Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/1988 ze dne 8. listopadu 2016 o změně prováděcího rozhodnutí 2013/678/EU, kterým se Italské republice povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu dokument 32016D1988 najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
   
            
               CS
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
               L 306/11
            
   
   PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/1988
   ze dne 8. listopadu 2016
   o změně prováděcího rozhodnutí 2013/678/EU, kterým se Italské republice povoluje dále uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
   RADA EVROPSKÉ UNIE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), a zejména na článek 395 této směrnice,
   s ohledem na návrh Evropské komise,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
               Rozhodnutím Rady 2008/737/ES (2) bylo Itálii povoleno uplatnit do 31. prosince 2010 odchylující se opatření, na základě kterého může osvobodit od daně z přidané hodnoty (DPH) osoby povinné k dani s ročním obratem nepřesahujícím 30 000 EUR (dále jen „odchylující se opatření“). Platnost tohoto odchylujícího se opatření byla následně prodloužena prováděcím rozhodnutím Rady 2010/688/EU (3) do 31. prosince 2013 a poté do 31. prosince 2016 prováděcím rozhodnutím Rady 2013/678/EU (4), které navíc zvýšilo nejvyšší povolenou prahovou hodnotu pro osvobození na 65 000 EUR ročního obratu.
            
   
               (2)
            
               Dopisem zaevidovaným Komisí dne 5. dubna 2016 požádala Itálie o povolení prodloužit platnost odchylujícího se opatření.
            
   
               (3)
            
               V souladu s čl. 395 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2006/112/ES informovala Komise o žádosti Itálie ostatní členské státy dopisem ze dne 21. června 2016. Dopisem ze dne 22. června 2016 uvědomila Komise Itálii, že má k dispozici všechny údaje potřebné k posouzení žádosti.
            
   
               (4)
            
               Podle článku 285 směrnice 2006/112/ES mohou členské státy, jež nevyužily článek 14 druhé směrnice Rady 67/228/EHS (5), osvobodit od daně osoby povinné k dani, jejichž roční obrat nepřesahuje částku 5 000 EUR. Odchylující se opatření se od článku 285 směrnice o DPH odchyluje, pokud jde o jeho použití ze strany Itálie, pouze v tom ohledu, že prahová hodnota ročního obratu v rámci tohoto režimu překračuje prahovou hodnotu 5 000 EUR.
            
   
               (5)
            
               Požadované odchylující se opatření je v souladu s cíli sdělení Komise „Zelenou malým a středním podnikům“ – „Small Business Act“ pro Evropu ze dne 25. června 2008.
            
   
               (6)
            
               Vzhledem k tomu, že toto odchylující se opatření vedlo ke snížení povinností ohledně DPH pro menší podniky, které si v souladu s článkem 290 směrnice 2006/112/ES nezvolily běžný režim DPH, mělo by být Itálii nadále povoleno uplatňovat toto odchylující se opatření i v dalším časově omezeném období. Osoby povinné k dani by i nadále měly mít možnost zvolit si běžný režim DPH.
            
   
               (7)
            
               Odchylující se opatření by mělo být časově omezeno, aby bylo možné posoudit, zda je nadále přiměřené a účinné. Články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES pro zvláštní režim pro malé podniky jsou v současné době navíc předmětem přezkumu. Na odchylující se opatření by se proto mělo vztahovat ustanovení o skončení platnosti.
            
   
               (8)
            
               Z informací poskytnutých Itálií vyplývá, že odchylující se opatření bude mít na celkovou částku příjmů z daní vybraných ve fázi konečné spotřeby zanedbatelný dopad.
            
   
               (9)
            
               Odchylující se opatření nemá dopad na vlastní zdroje Unie pocházející z DPH.
            
   
               (10)
            
               Prováděcí rozhodnutí 2013/678/EU by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
            
   PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:
   Článek 1
   
      Článek 2 rozhodnutí 2013/678/EU se nahrazuje tímto:
   
      „Článek 2
      Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.
      Toto rozhodnutí platí do dne vstupu v platnost směrnice, kterou se mění články 281 až 294 směrnice 2006/112/ES o zvláštní úpravě pro malé podniky,nebo do 31. prosince 2019, podle toho, co nastane dříve.“
   
   Článek 2
   Toto rozhodnutí je určeno Italské republice.
   
      V Bruselu dne 8. listopadu 2016.
      
         
            Za Radu
         
         
            předseda
         
         P. KAŽIMÍR
      
   
   
   
      (1)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
   
      (2)  Rozhodnutí Rady 2008/737/ES ze dne 15. září 2008, kterým se Italské republice povoluje použít opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 249, 18.9.2008, s. 13).
   
      (3)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2010/688/EU ze dne 15. října 2010, kterým se Italské republice povoluje nadále používat zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 294, 12.11.2010, s. 12).
   
      (4)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/678/EU ze dne 15. listopadu 2013, kterým se Italské republice povoluje nadále používat zvláštní opatření odchylující se od článku 285 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 316, 27.11.2013, s. 35).
   
      (5)  Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).
   


Top


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.