlediska zavedení systému NEO pro provozovatele letiště Dortmund nejschůdnější možností.
               
      
                  (138)
               
                  Společnost EasyJet také uvedla, že program pobídek založený na zvýšení objemu osobní přepravy jako v daném případě letištím pomáhá dosáhnout úspor z rozsahu. Společnost EasyJet uvedla, že podobné systémy pobídek byly zavedeny i ve Švédsku, například na letištích Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma a Göteborg-Landvetter. Společnost EasyJet zdůraznila, že podle pokynů pro leteckou dopravu z roku 2014 by se šetření týkající se systému NEO mělo zabývat výhradně otázkou, zda by stejné podmínky nabídl i ziskově orientovaný provozovatel letiště. Společnost EasyJet dále uvedla, že posouzení ziskovosti ex ante na základě dobrých střednědobých vyhlídek systému NEO je uvedeno v obchodním plánu a ve srovnání jednotlivých scénářů, a že je tudíž splněno kritérium tržně jednajícího hospodářského subjektu. Společnost EasyJet zdůraznila, že by se kritérium tržně jednajícího hospodářského subjektu mělo zaměřit pouze na inkrementální náklady a příjmy. Společnost EasyJet rovněž podotkla, že při uzavírání individuální smlouvy s leteckou společností nebo stanovení obecného systému letištních poplatků je možné pokrýt inkrementální náklady s přiměřeným ziskovým rozpětím na základě dobrých střednědobých vyhlídek.
               
      
                  (139)
               
                  Společnost EasyJet v této souvislosti tvrdila, že v obchodním plánu pro systém NEO zohlednila společnost FD náklady, které přesahují inkrementální náklady. Společnost EasyJet proto dospěla k závěru, že pokud by byly tyto náklady při posuzování ziskovosti vyloučeny, byla by ziskovost systému NEO ještě vyšší. Společnost EasyJet dále zastávala názor, že by při ověřování kritéria tržně jednajícího hospodářského subjektu neměly být brány v potaz ani náklady spojené s úkoly spadajícími do výkonu veřejné správy a náklady související s minulými investicemi.
               
      
                  (140)
               
                  Společnost EasyJet také uvedla, že nižší sazby podle systému NEO byly dostupné pro všechny letecké společnosti působící na letišti. Individuální smlouvy mezi společností EasyJet a letištěm nešly nad rámec systému NEO.
               
      5.2.3.   SPOLEČNOST GERMANWINGS
      
                  (141)
               
                  Společnost Germanwings uvedla, že její konečné poplatky, včetně poplatků za odlétající cestující a poplatků za pozemní odbavování, činily v průměru […] až […] EUR za odlétajícího cestujícího.
               
      
                  (142)
               
                  Společnost Germanwings mimoto prohlásila, že relevantním trhem pro porovnání poplatků by byly poplatky hrazené na nízkonákladových letištích. Společnost Germanwings dále objasnila, že se poplatky na letišti Dortmund nelišily od poplatků na letištích Graz nebo Maastricht.
               
      
                  (143)
               
                  Společnost Germanwings rovněž uvedla, že by i tržně jednající hospodářský subjekt musel přinejmenším v prvních několika letech existence nového projektu akceptovat ztráty.
               
      5.2.4.   SPOLEČNOST WIZZ AIR
      
                  (144)
               
                  Společnost Wizz Air tvrdila, že systém NEO je v souladu se zásadou tržně jednajícího hospodářského subjektu a že nepředstavuje státní podporu. Společnost Wizz Air zejména souhlasila s tím, že systém NEO byl hospodárnější než uzavření letiště. Podle společnosti Wizz Air by Komise měla s ohledem na uzavření letiště vzít v úvahu vysoké náklady, které by město Dortmund muselo v této souvislosti vynaložit.
               
      
                  (145)
               
                  Společnost Wizz Air uvedla, že za účelem zjištění, zda byly letištní poplatky v souladu s tržními podmínkami, je nutno tyto poplatky porovnat s poplatky, jež hradí nízkonákladové letecké společnosti na různých evropských regionálních letištích, jelikož nízkonákladové letecké společnosti volí své destinace nikoli podle jedné spádové oblasti, nýbrž v rámci celé Evropy.
               
      
                  (146)
               
                  Společnost Wizz Air závěrem vyslovila názor, že její ujednání se společností FD bylo v souladu s tržními podmínkami, jelikož pro letiště bylo inkrementálně ziskové. Při tomto posouzení je nutno vzít v úvahu síťové účinky.
               
      
                  (147)
               
                  K doložení svého tvrzení ohledně souladu s tržními podmínkami předložila společnost Wizz Air studii společnosti Oxera.
               
      
                  (148)
               
                  Společnost Oxera nejprve porovnala poplatky, které společnost Wizz Air hradila na letišti Dortmund, s poplatky na letištích Doncaster, Liverpool, Memmingen, Prestwick a Stockholm-Skavsta. Tato letiště jsou údajně podobná letišti Dortmund, pokud jde o objem přepravy, typ letecké dopravy a spádovou oblasti. Podle společnosti Oxera jsou tato letiště v soukromém vlastnictví. Těmto letištím jsou poskytovány finanční prostředky z veřejných zdrojů, toto financování je však v porovnání s celkovým majetkem poměrně nízké.
               
      
                  (149)
               
                  Společnost Oxera uvedla, že poplatky, které společnost Wizz Air hradí na letišti Dortmund, jsou v průměru podstatně vyšší než poplatky, které společnost Wizz Air platí na letištích použitých za účelem srovnání, vezme-li se v úvahu poplatek za leteckou bezpečnost. Společnost Oxera dále uvedla, že poplatky (po odečtení bezpečnostního poplatku) hrazené společností Wizz Air jsou srovnatelné s výší letištních poplatků, které jsou hrazeny na letištích použitých ke srovnání. Společnost Oxera závěrem konstatovala, že společnost Wizz Air tudíž hradila na letišti Dortmund tržní cenu a že ujednání mezi letištěm a leteckou společností je v souladu se zásadou tržně jednajícího hospodářského subjektu.
               
      
                  (150)
               
                  Společnost Oxera za druhé provedla analýzu inkrementální ziskovosti s ohledem na příspěvek společnosti Wizz Air k ziskovosti společnosti FD v letech 2009 až 2014. Společnost Oxera představila přístup k výpočtu inkrementálních nákladů a příjmů, který se liší od postupu, jenž předložilo Německo. Společnost Oxera zahrnula do této analýzy inkrementální příjmy z leteckých činností a z jiných než leteckých činností a rovněž inkrementální náklady na cestujícího.
               
      
                  (151)
               
                  Společnost Oxera vzala v úvahu příjmy z leteckých činností, které plynou z letištních poplatků, po odečtení příslušných slev, a to na základě níže uvedených dohod uzavřených mezi společností Wizz Air a společností FD:
                  
                              a)
                           
                              Dohoda o poskytování letištních služeb uzavřená mezi společnostmi FD a Wizz Air dne 1. července 2009: tato dohoda stanovila letištní poplatky, které má společnost Wizz Air hradit. Poplatky zahrnovaly […] poplatek za odlétajícího cestujícího, poplatek za […] za odlétajícího cestujícího ([…] poplatek), […] poplatek za odlétajícího cestujícího, […] za odlétajícího cestujícího a […] poplatek za odlétajícího cestujícího.
                           
                  
                              b)
                           
                              Standardní dohoda o pozemním odbavení ze dne 1. července 2009: tato dohoda stanoví poplatek za odbavování (který je již zahrnut v dohodě o poskytování letištních služeb) a služby odbavování.
                           
                  
                              c)
                           
                              Dodatečné ujednání o letištních poplatcích a poplatcích za pozemní odbavování ze dne 1. července 2009: toto ujednání stanoví […] poplatek za odlétajícího cestujícího. […].
                           
                  
                              d)
                           
                              Dohoda o dodatečných letech a marketingové podpoře ze dne 10. prosince 2009: společnosti FD a Wizz Air se dohodly na tom, že společnost FD bude spolufinancovat dodatečné lety prostřednictvím marketingového příspěvku.
                           
                  
                              e)
                           
                              Dodatečné ujednání o podpoře v hotovosti během zimní sezóny ze dne 1. července 2010: toto ujednání se týkalo podpory v hotovosti, která bude poskytnuta společnosti Wizz Air s výhradou meziročního zvýšení počtu cestujících v zimní sezóně 2010 o […] %.
                           
                  
                              f)
                           
                              Systém pobídek pro rozvoj osobní přepravy (ceník 6) ze dne 1. října 2010: tento systém pobídek zaváděl v období od 1. října 2010 do 30. září 2011 slevu za každého cestujícího, který překročí počet odlétajících cestujících […], a zvýšení […] poplatku v témže období.
                           
                  
                              g)
                           
                              Dodatečné ujednání o letištních poplatcích ze dne 6. června 2011: toto ujednání upřesňuje, že společnost FD uhradí společnosti Wizz Air rozdíl mezi […]. Systém pobídek uvedený v písmenu f) skončil dne 31. května 2011.
                           
                  
                              h)
                           
                              Změna dohody o poskytování letištních služeb ze dne 1. října 2011: tato změna upravuje určité poplatky, netýká se však výše uvedeného celkového poplatku.
                           
               
      
                  (152)
               
                  Společnost Oxera odhadla příjmy z jiných než leteckých činností (např. v souvislosti s parkováním, pronájmem automobilů a jiným pronájmem) na základě obchodního plánu, který předložila společnost FD.
               
      
                  (153)
               
                  Na základě obchodního plánu společnosti FD zahrnula společnost Oxera do analýzy inkrementální náklady na marketing, pobídky a podporu v hotovosti podle dohod uvedených v (151). bodě odůvodnění písmenech a) až h). Zahrnula do ní rovněž odhad dodatečných nákladů obsažených v obchodním plánu letiště, například nákladů na zaměstnance, materiál a ostatních provozních nákladů, které nejsou specifické pro společnost Wizz Air.
               
      
                  (154)
               
                  Podle společnosti Oxera byla za účelem posouzení výše inkrementálních režijních nákladů souvisejících s dohodou provedena regresní analýza. Na tomto základě bylo podle společnosti Oxera možné určit podíl fixních nákladů a podíl nákladů, které jsou závislé na objemu osobní přepravy. Společnost Oxera odhadla, že níže uvedené náklady se liší podle počtu cestujících:
                  
                              a)