Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1945 ze dne 14. října 2016 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (oznámeno pod číslem C(2016) 6517) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1945 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 302/62
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1945
   ze dne 14. října 2016
   o rovnocennosti skupin řidičských průkazů
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 6517)
      
   
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (1), a zejména na čl. 13 odst. 1 první pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Směrnice 2006/126/ES stanoví, že všechny řidičské průkazy vydané členskými státy by měly být vzájemně uznávány. Zásada vzájemného uznávání by se měla vztahovat i na řidičské průkazy vydané před datem použitelnosti této zásady.
            
   
               (2)
            
               Zásada vzájemného uznávání řidičských průkazů s sebou nese plné uznávání všech řidičských oprávnění, která byla držiteli průkazu udělena podle vnitrostátních předpisů platných v okamžiku jejich vydání.
            
   
               (3)
            
               Směrnice 2006/126/ES stanoví, že členské státy by měly určit rovnocennost skupin řidičských průkazů vydaných před provedením uvedené směrnice a skupin, které vymezuje článek 4 téže směrnice. Tuto rovnocennost by měla odsouhlasit Komise právně závaznou formou.
            
   
               (4)
            
               Od přijetí rozhodnutí Komise 2014/209/EU (2) oznámily Německo, Francie, Chorvatsko a Nizozemsko opravy v tabulkách rovnocennosti, které jsou uvedeny v jeho příloze. Komise tyto opravy přezkoumala a může je odsouhlasit. Tabulky rovnocennosti by proto měly být odpovídajícím způsobem upraveny.
            
   
               (5)
            
               Rozhodnutí 2014/209/EU by mělo být zrušeno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Toto rozhodnutí se vztahuje na všechny platné řidičské průkazy vydané členskými státy, které jsou v oběhu.
   Článek 2
   Komise souhlasí s tabulkami rovnocennosti skupin řidičských průkazů vydávaných v členských státech před provedením směrnice 2006/126/ES a harmonizovaných skupin řidičských průkazů vymezených v článku 4 směrnice 2006/126/ES, tak jak jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.
   Článek 3
   Komise souhlasí s tím, že:
   
               a)
            
               skupiny řidičských průkazů vydaných před provedením směrnice 2006/126/EHS opravňují držitele řídit vozidla odpovídajících skupin, jak je popsáno v příloze tohoto rozhodnutí, bez výměny řidičského průkazu;
            
   
               b)
            
               platí některá omezení, která jsou pro příslušná oprávnění uvedena v příloze;
            
   
               c)
            
               při výměně řidičského průkazu za vzor řidičského průkazu EU popsaný v příloze I směrnice 2006/126/ES se udělují rovnocenná oprávnění, tak jak je popsáno v příloze tohoto rozhodnutí.
            
   Článek 4
   Rozhodnutí 2014/209/EU se zrušuje.
   Článek 5
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 14. října 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Violeta BULC
         
            členka Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 18.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2014/209/EU ze dne 20. března 2014 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (Úř. věst. L 120, 23.4.2014, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Kódy používané v této příloze vyznačují omezení odpovídajících oprávnění a jedná se o harmonizované kódy Evropské unie stanovené v příloze I směrnice 2006/126/ES.
      
         VZORY VYDÁVANÉ V BELGII
      
      
         Belgický vzor 1 (B1)
      
      
         Vydávaný v Belgii od 1. ledna 1967 do 31. prosince 1988
      
      Popis: Tento vzor je vyhotoven v nizozemštině, francouzštině nebo němčině. Existují rozdíly v barvě a tisku vzoru. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (105 × 222 mm).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru B1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, A2, A, B, BE
               
                   
               
                  B*
               
                  AM, A1, A2, A, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                   
               
                  D
               
                  A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                   
               
                  AF
               
                  AM, A1, A2, A s kódy EU pro upravená vozidla
               
                  2
               
                  BF
               
                  B s kódy EU pro upravená vozidla
               
                  2
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  B* pro vozidla skupiny B používaná jako vozidla taxislužby, k pronájmu, dopravě zaměstnanců apod.
               
      
                  2.
               
                  Pro oprávnění k řízení vozidel skupiny AF a/nebo BF se požadovala platnost skupiny A a/nebo B, jakož i skupiny F a rovněž uvedení čísla registrační tabulky v řidičském průkazu.
               
      
         Belgický vzor 2 (B2)
      
      
         Vydávaný v Belgii od 1. ledna 1989 do 30. září 1998
      
      Popis: Tento vzor je vyhotoven v nizozemštině, francouzštině nebo němčině. Existují rozdíly v barvě a tisku vzoru. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (106 × 222 mm).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru B2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  (A3)
               
                  AM
               
                  A2
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  A1
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  B
               
                  AM, B
               
                  BE
               
                  AM, B, BE
               
                  C
               
                  AM, B, C1, C
               
                  CE
               
                  AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  D
               
                  AM, B, D1, D
               
                  DE
               
                  AM, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
      
         Belgický vzor 3 (B3)
      
      
         Vydávaný v Belgii od 1. ledna 1998
      
      Popis: Tento vzor je vyhotoven v nizozemštině, francouzštině nebo němčině. Šestistránkový doklad na růžovém papíru (106 × 222 mm).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru B3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  (A3)
               
                  AM
               
                  (G)
               
                  —
               
                  (A<)
               
                  AM, A1, A2
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  B
               
                  AM, B
               
                  BE
               
                  AM, B, BE
               
                  C1
               
                  AM, B, C1
               
                  C1E
               
                  AM, B, BE. C1, C1E
               
                  C
               
                  AM, B, C1, C
               
                  CE
               
                  AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  D1
               
                  AM, B, D1
               
                  D1E
               
                  AM, B, BE, D1, D1E
               
                  D
               
                  AM, B, D1, D
               
                  DE
               
                  AM, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
      
         Belgický vzor 4 (B4)
      
      
         Vydávaný v Belgii od 1. července 2010
      
      Popis: Tento vzor je vyhotoven v nizozemštině, francouzštině nebo němčině. Růžová polykarbonátová karta vyhotovená v souladu s ustanoveními přílohy I směrnice 2006/126/ES.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru B4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  (A3)
               
                  AM
               
                  (G)
               
                  —
               
                  (A<)
               
                  AM, A1, A2
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  B
               
                  AM, B
               
                  BE
               
                  AM, B, BE
               
                  C1
               
                  AM, B, C1
               
                  C1E
               
                  AM, B, BE. C1, C1E
               
                  C
               
                  AM, B, C1, C
               
                  CE
               
                  AM, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  D1
               
                  AM, B, D1
               
                  D1E
               
                  AM, B, BE, D1, D1E
               
                  D
               
                  AM, B, D1, D
               
                  DE
               
                  AM, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V BULHARSKU
      
      
         Bulharský vzor 1 (BG1)
      
      
         Vydávaný v Bulharsku od 1. ledna 2010 do 19. ledna 2013
      
      Popis: Ve shodě se směrnicí 2006/126/ES.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru BG1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  M
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  Tr6
               
                  —
               
                  Ttm
               
                  —
               
                  Tkt
               
                  —
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V ČESKÉ REPUBLICE
      
      
         Český vzor 1 (CZ1)
      
      
         Vydávaný v České republice od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
      
      Popis: materiál: Vícebarevný bankovkový papír v plastovém laminátu. Kruhový hologram (s písmeny „CZ“ uprostřed) v laminátu překrývá fotografii v levém dolním rohu. Fotografie o rozměrech 35 mm × 45 mm je připevněna do rámečku na přední straně a opatřena úředním razítkem s názvem vydávajícího úřadu a státním znakem.
      Platnost řidičského průkazu: doživotní. Tento vzor musí být vyměněn do 31. prosince 2013.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru CZ1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  AM
               
                  AM
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                  A (věk 18 let a více)
               
                  AM, A1, A2
               
                  A (věk 21 let a více)
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  B1
               
                  AM, B1
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                  BE
               
                  AM, B1, B, BE
               
                  C1
               
                  AM, B1, B, C1
               
                  C1E
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E
               
                  C
               
                  AM, B1, B, C1, C
               
                  CE
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  D1
               
                  AM, B1, B, D1
               
                  D1E
               
                  AM, B1, B, BE, D1, D1E
               
                  D
               
                  AM, B1, B, D1, D
               
                  DE
               
                  AM, B1, B, BE, D1, D1E, D,DE
               
                  T (vnitrostátní skupina pro zemědělské traktory)
               
                  —
               
      
         Český vzor 2 (CZ2)
      
      
         Vydávaný v České republice od 1. května 2004
      
      Popis: materiál: Polykarbonátová plastová karta velikosti ID1 – 54 × 86 mm (velikost kreditní karty) nahoře s nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ“ a názvem země „ČESKÁ REPUBLIKA“. Na pravé straně karty je nápis „MODEL EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ“ a „DRIVING LICENSE“ v jazycích EU. V levém horním rohu karty se nachází rozlišovací značka členského státu vydávajícího průkaz („CZ“) vytištěná inverzně v modrém pravoúhlém čtyřúhelníku a obkroužená 12 žlutými hvězdami. Laserem vyryté osobní údaje včetně fotografie a podpisu držitele. Na obou stranách karty pozitivní vysoký reliéfní tisk s gilošováním a písmeny „CZ“. Na přední straně v pravém horním rohu logo s písmeny „CZ“ natištěné inkoustem opticky proměnlivé barvy měnící se mezi zlatou a zelenou. Proměnlivý obrázek na přední straně v pravém dolním rohu představuje fotografii držitele a číslo řidičského průkazu (totéž jako v poli 5).
      Platnost řidičského průkazu: 10 let
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru CZ2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  AM
               
                  AM
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                  A (věk 18 let a více)
               
                  AM, A1, A2
               
                  A (věk 21 let a více)
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  B1
               
                  AM, B1
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                  BE
               
                  AM, B1, B, BE
               
                  C1
               
                  AM, B1, B, C1
               
                  C1E
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E
               
                  C
               
                  AM, B1, B, C1, C
               
                  CE
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  D1
               
                  AM, B1, B, D1
               
                  D1E
               
                  AM, B1, B, BE, D1, D1E
               
                  D
               
                  AM, B1, B, D1, D
               
                  DE
               
                  AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
                  T (vnitrostátní skupina pro zemědělské traktory)
               
                  —
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V DÁNSKU
      
      
         Dánský vzor 1 (DK1)
      
      
         Vydávaný v Dánsku do 30. dubna 1986
      
      Popis: Růžový čtyřstránkový doklad.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru DK1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  1
               
                  A2
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  1
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                  2
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1E, DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Dánská skupina A1 je pro motocykly bez postranního vozíku a A2 pro motocykly s postranním vozíkem. Proto tyto skupiny neodpovídají podskupinám A1 a A2 popsaným ve směrnici 2006/126/ES. Oprávnění k řízení s dánskou skupinou A1 je omezeno na motocykly bez postranního vozíku a A2 na motocykly s postranním vozíkem. Držitelé dánské skupiny A1 a/nebo A2 jsou oprávněni získat v jiných členských státech plná oprávnění AM, A1, A2 a A.
               
      
                  2.
               
                  Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.
               
      Tento vzor je pro řízení v Dánsku již neplatný, protože v letech 1991 až 1993 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Dánskem a do 19. ledna 2033 musí být ostatními členskými státy uznáván.
      
         Dánský vzor 2 (DK2)
      
      
         Vydávaný v Dánsku od 1. května 1986 do 30. června 1996
      
      Popis: Čtyřstránkový doklad obsahující růžové a béžové řádky.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru DK2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  1
               
                  A2
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  1
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                  2
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1E, DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Dánská skupina A1 je pro motocykly bez postranního vozíku a A2 pro motocykly s postranním vozíkem. Proto tyto skupiny neodpovídají podskupinám A1 a A2 popsaným ve směrnici 2006/126/ES. Oprávnění k řízení s dánskou skupinou A1 je omezeno na motocykly bez postranního vozíku a A2 na motocykly s postranním vozíkem. Držitelé dánské skupiny A1 a/nebo A2 jsou oprávněni získat v jiných členských státech plná oprávnění AM, A1, A2 a A.
               
      
                  2.
               
                  Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.
               
      
         Dánský vzor 3 (DK3)
      
      
         Vydávaný v Dánsku od 1. července 1996 do 13. dubna 1997
      
      Popis: Čtyřstránkový doklad obsahující růžové a béžové řádky.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru DK3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A (malý motocykl)
               
                  AM, A1,
               
                  1
               
                  A (velký motocykl)
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  2
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                  3
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1E, DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Držitelé dánské skupiny A (malý motocykl) jsou oprávněni řídit:
                  
                              a)
                           
                              dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg a výkon motoru nepřesahuje 25 kW;
                           
                  
                              b)
                           
                              dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg;
                           
                  
                              c)
                           
                              motorové tříkolky;
                           
                  
                              d)
                           
                              vozidla uvedená pod písmeny a), b) a c) s přívěsem;
                           
                  
                              e)
                           
                              velký moped.
                           
               
      
                  2.
               
                  Držitelé dánské skupiny A (velký motocykl) jsou oprávněni řídit:
                  
                              a)
                           
                              vozidla uvedená v bodě 1;
                           
                  
                              b)
                           
                              dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg nebo výkon motoru přesahuje 25 kW;
                           
                  
                              c)
                           
                              dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg;
                           
                  
                              d)
                           
                              vozidla uvedená pod písmeny b) a c) s přívěsem.
                           
               
      
                  3.
               
                  Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.
               
      
         Dánský vzor 4 (DK4)
      
      
         Vydávaný v Dánsku od 14. dubna 1997
      
      Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice Rady 91/439/EHS (1).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru DK4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A (malý motocykl)
               
                  AM, A1
               
                  1
               
                  A (velký motocykl)
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  2
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                  3
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1E, DE
               
                   
               
      Další informace
      
                  1.
               
                  Držitelé dánské skupiny A (malý motocykl) jsou oprávněni řídit:
                  
                              a)
                           
                              dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg a výkon motoru nepřesahuje 25 kW;
                           
                  
                              b)
                           
                              dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) nepřesahuje 0,16 kW/kg;
                           
                  
                              c)
                           
                              motorové tříkolky;
                           
                  
                              d)
                           
                              vozidla uvedená pod písmeny a), b) a c) s přívěsem;
                           
                  
                              e)
                           
                              velký moped.
                           
               
      
                  2.
               
                  Držitelé dánské skupiny A (velký motocykl) jsou oprávněni řídit:
                  
                              a)
                           
                              vozidla uvedená v bodě 1;
                           
                  
                              b)
                           
                              dvoukolový motocykl bez postranního vozíku, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg nebo výkon motoru přesahuje 25 kW;
                           
                  
                              c)
                           
                              dvoukolový motocykl s postranním vozíkem, jehož poměr výkonu a hmotnosti (včetně vody, oleje a pohonných hmot) přesahuje 0,16 kW/kg;
                           
                  
                              d)
                           
                              vozidla uvedená pod písmeny b) a c) s přívěsem.
                           
               
      
                  3.
               
                  Držitelé dánské skupiny B jsou rovněž oprávněni k řízení motorových tříkolek.
                  Datum prvního vydání skupin řidičských průkazů vydaných do 1. května 1986 nelze zpětně zjistit. V takových případech se může v sloupci 10 řidičského průkazu objevit symbol „<“ nebo „≤“ doplněný určitým rokem, což znamená, že oprávnění pro tuto skupinu bylo vydáno v uvedeném roce nebo dříve.
                  Do 19. ledna 2013 platí tato dánská pravidla týkající se oprávnění řídit malé mopedy:
                  Každá z těchto podmínek opravňuje v Dánsku osobu k řízení malého mopedu:
                  
                              a)
                           
                              oprávnění k řízení mopedu;
                           
                  
                              b)
                           
                              řidičský průkaz pro řízení traktoru;
                           
                  
                              c)
                           
                              dosažení věku 18 let.
                           
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V NĚMECKU
      
      
         Německý vzor 1 (D1)
      
      
         Vydávaný v Německu do 31. března 1986 (v určitých případech může být den vydání pozdější než 31. března 1986)
      
      Popis: Šedivý čtyřstránkový doklad. V praxi se mohou vyskytnout rozdíly v barvě a tvaru vzoru, protože tento vzor byl vydáván po dobu více než 40 let. Vzory vydávané v Sársku mohou mít odlišné rozměry a jsou dvojjazyčné (v němčině a francouzštině).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru D1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  1
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  1
               
                  1 beschränkt auf Leichtkrafträder (omezeno na lehké motocykly):
                  1.4.1980 – 31.3.1986
               
                  AM, A1
               
                  7
               
                  2
               
                  AM, A1, A B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  2,3,5,8
               
                  3
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E
               
                  3,4,5,9
               
                  4
               
                  AM
               
                  6
               
                  5
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.
      
                  1.
               
                  Pokud bylo řidičské oprávnění „Klasse 1“ získáno dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), je držitel také oprávněn řídit skupinu B, aniž musí řidičský průkaz vyměnit.
               
      
                  2.
               
                  Pokud dosáhl držitel oprávnění „Klasse 2“ padesáti let dříve než 1. ledna 2000, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. prosince 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor před dnem 1. ledna 2001, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosinci 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.
               
      
                  3.
               
                  Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním „Klasse 2“ nebo „Klasse 3“ získán dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), je držitel oprávněn řídit také skupinu A.
                  Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním „Klasse 2“ nebo „Klasse 3“ získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. dubna 1980, opravňuje řidiče také k řízení skupiny A1.
               
      
                  4.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 3“ je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).
               
      
                  5.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 3“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nepřesahující 7,5 t na německém území. Držitel oprávnění „Klasse 2“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.
               
      
                  6.
               
                  Pokud bylo řidičské oprávnění „Klasse 4“ uděleno dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), není pouze vnitrostátní skupinou, ale opravňuje držitele k řízení těchto skupin: A, B.
                  V případě, že bylo řidičské oprávnění „Klasse 4“ vydáno později než v uvedených dnech, ale dříve než 1. dubna 1980, opravňuje držitele k řízení skupiny A1.
               
      
                  7.
               
                  Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).
               
      
                  8.
               
                  Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05). Skupina A je omezena na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04). Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).
               
      
                  9.
               
                  Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04). Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).
               
      
         Německý vzor 2 (D2)
      
      
         Vydávaný v Německé demokratické republice do roku 1969
      
      Popis: Šedý čtyřstránkový doklad.
      Změna předpisů, která nabyla účinnosti dne 1. dubna 1957, změnila rozsah a definice skupin řidičských oprávnění. Proto jsou pro tento vzor potřebné dvě tabulky rovnocennosti.
      
         D2a:
         Vzor vydávaný do 31. března 1957
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru D2a
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  1
               
                  AM, A1, A2, A, B
               
                   
               
                  2
               
                  AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1,3,4,5
               
                  3
               
                  AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C
               
                  2,3,4,5
               
                  4
               
                  AM, A1, A2, A, B
               
                  4
               
      
         D2b:
         Vzor vydávaný od 1. dubna 1957 do roku 1969
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru D2b
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  1
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  2
               
                  AM, A1, B
               
                  4
               
                  3
               
                  AM, A1
               
                  6
               
                  4
               
                  AM, A1, B, BE, C1, C1E
               
                  2, 3, 4, 5
               
                  5
               
                  AM, A1, B, BE, C1, C1E, C,CE
               
                  1, 3, 4, 5
               
      Další informace:
      Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.
      
                  1.
               
                  Pokud držitel řidičského oprávnění „Klasse 2“ vydaného dříve než 1. dubna 1957 nebo řidičského oprávnění „Klasse 5“ vydaného po 31. března 1957 dosáhl padesáti let dříve než 1. ledna 2000, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. prosince 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor do 1. ledna 2001 včetně, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosinci 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.
               
      
                  2.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 3“ vydaného před 1. dubnem 1957 (D2a) a oprávnění „Klasse 4“ vydaného po 31. března 1957 (D2b) je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).
               
      
                  3.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 3“ vydaného před 1. dubnem 1957 (D2a) nebo oprávnění „Klasse 4“ vydaného po 31. března 1957 (D2b) je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nižší než 7,5 t, a to i v mezinárodní dopravě.
                  Držitel oprávnění „Klasse 2“ vydaného před 1. dubnem 1957 (D2a) nebo oprávnění „Klasse 5“ vydaného po 31. března 1957 (D2b) je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.
               
      
                  4.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 2“, „Klasse 3“ nebo „Klasse 4“ řidičského průkazu vzoru D2a nebo oprávnění „Klasse 2“, „Klasse 4“ nebo „Klasse 5“ řidičského průkazu vzoru D2b, který byl vydán před 1. prosincem 1954, je oprávněn řídit skupinu A.
               
      
                  5.
               
                  Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).
               
      
                  6.
               
                  Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).
               
      
         Německý vzor 3 (D3)
      
      
         Vydávaný v Německé demokratické republice od roku 1969 do 31. května 1982
      
      Popis: Průkaz ve formě knížky o 12 stranách v šedém obalu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru D3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  1
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  5
               
                  2
               
                  AM, B
               
                  4, 5, 7
               
                  3
               
                  AM
               
                  7
               
                  4
               
                  AM, B, BE, C1, C1E
               
                  2, 3, 4, 7, 8
               
                  5
               
                  AM, A1, A, B, BE, C, C1, C1E, CE
               
                  1, 3, 4, 7, 8, 9
               
                  § 6 StVZO, § 85 StVZO
               
                  —
               
                  7
               
      Další informace:
      Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.
      
                  1.
               
                  Pokud dosáhl držitel oprávnění „Klasse 5“ padesáti let dříve než 31. prosince 1999, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 1. ledna 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor před dnem 1. ledna 2001, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosinci 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.
               
      
                  2.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 4“ je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).
               
      
                  3.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 4“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nepřesahující 7,5 t na německém území. Držitel oprávnění „Klasse 5“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.
               
      
                  4.
               
                  Držitel řidičského průkazu s oprávněním „Klasse 2“, „4“ nebo „5“, který byl původně vydán před 1. prosincem 1954, je oprávněn řídit neomezenou skupinu A.
               
      
                  5.
               
                  Pokud byl průkaz s oprávněním „Klasse 1“ vydán před 1. dubnem 1957, je jeho držitel oprávněn pouze k řízení skupiny B.
               
      
                  6.
               
                  Pokud byl průkaz s oprávněním „Klasse 2“ vydán před 1. prosincem 1954, je jeho držitel oprávněn k řízení skupiny B 79.
               
      
                  7.
               
                  Pokud držitel řidičského oprávnění „Klasse 2“, „3“, „4“ nebo „5“ nebo podle § 6 StVZO či § 85 StVZO obdržel svůj řidičský průkaz před 1. dubnem 1980, je také oprávněn k řízení skupiny A1.
               
      
                  8.
               
                  Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).
               
      
                  9.
               
                  Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03).
               
      
         Německý vzor 4 (D4)
      
      
         Vydávaný v Německé demokratické republice od 1. června 1982 do 2. října 1990
      
      Popis: Čtyřstránkový doklad na jasně růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru D4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  4,
               
                  B
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E
               
                  2, 3, 5, 6,
               
                  C
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C
               
                  1, 3, 5, 6,
               
                  D
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D
               
                  1, 5, 6,
               
                  BE
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E
               
                  2, 3, 5, 6,
               
                  CE
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1, 5, 6,
               
                  DE
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, D, DE
               
                  1, 5, 6,
               
      Další informace:
      Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.
      
                  1.
               
                  Pokud držitel řidičského oprávnění „Klasse C“, „CE“, „D“ a „DE“ dosáhl padesáti let dříve než 1. ledna 2000, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 31. prosince 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor před dnem 1. ledna 2001, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosinci 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.
               
      
                  2.
               
                  Držitel průkazu s oprávněním „Klasse B“ a „BE“ je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).
               
      
                  3.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse B“ a „BE“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nepřesahující 7,5 t na německém území.
                  Držitel oprávnění „Klasse C“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.
               
      
                  4.
               
                  Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).
               
      
                  5.
               
                  Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03).
               
      
                  6.
               
                  Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).
               
      
         Německý vzor 5 (D5)
      
      
         Vydávaný v Německu od 1. dubna 1986 do 31. prosince 1998
      
      Popis: Šestistránkový doklad na jasně růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru D5
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  1
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  2, 7
               
                  1a
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  7
               
                  1b
               
                  AM, A1
               
                  7
               
                  2
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1, 3, 5, 8, 9
               
                  3
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E
               
                  3, 4, 5, 8, 9
               
                  4
               
                  AM
               
                  6
               
                  5
               
                  AM
               
                   
               
      Další informace:
      Mohou se vyskytnout další řidičská oprávnění velmi zvláštního a omezeného druhu, která nejsou v tabulkách zachycena. Když takový případ výjimečně nastane, musí být v případě pochybností o rozsahu konkrétního řidičského oprávnění navázán styk s německými orgány, které řidičská oprávnění vydávají.
      
                  1.
               
                  Pokud dosáhl držitel oprávnění „Klasse 2“ padesáti let dříve než 31. prosince 1999, platnost jeho oprávnění skončila ke dni 1. ledna 2000. V případě, že tento držitel řidičského průkazu svůj průkaz vyměnil za nový vzor před dnem 1. ledna 2001, platí doba platnosti a pravidelnost lékařských vyšetření pro nový vzor. Pokud držitel dosáhne padesáti let po 31. prosince 1999, musí svůj průkaz vyměnit za nový vzor nejpozději při dovršení padesáti let. Nový vzor pak platí na období pěti let.
               
      
                  2.
               
                  Pokud byl řidičský průkaz D1 s oprávněním „Klasse 1“ získán před 1. dubnem 1954 (v Sársku před 1. říjnem 1960), je držitel oprávněn řídit skupinu B.
                  Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.
               
      
                  3.
               
                  Pokud byl řidičský průkaz D1 s oprávněním „Klasse 2“ nebo „Klasse 3“ získán dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), je držitel oprávněn řídit také skupinu A. Pokud byl řidičský průkaz s oprávněním „Klasse 2“ nebo „Klasse 3“ získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. dubna 1980, opravňuje řidiče také k řízení skupiny A1.
                  Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.
               
      
                  4.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 3“ je rovněž oprávněn řídit toto vozidlo: CE 79 (C1E > 12 t, L ≤ 3) (= nejvýše s celkem třemi nápravami).
               
      
                  5.
               
                  Držitel oprávnění „Klasse 3“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících a o maximální hmotnosti nepřesahující 7,5 t na německém území. Držitel oprávnění „Klasse 2“ je oprávněn řídit autobusy bez cestujících na německém území.
               
      
                  6.
               
                  Pokud bylo řidičské oprávnění „Klasse 4“ u vzoru D1 uděleno dříve než 1. prosince 1954 (v Sársku dříve než 1. října 1960), není pouze vnitrostátní skupinou, ale opravňuje držitele k řízení těchto skupin: A, B. Pokud byl průkaz s oprávněním „Klasse 4“ získán po uvedených dnech, ale dříve než 1. dubna 1980, opravňuje držitele k řízení skupiny A1.
                  Uvedené ustanovení se vztahuje na vzor D5 pouze tehdy, byl-li témuž držiteli před příslušnými dny vydán průkaz vzoru D1 a potom vyměněn za vzor D5.
               
      
                  7.
               
                  Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).
               
      
                  8.
               
                  Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (nový kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04).
               
      
                  9.
               
                  Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).
               
      
         Německý vzor 6 (D6)
      
      
         Vydávaný v Německu od 1. ledna 1999 do 18. ledna 2013
      
      Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru D6
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                  1
               
                  A (beschränkt)
               
                  AM, A1, A2
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, A, B
               
                  2
               
                  BE
               
                  AM, A1, A, B, BE
               
                  2, 3
               
                  C1
               
                  AM, A1, A, B, C1
               
                  2
               
                  C1E
               
                  AM, A1, A, B,, BE, C1, C1E
               
                  2, 3
               
                  C
               
                  AM, A1, A, B, C1, C
               
                  2
               
                  CE
               
                  AM, A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  2, 3
               
                  D1
               
                  AM, A1, A, B, D1
               
                  2
               
                  D1E
               
                  AM, A1, A, B, BE,D1, D1E
               
                  2, 3
               
                  D
               
                  AM, A1, A, B, D1, D
               
                  2
               
                  DE
               
                  AM, A1, A, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
                  2, 3
               
                  M
               
                  AM
               
                   
               
                  S
               
                  AM
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Oprávnění skupiny A1 platí rovněž pro motocykly skupiny A1 s poměrem výkonu a hmotnosti vyšším než 0,1 kW/kg (kód 79.05).
               
      
                  2.
               
                  Skupiny A1 a A jsou omezeny na tříkolky (kód 79.03) a tříkolky v kombinaci s přívěsem o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 750 kg (kód 79.04).
               
      
                  3.
               
                  Oprávnění skupiny BE platí rovněž pro vozidla skupiny BE, kde maximální přípustná hmotnost přívěsu přesahuje 3 500 kg (kód 79.06).
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V ESTONSKU
      
      
         Estonský vzor 1 (EST1)
      
      
         Vydávaný v Estonsku od 1. listopadu 1999 do 30. září 2004
      
      Popis: Řidičský průkaz má růžovou barvu a je vyroben ze zvláštního syntetického papíru zvaného Teslin (TESLIN, ISO 9002; 1994), který je zcela pokryt bezpečnostním plastovým obalem. Papír je opatřen síťovým ochranným vzorem; na zadní straně plastového obalu je vyražený vzor „EST“ se šesti vlnovkami. Údaje jsou tištěné, fotografie naskenovaná.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru EST1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  —
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A
               
                  A2
               
                  1
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  (R)
               
                  —
               
                   
               
                  (T)
               
                  —
               
                   
               
      
                  1.
               
                  Maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg.
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Omezení vyjádřená kódem:
                  
                              1
                           
                              –
                           
                              nutné brýle nebo kontaktní čočky;
                           
                              2
                           
                              –
                           
                              nutné naslouchátko;
                           
                              3
                           
                              –
                           
                              platí pro vozidla s ručním řízením;
                           
                              4
                           
                              –
                           
                              maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg;
                           
                              5
                           
                              –
                           
                              automatická převodovka.
                           
               
      
                   
               
                  Slovo „ESMANE“ na přední straně dole uprostřed znamená, že držitel průkazu je čerstvý držitel oprávnění; platnost takového průkazu je omezena na dva roky.
               
      
         Estonský vzor 2 (EST2)
      
      
         Vydávaný v Estonsku od 1. října 2004 do 7. září 2008
      
      Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.
      Řidičský průkaz je vyroben z plastu a má jedinečné růžové vzorované pozadí, které se vyskytuje pouze u estonských řidičských průkazů. Pro personifikaci údajů přenášených na řidičský průkaz (včetně digitální fotografie a podpisu držitele) se použilo laserové rytí.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru EST2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  —
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  A1
               
                  1
               
                  A
               
                  A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  (R)
               
                  —
               
                   
               
                  (T)
               
                  —
               
                   
               
      
                  1.
               
                  Maximální výkon motoru u skupiny A by neměl přesáhnout 25 kW nebo 0,16 kW/kg.
               
      Další informace:
      Omezení vyjádřená kódem:
      
         101– Prozatímní řidičský průkaz. Čerství držitelé řidičského oprávnění jsou po dobu, kdy jsou držiteli prozatímního oprávnění (dva roky), povinni umístit na (přední i zadní) sklo vozidla symbol zeleného javorového listu. Nejvyšší povolená rychlost je 90 km/h.
      
         102– Držitelé této skupiny mají oprávnění řídit pouze po dobu, kdy vykonávají vojenskou službu.
      
         103– Skupina D – řidič má oprávnění řídit pouze trolejbus.
      
         105– Motocykl s výkonem motoru nejvýše 25 kW nebo s účinným výkonem motoru, který nepřevyšuje 0,16 kW/kg.
      
         106– Skupina D – omezeno na cesty do 50 km.
      
         Estonský vzor 3 (EST3)
      
      
         Vydávaný v Estonsku od 8. září 2008
      
      Popis: Stejný jako řidičský průkaz vzoru 2; pouze na přední straně jsou poblíž slova „JUHILUBA“ přidána slova „Driving Licence“ a „Permis de conduire“.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru EST3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  AM
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A
               
                  A2
               
                  1
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  (R)
               
                  —
               
                   
               
                  (T)
               
                  —
               
                   
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V ŘECKU
      
      
         Řecký vzor 1 (GR1a)
      
      
         Vydávaný v Řecku do 11. ledna 1987
      
      Popis: Modrý a žlutý s černým textem.
      Tento průkaz má dvanáct stran a vztahuje se na skupiny Β, Γ, Δ, Ε.
      
         Řecký vzor 1 (GR1b)
      
      
         Vydávaný v Řecku do 11. ledna 1987
      
      Popis: Růžový a žlutý s černým textem.
      Tento průkaz má osm stran a vztahuje se pouze na skupinu A.
      Do 30. ledna 1985 zahrnovaly řidičské průkazy s oprávněním pro kteroukoli skupinu (Β, Γ, Δ, Ε) také právo řídit vozidla skupiny AM. Od uvedeného dne do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru GR1a a GR1b
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                   
               
                  E
               
                  BE
               
                  1
               
                  Γ
               
                  C1, C
               
                   
               
                  E
               
                  BE, C1E, CE
               
                  1
               
                  Δ
               
                  D1, D
               
                   
               
                  E
               
                  BE, D1E, DE,
               
                  1
               
      Další informace:
      Přestože v bodě 4b se uvádí, že tyto konkrétní vzory mají určitou dobu platnosti, byla tato doba prodloužena podle prezidentské vyhlášky 255/1984 do dovršení 65 let.
      
                  1.
               
                  Skupina E tvořila zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou.
               
      
         Řecký vzor 2 (GR2)
      
      
         Vydávaný v Řecku od 12. ledna 1987 do 31. března 1997
      
      Popis: Růžový s černým textem. Tento vzor má šest stran.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru GR2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  B1, B
               
                   
               
                  E
               
                  BE
               
                  1
               
                  Γ/C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  E
               
                  BE, C1E, CE
               
                  1
               
                  Δ/D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  E
               
                  BE, D1E, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      Od 30. ledna 1985 do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.
      
                  1.
               
                  Skupina E představovala zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou („Β“ nebo „Γ“ nebo „Δ“).
               
      
         Řecký vzor 3 (GR3)
      
      
         Vydávaný v Řecku od 1. dubna 1997 do 30. dubna 2001
      
      Popis: Růžový s černým textem.
      Tento doklad má šest stran.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru GR3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A/A1
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A/A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B/B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B/B
               
                  B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  Γ1/C1
               
                  C1
               
                   
               
                  Γ1E/C1E
               
                  BE, C1E,
               
                   
               
                  Γ/C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  ΓΕ/CE
               
                  BE, C1E, CE
               
                   
               
                  Δ1/D1
               
                  D1
               
                   
               
                  Δ1E/D1E
               
                  BE, D1E
               
                   
               
                  Δ/D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  ΔΕ/DE
               
                  BE, D1E, DE
               
                   
               
      Další informace:
      Od 30. ledna 1985 do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.
      
                  1.
               
                  Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.
               
      
         Řecký vzor 4 (GR4)
      
      
         Vydávaný v Řecku od 1. května 2001 do 18. ledna 2009
      
      Popis: Růžový s černým textem.
      Tento doklad má šest stran.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru GR4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A/A (≤ 25 kW a ≤ 0,16 kW/kg), A/A
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A/A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  Γ1/C1
               
                  C1
               
                   
               
                  Γ1E/C1E
               
                  BE, C1E
               
                   
               
                  Γ/C
               
                  C
               
                   
               
                  ΓΕ/CE
               
                  BE, C1E, CE
               
                   
               
                  Δ1/D1
               
                  D1
               
                   
               
                  Δ1E/D1E
               
                  BE, D1E
               
                   
               
                  Δ/D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  ΔΕ/DE
               
                  BE, D1E, DE
               
                   
               
      Další informace:
      Od 30. ledna 1985 do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.
      
                  1.
               
                  Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.
               
      
         Řecký vzor 5 (GR5)
      
      
         Vydávaný v Řecku od 19. ledna 2009 do 18. ledna 2013
      
      Popis: Růžový s černým textem.
      Rozměry: šířka: 85,6 mm, výška: 54 mm (tloušťka 0,75 mm).
      Nové řidičské průkazy se tisknou v podobě plastové karty v souladu s mezinárodními normami kvality (ISO) a všemi technickými požadavky stanovenými v příloze I směrnice 2006/126/ES. Na přední straně je umístěn bezpečnostní hologram (v levém rohu). Veškerý text je vytištěn mikrotiskem na bezpečnostním pozadí opticky proměnlivým inkoustem. Plánuje se také dvojí zobrazení a hmatové zajišťovací prvky. Na zadní straně je bezpečnostní trojrozměrný hologram a bezpečnostní pozadí tvořené výhradními znaky a protínajícími se čárami. Tisk na obou stranách je viditelný v ultrafialovém světle, to však nijak neovlivňuje kvalitu dokladu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru GR5
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A/A (≤ 25 kW a ≤ 0,16 kW/kg), A/A
               
                  AM A1
               
                   
               
                  A/A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  B1,B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  Γ1/C1
               
                  C1
               
                   
               
                  Γ1E/C1E
               
                  BE; C1E
               
                   
               
                  Γ/C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  ΓΕ/CE
               
                  BE; C1E, CE
               
                   
               
                  Δ/D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  ΔΕ/DE
               
                  BE, D1E, DE
               
                   
               
      Další informace:
      Od 30. ledna 1985 do 18. ledna 2013 poskytovala oprávnění skupiny AM pouze oddělení řecké dopravní policie na zvláštním řidičském průkazu.
      
                  1.
               
                  Podle směrnice 91/439/EHS, která je do řeckého práva provedena prezidentskou vyhláškou 19/1995, má držitel skupin B1 a B oprávnění řídit motorové tříkolky a čtyřkolky. Lze tedy uvést skupinu A s kódem 79.03.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ VE ŠPANĚLSKU
      
      
         Španělský vzor 1 (E1)
      
      
         Vydávaný ve Španělsku od 27. června 1997 do 1. listopadu 2004
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru ve shodě s přílohou I směrnice 91/439/EHS.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru E1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  —
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
      
         Španělský vzor 2 (E2)
      
      
         Vydávaný ve Španělsku od 2. listopadu 2004 do 7. prosince 2009
      
      Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru E2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  —
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  (btp)
               
                  —
               
      
         Španělský vzor 3 (E3)
      
      
         Vydávaný ve Španělsku od 8. prosince 2009
      
      Popis: Plastová karta podle přílohy I.3 směrnice 2006/126/ES.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru E3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  AM
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A2
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  (btp)
               
                  —
               
      Další informace:
      Oprávnění skupiny AM a A2 se vydávají od 8. prosince 2009.
      
         VZORY VYDÁVANÉ VE FRANCII
      
      
         Francouzský vzor 1 (F1)
      
      
         Vydávaný ve Francii do 31. prosince 1954
      
      Popis: Dvoustránková růžová karta s fotografií na přední straně.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru F1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  —
               
                  AM, A1. B1. B
               
                  1, 2
               
                  
                              1°
                           
                              Voitures affectés à des transports en commun
                           
               
                  AM, A1, B1, B, D1, D
               
                  2
               
                  
                              2°
                           
                              véhicules pesant en charge plus de 3 000  kg
                           
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C, C1E, CE
               
                  2
               
                  
                              3°
                           
                              Motocycles à deux roues
                           
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Není-li na zadní straně průkazu nic vyznačeno, neplatí pro řízení vozidel skupin 1°, 2°, 3°. Proto není na dokladu vyznačeno rovnocenné oprávnění pro skupinu B, která není v žádné ze tří uváděných skupin obsažena. Na řádku v tabulce je to vyznačeno takto: „—“.
               
      
                  2.
               
                  Rovnocennost se skupinou A1 (mopedy a vozidla skupiny L4e) platí pouze v případech, že byla doložena řidičská praxe v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.
               
      
         Francouzský vzor 2 (F2)
      
      
         Vydávaný ve Francii od 1. ledna 1955 do 19. ledna 1975
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru F2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1, B1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1*, B1, B + kód 79
               
                  1, 2
               
                  C
               
                  AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1, 3
               
                  E(B)
               
                  AM, A1*, B1, B, BE
               
                  1
               
                  E(C)
               
                  AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
                  E(D)
               
                  AM, A1*, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  3
               
                  FA1
               
                  AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)
               
                   
               
                  FA
               
                  AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)
               
                   
               
                  FB
               
                  B1, B + kód (10, 15, …)
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  A1*: V tomto případě platí rovnocennost se skupinou A1 (lehké motocykly a vozidla skupiny L5e), pokud byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto vozidla v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (prohlášení poskytne pojišťovna), nebo (v případě absence této praxe) pokud je předloženo potvrzení od akreditované instituce o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.
               
      
                  2.
               
                  B: Držitel řidičského průkazu skupiny B vydaného před 20. lednem 1975 spolu s kódem 79 (obytný vůz – hrubá hmotnost vozidla > 3 500 kg) je oprávněn řídit vozidla používaná k přepravě osob, která mají kromě sedadla řidiče více než osm sedadel a jejichž hrubá hmotnost přesahuje 3 500 kg.
               
      
                  3.
               
                  Pokud mělo vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D nebo DE, hmotnost nižší než 3 500 kg, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupin AM, A1*, B1, B, BE, D1 79 (< 3 500 kg) a D79 (< 3 500 kg).
               
      
         Francouzský vzor 3 (F3)
      
      
         Vydávaný ve Francii od 20. ledna 1975 do 29. února 1980
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru F3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1, B1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
                  E(B)
               
                  AM, A1, B1,B, BE
               
                  1
               
                  E(C)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
                  E(D)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
                  FA1
               
                  AM, A1, B1, + kód (10, 15, …)
               
                   
               
                  FA
               
                  AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)
               
                   
               
                  FB
               
                  B1, B + kód (10, 15, …)
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.
               
      
                  2.
               
                  Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D nebo DE, hmotnost ≤ 3 500 kg (v období od 20. ledna 1975 do 31. května 1979) nebo ≤ 7 000 kg (v období od 1. června 1979 do 1. března 1980), je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupin AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) a D 79 (≤ 3 500 kg).
               
      
         Francouzský vzor 4 (F4)
      
      
         Vydávaný ve Francii od 1. března 1980 do 31. prosince 1984
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru (podstatně větší než vzory v příloze I směrnice 91/439/EHS).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru F4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1, B1
               
                   
               
                  A2
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
                  A3
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
                  A4
               
                  AM, A1, B1
               
                  3
               
                  B
               
                  AM, A1, B1 'B
               
                  1
               
                  E(B)
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)
               
                  1
               
                  C1
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE
               
                  1, 2
               
                  E(D)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE
               
                  1, 2
               
                  FA1
               
                  AM, A1, B1 + kód (10, 15, …)
               
                   
               
                  FA2
               
                  AM, A, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)
               
                   
               
                  FA3
               
                  AM, A1, A2, A, B1 + kód (10, 15, …)
               
                   
               
                  FA4
               
                  AM, B1 + kód (10, 15, …)
               
                   
               
                  FB
               
                  AM, B1, B + kód (10, 15, …)
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.
               
      
                  2.
               
                  Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D, hmotnost ≤ 7 000 kg, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupiny AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) and D 79 (≤ 3 500 kg).
               
      
                  3.
               
                  Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.
               
      
         Francouzský vzor 5 (F5)
      
      
         Vydávaný ve Francii od 1. ledna 1985 do 30. června 1990
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru F5
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  AT
               
                  AM, A1, B1
               
                  2
               
                  AL
               
                  AM, A1, B1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  E(B)
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
                  C limité
               
                  AM, A1, B1, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t)
               
                  1
               
                  E(C)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE
               
                  1, 2
               
                  E(D)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE 79 (≤ 12,5 t), D1, D1E, D, DE
               
                  1, 2
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.
               
      
                  2.
               
                  Pokud mělo zkušební vozidlo, ve kterém držitel řidičského oprávnění složil praktickou zkoušku pro skupinu D, hmotnost ≤ 3 500 kg, je držitel oprávněn pouze k řízení vozidel skupiny AM, A1 (viz pozn. 1), B1, B, BE, D1 79 (≤ 3 500 kg) and D 79 (≤ 3 500 kg).
               
      
                  3.
               
                  Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.
               
      
         Francouzský vzor 6 (F6)
      
      
         Vydávaný ve Francii od 1. července 1990 do 15. listopadu 1994
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru F6
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  AT
               
                  AM, A1,B1
               
                  2
               
                  AL
               
                  AM, A1, B1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  E(B)
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  E(C)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, D1, D
               
                  1
               
                  E(D)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.
               
      
                  2.
               
                  Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.
               
      
         Francouzský vzor 7 (F7)
      
      
         Vydávaný ve Francii od 16. listopadu 1994 do 28. února 1999
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru F7
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  AT
               
                  AM, A1,B1
               
                  2
               
                  AL
               
                  AM, A1, B1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  E(B)
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  E(C)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, D1, D
               
                  1
               
                  E(D)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.
               
      
                  2.
               
                  Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.
               
      
         Francouzský vzor 8 (F8)
      
      
         Vydávaný ve Francii od 1. března 1999 do 18. ledna 2013
      
      Popis: Doklad na růžovém papíru ve shodě s přílohou I směrnice 91/439/EHS.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru F8
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1, B1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A, B1
               
                   
               
                  B1
               
                  AM, A1, B1
               
                  2
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  E(B)
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  E(C)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, DE
               
                  1, 3
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, D1, D
               
                  1
               
                  E(D)
               
                  AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Rovnocennost se skupinou A1 (lehké mopedy a vozidla skupiny L5e) platí pouze v případech, že byla doložena skutečná praxe v řízení tohoto druhu vozidel v průběhu 5 let před 1. lednem 2011 (informace poskytne pojišťovna) nebo že bylo předloženo potvrzení o absolvování výcviku v trvání 3 či 7 hodin.
               
      
                  2.
               
                  Pro skupinu A1: kód 79 L5e ≤ 15 kW.
               
      
                  3.
               
                  Skupina CE opravňuje k řízení vozidel skupiny DE v případě, že držitel má zároveň oprávnění pro skupinu D.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V CHORVATSKU
      
      
         Chorvatský vzor 1 (HR1)
      
      
         Vydávaný v Chorvatsku od 1. dubna 1993 do 19. listopadu 2004
      
      Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru HR1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  H
               
                  AM,
               
                  1
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A,
               
                   
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                   
               
                  C
               
                  AM, B1, B, C1, C
               
                   
               
                  D
               
                  AM, B1, B, C1, C, D1, D
               
                   
               
                  E(B)
               
                  AM, B1, B, BE
               
                  3
               
                  E(C)
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  3
               
                  E(D)
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  3
               
                  F
               
                  —
               
                  4
               
                  G
               
                  —
               
                  2
               
                  H
               
                  —
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina H platila pro mopedy a pracovní stroje, jako jsou nakladač, vysokozdvižný vozík atd.
               
      
                  2.
               
                  Skupina G platila pro traktory. Skupiny G a H představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.
               
      
                  3.
               
                  Skupina E představovala zvláštní skupinu, byla však platná pouze v kombinaci se skupinou jinou (B, C nebo D).
               
      
                  4.
               
                  Skupina F platila pro tramvaje.
               
      
         Chorvatský vzor 2 (HR2)
      
      
         Vydávaný v Chorvatsku od 20. listopadu 2004 do 31. ledna 2009
      
      Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru HR2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  M
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                   
               
                  B + E
               
                  AM, B1, B, BE
               
                   
               
                  C1
               
                  AM, B1, B, C1
               
                   
               
                  C1 + E
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E
               
                   
               
                  C
               
                  AM, B1, B, C1, C
               
                   
               
                  C + E
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E,C, CE
               
                   
               
                  D
               
                  AM, B1, B, C1, C, D1, D
               
                   
               
                  D + E
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                   
               
                  F
               
                  —
               
                  1
               
                  G
               
                  —
               
                  2
               
                  H
               
                  —
               
                  3
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina F platí pro traktory s přívěsem i bez něj.
               
      
                  2.
               
                  Skupina G platí pro pracovní stroje, jako jsou nakladač, vysokozdvižný vozík atd. Skupiny F, G a M představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.
               
      
                  3.
               
                  Skupina H platí pro tramvaje.
               
      
         Chorvatský vzor 3 (HR3)
      
      
         Vydávaný v Chorvatsku od 1. února 2009 do 30. června 2013
      
      Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru HR2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  M
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A2
               
                  AM, A1, A2
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                   
               
                  B + E
               
                  AM, B1, B, BE
               
                   
               
                  C1
               
                  AM, B1, B, C1
               
                   
               
                  C1 + E
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E
               
                   
               
                  C
               
                  AM, B1, B, C1, C
               
                   
               
                  C + E
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                   
               
                  D
               
                  AM, B1, B, C1, C, D1, D
               
                   
               
                  D + E
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                   
               
                  F
               
                  —
               
                  1
               
                  G
               
                  —
               
                  2
               
                  H
               
                  —
               
                  3
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina F platí pro traktory s přívěsem i bez něj.
               
      
                  2.
               
                  Skupina G platí pro pracovní stroje, jako jsou nakladač, vysokozdvižný vozík atd. Skupiny F, G a M představovaly zvláštní skupiny, ale vydávaly se také držitelům řidičských průkazů skupiny B, C nebo D.
               
      
                  3.
               
                  Skupina H platí pro tramvaje.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V IRSKU
      
      
         Irský vzor 1 (IRL1)
      
      
         Vydávaný v Irsku od 25. června 1992 do 16. listopadu 1999
      
      Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru IRL1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  M
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
      Další informace:
      Tento vzor byl vydáván dvojjazyčně, přičemž text irský (gaelský) předcházel textu anglickému.
      
         Irský vzor 2 (IRL2)
      
      
         Vydávaný v Irsku přibližně od 17. listopadu 1999 do 4. července 2005
      
      Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru IRL2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  M
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  W
               
                  —
               
      Další informace:
      Tento vzor byl vydáván dvojjazyčně, přičemž text irský (gaelský) předcházel textu anglickému.
      
         Irský vzor 3 (IRL3)
      
      
         Vydávaný v Irsku od 4. července 2007
      
      Popis: Vzor na růžovém papíru v plastovém laminátu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru IRL3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  M
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V ITÁLII
      
      
         Italský vzor 1 (I1)
      
      
         Vydávaný v Itálii od roku 1959 do roku 1989
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, A2, A, B1, B
               
                  1, 2
               
                  BE
               
                  AM, A1, A2, A, B1, B, BE
               
                  1, 2
               
                  C
               
                  AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C
               
                  1, 2
               
                  CE
               
                  AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1, 2
               
                  D
               
                  AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D
               
                  1, 2,
               
                  DE
               
                  AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE
               
                  1, 2,
               
                  F
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Všechny skupiny platí také pro skupiny A1, A2 a A, a to pouze pokud byly vydány před 1. lednem 1986.
               
      
                  2.
               
                  Všechny skupiny platí také pro skupinu A1, pokud byly vydány před 1. lednem 1986, a to pouze na území Itálie.
               
      
         Italský vzor 2 (I2)
      
      
         Vydávaný v Itálii od roku 1989 do roku 1990
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1 B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, C1 C D1, D
               
                  1
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
         Italský vzor 3 (I3)
      
      
         Vydávaný v Itálii od roku 1990 do roku 1995
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C D1, D
               
                  1
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE C1 C1E, C, CE D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
         Italský vzor 4 (I4)
      
      
         Vydávaný v Itálii v roce 1995
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
               
                  1
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE C1, C1E, C, CE D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
         Italský vzor 5 (I5)
      
      
         Vydávaný v Itálii v roce 1996
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I5
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE,C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
               
                  1
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
         Italský vzor 6 (I6)
      
      
         Vydávaný v Itálii od roku 1996 do roku 1997
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I6
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B1
               
                  AM, B1
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C1
               
                  AM, A1, B1, B, C1
               
                  1
               
                  C1E
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D1
               
                  AM, A1, B1, B, D1
               
                  1
               
                  D1E
               
                  AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
               
                  1
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D, D1, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Řidičský průkaz pro skupinu A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
         Italský vzor 7 (I7)
      
      
         Vydávaný v Itálii od roku 1997 do roku 1999
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I7
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B1
               
                  AM, B1
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, A2, B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C1
               
                  AM, A1, B1, B, C1
               
                  1
               
                  C1E
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D1
               
                  AM, A1, B1, B, D1
               
                  1
               
                  D1E
               
                  AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
               
                  1
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
         Italský vzor 8 (I8)
      
      
         Vydávaný v Itálii od roku 1999 do roku 2004
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I8
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C, D1, D
               
                  1, 2
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  1, 2
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
                  2.
               
                  Oprávnění pro skupiny C1, C1E, C a CE je platné pouze v případě, že byl řidičský průkaz pro skupinu D vydán před 1. říjnem 2004.
               
      
         Italský vzor 9 (I9)
      
      
         Vydávaný v Itálii od roku 2005 do roku 2007
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I9
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, D1, D
               
                  1
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
         Italský vzor 10 (I10)
      
      
         Vydávaný v Itálii od roku 2007 do roku 2013
      
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru I10
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM, A1
               
                   
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  AM, A1, B1, B
               
                  1
               
                  BE
               
                  AM, A1, B1, B, BE
               
                  1
               
                  C
               
                  AM, A1, B1, B, C1, C
               
                  1
               
                  CE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  1
               
                  D
               
                  AM, A1, B1, B, D1, D
               
                  1
               
                  DE
               
                  AM, A1, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina A1 platí pouze na území Itálie.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ NA KYPRU
      
      
         Kyperský vzor 1 (CY1)
      
      
         Vydávaný na Kypru od 1. května 2004
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru CY1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  I
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  Γ1/C1
               
                  C1
               
                  Γ1E/C1E
               
                  C1E
               
                  Γ/C
               
                  C
               
                  ΓΕ/CE
               
                  CE
               
                  Δ1/D1
               
                  D1
               
                  Δ1E/D1E
               
                  D1E
               
                  Δ/D
               
                  D
               
                  ΔΕ/DE
               
                  DE
               
                  (ΣΤ (F), H (H), Z (G), Θ (Ι), I (J), IA (K), IB (L)
               
                  —
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V LOTYŠSKU
      
      
         Lotyšský vzor 1 (LV1)
      
      
         Vydávaný v Lotyšsku od 28. září 1993 do 30. dubna 2004
      
      Popis: Růžová plastová karta.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru LV1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  —
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A2
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Vnitrostátní skupiny TRAM a TROL opravňují k řízení tramvaje a trolejbusu.
               
      
                   
               
                  Pro zemědělské a lesnické traktory se vydávají zvláštní oprávnění.
               
      
         Lotyšský vzor 2 (LV2)
      
      
         Vydávaný v Lotyšsku od 1. května 2004
      
      Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru LV2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  M
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Vnitrostátní skupiny TRAM a TROL opravňují k řízení tramvaje a trolejbusu.
               
      
                  2.
               
                  Pro zemědělské a lesnické traktory se vydávají zvláštní oprávnění.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V LITVĚ
      
      
         Litevský vzor 1 (LT1)
      
      
         Vydávaný v Litvě do 1. dubna 2000
      
      Popis: Žlutá dvoustranná karta zatavená v plastovém laminátu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru LT1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  A
               
                  A
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Na tomto vzoru není uveden den skončení doby platnosti.
               
      
                   
               
                  Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.
               
      
         Litevský vzor 2 (LT2)
      
      
         Vydávaný v Litvě od 1. dubna 2000 do 31. prosince 2002
      
      Popis: Žlutá dvoustranná karta zatavená v plastovém laminátu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru LT2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Průkazy tohoto vzoru jsou platné do dne skončení doby platnosti uvedené na dokladu.
               
      
                   
               
                  Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.
               
      
         Litevský vzor 3 (LT3)
      
      
         Vydávaný v Litvě od 1. ledna 2003 do 31. října 2005
      
      Popis: Růžová plastová karta. Údaje (fotografie, skupiny a osobní údaje) jsou vyryty laserem do polykarbonátové vrstvy.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru LT3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)
               
                  A2
               
                  1
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  (T)
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Držitel oprávnění skupiny A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) může po dvou letech získat oprávnění k řízení neomezené skupiny A pouze po výměně řidičského průkazu.
               
      Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.
      
         Litevský vzor 4 (LT4)
      
      
         Vydávaný v Litvě od 1. listopadu 2005
      
      Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru LT4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  AM
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg)
               
                  A 2
               
                  1
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  (T)
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Držitel oprávnění skupiny A (≤ 25 kW, 0,16 kW/kg) může po dvou letech získat oprávnění k řízení neomezené skupiny A pouze po výměně řidičského průkazu.
               
      Držitel kteréhokoli průkazu je také oprávněn k řízení vozidel skupiny AM.
      Platnost: 3 měsíce, 2 roky, 10 let.
      
         VZORY VYDÁVANÉ V LUCEMBURSKU
      
      
         Lucemburský vzor 1 (L1)
      
      
         Vydávaný v Lucembursku do 31. prosince 1985
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru L1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  (A3)
               
                  AM
               
                  3
               
                  (A2)
               
                  —
               
                  3
               
                  —
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  A1
               
                  A
               
                   
               
                  —
               
                  B1
               
                   
               
                  B1/B2
               
                  B
               
                  1
               
                  —
               
                  BE
               
                   
               
                  —
               
                  C1
               
                   
               
                  —
               
                  C1E
               
                   
               
                  C1/C2
               
                  C
               
                   
               
                  CE2
               
                  CE
               
                  2
               
                  —
               
                  D1
               
                   
               
                  —
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  —
               
                  DE
               
                   
               
                  (F1/2/3)
               
                  —
               
                  3
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Byl-li řidičský průkaz skupiny B1/B2 vydán před 1. červencem 1977, je držitel oprávněn k řízení skupiny A.
               
      
                  2.
               
                  Skupina E2 zahrnuje oprávnění k řízení vozidel s přívěsy a návěsy o maximální přípustné hmotnosti přesahující 1 750 kg.
               
      
                  3.
               
                  Vnitrostátní skupiny.
               
      
         Lucemburský vzor 2 (L2)
      
      
         Vydávaný v Lucembursku do 31. prosince 1985
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru L2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  (A3)
               
                  AM
               
                  3
               
                  (A2)
               
                  —
               
                  3
               
                  —
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  A1
               
                  A
               
                   
               
                  —
               
                  B1
               
                   
               
                  B1/B2
               
                  B
               
                  1
               
                  —
               
                  BE
               
                   
               
                  —
               
                  C1
               
                   
               
                  —
               
                  C1E
               
                   
               
                  C1 + 2
               
                  C
               
                   
               
                  CE2
               
                  CE
               
                  2
               
                  —
               
                  D1
               
                   
               
                  —
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  —
               
                  DE
               
                   
               
                  (F1/2/3)
               
                  —
               
                  3
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Byl-li řidičský průkaz skupiny B1/B2 vydán před 1. červencem 1977, je držitel oprávněn k řízení skupiny A.
               
      
                  2.
               
                  Skupina E2 zahrnuje oprávnění k řízení vozidel s přívěsy a návěsy o maximální přípustné hmotnosti přesahující 1 750 kg.
               
      
                  3.
               
                  Vnitrostátní skupiny.
               
      
         Lucemburský vzor 3 (L3)
      
      
         Vydávaný v Lucembursku od 1. ledna 1986 do 30. září 1996
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru L3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  (A3)
               
                  AM
               
                  1
               
                  (A2)
               
                  —
               
                  1
               
                  —
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  A1
               
                  A
               
                   
               
                  —
               
                  B1
               
                   
               
                  B1/BE1
               
                  B
               
                   
               
                  —
               
                  BE
               
                   
               
                  —
               
                  C1
               
                   
               
                  —
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE2
               
                  CE
               
                   
               
                  —
               
                  D1
               
                   
               
                  —
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  —
               
                  DE
               
                   
               
                  (F1/2/3)
               
                  —
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Vnitrostátní skupiny.
               
      
         Lucemburský vzor 4 (L4)
      
      
         Vydávaný v Lucembursku od 1. října 1996
      
      Popis: Doklad na růžovém papíru podle přílohy I směrnice 91/439/EHS.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru L4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  (A3)
               
                  AM
               
                  2
               
                  (A2)
               
                  —
               
                  2
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  —
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  (F1/2/3)
               
                  —
               
                  2
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Oprávnění skupiny B platí také pro řízení vozidel skupiny B1.
               
      
                  2.
               
                  Vnitrostátní skupiny.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V MAĎARSKU
      
      
         Maďarský vzor 1 (H1)
      
      
         Vzor vydávaný v Maďarsku od 1. ledna 1964 do 1. ledna 1984
      
      Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru H1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  A, A1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  C
               
                  C, C1
               
                   
               
                  D
               
                  D, D1
               
                   
               
                  E
               
                  E
               
                  1
               
                  F
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina „E“ platí pouze společně s harmonizovanými skupinami, k jejichž řízení je již řidič oprávněn. Např.: oprávnění skupiny „B“a skupiny „E“ se společně považují za kombinovanou skupinu „B + E“.
               
      
         Maďarský vzor 2 (H2)
      
      
         Vzor vydávaný v Maďarsku od 1. ledna 1984 do 31. prosince 2000
      
      Popis: Čtyřstránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru H2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  A, A1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  C
               
                  C, C1
               
                   
               
                  D
               
                  D, D1
               
                   
               
                  E
               
                  E
               
                  1
               
                  F
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina „E“ platí pouze společně s harmonizovanými skupinami, k jejichž řízení je již řidič oprávněn. Např.: oprávnění skupiny „B“a skupiny „E“ se společně považují za kombinovanou skupinu „B + E“.
               
      
         Maďarský vzor 3 (H3)
      
      
         Vzor vydávaný v Maďarsku od 1.ledna. 2000 do 31. prosince 2004
      
      Popis: Růžová plastová karta. Tento vzor se na území Maďarska uznává rovněž jako vnitrostátní doklad totožnosti. Je vydáván centrálně jako doklad s ochrannými prvky skupiny „A“ vyhotovený pomocí laserového rytí.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru H3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A
               
                  A, A1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  1
               
                  C
               
                  C, C1
               
                   
               
                  CE
               
                  CE, C1E
               
                  3
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  2
               
                  D
               
                  D, D1
               
                   
               
                  DE
               
                  DE, D1E
               
                  4
               
      Další informace:
      Řidičský průkaz pro kombinovanou skupinu lze vydat pouze osobě, která má oprávnění řídit tažné vozidlo.
      
                  1.
               
                  Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „C1“, platí také pro skupiny „B“ a „D1“.
               
      
                  2.
               
                  Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „D1“, platí také pro skupinu „B“.
               
      
                  3.
               
                  Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „C“, platí pro všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit a má je vyznačeny v řidičském průkazu.
               
      
                  4.
               
                  Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „D“, platí také pro skupiny „B“ a „D1“.
               
      
         Maďarský vzor 4 (H4)
      
      
         Vzor vydávaný v Maďarsku od 5. srpna 2004
      
      Popis: Plastová karta podle přílohy Ia směrnice 91/439/EHS. Tento vzor se na území Maďarska uznává jako vnitrostátní doklad totožnosti. Je vydáván centrálně jako doklad s ochrannými prvky skupiny „A“ vyhotovený pomocí laserového rytí.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru H4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A
               
                  A, A1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  1
               
                  C
               
                  C, C1
               
                   
               
                  CE
               
                  CE, C1E
               
                  3
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  2
               
                  D
               
                  D, D1
               
                   
               
                  DE
               
                  DE, D1E
               
                  4
               
      Další informace:
      Řidičský průkaz pro kombinovanou skupinu lze vydat pouze osobě, která má oprávnění řídit tažné vozidlo.
      
                  1.
               
                  Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „C1“, platí také pro skupiny „B“ a „D1“.
               
      
                  2.
               
                  Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „D1“, platí také pro skupinu „B“.
               
      
                  3.
               
                  Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „C“, platí pro všechny skupiny vozidel, které je držitel oprávněn řídit a má je vyznačeny v řidičském průkazu.
               
      
                  4.
               
                  Kombinovaná skupina „E“, která byla udělena se skupinou „D“, platí také pro skupiny „B“ a „D1“.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ NA MALTĚ
      
      
         Maltský vzor 1 (M1)
      
      
         Vzor vydávaný na Maltě od 1. července 1991 do 31. prosince 2000
      
      Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru, rozměry po otevření 221 mm × 100 mm, vydávaný od července 1991.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru M1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  A
               
                  A, A1, B1
               
                  B
               
                  B, BE
               
                  C
               
                  C,CE,C1,C1E
               
                  D
               
                  D, DE, D1, D1E
               
      Další informace:
      Řidičský průkaz je vytištěn v maltštině a angličtině. Papírový doklad se sériovým číslem na dvou stranách pokrytý malými znaky maltské policie. Větší znak vyražený zčásti na fotografii a zčásti na průkazu a velký maltský znak umístěný v ústředním velkém rámečku nad sériovým číslem.
      
         Maltský vzor 2 (M2)
      
      
         Vzor vydávaný na Maltě od 1. ledna 2001
      
      Popis: Růžová plastová karta s fotografií, rozměry 85,4 mm × 54 mm – velikost dokladu totožnosti – vydávaná od roku 2001 ve shodě se směrnicí 91/439/EHS.
      Řidičský průkaz se skládá ze dvou částí – z plastové karty s fotografií a doplňku průkazu. Na kartě s fotografií jsou fotografie držitele karty, údaje o adrese, podpis a oprávnění. Doplněk k řidičskému průkazu obsahuje sériové číslo, osobní údaje držitele, číslo řidičského průkazu, naskenovaný podpis držitele, řidičská oprávnění a jejich platnost, informační kódy, záznam trestných bodů, platnost průkazu pro držitele starší 70 let a další relevantní údaje. Spodní část slouží jako potvrzení o přijetí průkazu. Na zadní straně doplňku je uvedena adresa vydávajícího orgánu a popis skupin oprávnění a popis evropských i vnitrostátních informačních kódů.
      Pokud jde o zajišťovací prvky, průkaz tvoří velmi trvanlivá a pružná karta typu kreditní karty opatřená fotografií a citlivá na ultrafialové světlo. Na přední straně karty je uprostřed vyobrazen růžový maltský kříž. Většina přední strany je pokryta zvlněnými řádky, na nichž se opakují slova „Řidičský průkaz“ přeložená do jazyků členských států EU (bez mezer mezi slovy). Na kartě je také stínová fotografie držitele a mikropísmo kolem modrého čtverce představuje písmeno M a dvanáct žlutých hvězd. Na zadní straně průkazu je v levé části vyraženo 5 maltských symbolů. Na celé zadní straně se také opakují podobné řádky se slovy „Driving Licences“. Na zadní straně karty jsou zobrazeny také skupiny oprávnění, jejich platnost a informační kódy. Doplněk je dokument nažloutlé (dříve modré a růžové) barvy s vodoznakem. V pravém horním rohu pod logem úřadu je uvedeno sériové číslo. Sériové číslo je uvedeno také na potvrzení.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru M2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  —
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A
               
                  A2
               
                  A+
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  F
               
                  —
               
                  G
               
                  —
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V NIZOZEMSKU
      
      
         Nizozemský vzor 1 (NL1)
      
      
         Vzor vydávaný v Nizozemsku od 1. července 1987 do 1. června 1996
      
      Popis: Doklad na růžovém papíru o rozměrech 106 mm × 222 mm.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru NL1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                  2
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1, DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Ačkoli doba platnosti těchto řidičských průkazů již uplynula, je tento vzor zahrnut do předmětného dokumentu, protože u těchto průkazů lze platnost obnovit.
               
      
                   
               
                  Je-li takovýto řidičský průkaz vyměněn, platí následující získaná práva.
                  
                              1.
                           
                              Získané právo řídit tříkolová motorová vozidla se skupinou B. (Použít lze harmonizovaný kód 79.03)
                           
                  
                              2.
                           
                              Získané právo táhnout přívěs o hmotnosti převyšující 3 500 kg se skupinou BE. (Použít lze harmonizovaný kód 79.06)
                           
               
      
         Nizozemský vzor 2 (NL2)
      
      
         Vzor vydávaný v Nizozemsku od 1. června 1996 do 1. června 2002
      
      Popis: Doklad na růžovém papíru o rozměrech 106 mm × 222 mm.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru NL2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                  2
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1, DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Ačkoli doba platnosti těchto řidičských průkazů již uplynula, je tento vzor zahrnut do předmětného dokumentu, protože u těchto průkazů lze platnost obnovit.
               
      
                   
               
                  Je-li takovýto řidičský průkaz vyměněn, platí následující získaná práva.
                  
                              1.
                           
                              Získané právo řídit tříkolová motorová vozidla se skupinou B. (Použít lze harmonizovaný kód 79.03)
                           
                  
                              2.
                           
                              Získané právo táhnout přívěs o hmotnosti převyšující 3 500 kg se skupinou BE. (Použít lze harmonizovaný kód 79.06)
                           
               
      
         Nizozemský vzor 3 (NL3)
      
      
         Vzor vydávaný v Nizozemsku od 1. června 2002 do 1. října 2006
      
      Popis: Doklad na růžovém papíru o rozměrech 106 mm × 222 mm.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru NL3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A lehké
               
                  A1, A2
               
                   
               
                  A
               
                  A1, A2, A
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                  2
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1, DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Průkazy tohoto vzoru mohou stále platit nebo mohla jejich platnost vypršet. Platnost těchto řidičských průkazů lze po uplynutí stanovené lhůty obnovit.
               
      
                   
               
                  V případě tohoto řidičského průkazu platí následující získaná práva:
                  
                              1.
                           
                              Získané právo řídit tříkolová motorová vozidla se skupinou B. (Použít lze harmonizovaný kód 79.03)
                           
                  
                              2.
                           
                              Získané právo táhnout přívěs o hmotnosti převyšující 3 500 kg se skupinou BE. (Použít lze harmonizovaný kód 79.06)
                           
               
      
         Nizozemský vzor 4 (NL4)
      
      
         Vzor vydávaný v Nizozemsku od 1. října 2006 do 19. ledna 2013
      
      Popis: Růžový doklad z plastové hmoty typu kreditní karty.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru NL4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  AM
               
                  AM
               
                   
               
                  A lehké
               
                  A1, A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                  2
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
      Další informace:
      V případě tohoto řidičského průkazu platí následující získaná práva:
      
                  1.
               
                  Získané právo řídit tříkolová motorová vozidla se skupinou B. (Použít lze harmonizovaný kód 79.03)
               
      
                  2.
               
                  Získané právo táhnout přívěs o hmotnosti převyšující 3 500 kg se skupinou BE. (Použít lze harmonizovaný kód 79.06)
               
      
         Nizozemský vzor 5 (NL5)
      
      
         Vzor vydávaný v Nizozemsku od 19. ledna 2013 do 14. listopadu 2014
      
      Popis: Růžový doklad z plastové hmoty typu kreditní karty.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru NL5
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  AM
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A2
               
                  A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                  2
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                   
               
                  V Nizozemsku platí pouze získaná práva vyplývající ze vstupu směrnice 2006/126/ES v platnost. Evropská komise uvedla, že získaná práva lze vyznačit pomocí harmonizovaných kódů, ale není to povinné. Tato práva lze na průkazu vyznačit i jinak.
               
      
                   
               
                  Protože se jedná o získaná práva, která platí po celé EU, rozhodlo se Nizozemsko kódů nevyužít. Získaná práva lze odvodit od data prvního vydání předmětné skupiny. Pokud k prvnímu vydání došlo před 19. lednem 2013, získané právo platí.
               
      
                   
               
                  To se týká následujících získaných práv.
                  
                              1.
                           
                              Získaného práva řídit tříkolová motorová vozidla se skupinou B u řidičských průkazů, pokud k prvnímu vydání skupiny došlo dříve než 19. ledna 2013. (Použít lze harmonizovaný kód 79.03)
                           
                  
                              2.
                           
                              Získaného práva táhnout přívěs o hmotnosti převyšující 3 500 kg se skupinou BE, pokud k prvnímu vydání došlo dříve než 19. ledna 2013. (Použít lze harmonizovaný kód 79.06)
                           
               
      
         Nizozemský vzor 6 (NL6)
      
      
         Vzor vydávaný v Nizozemsku od 14. listopadu 2014
      
      Popis: Růžový doklad z plastové hmoty a formátu kreditní karty (opatřený bezkontaktním mikročipem).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru NL6
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  AM
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A2
               
                  A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                  3
               
                  B
               
                  B
               
                  1
               
                  BE
               
                  BE
               
                  2
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                   
               
                  V Nizozemsku platí pouze získaná práva vyplývající ze vstupu směrnice 2006/126/ES v platnost. Evropská komise uvedla, že získaná práva lze vyznačit pomocí harmonizovaných kódů, ale není to povinné. Tato práva lze na průkazu vyznačit i jinak.
               
      
                   
               
                  Protože se jedná o získaná práva, která platí po celé EU, rozhodlo se Nizozemsko kódů nevyužít. Získaná práva lze odvodit od data prvního vydání předmětné skupiny. Pokud k prvnímu vydání došlo před 19. lednem 2013, získané právo platí.
               
      
                   
               
                  To se týká následujících získaných práv.
                  
                              1.
                           
                              Získaného práva řídit tříkolová motorová vozidla se skupinou B u řidičských průkazů, pokud k prvnímu vydání skupiny došlo dříve než 19. ledna 2013. (Použít lze harmonizovaný kód 79.03)
                           
                  
                              2.
                           
                              Získaného práva táhnout přívěs o hmotnosti převyšující 3 500 kg se skupinou BE, pokud k prvnímu vydání došlo dříve než 19. ledna 2013. (Použít lze harmonizovaný kód 79.06)
                           
                  
                              3.
                           
                              Skupina B1 je na nizozemském řidičském průkazu v příslušných případech vyznačena uvedením kódu 73 ve skupině B.
                           
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V RAKOUSKU
      
      
         Rakouský vzor 1 (A1)
      
      
         Vydávaný v Rakousku od 25. března 1947 do 15. května 1952
      
      Popis: Šedivý doklad o rozměrech 15 × 10,5 cm na silném, ale jednoduchém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru A1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  —
               
                  AM
               
                  a
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  b
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  c 1
               
                  B
               
                  c 2
               
                  B
               
                  —
               
                  BE
               
                  —
               
                  C1
               
                  —
               
                  C1E
               
                  d
               
                  C,CE
               
                  —
               
                  D1
               
                  —
               
                  D1E
               
                  d
               
                  D, DE
               
                  (e)
               
                  —
               
                  (f)
               
                  —
               
      Další informace:
      Na vzorech vydávaných od roku 1947 do září roku 1951 je na straně 4 vytištěna informace, že tento vzor byl vydán výměnou za německý řidičský průkaz.
      
         Rakouský vzor 2 (A2)
      
      
         Vydávaný v Rakousku od 16. května 1952 do 31. prosince 1955
      
      Popis: Šedivý doklad o rozměrech 22 × 10,5 cm na silném, ale jednoduchém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru A2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  —
               
                  AM
               
                   
               
                  a
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  b
               
                  A
               
                   
               
                  —
               
                  B1
               
                   
               
                  c 1
               
                  B
               
                   
               
                  c 2
               
                  B
               
                   
               
                  —
               
                  BE
               
                   
               
                  —
               
                  C1
               
                   
               
                  —
               
                  C1E
               
                   
               
                  d 1
               
                  C, CE
               
                   
               
                  —
               
                  D1
               
                   
               
                  —
               
                  D1E
               
                   
               
                  d 2
               
                  D, DE
               
                  1
               
                  (e)
               
                  —
               
                   
               
                  (f)
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina d2: platnost 5 let.
               
      
         Rakouský vzor 3 (A3)
      
      
         Vydávaný v Rakousku od 1. ledna 1956 do 1. listopadu 1997
      
      Popis: Doklad o rozměrech 22 × 10,5 cm na růžovém odolném papíru. Úprava tohoto vzoru může být různá. Během období vydávání tohoto vzoru však nedošlo k žádným významným změnám obsahu oprávnění.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru A3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  —
               
                  AM
               
                   
               
                  —
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  —
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  —
               
                  B
               
                   
               
                  —
               
                  BE
               
                   
               
                  —
               
                  C1
               
                   
               
                  —
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  —
               
                  CE
               
                   
               
                  —
               
                  D1
               
                   
               
                  —
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  —
               
                  DE
               
                   
               
                  E
               
                  —
               
                  1
               
                  F
               
                  —
               
                   
               
                  G
               
                  —
               
                   
               
                  H
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupiny BE, CE a DE ve směrnici 91/439/EHS před zavedením vzoru A4 neexistovaly. Skupina E platí pouze ve spojení s alespoň jednou ze skupin B, C nebo D; pětiletá doba platnosti u skupiny D platí také pro skupinu E ve spojení se skupinou D.
               
      
         Rakouský vzor 4 (A4)
      
      
         Vydávaný v Rakousku od 1. listopadu 1997 do 1. března 2006
      
      Popis: Doklad o rozměrech 22 × 10,5 cm na růžovém odolném papíru; na straně 2 plastový laminát (údaje a fotografie držitele průkazu).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru A4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  —
               
                  AM
               
                  —
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  —
               
                  B
               
                  —
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  —
               
                  D1
               
                  —
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  F
               
                  —
               
      
         Rakouský vzor 5 (A5)
      
      
         Vzor vydávaný v Rakousku od 1. března 2006
      
      Popis: Růžová plastová karta o rozměrech 8,5 × 5,5 cm.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru A5
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  —
               
                  AM
               
                  A (≤ 25 kW A ≤ 0,16 kW/Kg)
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  —
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  —
               
                  D1
               
                  —
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  F
               
                  —
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V POLSKU
      
      
         Polský vzor 1 (PL1)
      
      
         Vydávaný v Polsku od 1. července 1999 do 30. září 2001
      
      Popis: Doklad v podobě průkazu totožnosti (horizontální formát) o rozměrech 53,98 × 85,60 mm. Tloušťka 0,76 mm, plastová karta v odstínech růžové barvy s bezbarvou ochrannou vrstvou.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru PL1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  *
               
                  AM
               
                  1
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  T
               
                  —
               
                  2
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Dokladem potvrzujícím oprávnění řídit moped u osob ve věku 13 až 18 let je oprávnění k řízení mopedu; osoby starší 18 let mohou řídit moped bez oprávnění.
               
      
                  2.
               
                  Skupina „T“ představuje oprávnění řídit zemědělský traktor s přívěsem (přívěsy) nebo pomalu se pohybující vozidlo s přívěsem (přívěsy) pouze na polském území.
               
      
         Polský vzor 2 (PL2)
      
      
         Vydávaný v Polsku od 1. října 2001 do 30. dubna 2004
      
      Popis: Doklad v podobě průkazu totožnosti (horizontální formát) o rozměrech 53,98 × 85,60 mm. Tloušťka 0,76 mm, plastová karta v odstínech růžové barvy s bezbarvou ochrannou vrstvou.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru PL2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                   
               
                  AM
               
                  1
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  T
               
                  —
               
                  2
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Dokladem potvrzujícím oprávnění řídit moped u osob ve věku 13 až 18 let je oprávnění k řízení mopedu; osoby starší 18 let mohou řídit moped bez oprávnění.
               
      
                  2.
               
                  Skupina „T“ představuje oprávnění řídit zemědělský traktor s přívěsem (přívěsy) nebo pomalu se pohybující vozidlo s přívěsem (přívěsy) pouze na polském území.
               
      
         Polský vzor 3 (PL3)
      
      
         Vydávaný v Polsku od 1. května 2004
      
      Popis: Doklad v podobě průkazu totožnosti (horizontální formát) o rozměrech 53,98 × 85,60 mm. Tloušťka: 0,76 mm, plastová karta v odstínech růžové barvy s bezbarvou ochrannou vrstvou.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru PL3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                   
               
                  AM
               
                  1
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  —
               
                  A2
               
                   
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
                  T
               
                  —
               
                  2
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Dokladem potvrzujícím oprávnění řídit moped u osob ve věku 13 až 18 let je oprávnění k řízení mopedu; osoby starší 18 let mohou řídit moped bez oprávnění.
               
      
                  2.
               
                  Skupina „T“ představuje oprávnění řídit zemědělský traktor s přívěsem (přívěsy) nebo pomalu se pohybující vozidlo s přívěsem (přívěsy) pouze na polském území.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V PORTUGALSKU
      
      
         Portugalský vzor 1 (P1)
      
      
         Vydávaný v Portugalsku od 30. srpna 1965 do 1. září 1984
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru s černým textem, rozměry 105 × 222 mm.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru P1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  B
               
                  B1, B, BE
               
                  C
               
                  C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  D
               
                  Zemědělské traktory
               
      
         Portugalský vzor 2 (P2)
      
      
         Vydávaný v Portugalsku od 1. září 1984 do 1. července 1994
      
      Popis: Čtyřstránkový doklad na růžovém papíru s černým textem, rozměry 106 × 148 mm.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru P2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1
               
                  AM
               
                   
               
                  A
               
                  A1, A2, A
               
                  1
               
                  B
               
                  B1, B
               
                   
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  E
               
                  E
               
                  2
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
                  F (zemědělské traktory)
               
                  —
               
                   
               
                  G (řidiči z povolání)
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.
               
      
                  2.
               
                  Oprávnění skupiny E se vydává pouze držitelům jakékoli jiné skupiny.
               
      
         Portugalský vzor 3 (P3)
      
      
         Vydávaný v Portugalsku od 1. července 1994 do 18. října 1998
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru s černým textem. Výška/šířka 106 × 221 mm.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru P3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  AM, A1, A2, A
               
                  1
               
                  B
               
                  B1, B
               
                   
               
                  E
               
                  BE, C1E, CE, D1E, DE
               
                  2
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  D
               
                  D1, D
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.
               
      
                  2.
               
                  Oprávnění skupiny E se vydává pouze společně s jinou skupinou.
               
      
         Portugalský vzor 4 (P4)
      
      
         Vydávaný v Portugalsku od 18. října 1998 do 1. července 1999
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru s černým textem. Výška/šířka 106 × 221 mm.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru P4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1, A
               
                  AM
               
                   
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A < 25 kW a 0,16 kW/kg
               
                  A2
               
                  1
               
                  A ≥ 25 kW a 0,16 kW/kg
               
                  A
               
                  1
               
                  B
               
                  B1 B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C
               
                  C1, C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1,D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1E,DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.
               
      
         Portugalský vzor 5 (P5)
      
      
         Vydávaný v Portugalsku od 1. července 1999 do 25. května 2005
      
      Popis: Plastová karta podle směrnice 91/439/EHS a ISO 7810/7816. Způsoby ověřování podle ISO 10 373.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru P5
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1, A
               
                  AM
               
                  1
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A < 25 kW a 0,16 kW/kg
               
                  A2
               
                  1
               
                  A ≥ 25 kW a 0,16 kW/kg
               
                  A
               
                  1
               
                  B
               
                  B1 B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C
               
                  C1 C
               
                   
               
                  CE
               
                  C1E, CE
               
                   
               
                  D
               
                  D1 D
               
                   
               
                  DE
               
                  D1E DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.
               
      V období od 1. července 1999 do 31. prosince 1999 byly vydávány jak vzor P5, tak P6.
      
         Portugalský vzor 6 (P6)
      
      
         Vydávaný v Portugalsku od 25. května 2005
      
      Popis: Plastová karta podle směrnice 91/439/EHS a ISO 7810/7816. Způsoby ověřování podle ISO 10 373.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru P6
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A1, A
               
                  AM
               
                  1
               
                  A1
               
                  A1
               
                   
               
                  A < 25 kW a 0,16 kW/kg
               
                  A2
               
                  1
               
                  A ≥ 25 kW a 0,16 kW/kg
               
                  A
               
                  1
               
                  B1
               
                  B1
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  BE
               
                  BE
               
                   
               
                  C1
               
                  C1
               
                   
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  CE
               
                  CE
               
                   
               
                  D1
               
                  D1
               
                   
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  DE
               
                  DE
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Pro motocykly s objemem méně než 50 cm3 a mopedy existuje zvláštní řidičský průkaz. K jejich řízení jsou oprávněni také držitelé oprávnění skupiny A.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ V RUMUNSKU
      
      
         Rumunský vzor 1 (ROU1)
      
      
         Vydávaný v Rumunsku od 29. dubna 1966 do 28. června 1984
      
      Popis: Průkaz ve formě knížky s jedním listem papíru uvnitř. Barva růžová. Rozměry jedné strany: 74 × 105 mm.
      Tento vzor je pro řízení v Rumunsku již neplatný, protože v letech 1995 až 2001 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Rumunskem a musí být ostatními členskými státy uznáván do 19. ledna 2033.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru ROU1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  E
               
                  E
               
                  1
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina E byla samostatnou skupinou a platila pouze ve spojení s jinou skupinou takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
               
      
         Rumunský vzor 2 (ROU2)
      
      
         Vydávaný v Rumunsku od 1. července 1984 do 9. dubna 1990
      
      Popis: Silný bankovkový papír (růžový) potištěný bezpečnostním vzorem. Rozměry: 76 × 112 mm.
      Tento vzor je pro řízení v Rumunsku již neplatný, protože v letech 1995 až 2001 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Rumunskem a musí být ostatními členskými státy uznáván do 19. ledna 2033.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru ROU2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  E
               
                  E
               
                  1
               
                  F
               
                  —
               
                   
               
                  G
               
                  A1
               
                   
               
                  H
               
                  —
               
                   
               
                  I
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina E byla samostatnou skupinou a platila pouze ve spojení s jinou skupinou takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
               
      
         Rumunský vzor 3 (ROU3)
      
      
         Vydávaný v Rumunsku od 9. dubna 1990 do 1. prosince 1995
      
      Popis: Šestistránkový doklad na růžovém papíru. Rozměry jedné strany: 75 × 103 mm. Dvě stránky jsou odděleny pro účely pravidelných lékařských prohlídek.
      Tento vzor je pro řízení v Rumunsku již neplatný, protože v letech 1995 až 2001 byla nařízena povinná výměna všech průkazů. Přesto může být tento průkaz vyměněn za nový řidičský průkaz vydávaný Rumunskem a musí být ostatními členskými státy uznáván do 19. ledna 2033.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru ROU3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  A
               
                   
               
                  B
               
                  B
               
                   
               
                  C
               
                  C
               
                   
               
                  D
               
                  D
               
                   
               
                  E
               
                  E
               
                  1
               
                  F
               
                  —
               
                   
               
                  G
               
                  A1
               
                   
               
                  H
               
                  —
               
                   
               
                  I
               
                  —
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Skupina E byla samostatnou skupinou a platila pouze ve spojení s jinou skupinou takto: E + B = BE; E + C = CE; E + D = DE.
               
      
         Rumunský vzor 4 (ROU4)
      
      
         Vydávaný v Rumunsku od 1. prosince 1995 do roku 2008
      
      Popis: Karta v laminátu. Barva růžová. Rozměry v souladu s normou ISO 7810. Vzor v podobě plastové karty byl zaváděn postupně od 1. prosince 1995. V období od 1. prosince 1995 do 31. října 1996 byl vydáván jak vzor ROU3, tak ROU4.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru ROU4
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  Tb
               
                  —
               
                  Tr
               
                  —
               
                  Tv
               
                  —
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Průkazy tohoto vzoru jsou platné do dne ukončení doby platnosti uvedené na dokladu (10 let).
               
      
                   
               
                  Několikanásobná ochrana před paděláním: zvláštní papír, který nelze napodobit (litografický multiplex, linky na ochranu proti kopírování, opticky proměnlivý prvek, dvoubarevný tisk, stříbrný tisk); fotografie je naskenována; hologram poblíž fotografie; ochranné prvky viditelné v ultrafialovém světle (viditelné/neviditelné fluorescentní); mikrotisk (ROMANIA) na okrajích fotografie a Microplex na obrázku vozidla na zadní straně dokladu.
               
      
         Rumunský vzor 5 (ROU5)
      
      
         Vydávaný v Rumunsku od roku 2008 do 19. ledna 2013
      
      Popis: Vzor řidičského průkazu ROU5 podle směrnice 2006/126/ES. Polykarbonátová karta v souladu s normami ISO 7810 a ISO 7816-1. Opatření proti padělání: zakázkové hologramy; viditelný a neviditelný UV inkoust; infračervené a fosforeskující pigmenty; hmatová pole; materiály bez optických zjasňovačů; pozadí s ochrannými vzory; opticky proměnlivé prvky; laserové rytí; ochranné pozadí v místě fotografie.
      Další prvky: průhledné okénko, vlnovky.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru ROU5
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  AM
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A2
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  Tb
               
                  —
               
                  Tr
               
                  —
               
                  Tv
               
                  —
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Průkazy tohoto vzoru jsou platné do dne ukončení doby platnosti uvedené na dokladu (10 let).
               
      
                   
               
                  V roce 2008 byl vydáván jak vzor ROU4, tak vzor ROU5.
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ VE SLOVINSKU
      
      
         Slovinský vzor 1 (SLO1)
      
      
         Vydávaný ve Slovinsku od 15. února 1992 do roku 2006
      
      Popis: Šestistránkový skládaný doklad na růžovém papíru.
      Vzor může být vydán v těchto jazycích: slovinštině; slovinštině a italštině (dvojjazyčný); slovinštině a maďarštině (dvojjazyčný).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru SLO1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  Poznámky
               
                  A
               
                  A
               
                  1
               
                  B
               
                  B
               
                  2
               
                  C
               
                  B, C
               
                   
               
                  D
               
                  B, C, D
               
                   
               
                  E
               
                  BE, CE
               
                  3
               
                  (F)
               
                  —
               
                   
               
                  (G)
               
                  —
               
                   
               
                  H
               
                  A1 79 (< 50 km/h)
               
                   
               
      Další informace:
      
                  1.
               
                  Na skupinu A se mohou vztahovat tato omezení (uvedená v části Poznámky):
                  
                               
                           
                              „A – LE DO 50 KM/H“ nebo „21800 A LE DO 50 KM/H“ nebo „A 79 (< 50 KM/H)“: omezení pouze na řízení motocyklů A1 79 (< 50 km/h);
                           
                  
                               
                           
                              „A – DO 125 CCM“ nebo „20500 A <= 125 CCM“ nebo „A <= 125 CCM IN <= 11 kW“ nebo „20800 A <= 125 CCM IN <= 11 kW“ nebo „72. (A1)“: opravňuje pouze k řízení motocyklů skupiny A1;
                           
                  
                               
                           
                              „A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG“ nebo „20900 A <= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG“; nebo „A 209. (<= 25 kW ALI <= 0,16 kW/KG)“: opravňuje k řízení motocyklů skupiny A o výkonu nejvýše 25 kW a poměru výkonu a hmotnosti nejvýše 0,16 kW/kg;
                           
                  
                               
                           
                              „A – DO 350 CCM“ nebo „20700 A <= 350 CCM“: opravňuje k řízení motocyklů skupiny A ve věku 20 let (a více).
                           
               
      
                  2.
               
                  Jestliže je v části Poznámky uvedeno:
                  „E – LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ nebo „20600 E LE Z VOZILI B KATEGORIJE“ nebo „E 206. LE Z VOZILI B KAT.“, je držitel také oprávněn k řízení vozidel skupiny BE.
               
      
                  3.
               
                  Držitelé průkazu skupiny E jsou také oprávněni k řízení vozidel skupiny DE v případě, že dříve získali oprávnění skupiny D.
               
      
         Slovinský vzor 2 (SLO2)
      
      
         Vydávaný ve Slovinsku od 1. ledna 2006 do 13. července 2009
      
      Popis: Doklad na růžovém papíru v termoplastové fólii.
      Vzor může být vydán v těchto jazycích: slovinštině; slovinštině a italštině (dvojjazyčný); slovinštině a maďarštině (dvojjazyčný).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru SLO2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  —
               
                  C1
               
                  —
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  F
               
                  —
               
                  G
               
                  —
               
                  H
               
                  —
               
      
         Slovinský vzor 3 (SLO3)
      
      
         Vydávaný ve Slovinsku od 13. července 2009 do 18. ledna 2013
      
      Popis: Polykarbonátová karta v souladu s ISO/IEC 7810:2003 o rozměrech 85,6 × 53,98 mm.
      Vzor může být vydán v těchto jazycích: slovinštině; slovinštině a italštině (dvojjazyčný); slovinštině a maďarštině (dvojjazyčný).
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru SLO3
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  AM
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A2
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  F
               
                  —
               
                  G
               
                  —
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ NA SLOVENSKU
      
      
         Slovenský vzor 1 (SK1)
      
      
         Vydávaný od 1. ledna 1993 do 30. dubna 2004
      
      Popis: Růžová karta o dvou stranách zatavená v plastu.
      Papír o rozměrech 105 × 74 mm v termoplastové fólii.
      Zajišťovací prvky: zvláštní fluorescentní tisk fluoreskující v ultrafialovém světle použitý na číslo řidičského průkazu a ofsetem tištěné giloše. Tisk na pozadí na obou stranách dokladu.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru SK1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  A/50
               
                  AM
               
                  —
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  AM, A1, A2 A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  AM, B1, B
               
                  E (B + E)
               
                  AM, B1, B, BE
               
                  —
               
                  C1
               
                  —
               
                  C1E
               
                  C
               
                  AM, B1, B, C1, C
               
                  E (C + E)
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE
               
                  —
               
                  D1
               
                  —
               
                  D1E
               
                  D
               
                  AM, B1, B, C1. C. D1, D
               
                  E (D + E)
               
                  AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
               
                  (T)
               
                  —
               
      Další informace:
      
                   
               
                  Do 1. ledna 2004 se v kolonce Osobitné záznamy (zvláštní záznamy) na zadní straně dokladu uváděl text „skúšobná lehota“ (zkušební doba). Dvouletá zkušební doba se počítala ode dne vydání dokladu. Proto měly tyto doklady v bodě 7 zaznamenánu omezenou platnost na dva roky. Po výměně tohoto řidičského průkazu se na vyměněném průkazu neuváděla žádná doba platnosti. Všechny skupiny mají doživotní platnost.
               
      
                   
               
                  Harmonizované kódy:
                  
                     Okuliare potrebné= 01
                  
                     Ručné riadenie= toto omezení závisí na fyzickém postižení držitele a může se vztahovat na více než jeden kód EU; může zahrnovat jeden či více z těchto kódů EU: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 42, 43 a 44.
               
      
         Slovenský vzor 2 (SK2)
      
      
         Vydávaný od 1. května 2004
      
      Popis: Růžová plastová karta v souladu s přílohou Ia směrnice 91/439/EHS.
      Zajišťovací prvky:
      
                  a)
               
                  kruhový průhledný difrakční opticky proměnlivý prvek na přední straně umístěný mezi průhlednou fólií a polykarbonátovou vrstvou, který částečně překrývá naskenovanou fotografii obličeje držitele;
               
      
                  b)
               
                  prvky s dopravní tematikou, zobrazení dopravních značek a piktogramy vozidel umístěné na přední straně na polykarbonátovém povrchu;
               
      
                  c)
               
                  reliéfní prvek „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ umístěný v levé horní části fotografie držitele a na zbývající části karty;
               
      
                  d)
               
                  zabezpečovací proužek (na zadní straně) s opticky proměnlivým písmem a opakujícím se textem SLOVENSKO/SLOVAKIA;
               
      
                  e)
               
                  na obou stranách použití dvou viditelných pastelových barev s dvojitým duhovým tiskem, který vytváří konečný dojem růžové barvy dokumentu;
               
      
                  f)
               
                  na okraji přibližně 15 mm široký proužek modré barvy, který se při ozáření ultrafialovým světlem o krátkých vlnách jeví jako červený a o dlouhých vlnách jako modrý; v horním levém rohu modrá vlajka EU, text „VODIČSKÝ PREUKAZ SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ na přední straně a symboly vozidel na straně zadní.
               
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru SK2
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  AM
               
                  AM
               
                  A1
               
                  A1
               
                  A ≤ 25 kW
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  B1
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  C1
               
                  C1
               
                  C1E
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
               
                  D1
               
                  D1
               
                  D1E
               
                  D1E
               
                  D
               
                  D
               
                  DE
               
                  DE
               
                  T
               
                  —
               
      
         VZORY VYDÁVANÉ VE FINSKU
      
      
         Finský vzor 1 (FIN1)
      
      
         Vydávaný ve Finsku od 1. července 1972 do 30. září 1990
      
      Popis: Dvoustránkový doklad na růžovém papíru.
      
                  Tabulka rovnocennosti
               
                  Skupiny vzoru FIN1
               
                  Odpovídající skupiny
               
                  —
               
                  AM
               
                  —
               
                  A1
               
                  —
               
                  A2
               
                  A
               
                  A
               
                  —
               
                  B1
               
                  B
               
                  B
               
                  BE
               
                  BE
               
                  —
               
                  C1
               
                  —
               
                  C1E
               
                  C
               
                  C
               
                  CE
               
                  CE
&