Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1946 ze dne 15. března 2016 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1946 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 300/1
            
   
   ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1946
   ze dne 15. března 2016
   o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gruzií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, zejména na článek 37 této smlouvy, a na Smlouvu o fungování Evropské unie, zejména na čl. 218 odst. 5 a odst. 6 první pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rada na zasedání konaném dne 20. ledna 2014 přijala rozhodnutí zmocnit vysokou představitelku k zahájení jednání podle článku 37 Smlouvy o Evropské unii a v souladu s postupem stanoveným v čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie s cílem uzavřít dohodu o bezpečnosti informací mezi Evropskou unií a Gruzií.
            
   
               (2)
            
               Na základě tohoto zmocnění vysoká představitelka sjednala dohodu s Gruzií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací.
            
   
               (3)
            
               Uvedená dohoda by měla být schválena,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací se schvaluje jménem Unie.
   Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
   Článek 2
   Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Unii.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.
   
      V Bruselu dne 15. března 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.