Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/1967 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění článek 3 rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2016) 7075)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1967 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 303/21
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1967
   ze dne 8. listopadu 2016,
   kterým se mění článek 3 rozhodnutí 2002/757/ES o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp.nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2016) 7075)
      
   
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 čtvrtou větu uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Podle čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce rozhodnutí Komise 2002/757/ES (2) mohou být náchylné rostliny a náchylné dřevo dovezeny na území Unie pouze, pokud jsou dodržena mimořádná rostlinolékařská opatření stanovená v bodech 1a a 2 přílohy I uvedeného rozhodnutí. V čl. 3 odst. 1 druhém pododstavci rozhodnutí 2002/757/ES je stanovena odchylka pro řezivo prosté kůry druhu Acer macrophyllum Pursh a Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických. Lze ho do 30. listopadu 2016 dovážet do Unie, aniž splňuje ustanovení bodu 2 přílohy I uvedeného rozhodnutí, pokud splňuje podmínky stanovené v příloze II uvedeného rozhodnutí.
            
   
               (2)
            
               Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/893 (3) stanoví požadavky na dovoz řeziva prostého kůry druhu Acer spp. původem z třetích zemí do Unie. Tyto požadavky se považují za nutné pro fytosanitární ochranu území Unie před organismem Anoplophora glabripennis (Motschulsky) a žádná odchylka od nich by neměla být považována za oprávněnou. Pro tyto druhy řeziva prostého kůry by proto již neměla platit odchylka stanovená v rozhodnutí 2002/757/ES.
            
   
               (3)
            
               S ohledem na informace pravidelně předkládané členskými státy Komisi lze konstatovat, že uplatnění zvláštních podmínek stanovených v příloze II rozhodnutí 2002/757/ES je dostatečné, aby se vyloučilo zavlečení škodlivých organismů do Unie. Členské státy by měly i nadále uplatňovat tyto podmínky, pokud jde o řezivo prosté kůry druhu Quercus spp. L., původem ze Spojených států amerických. Posouzení technických informací předložených Spojenými státy ukazuje, že program „Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program“, uvedený v čl. 6a odst. 3 rozhodnutí 2002/757/ES funguje účinně.
            
   
               (4)
            
               Povolení odchylky, pokud jde o řezivo prosté kůry druhu Quercus spp. L., původem ze Spojených států amerických, by mělo být proto prodlouženo do 31. prosince 2026, aby se zabránilo zbytečnému narušení obchodu s tímto řezivem.
            
   
               (5)
            
               Rozhodnutí 2002/757/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
            
   
               (6)
            
               Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Změna rozhodnutí 2002/757/ES
   V čl. 3 odst. 1 rozhodnutí 2002/757/ES se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
   
      „Odchylně od prvního pododstavce může být řezivo prosté kůry druhu Quercus spp. L. původem ze Spojených států amerických do 31. prosince 2026 dováženo do Unie, aniž splňuje ustanovení bodu 2 přílohy I tohoto rozhodnutí, pokud splňuje podmínky stanovené v příloze II tohoto rozhodnutí.“
   
   Článek 2
   Určení
   Toto rozhodnutí je určeno členským státům.
   
      V Bruselu dne 8. listopadu 2016.
      
         
            Za Komisi
         
         Vytenis ANDRIUKAITIS
         
            člen Komise
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Komise 2002/757/ES ze dne 19. září 2002 o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 252, 20.9.2002, s. 37).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/893 ze dne 9. června 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie (Úř. věst. L 146, 11.6.2015, s. 16).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.