Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1950 ze dne 4. listopadu 2016 o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1950 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 300/14
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1950
   ze dne 4. listopadu 2016
   o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví v části 2 přílohy II seznam kombinací účinné látky a typu přípravku, které nebyly ke dni 4. srpna 2014 podporovány a pro které by v souladu s čl. 14 odst. 3 uvedeného nařízení mohla do 12 měsíců ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost kterákoli osoba oznámit svůj zájem o převzetí role účastníka pro jednu či více těchto kombinací účinné látky a typu přípravku.
            
   
               (2)
            
               U některých kombinací účinné látky a typu přípravku nebyl vyjádřen žádný zájem, nebo, pokud zájem vyjádřen byl, oznámení bylo zamítnuto v souladu s čl. 17 odst. 4 nebo 5 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014.
            
   
               (3)
            
               V souladu s článkem 20 uvedeného nařízení by tyto kombinace účinné látky a typu přípravku neměly být schváleny k použití v biocidních přípravcích.
            
   
               (4)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Účinné látky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí se neschvalují pro typy přípravků v ní uvedené.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      V Bruselu dne 4. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         
            předseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.
   
      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).
   
   
      PŘÍLOHA
      Neschválené kombinace účinné látky a typu přípravku:
      
                  —
               
                  kombinace látky a typu přípravku uvedené v tabulce níže, včetně případných nanoforem,
               
      
                  —
               
                  jakékoli nanoformy všech kombinací látky a typu přípravku uvedených v tabulce v části 1 přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014, kromě těch nanoforem, které jsou uvedeny v tabulce, a
               
      
                  —
               
                  jakékoli nanoformy všech kombinací účinné látky a typu přípravku schválených ke dni 4. srpna 2014, s výjimkou těch, které byly výslovně schváleny.
               
      
                  Číslo položky v příloze II nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014
               
                  Název látky
               
                  Zpravodajský členský stát
               
                  Číslo ES
               
                  Číslo CAS
               
                  Typ(y) přípravku
               
                  1021
               
                  1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin (nově definovaný podle položky 152)
               
                  NL
               
                  204-258-7
               
                  118-52-5
               
                  11
               
                  166
               
                  benzyl(hexadecyl)dimethylamonium-chlorid (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  204-526-3
               
                  122-18-9
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  167
               
                  benzyl(dimethyl)oktadecylamonium-chlorid (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  204-527-9
               
                  122-19-0
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  213
               
                  benzyl(dodecyl)dimethylamonium-chlorid (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  205-351-5
               
                  139-07-1
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  214
               
                  benzyl(dimethyl)tetradecylamonium-chlorid (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  205-352-0
               
                  139-08-2
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  331
               
                  didecyldimethylamonium-bromid (viz položka 949)
               
                  IT
               
                  219-234-1
               
                  2390-68-3
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  384
               
                  dimethyl(dioktyl)amonium-chlorid (viz položka 949)
               
                  IT
               
                  226-901-0
               
                  5538-94-3
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  399
               
                  benzyl(dodecyl)dimethylamonium-bromid (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  230-698-4
               
                  7281-04-1
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  418
               
                  oxid křemičitý amorfní
               
                  FR
               
                  231-545-4
               
                  7631-86-9
               
                  18
               
                  449
               
                  síran měďnatý
               
                  FR
               
                  231-847-6
               
                  7758-98-7
               
                  2
               
                  554
               
                  4-[(dijodmethyl)sulfonyl]-1-methylbenzen
               
                  UK
               
                  243-468-3
               
                  20018-09-1
               
                  2
               
                  587
               
                  decyl(dimethyl)oktylamonium-chlorid (viz položka 949)
               
                  IT
               
                  251-035-5
               
                  32426-11-2
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  601
               
                  benzyldimethyl(oktadec-9-en-1-yl)amonium-chlorid (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  253-363-4
               
                  37139-99-4
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  615
               
                  3-fenoxybenzyl(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát (permethrin)
               
                  IE
               
                  258-067-9
               
                  52645-53-1
               
                  9
               
                  637
               
                  alkyl(benzyl)dimethylamonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  263-080-8
               
                  61789-71-7
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  638
               
                  dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (viz položka 949)
               
                  IT
               
                  263-087-6
               
                  61789-77-3
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  639
               
                  dialkyl(dimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od hydrogenovaných mastných kyselin loje) (viz položka 949)
               
                  IT
               
                  263-090-2
               
                  61789-80-8
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  647
               
                  alkyl(C8–C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  264-151-6
               
                  63449-41-2
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  668
               
                  dialkyl(C6–C12)dimethylamonium-chloridy (viz položka 949)
               
                  IT
               
                  269-925-7
               
                  68391-06-0
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  670
               
                  alkyl(C8–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  270-324-7
               
                  68424-84-0
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  689
               
                  alkyl(C10–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  273-544-1
               
                  68989-00-4
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  692
               
                  alkyl(C10–C16)dimethylaminoxidy
               
                  PT
               
                  274-687-2
               
                  70592-80-2
               
                  2
               
                  697
               
                  dialkyl(C8–C18)dimetylamonium-chloridy (viz položka 949)
               
                  IT
               
                  277-453-8
               
                  73398-64-8
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  1000
               
                  dihydrogen-bis(monoperoxyftalato)magnesát hexahydrát
               
                  PL
               
                  279-013-0
               
                  14915-85-4
               
                  2
               
                  998
               
                  výtažek margosy jiný než z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný vodou a dále zpracovaný organickými rozpouštědly a z oleje lisovaného za studena z jader rostliny Azadirachta indica extrahovaný se superkritickým oxidem uhličitým
               
                  DE
               
                  283-644-7
               
                  84696-25-3
               
                  18
               
                  741
               
                  alkyl(C8–C18)benzyl(dimethyl)amonium-bromidy (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  293-522-5
               
                  91080-29-4
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  1020
               
                  1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion (nově definovaný podle položky 777)
               
                  NL
               
                  401-570-7
               
                  89415-87-2
               
                  11
               
                  778
               
                  1-(4-chlorfenyl)-4,4-dimethyl-3-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]pentan-3-ol (tebukonazol)
               
                  DK
               
                  403-640-2
               
                  107534-96-3
               
                  9
               
                  805
               
                  reakční produkt dimethyl-adipátu, dimethyl-glutarátu a dimethyl-sukcinátu s peroxidem vodíku (perestan)
               
                  HU
               
                  432-790-1
               
                  není relevantní
               
                  2
               
                  923
               
                  alkyl(benzyl)dimethylamonium-chlorid/benzalkonium-chlorid (viz položka 948)
               
                  IT
               
                  směs
               
                  8001-54-5
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  949
               
                  (dialkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C6–C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (DDAC)
               
                  IT
               
                  směs látek uvedených v seznamu EINECS
               
                  není relevantní
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  950
               
                  alkyltrimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -methyl-sulfáty) (alkyly (C8–C18) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (TMAC)
               
                  IT
               
                  směs látek uvedených v seznamu EINECS
               
                  není relevantní
               
                  8
               
                  948
               
                  benzyl(alkyl)dimethylamonium-chloridy, -bromidy nebo -hydroxidy) (alkyly (C8–C22) nasycené a nenasycené, odvozené od mastných kyselin loje, kokosového oleje a sójového oleje) (BKC)
               
                  IT
               
                  směs látek uvedených v seznamu EINECS
               
                  není relevantní
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12
               
                  849
               
                  3-fenoxybenzyl-(1R,3RS)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyklopropan-1-karboxylát/d-fenothrin
               
                  IE
               
                  není relevantní
               
                  188023-86-1
               
                  18
               
                  1001
               
                  alkyl(C12–C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 671)
               
                  IT
               
                  není relevantní
               
                  není relevantní
               
                  1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22
               
                  1002
               
                  alkyl(C12–C18)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy(jiné než látka spadající pod položku 667)
               
                  IT
               
                  není relevantní
               
                  není relevantní
               
                  1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22
               
                  1003
               
                  alkyl(C12–C18)(ethylbenzyl)dimethylamonium- chloridy (jiné než látka spadající pod položku 725)
               
                  IT
               
                  není relevantní
               
                  není relevantní
               
                  1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22
               
                  1005
               
                  alkyl(C12–C14)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 724)
               
                  IT
               
                  není relevantní
               
                  není relevantní
               
                  1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 22
               
                  1006
               
                  fosforečnanové sklo obsahující stříbro, zinek, hliník a bor
               
                  SE
               
                  není relevantní
               
                  398477-47-9
               
                  2, 7, 9
               
                  1009
               
                  dialkyl(C8–C10)dimetylamonium-chloridy (jiné než látka spadající pod položku 673)
               
                  IT
               
                  není relevantní
               
                  není relevantní
               
                  1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12
               
                  1011
               
                  alkyl(trimethyl)amonium-chloridy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje) (jiné než látka spadající pod položku 635)
               
                  IT
               
                  není relevantní
               
                  není relevantní
               
                  8
               
                  1012
               
                  hlinitokřemičitan sodný, stříbrný a zinečnatý komplex/stříbrno-zinečnatý zeolit
               
                  SE
               
                  není relevantní
               
                  130328-20-0
               
                  2, 7, 9
               
                  598
               
                  (±)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorfenylethyl)imidazol (imazalil technický)
               
                  DE
               
                  přípravek na ochranu rostlin
               
                  73790-28-0
               
                  3
               
   
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.