Rozhodnutí Komise (EU) 2016/1983 ze dne 26. května 2014 o opatření SA.33063 (2012/C, ex 2012/NN) týkajícím se společnosti Trentino NGN srl. v návaznosti na odstoupení Itálie z projektu (oznámeno pod číslem C(2014) 3159) (Text s významem pro EHP )

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1983 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 305/32
            
   
   ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1983
   ze dne 26. května 2014
   o opatření SA.33063 (2012/C, ex 2012/NN) týkajícím se společnosti Trentino NGN srl. v návaznosti na odstoupení Itálie z projektu
   
      
         (oznámeno pod číslem C(2014) 3159)
      
   
   (Pouze italské znění je závazné)
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 2 první pododstavec této smlouvy,
   s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, a zejména na čl. 62 odst. 1 písm. a) této dohody,
   poté, co vyzvala zúčastněné strany v souladu s uvedenými články k podání připomínek (1),
   vzhledem k těmto důvodům:
   1.   POSTUP
   
   
               (1)
            
               Dne 24. května 2011 Komise obdržela stížnost od tří hlavních alternativních telekomunikačních operátorů působících v Itálii (Wind, Fastweb a Vodafone). Ve své podrobné argumentaci tito provozovatelé tvrdili, že projekt zahájený italskou autonomní provincií Trento („provincie Trento“ nebo „provincie“) na realizaci infrastruktury přístupových sítí nové generace („sítě NGA“) na celém území provincie fakticky přestavuje státní podporu poskytnutou společnosti Telecom Italia („TI“) v rozporu s pravidly hospodářské soutěže podle pokynů pro širokopásmové sítě (2). Stěžovatelé zejména tvrdili, že nebyli provincií Trento přiměřeně informováni ani konzultováni, pokud jde o projekty a cíle této provincie, že příjemce byl předem vybrán a že zvolená infrastruktura by po vybudování zabraňovala účinné hospodářské soutěži.
            
   
               (2)
            
               V návaznosti na žádost o informace zaslanou dne 22. června 2011 italské orgány odpověděly dne 20. července 2011 tvrzením, že jejich úmyslem bylo respektovat zásadu investora v tržním hospodářství, že jejich zásah nepředstavoval státní podporu, a že tedy nebylo nutné, aby splňoval podmínky slučitelnosti pokynů k širokopásmovým sítím. Dne 4. listopadu 2011 po odstranění důvěrných informací byla odpověď italských orgánů předána stěžovatelům, kteří předložili další připomínky a dokumenty dne 29. listopadu a dne 7. a 16. prosince 2011. V období od ledna do května 2012 italské orgány předaly četné podrobné informace. V období od února do května 2012 také stěžovatelé poskytli další informace. Během uvedeného období byla uspořádána nejrůznější setkání a telekonference s každou ze zapojených stran.
            
   
               (3)
            
               Rozhodnutím ze dne 25. července 2012 („rozhodnutí o zahájení řízení“) Komise informovala Itálii o tom, že v souvislosti s projektem zahájila formální vyšetřovací řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy. Po odstranění důvěrných informací bylo rozhodnutí o zahájení řízení zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie
                   (3) a zúčastněné strany byly vyzvány k podání svých připomínek.
            
   
               (4)
            
               Dopisy ze dne 22. a 23. listopadu 2012 Komise obdržela od Itálie připomínky k rozhodnutí o zahájení řízení. Komise dále obdržela připomínky zúčastněných stran: od zástupců společnosti Telecom Italia dne 3. prosince 2012 a od zástupců operátorů Wind, Fastweb a Vodafone dne 7. prosince 2012. Dopisem ze dne 29. ledna 2013 Komise po odstranění důvěrných informací zaslala výše uvedené připomínky italským orgánům, které se k připomínkám zúčastněných třetích stran vyjádřily dne 5. března 2013. V období od března do prosince 2013 se uskutečnila intenzivní jednání a proběhly početné výměny se všemi zúčastněnými stranami (italské orgány, Telecom Italia, Wind, Fastweb a Vodafone) a s každou z nich byly uspořádány nejrůznější setkání a konference.
            
   
               (5)
            
               Dopisem ze dne 31. ledna 2014 italské orgány informovaly Komisi o úmyslu provincie Trento odstoupit z projektu. Dne 14. a 20. března 2014 italské orgány poskytly doplňující informace týkající se skutečného odstoupení provincie Trento ze společného podniku Trentino NGN, zejména pokud jde o prodej akcií provincie Trento společnosti TI uskutečněný dne 28. února 2014.
            
   2.   POPIS OPATŘENÍ
   
   
               (6)
            
               V září 2010 provincie Trento vypracovala strategii zaměřenou na uskutečnění svého cíle do roku 2018 připojit 100 % svého území k ultra širokému pásmu díky optické síti. Strategie předpokládala dva druhy akce na území provincie: jednu pro středně ziskové oblasti (4) a jednu pro nízkoziskové oblasti, zatímco vysoce ziskové oblasti zůstaly vyloučeny. Pro středně ziskové oblasti hodlala provincie Trento založit nový podnik s názvem Trentino NGN a otevřít jej účasti soukromých partnerů. Pro nízkoziskové oblasti měla provincie Trento v úmyslu vytvořit státní podporu ad hoc, která by byla připravena a oznámena později, pravděpodobně pod dohledem veřejného podniku provincie Trento „Trentino Network“ (který není totožný s podnikem Trentino NGN) v té době odpovědného za další zásahy, na které se vztahovala obecná strategie provincie Trento v oblasti širokopásmového připojení.
            
   
               (7)
            
               V následujících měsících docházelo ke kontaktům mezi provincií Trento a různými soukromými operátory a dne 8. února 2011 provincie Trento podepsala se společností TI memorandum o porozumění týkající se vytvoření společného podniku Trentino NGN („Trentino NGN“) za účelem realizace infrastruktury FTTH ve středně ziskových oblastech. Na základě této prvotní dohody se provincie Trento zavázala poskytnout peněžitý vklad do kapitálu společnosti Trentino NGN v maximální výši 60 milionů EUR, zatímco společnost TI by se podílela pouze těmito nepeněžitými vklady: 1) její pasivní infrastruktura (kabelovody a stožáry) s okamžitou platností a 2) přerušení stávající metalické sítě po spuštění sítě FTTH. V témže roce přistoupili k memorandu o porozumění další dva menší soukromí akcionáři, a to finanční holding Finanziaria Trentina a malý poskytovatel internetových služeb MC-Link, v obou případech s malou finanční účastí.
            
   
               (8)
            
               V prosinci 2011 byl připraven podnikatelský záměr a na žádost provincie Trento vypracovala společnost Analysys Mason zprávu o hloubkové kontrole (due diligence). Souběžně byly definitivně stanoveny příslušná práva a příslušné povinnosti akcionářů a byly přesněji vymezeny nepeněžité vklady společnosti TI do společnosti Trentino NGN. V návaznosti na několik konfrontací s Komisí a odbornou zprávu o projektu vypracovanou společností Analysys Mason byly provedeny další změny dohod mezi akcionáři. V březnu 2012 společnost Reconta Ernst & Young vypracovala odbornou zprávu o prvním nepeněžitém vkladu společnosti TI, na jejímž základě byly provedeny nové změny.
            
   
               (9)
            
               Provincie Trento sama založila společnost Trentino NGN s minimálním kapitálovým vkladem ve výši méně než 100 000 EUR. Společnost měla dosáhnout konečného stavu navýšením akciového kapitálu, k němuž mělo dojít po uzavření dohod se soukromými akcionáři. Podle plánů se měl akciový kapitál společnosti Trentino NGN zvýšit takto: provincie Trento by přispěla vkladem 50 milionů EUR odpovídajícím podílu ve výši 52,2 %, společnost Finanziaria Trentina vkladem 5 milionů EUR (podíl ve výši 5,2 %) a společnost MC-Link vkladem 1,5 milionu EUR (podíl ve výši 1,56 %) (5), zatímco společnost TI by prostřednictvím nezrušitelných užívacích práv (indefeasible rights of use) dala na celém území provincie k dispozici svou pasivní infrastrukturu (kabelovody a stožáry), která by byla použita pro výstavbu nové sítě (první vklad). Zpočátku se první vklad společnosti TI odhadoval na 39,8 milionu EUR, jelikož však zpráva společnosti Ernst & Young o hodnotě tohoto vkladu uváděla částku mírně nižší, a to ve výši 39,3 milionu EUR, dohoda byla v tomto smyslu upravena (konečný odhad: 39,448 milionu EUR).
            
   
               (10)
            
               Dne 18. května 2012 vznikl společný podnik Trentino NGN a všechny strany provedly svůj první vklad. Provincie Trento splatila pouze část předpokládaného peněžitého vkladu, tj. 14,845 milionu EUR namísto 50 milionů EUR. Obdobně společnost Finanziaria Trentina vložila pouze 1,250 z 5 milionů EUR a společnost MC-Link 0,375 milionu EUR oproti předpokládané částce 1,5 milionu EUR. Společnost TI poskytla nezrušitelná užívací práva ke své pasivní infrastruktuře odpovídající 39,448 milionu EUR. Výsledná struktura akcionářů byla následující: provincie Trento 52,16 %; Telecom Italia 41,07 %; Mc-Link 1,56 %; Finanziaria Trentina 5,21 %. V období od 18. května 2012 do 28. února 2014 měla společnost Trentino NGN toto vlastnické uspořádání:
               
                           Akcionář
                        
                           Podíl kapitálu (%)
                        
                           Upsaný kapitál (EUR)
                        
                           Splacený kapitál (EUR)
                        
                           Provincie Trento
                        
                           52,16
                        
                           50 095 000
                        
                           14 845 000
                        
                           Telecom Italia
                        
                           41,07
                        
                           39 448 000
                        
                           39 448 000
                        
                           MC-Link
                        
                           1,56
                        
                           1 500 000
                        
                           375 000
                        
                           Finanziaria Trentina
                        
                           5,21
                        
                           5 000 000
                        
                           1 250 000
                        
                           
                              Celkem
                           
                        
                           
                              100,00
                           
                        
                           
                              96 043 000
                           
                        
                           
                              55 918 000
                           
                        
            
   
               (11)
            
               Podle dohody mezi akcionáři se předpokládalo, že na konci třetího roku od prvního vkladu nebo od aktivace nejméně 16 % nových připojení se společnost TI a provincie Trento mohou rozhodnout přistoupit k „druhému vkladu“ společnosti TI, to znamená uskutečnit tyto převody na společnost Trentino NGN: 1) vlastnictví (vzhledem k již uděleným nezrušitelným užívacím právům) stávající pasivní infrastruktury ve středně ziskových oblastech určených společností Trentino NGN a 2) vlastnictví metalické sítě, která měla být přerušena, aby mohla být dokončena migrace všech klientů na novou optickou síť. Hodnota vkladu byla zpočátku odhadována na 520 EUR na aktivní metalickou linku, jak pro maloobchodní linky společnosti TI, tak pro linky určené operátorům, kteří mají přístup k účastnickému vedení. K této hodnotě byly připočteny 2 miliony EUR z titulu přeměny vlastnictví nezrušitelných užívacích práv ke kabelovodům a stožárům (tj. první vklad). V této druhé fázi by společnost TI díky druhému vkladu získala většinový podíl a kontrolu nad společností Trentino NGN a v případě nutnosti by přistoupila k dalšímu kapitálovému vkladu.
            
   
               (12)
            
               Konečně na základě dohody mezi akcionáři by po třech letech nebo po dosažení cíle aktivovat a připojit 43 % linek měla společnost TI právo uplatnit ve vztahu k provincii Trento a společnosti MC-Link kupní opci na jejich podíly ve společnosti Trentino NGN. Jako protiplnění za poskytnutí tohoto práva společnosti TI, a pokud by toto právo bylo uplatněno, by společnost TI zaplatila provincii Trento 6,5 milionu EUR ve dvou splátkách: polovinu do jednoho roku a druhou polovinu do dvou let. Kupní cena akcií by se po vyplacení dividend rovnala hodnotě vkladu navýšeného o 7,75 % ročně (6). Další dva akcionáři, společnosti MC-Link a Finanziaria Trentina, by mohli uplatnit prodejní opci, díky níž by se mohli rozhodnout prodat společnosti TI svůj podíl ve společnosti Trentino NGN za cenu odpovídající hodnotě jejich příslušných vkladů zvýšené o 5,5 % resp. o 7 % ročně.
            
   
               (13)
            
               Dále pak na základě zvláštních dohod mezi akcionáři byla společnost TI jmenována dodavatelem společnosti Trentino NGN pro výstavbu, řízení a provoz sítě. Jednalo se o rozvoj tzv. sítě mezi bodem a více body (point-to-multipoint) a nepředpokládaly se žádné zpřístupnění účastnického vedení ani závazek zpřístupnění. Předem zvolená architektura předpokládala pouze realizaci tří paralelních sítí GPON (7), z nichž dvě by byly k dispozici pro případné poskytnutí dalším operátorům.
            
   3.   ZAHÁJENÍ FORMÁLNÍHO VYŠETŘOVACÍHO ŘÍZENÍ
   
   
               (14)
            
               Komise zahájila formální vyšetřovací řízení, neboť měla vážné pochybnosti, zda lze opatření považovat za slučitelné se zásadou investora v tržním hospodářství, a dále aby ověřila, zda tato podpora může být považována za slučitelnou s vnitřním trhem, pokud by se ukázalo, že opatření obsahuje prvky státní podpory.
            
   
               (15)
            
               V rozhodnutí o zahájení řízení Komise vyjádřila obavy, pokud jde o skutečnost, že různé aspekty zásahu provincie Trento do projektu Trentino NGN vyvolávají pochybnosti týkající se dodržení zásady investora v tržním hospodářství a údajné rovnocennosti (pari passu) mezi zásahem provincie Trento a zásahy soukromých partnerů. Tyto pochybnosti se mimo jiné týkaly těchto skutečností:
               
                           —
                        
                           harmonogramu projektu (pochybnosti, zda provincie Trento od samého počátku jednala jako investor v tržním hospodářství, který není motivován cíli veřejné politiky, ale ekonomickými úvahami a úvahami o ziskovosti; Komise měla dojem, že provincie Trento byla při koncipování projektu vedena důvody veřejného zájmu a že poté vypracovala projekt společného podniku s tradičním operátorem TI ve snaze učinit tento projekt slučitelným se zásadou investora v tržním hospodářství až ex post provedením změn mimo jiné v návaznosti na konfrontace s Komisí, avšak bez jakékoli změny ve struktuře iniciativy),
                        
               
                           —
                        
                           účasti soukromých subjektů (zanedbatelná účast společností MC-Link a Finanziaria Trentina a významná účast společnosti TI, avšak rozložená v čase),
                        
               
                           —
                        
                           souběžnosti investic (okamžitý zásah provincie Trento, účast společnosti TI rozložená v čase a podléhající určitým událostem/rozhodovacím procesům),
                        
               
                           —
                        
                           rovnocennosti podmínek (pochybnosti o tom, zda podmínky, za kterých provincie Trento investovala do společného podniku, byly stejné jako podmínky soukromých partnerů, konkrétně společnosti TI; Komise zjistila četné nesrovnalosti, pokud jde o načasování a podmíněnost vkladů společnosti TI, možnost společnosti TI nabýt akcie provincie Trento a získat úplnou kontrolu nad společností Trentino NGN prostřednictvím kupní opce),
                        
               
                           —
                        
                           pochybností týkajících se prvního vkladu společnosti TI (8) (pochybnosti o hodnotě prvního vkladu společnosti TI, který se zdál být vypočítán na základě zpráv, hypotéz, předpokladů a finančních analýz předložených stranami, které nebyly podrobeny kontrole ze strany externích odborníků; pochybnosti, zda by soukromý investor akceptoval skutečnost, že přístup k majetku podléhajícímu regulaci, který by bylo možné získat na základě smlouvy za regulované sazby, zakládá právo na významný podíl na vlastním kapitálu společného podniku; pochybnosti, zda by investor v tržním hospodářství akceptoval jako podíl na vlastním kapitálu pronájem infrastruktury, která by se poté stala jeho vlastnictvím na základě odkupu; pochybnosti, zda by investor v tržním hospodářství koupil infrastruktury, které nejsou nezbytné, vzhledem k tomu, že předmětem nezrušitelných užívacích práv byl přístup ke kabelovodům a stožárům společnosti TI na celém území provincie, a nikoli pouze v oblastech, v nichž by společnost Trentino NGN rozvíjela svou vlastní síť),
                        
               
                           —
                        
                           pochybností týkajících se druhého vkladu společnosti TI (9) (pochybnosti týkající se budoucího ocenění druhého vkladu společnosti TI, v té době založeného na metodice dohodnuté bez konzultace s odborníky; pochybnosti, zda předběžné ocenění přeměny nezrušitelných užívacích práv ve vlastnictví bylo v souladu s tržními podmínkami, zejména zda se zamezilo přesahu mezi oceněním prvního vkladu (pronájmu) a druhého vkladu (vlastnictví), vzhledem k tomu, že udělená práva měla v zásadě stejný předmět; pochybnosti o vhodnosti metodiky oceňování převodu vlastnictví ke všem součástem metalické sítě (10) s ohledem na vysoké náklady na údržbu této sítě, skutečnost, že tato síť bude přerušena po uvedení optické sítě do provozu, a existenci možných alternativ navrhované metodiky),
                        
               
                           —
                        
                           pochybností týkajících se podnikatelského záměru a rizik stran (pochybnosti vyplývající z významných rozdílů mezi riziky podstupovanými veřejnými orgány a soukromými investory, z odlišné povahy a odlišného načasování vkladů stran a rozdílů na úrovni práv a povinností – na první pohled rizika a náklady – omezené příležitosti pro společnost TI, snížená rizika pro stávající činnosti, neboť společnost TI by si zachovala kontrolu nad metalickou sítí i po jejím vložení do společného podniku – jelikož by souběžně získala určitou úroveň kontroly nad společným podnikem – a získání úplné kontroly a internalizace zisků uplatněním kupní opce, pokud by se společný podnik ukázal ziskovým, zatímco chování provincie Trento se jevilo spíše jako chování finančního investora, který investuje do projektu zlepšování infrastruktur a očekává výnos v nejlepším případě ve výši 7,75 % a 6,5 milionu EUR, pokud by byla uplatněna kupní opce (11); pochybnosti, zda jsou výpočty podnikatelského záměru správné s ohledem na příliš optimistické hypotézy týkající se poptávky koncových uživatelů a výnosů alternativních operátorů, kteří by aktivovali všechna dostupná vedení GPON (12); další rizika: společnost TI by se mohla rozhodnout odložit přerušení metalického vedení, neboť neexistovalo žádné smluvní ustanovení, které by předpokládalo povinnosti v tomto smyslu, což by ve svém důsledku zpozdilo dosažení hranice rentability pro společnost Trentino NGN; nejistota týkající se celkových finančních zdrojů nezbytných pro dokončení realizace sítě, vyčíslených na 150 milionů EUR),
                        
               
                           —
                        
                           jiných obav (pochybnosti o výběru společnosti TI bez zadávacího řízení a o její odměně jakožto dodavatele služeb společnosti Trentino NGN; pochybnosti o dvojím postavení společnosti TI, která by se účastnila jako akcionář i jako dodavatel).
                        
            
   4.   ROZHODNUTÍ PROVINCIE TRENTO ODSTOUPIT Z PROJEKTU
   
   
               (16)
            
               Dne 31. ledna 2014 italské orgány informovaly Komisi, že provincie Trento se rozhodla z projektu Trentino NGN odstoupit a nepokračovat v něm, a to po dohodě se všemi ostatními stranami, tj. se společnostmi TI, Mc-Link a Finanziaria Trentina.
            
   
               (17)
            
               Dne 14. března 2014 italské orgány informovaly Komisi, že provincie Trento postoupila společnosti TI svůj podíl ve společnosti Trentino NGN za protiplnění ve výši 15 852 435 EUR odpovídající hodnotě dílčího peněžitého vkladu provincie Trento do společnosti Trentino NGN ve výši 14,845 milionu EUR navýšeného o složený úrok ve výši 3,75 %. Podle italských orgánů je společnost Trentino NGN v současné době ovládána společností TI, zatímco společnosti Finanziaria Trentina a MC-Link zůstávají menšinovými akcionáři.
            
   
               (18)
            
               Italské orgány vysvětlily, že ačkoli společnost Trentino NGN vznikla dne 18. května 2012 s částečným splacením vkladů do kapitálu této společnosti, dne 20. srpna 2012 (po rozhodnutí Komise zahájit řízení) provincie Trento a ostatní strany společnosti Trentino NGN změnily dohodu mezi akcionáři a všechny činnosti společnosti Trentino NGN byly pozastaveny až do uzavření formálního vyšetřovacího řízení zahájeného Komisí. Úplné splacení peněžitých vkladů bylo proto pozastaveno (byly provedeny pouze dílčí platby) pro všechny zúčastněné strany. Pozastaveny byly také následné fáze dohody mezi akcionáři. Společnost Trentino NGN nezačala předpokládanou síť FTTH (ani žádné jiné typy sítí) nikdy budovat.
            
   
               (19)
            
               Činnosti společnosti Trentino NGN se omezily výlučně na poskytování přístupu k infrastruktuře, na niž se v souladu s regulačními povinnostmi vztahovala nezrušitelná užívací práva, třetím stranám. Ve vztahu k tomuto poslednímu aspektu italské orgány vysvětlily, že jelikož se na společnost TI i nadále vztahovala regulační povinnost zajistit přístup pro alternativní operátory (Other Licensed Operators, OLO) poté, co v květnu 2012 společnost TI převedla na společnost Trentino NGN nezrušitelná užívací práva týkající se pasivní infrastruktury, někteří operátoři požádali o přístup k takovéto pasivní infrastruktuře, který jim byl udělen. Následně společnost TI provedla několik plateb ve prospěch společnosti Trentino NGN jako protiplnění za to, že společnost Trentino NGN koupila přístup k pasivní infrastruktuře, aby splnila požadavky na přístup ze strany alternativních operátorů. Výše těchto plateb je nižší než 15 000 EUR a představuje celkové příjmy společnosti Trentino NGN ode dne jejího vzniku.
            
   
               (20)
            
               Italské orgány také uvedly, že provincie Trento nezaplatila a nezaplatí žádnou pokutu za odstoupení z projektu Trentino NGN. Dohoda akcionářů ze dne 16. prosince 2011 a následné změny obsahují ustanovení týkající se ukončení, které provincii Trento umožňují ze společnosti Trentino NGN odejít bez rizika sankcí i v případě, že by se projekt nerealizoval ani částečně.
            
   5.   POSOUZENÍ
   
   
               (21)
            
               I když byla v Itálii přijata některá přípravná opatření k provedení projektu Trentino NGN, zejména prostřednictvím různých dohod a úkonů, které vedly ke vzniku společného podniku a k výše uvedenému částečnému splacení peněžitého vkladu provincií Trento (společně s dílčími peněžitými vklady ostatních zúčastněných stran a nepeněžitým vkladem společnosti TI), projekt tuto fázi nepřekročil.
            
   
               (22)
            
               Pokud jde o částečné splacení vkladu do kapitálu společnosti Trentino NGN provedené provincií Trento, italské orgány vysvětlily, že společnost Trentino NGN uložila všechny částky obdržené jako peněžité vklady od svých akcionářů (tj. peněžité vklady provincie Trento a společností Mc-Link a Finanziaria Trentina, po odečtení nákladů, daní a poplatků) na bankovní účet úročený sazbou 2,71 % v roce 2012, sazbou 1,509 % až do 1. února 2013 a sazbou 1,524 % po 1. února 2013. Dílčí platby (včetně plateb provincie Trento) zůstaly neaktivní na bankovním účtu společnosti Trentino NGN. Podle italských orgánů dne 28. února 2014 provincie Trento získala zpět svůj dílčí peněžitý vklad navýšený o složený úrok ve výši 3,75 %. Italské orgány vysvětlily, že složený úrok ve výši 3,75 % je výsledkem řešení vyjednaného mezi stranami a že představuje procento odpovídající přibližně dvojnásobku výnosu státních pokladničních poukázek s dobou splatnosti 2–3 roky, což je obdobné jako výnos poukázek s dobou splatnosti 10 let.
            
   
               (23)
            
               Částečné splacení peněžitého vkladu provedené provincií Trento ve prospěch společnosti Trentino NGN představuje převod státních prostředků. Jelikož však na základě dostupných informací byla realizace projektu Trentino NGN od 20. srpna 2012 pozastavena a dne 28. února 2014 provincie Trento z projektu skutečně odstoupila a svůj počáteční vklad získala zpět v plné výši, včetně přiměřených úroků, Komise může dospět k závěru, že předmětné částečné splacení neznamenalo hospodářskou výhodu pro společnost Trentino NGN nebo její akcionáře.
            
   
               (24)
            
               Pokud jde o minimální činnost vyvíjenou společností Trentino NGN, tj. operace týkající se prodeje nezrušitelných užívacích práv (viz 19. bod odůvodnění), je třeba konstatovat, že tyto činnosti byly realizovány s cílem dodržet regulační povinnosti, kterými byla společnost TI i nadále vázána, a nezdá se, že by vytvořily hospodářskou výhodu pro společnost Trentino NGN nebo pro její akcionáře, včetně společnosti TI. Za těchto okolností uvedené transakce nezpochybňují posouzení, které předchází.
            
   
               (25)
            
               Na základě těchto okolností dospěla Komise k závěru, že projekt nebyl uskutečněn, a že tedy v návaznosti na odstoupení provincie Trento z projektu Trentino NGN se toto vyšetřovací řízení stalo bezpředmětným.
            
   6.   ZÁVĚR
   
   
               (26)
            
               Na základě výše uvedeného se Komise rozhodla řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy ukončit, neboť toto řízení se stalo v návaznosti na odstoupení italských orgánů (provincie Trento) z projektu Trentino NGN bezpředmětným,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   V návaznosti na odstoupení italských orgánů z projektu Trentino NGN se toto řízení stalo bezpředmětným. Komise se proto rozhodla řízení podle čl. 108 odst. 2 Smlouvy ukončit.
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.
   
      V Bruselu dne 26. května 2014.
      
         
            Za Komisi
         
         Joaquín ALMUNIA
         
            místopředseda
         
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. C 323, 24.10.2012, s. 6.
   
      (2)  Sdělení Komise – Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Úř. věst. C 235, 30.9.2009, s. 7), revidované v roce 2013: Pokyny EU k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí (Úř. věst. C 25, 26.1.2013, s. 1).
   
      (3)  Viz poznámka pod čarou 1.
   
      (4)  Určené oblasti zásahu zahrnovaly obce, v nichž by se náklady na vybudování infrastruktury optických přístupových sítí pro připojení domácností (Fibre-to-the-Home, FTTH) pohybovaly ve výši přibližně 1 000 EUR na rodinu, tj. 42 obcí a 150 000 rodin, což odpovídá 60 % obyvatel provincie.
   
      (5)  Rozhodnutí o zahájení řízení uvádělo, že společnost MC-Link vloží 1 milion EUR odpovídající podílu ve výši 1,6 %. Během vyšetřovacího řízení však italské orgány vysvětlily, že správná částka činí 1,5 milionu EUR, což odpovídá podílu ve výši 1,56 %.
   
      (6)  Tyto údaje vycházejí ze třetí změny dohody mezi akcionáři podepsané dne 11. května 2012. Původní dohody předpokládaly vklad ve výši 4,7 milionu EUR a roční sazbu 7,5 %.
   
      (7)  Typ technologie, který umožňuje poskytování internetových služeb point-to-multipoint. Operátoři, kteří by měli zájem služby v daném odvětví poskytovat, by museli aktivovat celou síť prostřednictvím technologie GPON.
   
      (8)  První vklad spočívá v převodu nezrušitelných užívacích práv.
   
      (9)  Druhý vklad tvoří dvě části: 1) přeměna nezrušitelných užívacích práv (předmět prvního vkladu) ve vlastnictví, pokud jde o prostor uvnitř kabelovodů společnosti TI, pouze ve středně ziskových oblastech provincie (tj. oblastech, v nichž působí společnost Trentino NGN) a 2) převod vlastnictví všech součástí metalické sítě s výhledem přerušení této sítě po migraci všech klientů na novou optickou síť.
   
      (10)  V té době metoda použitá pro určení takovéto hodnoty vycházela z průměrné teoretické reprodukční hodnoty sítě, zjištěné za pomoci modelu BU-LRIC používaného společností AGCOM pro stanovení poplatků za přístup k účastnickému vedení, hodnoty vnímané jako průměrná hodnota pro celé vnitrostátní území, která nebyla vypočítána konkrétně pro území dané provincie.
   
      (11)  V prvotních výpočtech provincie Trento byl maximální výnos vlastního kapitálu stanoven na 10,5 %.
   
      (12)  Projekt předpokládal realizaci tří paralelních sítí GPON, z nichž dvě převyšovaly potřebu společnosti Trentino NGN a byly teoreticky určeny k pronájmu alternativním operátorům.
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.