Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1982 ze dne 8. listopadu 2016, kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1982 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 305/30
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1982
   ze dne 8. listopadu 2016,
   kterým se mění rozhodnutí Rady 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 této směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutím 2007/441/ES (2) bylo Itálii do 31. prosince 2010 povoleno omezit nárok na odpočet DPH uplatňované na výdaje za některá motorová silniční vozidla, která nejsou užívána zcela pro obchodní účely, na 40 %. Uvedené rozhodnutí rovněž stanovilo, že se využívání těchto vozidel pro soukromou potřebunepovažuje za poskytnutí služby za úplatu. Kromě toho jsou určité kategorie vozidel a výdajů vyloučeny z oblasti působnosti uvedeného rozhodnutí.
            
   
               (2)
            
               Rozhodnutí 2007/441/ES bylo následně pozměněno prováděcím rozhodnutím 2010/748/EU (3) a prováděcím rozhodnutím 2013/679/EU (4), která prodloužila konec platnosti uvedených opatření (dále jen „odchylující se opatření“) do 31. prosince 2016.
            
   
               (3)
            
               Dopisem, který Komise zaevidovala dne 31. března 2016, požádala Itálie o povolení prodloužit platnost odchylujících se opatření
            
   
               (4)
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení 2006/112/ES Komise o žádosti Itálie informovala ostatní členské státy dopisem ze dne 22. června 2016. Dopisem ze dne 23. června 2016 uvědomila Komise Itálii, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.
            
   
               (5)
            
               V souladu s článkem 6 rozhodnutí 2007/441/ES předložila Itálie Komisi zprávu o používání uvedeného rozhodnutí, včetně přezkumu procentního omezení. Z údajů, které Itálie poskytla, vyplývá, že omezení nároku na odpočet na 40 % stále odpovídá aktuální situaci, pokud jde o poměrné použití daných vozidel pro obchodní a neobchodní účely.
            
   
               (6)
            
               Itálii by proto mělo být povoleno nadále uplatňovat odchylující se opatření v dalším omezeném období, a to do 31. prosince 2019.
            
   
               (7)
            
               Pokud Itálie požádá o další prodloužení po roce 2019, měla by do 1. dubna 2019 Komisi společně s žádostí o prodloužení předložit zprávu.
            
   
               (8)
            
               Prodloužení doby platnosti odchylujících se opatření nemá dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH.
            
   
               (9)
            
               Rozhodnutí 2007/441/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   Články 6 a 7 rozhodnutí 2007/441/ES se nahrazují tímto:
   
      „Článek 6
      Každá žádost o prodloužení doby platnosti opatření stanovených tímto rozhodnutím musí být předložena Komisi do 1. dubna 2019.
      Každá žádost o prodloužení těchto opatření se předloží společně se zprávou, která obsahuje přezkum procentního omezení, které se uplatňuje na nárok na odpočet DPH účtované za výdaje na motorová silniční vozidla, která se nepoužívají výlučně pro obchodní účely.
      Článek 7
      Toto rozhodnutí pozbývá platnosti dne 31. prosince 2019.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. ledna 2017.
   Článek 3
   Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.
   
      V Bruselu dne 8. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2007/441/ES ze dne 18. června 2007, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 165, 27.6.2007, s. 33).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2010/748/EU ze dne 29. listopadu 2010, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 318, 4.12.2010, s. 45).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/679/EU ze dne 15. listopadu 2013, kterým se mění rozhodnutí 2007/441/ES, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od čl. 26 odst. 1 písm. a) a článku 168 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 316, 27.11.2013, s. 37).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.